Видове юридически професии

Финландия

Тази страница ви предоставя обща информация за юридическите професии във Финландия.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Юридически професии — въведение

Юридическите професии във Финландия включват съдии, прокурори, публичноправни процесуални представители, адвокати, лицензирани правни съветници, нотариуси и съдебни изпълнители.

Прокурори

Организация

В Националната прокуратура работят около 550 души. От тях приблизително 400 са прокурори. Освен това в прокуратурата са назначени около 150 души на различни помощни и експертни длъжности.

Националната прокуратура се състои от главната прокуратура, действаща като централно административно звено, и пет районни прокуратури: Южна Финландия, Западна Финландия, Северна Финландия, Източна Финландия и Острови Оланд. Тя разполага с 34 териториални отделения в цяла Финландия.

Националната прокуратура се оглавява от главния прокурор в качеството на най-висш прокурор в страната.

Главната прокуратура отговаря за централната администрация, ръководството и надзора на Националната прокуратура и нейното функциониране като цяло. Районните прокуратури извършват същинската работа по наказателните преследвания.

Националната прокуратура попада в административната компетентност на Министерството на правосъдието.

Задачи

Националната прокуратура е независим държавен орган и част от съдебната власт. Нейната задача е да гарантира, че е налице наказателна отговорност, т.е. за всяко престъпление се предвижда наказание по смисъла на закона. Прокурорите вземат своите решения относно наказателното преследване независимо и са независими съдебни органи.

В наказателните производства прокурорът изпълнява най-съществената роля сред публичните органи, като участва в етапите на производството от досъдебните разследвания до съдебното производство. Прокурорът може също да налага глоби за престъпления от категорията на най-леките.

Задълженията на прокурора са насочени главно върху наказателното преследване и съдебното производство. В хода на наказателното преследване прокурорите решават кои дела да заведат в съда въз основа на повдигнатите обвинения. В рамките на съдебен процес прокурорът носи отговорността да докаже, че престъплението, в което е обвинен обвиняемият, е било извършено.

Прокурорът гарантира също така, че досъдебно разследване се провежда достатъчно задълбочено. Прокурорът се запознава с по-сложните наказателни дела в началото на досъдебното разследване и по предложение на ръководителя на разследването може да прекрати досъдебното разследване преди етапа на повдигане на обвинение пред съда.

Ролята на прокурора в досъдебното разследване е особено важна, когато в извършване на престъпление е заподозрян полицейски служител. В такъв случай прокурорът ръководи и досъдебното разследване.

Бази данни с правна информация

Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на Националната прокуратура.

Съдии

Организация

Във Финландия по-голямата част от съдебните решения се вземат от професионални съдии. В районните съдилища работят също и непрофесионални съдии. Съдиите са членове на независимата съдебна власт. Те заемат длъжност във Върховния съд, апелативните и районните съдилища, Върховния административен съд и административните съдилища, както и в Съда по социално осигуряване, Трудовоправния съд и Пазарния съд. Съдиите са държавни служители и не могат да бъдат отстранявани от длъжност. Съдия не може да бъде временно отстранен от длъжност, освен по силата на съдебно решение. Освен това съдия не може да бъде прехвърлен на друга длъжност без неговото съгласие.

Глава 12 от Закона за длъжностните лица в централното управление съдържа отделни правни разпоредби за съдиите като държавни служители. Съгласно закона спрямо съдиите не се прилагат разпоредбите, уреждащи разрешенията за отпуск, дисциплинарното предупреждение, временното служебно правоотношение и отстраняване от длъжност на другите държавни служители. Съгласно закона за длъжностните лица в централното управление съдиите са длъжни да освободят заеманата от тях длъжност, след като достигнат законоустановената пенсионна възраст (за съдиите това е 68 години), или ако изпаднат в постоянна недееспособност.

Задачи

Съдии

Лице, което желае да се квалифицира като съдия, трябва да притежава диплома за висше образование по право и да е завършило едногодишно обучение като съдия в съд от първа инстанция. Обичайният път към професията съдия преминава през работа като секретар-докладчик (старши секретар) в апелативния съд, последвана от назначение като съдия в районен съд или апелативен съд. В бъдеще кандидатите ще преминават специално обучение. Апелативният съд обявява свободните позиции, а Съветът за съдебни назначения преценява пригодността на кандидатите. Съдиите се назначават от президента на републиката.

Непрофесионални съдии

Районните съдилища имат непрофесионални членове или „непрофесионални съдии“, които участват във вземането на решения по определени дела. Помощта на непрофесионалните съдии се използва предимно по наказателни дела, но те могат да работят и по граждански дела и спорове във връзка с наеми. В районните съдилища делата се разглеждат от един постоянен съдия, който изпълнява функцията на председател, и трима непрофесионални съдии. Непрофесионалните съдии разполагат с независими правомощия и, когато е необходимо, решението се взема чрез провеждане на гласуване; становището на мнозинството има решаващо значение за присъдата. Ако е налице еднакъв брой гласове по наказателно дело, с преимущество се ползва становището, което е най-благоприятно за ответника; по граждански дела решаващ глас има председателят.

Общинските съвети назначават непрофесионални съдии за срок от четири години. Във всяка община трябва да има поне двама непрофесионални съдии; в големите общини техният брой е значително по-висок. Непрофесионалните съдии трябва да представляват във възможно най-близка степен възрастта, половата структура, езика и структурата на заетостта на населението в общината.

Непрофесионалните съдии трябва да бъдат финландски граждани. Лица на възраст под 25 години или над 63 години не могат да бъдат назначавани като непрофесионални съдии. Лица, които заемат официални длъжности в съдилища или наказателни институции, както и лица, работещи като прокурори, адвокати или полицейски служители, не могат да изпълняват функциите на непрофесионални съдии. Непрофесионалните съдии полагат съдийска клетва или правят тържествена декларация, преди да заемат длъжността.

Целта е всеки непрофесионален съдия да участва в разглеждане на дело приблизително веднъж месечно или 12 пъти годишно. Районният съд плаща хонорари за разглеждане на делата на непрофесионалните съдии и възстановява тяхната загуба на приходи.

Публичноправни процесуални представители

Организация

Публичноправните процесуални представители са практикуващи юристи или адвокати, наети от държавните служби за правна помощ. Те са държавни служители, назначени на длъжност от министъра на правосъдието. Службите за правна помощ се управляват от Министерството на правосъдието.

Изискванията за заемане на длъжността публичноправен процесуален представител са магистърска степен по право (oikeustieteen kandidaatti или oikeustieteen maisteri) и достатъчен опит в областта на правозащитната дейност или правораздаването. Много публичноправни процесуални представители притежават също така почетната титла varatuomari (магистър по право с професионална практика в съда).

Публичноправните процесуални представители са ангажирани да се явяват пред съдилищата. В извършваните от тях дейности те са длъжни да спазват правилата за професионалната етика на адвокатите. В това отношение Финландската адвокатска колегия има права да налага дисциплинарни наказания на тези адвокати. Повече от половината от публичноправните процесуални представители във Финландия членуват в Адвокатската колегия. Публичноправните процесуални представители са независими от всички други участници при изпълнение на възложените им дейности.

Адвокати

Само членуващите във Финландската адвокатска колегия имат право да използват професионалните звания asianajaja или (на шведски език) advokat. Кандидатите за членство във Финландската адвокатска колегия трябва:

 • да са завършили магистърска степен по право (LL.M.), която им дава право да заемат съдебна длъжност;
 • да бъдат почтени личности;
 • да имат няколко години опит в юридическата професия и други съдебни дейности;
 • да положат успешно специален изпит, обхващащ основните елементи на юридическата професия и професионалната етика;
 • да бъдат автономни и независими от влиянието на правителството и всички останали сфери, с изключение на своите клиенти;
 • да притежават различни други квалификации, ако е целесъобразно.

Отговорност на адвокатите и надзор на тяхната практика

Наказателната отговорност и отговорността за непозволено увреждане на адвокатите по същество не се различават от тези на останалите граждани. Всеки адвокат обаче трябва да сключи застраховка „Гражданска отговорност“, която да покрива вреди, произтичащи от неговите действия с изключение на умишлени действия или груба небрежност. Адвокатската колегия е създала компенсационен фонд за покриване на вреди, произтичащи от престъпно поведение на адвокат.

Освен това адвокатът носи професионална отговорност. Съветът на Адвокатската колегия трябва да гарантира, че адвокатите изпълняват своите задължения съгласно професионалната етика. В противен случай Адвокатската колегия образува дисциплинарни производства, които най-често започват с писмена жалба или предупреждение. Канцлерът на правосъдието получава информация за решенията, вземани от Адвокатската колегия, и може да обжалва тези решения пред Апелативния съд в Хелзинки.

Финландската адвокатска колегия е организация, която се подчинява на разпоредбите на публичното право и регламентирана със Закона за адвокатите от 1958 г. Предшественик на тази организация беше регистрирана колегия със същото наименование. Всички членове на двете организации са и винаги са били адвокати.

Финландската адвокатска колегия има около 1850 членове, които носят званието „адвокат“ (на финландски език asianajaja, на шведски език advokat). В адвокатските кантори работят приблизително 600 асоциирани адвокати. Около 120 адвокати са публичноправни процесуални представители. Освен това в службите за правна помощ работят повече от 100 процесуални представители, които не са членове на Адвокатската колегия.

Практикуващи юристи, които са изключени от Адвокатската колегия след прилагането на дисциплинарни наказания, могат да продължат да упражняват своята професия под друго професионално звание. В такъв случай обаче юристът практикува професията, без да има задълженията на адвокат, и не подлежи на надзор от страна на Адвокатската колегия.

Гражданин на Финландия или на друга държава в рамките на Европейското икономическо пространство, който е навършил 25 години, може да бъде приет в качеството на адвокат, ако за него е известно, че е почтена личност и ако, предвид другите негови характеристики и начин на живот, отговаря на изискванията за професията адвокат. Той трябва да отговаря на академичните изисквания, предвидени във Финландия за заемане на съдебна длъжност, да е придобил необходимите умения за практикуване на адвокатската професия и да има стаж в областта на правозащитната дейност. Освен това той не трябва да бъде несъстоятелен длъжник и трябва да има пълна дееспособност.

В съответствие с международните задължения, по които Финландия е страна, лице, което не отговаря на академичните изисквания, нито е придобило професионалния опит, изискван във Финландия, но което притежава професионални квалификации за адвокат в една от държавите от Европейското икономическо пространство, може да бъде прието в качеството на адвокат. В такъв случай кандидатът трябва да докаже при полагане на изпит, организиран от Адвокатската колегия, че притежава достатъчно познания относно финландското право и правоприлагането във Финландия.

В допълнение към това лице, което притежава професионални квалификации за адвокат в държава — членка на Европейския съюз, може да бъде прието в качеството на адвокат без полагане на изпит. За да бъде приет като адвокат без полагане на изпит, кандидатът трябва да е бил вписан в продължение на най-малко три години в регистъра на адвокатите, воден от Адвокатската колегия, под професионалното звание в държавата по произход, както и да бъде квалифициран да практикува правозащитната дейност в друга държава членка (регистър на ЕС). В допълнение кандидатът трябва да докаже, че е упражнявал постоянно професията адвокат във Финландия поне за този период.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта наФинландската адвокатска колегия.

Лицензиран правен съветник

Лицензиран правен съветник е практикуващ юрист, който е получил лиценз от Съвета на правните съветници да действа като правен съветник. Лицензираните правни съветници са длъжни да спазват правилата за професионално поведение, равностойни на тези на Кодекса за поведение, когато действат в съда като съветници или процесуални представители. В това отношение лицензираните правни съветници подлежат на надзор от Надзорния съвет на Финландската адвокатска колегия, Съвета на правните съветници и канцлера на правосъдието.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация относно списъка на правните съветници е налична на уебсайта на Министерството на правосъдието на Финландия.

Нотариуси

Във Финландия дейностите, извършвани от нотариусите, са уредени със закон. Нотариусите работят в местните служби по вписванията и районните съдебни служби. Изискването за заемане на длъжността нотариус е магистърска степен по право (oikeustieteen kandidaatti или oikeustieteen maisteri).

Въпреки голямото сходство задълженията на нотариусите във Финландия се различават съществено от задълженията на нотариусите в останалата част на Европа и в Съединените американски щати. Във Финландия нотариусът винаги е държавен служител. Нотариусите обаче не заемат длъжности на пълно работно време; по-голямата част от длъжностните лица, които изпълняват функциите на нотариуси, са районни регистратори в местните служби по вписванията. Поради принципа на свобода на договаряне по граждански дела потвърждението от нотариус не е условие за действителността на договорите във Финландия. Единственият гражданскоправен договор, за който се изисква нотариална заверка във Финландия, е договорът за прехвърляне на право на собственост.

Нотариусите удостоверяват истинността, наред с другото, на подписи, копия на удостоверения и автобиографии. Освен това нотариусите могат да заверяват документи с апостил, удостоверение, с което се потвърждава, че лицето, подписало даден документ, заема посочената в него длъжност и е упълномощено да издаде документа.

Други юридически професии

Органи на принудителното изпълнение

Националният орган за принудително изпълнение на Финландия е агенция към Министерството на правосъдието, която отговаря за независимото изпълнение на законоустановените задачи по принудителното изпълнение. Принудителното изпълнение е част от съдебната система и се основава на закона. Задачите по принудително изпълнение включват събиране на вземания, съдебни отстранения и мерки за сигурност. Органът на принудителното изпълнение действа безпристрастно и взема предвид правата както на кредитора, така и на длъжника. Мрежата от 64 служби на Националния орган за принудително изпълнение обхваща цялата територия на Финландия.

Съдебен изпълнител или служител по принудителното изпълнение е общ термин за държавните служители, изпълняващи задачите по принудително изпълнение. Съдебният изпълнител има независими правомощия за принудително изпълнение.

 

Съгласно закона съдебни изпълнители са:

 • инспекторите по принудителното изпълнение от основното звено за принудително изпълнение;
 • старшите инспектори по принудителното изпълнение от разширените и специалните звена за принудително изпълнение;
 • те са подчинени на старшите служители по принудителното изпълнение и на
 • главните служители по принудителното изпълнение;
 • на територията на острови Оланд еквивалентните звания са старши инспектор по принудително изпълнение и регионален старши служител по принудително изпълнение.
 • Съдебни изпълнители съгласно закона също са генералният директор и заместник-директорът на Националния орган за принудително изпълнение на Финландия.

В Националния орган за принудително изпълнение съществуват и други правни звания, като например икономически съветник, специалист, административен съдебен изпълнител и старши административен съдебен изпълнител.

По-голямата част от исковете за принудително изпълнение се разглеждат с помощта на електронни инструменти за събиране на вземания в Националното основно звено за принудително изпълнение, при което не се изисква пряк контакт с длъжника.

На съответните си територии петте регионални звена за разширено принудително изпълнение отговарят например за продажбата на иззето имущество (запор) и други по-строги задачи по принудително изпълнение.

Националното специално звено за принудително изпълнение работи по многобройни задачи, свързани с разследване и отнемащи време, и участва в междуведомственото сътрудничество и борбата срещу сивата икономика и икономическата престъпност.

Централната администрация на Националния орган за принудително изпълнение отговаря за административния надзор, развитието и контрола на изпълнителната служба. Централната администрация отговаря също за резултатите от дейността и ефективността на Органа като цяло.

Централната администрация на Органа не участва в отделните задачи по принудително изпълнение; всички звена за принудително изпълнение действат независимо. Отделните дела за принудително изпълнение винаги попадат под юрисдикцията на съдебния изпълнител/служителя по принудително изпълнение, който отговаря за делото, а решенията, взети по отделни дела за принудително изпълнение, не могат например да бъдат преразглеждани от Централната администрация.

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на Националния орган за принудително изпълнение на Финландия.

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.