Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Видове юридически професии

Финландия

Тази страница ви предоставя обща информация за юридическите професии във Финландия.

Съдържание, предоставено от
Финландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Юридически професии — въведение

Юридическите професии във Финландия включват съдии, които работят в съдилища, прокурори, публични адвокати за оказване на правна помощ, адвокати, нотариуси и органите по принудително изпълнение (съдебни изпълнители).

Прокурори

Организация

Съгласно Конституцията на Финландия главният прокурор е върховният прокурор и ръководи прокуратурата.

Структурата на прокуратурата е на две равнища. Тя се състои от службата на главния прокурор, която представлява централният орган на прокуратурата, и 15 местни прокурорски служби с 50 обслужващи бюра. Персоналът на финландската прокуратура наброява 581 души, 381 от които са прокурори.

Главните районни прокурори са ръководители на местните прокурорски служби. Съществуват и заместник-главни прокурори и районни прокурори. В някои звена на прокуратурата работят младши прокурори, които преминават обучение за усвояване на прокурорските задължения.

Всички от горепосочените прокурори са прокурори по общи дела и, с някои редки изключения, в тяхната компетентност попада повдигането на обвинения по всички престъпления, извършвани в рамките на техните съдебни райони. В компетентността на специалните прокурори, каквито са парламентарният омбудсман и канцлерът по правосъдието, попада повдигането на обвинения само по някои ясно определени специални случаи.

Роля и задължения

Съгласно закона задължението на прокурора е да установи наказателна отговорност по наказателно дело по начин, който гарантира правната сигурност на страните и обществения интерес. Прокурорът трябва да изпълнява своите задължения безпристрастно, експедитивно и икономично.

Прокуратурата трябва да съблюдава общо определените ценности на справедливост, компетентност и благополучие във всички сфери на извършваната от нея дейност.

Титлата прокурор насочва към обществения аспект на функцията на прокурорите. За разлика от другите страни по наказателно дело прокурорът не действа в свой личен интерес, а от името на обществото, като се грижи за неговите интереси. Прокурорът е държавно длъжностно лице, чието задължение е да следи за това да се налага подходящото законово наказание за извършено престъпно деяние. Прокурорите представляват независима част от финландската съдебна администрация.

По-голямата част от наказателните дела (около 80 000 дела годишно) се разглеждат от местните звена на прокуратурата. Службата на главния прокурор разглежда основно наказателни дела, които са от по-голямо значение за обществото като цяло. Техният брой възлиза на няколко десетки дела годишно.

Разследването на престъпленията — досъдебното разследване — е задължение на полицията. След приключване на разследването събраните материали се изпращат на прокурора, който оценява обвиненията по делото. Това означава, че по отношение на всяко заподозряно лице и всяко предполагаемо деяние прокурорът преценява дали е било извършено престъпление и дали са налице достатъчно доказателства за започване на наказателно преследване.

Обвинение трябва да бъде повдигано, ако са налице достатъчно доказателства за започване на съдебно дело срещу заподозряното лице. Ако липсват достатъчно доказателства или ако е налице друга причина, поради която не могат да бъдат повдигани обвинения (например поради изтичане на давност), прокурорът следва да вземе решение да не се започва наказателно преследване.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на Службата на главния прокурор и на уебсайта на финландското Министерство на правосъдието.

Съдии

Организация

Във Финландия по-голямата част от съдебните решения се вземат от професионални съдии. В районните съдилища работят и непрофесионални съдии (мъже и жени). Съдиите са членове на независимата съдебна власт. Те заемат длъжност във Върховния съд, апелативните и районните съдилища, Върховния административен съд и административните съдилища, както и в Съда по социално осигуряване, Трудовоправния съд и Пазарния съд. Съдиите са държавни длъжностни лица и са несменяеми. Даден съдия не може да бъде временно отстранен от длъжност, освен по силата на съдебно решение. Освен това съдиите не могат да бъдат прехвърляни от една длъжност на друга без тяхното съгласие.

Глава 12 от Закон за служителите на държавната администрация съдържа отделни законови разпоредби за съдиите като държавни служители. Съгласно закона разпоредбите, уреждащи разрешенията за отпуск, дисциплинарното предупреждение, прекратяването на служебното правоотношение и временното отстраняване от длъжност на другите държавни служители, не се прилагат спрямо съдиите. Съгласно Закона за служителите на държавната администрация съдиите са длъжни да освободят заеманата от тях длъжност след навършване на законово установената пенсионна възраст (за съдиите това е 68 години) или ако станат трайно нетрудоспособни.

Роля и задължения

Съдии

Лице, което желае да стане съдия, трябва да притежава образователно­квалификационна степен по право от висше учебно заведение и да е преминал едногодишно обучение за съдия в съд от първа инстанция. Обичайният път за упражняване на професията съдия е постъпване на длъжност като секретар-докладчик (старши секретар) в апелативния съд, последвано от назначаване като съдия в районен съд или апелативен съд. В бъдеще кандидатите ще преминават обучение. Апелативният съд обявява свободни позиции, а Съдебният съвет по назначаване определя дали кандидатите отговарят на изискванията за обявените позиции. Съдиите се назначават от президента на Републиката.

Непрофесионални съдии

В районните съдилища работят непрофесионални членове или „непрофесионални съдии“, които участват във вземането на решения по определени дела. Помощта на непрофесионалните съдии се използва предимно по наказателни дела, но те могат да изпълняват функции и в производства по граждански дела и спорове за наем на недвижими имоти. В районните съдилища делата се разглеждат от един обикновен съдия, който изпълнява функцията на председател, и трима непрофесионални съдии. Непрофесионалните съдии имат отделни правомощия и, когато е необходимо, решението се взема чрез провеждане на гласуване. Становището на мнозинството има решаващо значение за решението. Ако е налице еднакъв брой гласове по наказателно дело, с преимущество се ползва становището, което е най-благоприятно за обвиняемия. По граждански дела решаващ глас има председателят.

Общинските съвети назначават непрофесионални съдии за срок от четири години. Във всяка община трябва да има поне двама непрофесионални съдии. В големите общини броят на тези съдии е доста по-голям. Непрофесионалните съдии трябва да представляват във възможно най-близка степен възрастта, половата структура, езика и структурата на заетостта на населението в общината.

Непрофесионалните съдии трябва да бъдат финландски граждани. Лица на възраст под 25 години или над 63 години не могат да бъдат назначавани като непрофесионални съдии. Лица, които заемат длъжности в съдилища или наказателни институции, не могат да заемат длъжността непрофесионални съдии, нито пък тази длъжност може да бъде заемана от лица, работещи като прокурори, адвокати или полицейски служители. Непрофесионалните съдии полагат съдийска клетва или правят тържествена декларация преди да заемат тази длъжност.

Целта е всеки непрофесионален съдия да участва в разглеждане на дело приблизително веднъж месечно или 12 пъти в годината. Районният съд плаща хонорари за разглеждане на делата на непрофесионалните съдии и възстановява пропуснатите от тях ползи.

Публични адвокати за оказване на правна помощ

Организация

Публичните адвокати за оказване на правна помощ са юристи или адвокати, наети на работа в публичните служби за правна помощ. Публичните адвокати за оказване на правна помощ са държавни длъжностни лица, назначени на тази длъжност от министъра на правосъдието. Публичните служби за правна помощ се управляват от Министерство на правосъдието.

Изискванията за заемане на длъжността публичен адвокат за оказване на правна помощ са магистърска степен по право (oikeustieteen kandidaatti) и достатъчен опит в областта на правозащитната дейност или постановяването на решения. Много публични адвокати за оказване на правна помощ също така притежават почетната титла varatuomari (Магистър по право с професионална практика в съда).

Публичните адвокати за оказване на правна помощ се явяват пред съдилищата. В извършваните от тях дейности те са длъжни да съблюдават правилата за надлежна професионална етика на адвокатите. В тази връзка Финландската адвокатска колегия има права да налага дисциплинарни наказания на тези адвокати. Повече от половината от публичните адвокати за оказване на правна помощ във Финландия членуват в Адвокатската колегия. Публичните адвокати за оказване на правна помощ са независими при изпълнение на възложените им дейности.

Организация на юридическите професии: Адвокати

Адвокати

Само членуващите в Адвокатската колегия имат право да използват професионалните титли „asianajaja“ или „advokat“. Всяко лице, което кандидатства за членство в Адвокатската колегия, наред с другите изисквания, трябва:

  • да притежава магистърска степен по право (LL.M.), която му дава право да заема съдебна длъжност
  • да е известно като почтен човек
  • да има няколко години опит в юридическата професия и други съдебни дейности
  • да положи успешно специален изпит, обхващащ основните елементи от юридическата професия и професионалната етика
  • да е самостоятелно и независимо от влиянието на правителството и всички други сфери с изключение на неговия клиент
  • да притежава различни други квалификации.

Отговорност на адвоката и надзор на неговата практика

Що се отнася до наказателната отговорност или задължението за обезщетение, отговорността на адвоката по същество не се различава от отговорността на другите граждани. Всеки адвокат обаче трябва да притежава застраховка за отговорност, която да покрива вреди, произтичащи от неговите действия с изключение на умишлени действия или груба небрежност. Адвокатската колегия е създала компенсационен фонд за покриване на вреди, произтичащи от престъпно поведение на адвокат.

Освен това адвокатът носи професионална отговорност. Съветът на Адвокатската колегия трябва да гарантира, че адвокатите изпълняват своите задължения съгласно професионалната етика. Когато те не изпълняват тези задължения, Адвокатската колегия следва да предприеме дисциплинарни действия. Най-често такава процедура започва с внасянето на писмена жалба. Канцлерът по правосъдието бива уведомяван за решенията, вземани от Адвокатската колегия, и той може да обжалва тези решения в Апелативния съд в Хелзинки.

Финландската адвокатска колегия е организация, която се подчинява на разпоредбите на публичното право и се урежда от Закона за адвокатите от 1958 г. Предшественик на тази организация беше регистрирана колегия със същото наименование. Всички членове и на двете организации са и винаги са били юристи.

В Адвокатската колегия членуват около 1 850 членове, които носят титлата „адвокат“ (на финландски език: asianajaja; на шведски език: advokat). В адвокатските кантори работят около 600 съдружници, около 120 от които са публични юрисконсулти. В службите за правна помощ също работят повече от 100 юрисконсулти, които не са членове на Адвокатската колегия.

Юрист, който е бил изключен от Адвокатската колегия след прилагането на дисциплинарни мерки, може да продължи да упражнява своята професия с друга професионална титла. В такъв случай обаче юристът практикува професията, без да има задълженията на адвокат и не подлежи на надзор от страна на Адвокатската колегия.

Гражданин на Финландия или на друга държава в рамките на Европейското икономическо пространство, който е навършил 25 години, може да бъде приет да упражнява професията адвокат, ако за него е известно, че е почтен човек и ако, предвид другите негови черти и начин на живот, отговаря на изискванията за професията адвокат. Той трябва да отговаря на академичните изисквания, предвидени във Финландия за заемане на съдебна длъжност, да е придобил необходимите умения за практикуване на адвокатската професия и да има стаж в областта на правозащитната дейност. Той не трябва да бъде несъстоятелен длъжник и трябва да е напълно дееспособно лице.

В съответствие с международните задължения, по които Финландия е страна, лице, което не отговаря на академичните изисквания, нито е придобило стажа, изискван във Финландия, но което притежава професионални квалификации за адвокат в една от държавите от Европейското икономическо пространство, може да бъде прието да упражнява професията адвокат. В такъв случай кандидатът трябва да докаже при полагане на изпит, организиран от Адвокатската колегия, че той притежава достатъчно познания относно финландското законодателство и адвокатската професия във Финландия.

В допълнение лице, което притежава професионални квалификации за адвокат в държава-членка на Европейския съюз, може да бъде прието да упражнява професията адвокат без полагане на изпит. Приемането за упражняване на професията адвокат без полагане на изпит се извършва посредством регистрирането на кандидата за поне три години в регистъра на адвокатите, воден от Адвокатската колегия, като се използва професионалната титла на лицето в държавата-членка по произход, както и посредством квалифицирането му да практикува правозащитната дейност в друга държава-членка (регистър на ЕС). В допълнение лицето трябва да докаже, че е упражнявало постоянно професията адвокат във Финландия поне за този период.

Бази данни с правна информация

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Финландската адвокатска колегия.

Правни консултанти

Във Финландия на практика всеки може да дава юридически консултации и да оказва помощ по правни въпроси, дори на професионално ниво. Но много малко такива консултанти не притежават магистърска степен по право.

Възможно е практикуващите юристи, които не са членове на Адвокатската колегия, да не отговарят на изискванията за адвокат или да предпочетат да не поемат задълженията на професията. Например юристите, които скоро са се дипломирали от университета, или юристите, които съвсем наскоро са започнали да упражняват професията или са били прехвърлени от други области на правото, не отговарят на изискванията. На изискванията не отговарят и юристите на непълен работен ден.

Нотариуси

Във Финландия, дейностите, извършвани от нотариусите, се уреждат от закона. Нотариусите работят в местните регистрационни служби и районните съдебни служби. Изискването за назначаване на длъжност на нотариус е магистърска степен по право (oikeustieteen kandidaatti).

Въпреки голямото сходство задълженията на нотариусите във Финландия се различават съществено от задълженията на нотариусите в останалата част на Европа и в Съединените американски щати. Във Финландия нотариусът винаги е държавно длъжностно лице. Нотариусите обаче не са нотариуси на пълен работен ден. По-голямата част от длъжностните лица, които изпълняват функциите на нотариуси, са районни регистратори в местните регистрационни служби. Поради договорната свободата по гражданскоправни договори, заверката от нотариус не е условие за действителност на договорите във Финландия. Единственият гражданскоправен договор, който изисква нотариална заверка във Финландия, е договорът за прехвърляне на недвижим имот.

Наред с всички останали задължения, които имат, нотариусите се занимават с нотариалното заверяване на подписи и копия на удостоверения, както и с удостоверяване истинността на автобиографии. Нотариусите могат също така да удостоверяват така наречените „заверки-апостил“, които потвърждават, че лицето, което е подписало даден документ, заема посочената длъжност и че то е упълномощено да предаде документа.

Други юридически професии

Органи по принудително изпълнение

Организация

Дейностите по принудително изпълнение се извършват от местни съдебни изпълнители: това са районните съдебни изпълнители, началниците на полицията в селските райони и съдебният изпълнител на област Åland. Дейността на тези длъжностни лица се подпомага от заместник-съдебни изпълнители, които на практика са отговорни за по-голямата част от дейностите по принудително изпълнение. В службите по принудително изпълнение работят и чиновници. Органите по принудително изпълнение са държавни органи.

Министерство на правосъдието е отговорно за общото управление, контрол и надзор на службата по принудително изпълнение. Ръководителите на съдебната администрация в държавните областни служби също имат функции за контрол и надзор, свързани с принудителното изпълнение. Например те разглеждат жалби относно етиката на органите по принудително изпълнение. Но нито Министерство на правосъдието, нито ръководителите на правната администрация имат правомощия за отмяна или изменение на отделни действия по принудително изпълнение или на други мерки.

Във Финландия принудителното изпълнение най-често представлява събиране на присъдени дългове и по тази причина то е тясно свързано със съдебното производство. В рамките на производството се разследва действителността на предявен кредиторски иск и длъжникът се задължава да плати дължимата сума. Ако решението не бъде изпълнено доброволно, то се изпълнява принудително. Някои вземания като данъци и вноски за социалното осигуряване, могат да бъдат принудително събирани дори при отсъствието на решение.

Органите по принудително изпълнение защитават интересите както на кредиторите, така и на длъжниците. Те целят да получат доброволно плащане след изпращане на писмо за погасяване на задължение. Ако след изпращането на такова писмо не настъпи плащане, надниците, заплатите, пенсиите или доходът от търговска дейност се запорират или се налага запор върху имущество. Запорираното имущество може да бъде продадено на търг от съдебния изпълнител.

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.