Видове юридически професии

Германия

На тази страница се предоставя информация за юридическите професии в Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия

Прокурор

Роля и задължения

Прокуратурата (Staatsanwaltschaft) е независим орган в системата на наказателното правосъдие на същото ниво като съдилищата. Тя ръководи разследването в досъдебни производства, повдига обвинения, представлява обвинението по време на съдебния процес и отговаря за изпълнението на присъдите. Доколкото в закона не е предвидено друго, прокуратурата провежда и наказателното преследване на леките престъпления.

Прокуратурата е длъжна да предприеме действия при наличието на наказуеми деяния, при условие че има достатъчно основания (принцип на законност). Това означава, че преди да реши дали да бъде повдигнато обвинение, прокуратурата трябва да разследва и да извърши правна проверка на всички факти, които са ѝ станали известни. Изисква се това да бъде направено обективно и безпристрастно: тя трябва да разследва както факти, които уличават заподозряното лице, така и факти в негова полза. Ако условията, определени от закона, са изпълнени, тя трябва да повдигне обвинение. Когато производството е свързано с леко престъпление, прокуратурата може да се въздържи от наказателно преследване, ако има ниска степен на вина и общественият интерес не налага преследване на нарушителя. При определени условия, предвидени в закона, се изисква и съгласието на съда, компетентен за разглеждане на делото. Извършителят на престъплението може също да е длъжен да изпълни определени условия и да следва определени инструкции, за да бъде прекратено делото.

При провеждането на разследвания по наказателни производства прокуратурата може да потърси съдействието на други лица, например полицейски служители, данъчни следователи и митнически служители. Тези страни трябва да следват инструкциите на прокуратурата.

За да се проведе наказателно съдебно производство, е необходимо срещу заподозряното лице да бъде повдигнато обвинение. С няколко изключения по отношение на маловажните деяния, прокуратурата е длъжна винаги да повдига обвинение. Прокурорът обикновено участва в съдебния процес като представител на обвинението.

Прокуратурата участва както в първоинстанционното производство, така и в производството по обжалване (обжалване на фактически и правни основания).

В процеса прокурорът трябва да прочете обвинителния акт. Той има право да разпита подсъдимия и всички свидетели и да направи своите доказателствени искания. В края на съдебното производство прокурорът представя заключителни аргументи, преценявайки съществените и правните факти, и често иска съдът да постанови определена присъда на подсъдимия или да го оправдае.

Ако прокуратурата, съдът и подсъдимият се съгласят, делото може да бъде приключено на този етап от производството. Например това може да се направи, ако след провеждане на съдебното производство степента на вината на подсъдимия се сметне за ниска.

Ако прокуратурата е твърдо убедена, че дадено съдебно решение трябва да бъде преразгледано на фактически или правни основания, тя има право да го обжалва. Тя може дори да подаде жалба в полза на подсъдимия.

Организация

Прокуратурата има служби във всеки областен съд (Landgericht) и висш областен съд (Oberlandesgericht) и във Федералния върховен съд (Bundesgerichtshof). Тя има йерархична структура.

Поради федералната система в Германия следва да се прави разграничение между компетентността на федералното правителство и компетентността на федералните провинции (Länder).

Прокуратури на федералните провинции(Länder) (Staatsanwaltschaften der Länder)

Прокуратурите на федералните провинции (Länder) са компетентни да преследват всички престъпления, различни от преследваните от федералния главен прокурор във Федералния върховен съд (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof). Федералният главен прокурор във Федералния върховен съд и прокуратурите на федералните провинции (Länder)са различни и независими един от друг органи. Няма йерархична връзка между федералната прокуратура и прокуратурите на федералните провинции (Länder). В изключителни случаи обаче федералният главен прокурор във Федералния върховен съд може да прехвърли дела, попадащи под неговата юрисдикция, на прокуратурите във федералните провинции (Länder) или да поеме делата, попадащи под тяхната юрисдикция.

Всяка от 16-те федерални провинции (Länder) има своя прокуратура. Организацията на прокуратурите е описана по-долу.

Към всеки областен съд (Landgericht) има прокуратура, в чиято компетентност са включени районните съдилища (Amtsgerichte) от съдебния район на областния съд.

Прокуратурите към областните съдилища са подчинени на главната прокуратура към съответния висш областен съд (Oberlandsgericht), който от своя страна е подчинен на Министерството на правосъдието на федералната провинция (Land), в която се намира.

Главните прокуратури (Generalstaatsanwaltschaften) отговарят за обжалванията по правни въпроси във висшите областни съдилища. Ако такова производство е от компетентността на Федералния върховен съд, федералният главен прокурор провежда наказателното преследване.

За повече информация относно прокуратурите вижте раздела Съдилища и прокуратури (Gerichte und Staatsanwaltschaften) на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието и защита на потребителите . Редица прокуратури също поддържат собствени уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез порталите за правосъдие на съответните федерални провинции (Länder).

Федерален главен прокурор във Федералния върховен съд (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof)

Във Федерална република Германия правосъдието по принцип е от компетентността на федералните провинции (Länder) (съгласно членове 30, 92 и 96 от Основния закон). Федералната главна прокуратура във Федералния върховен съд е единствената прокуратура на федералното правителство. Тя е наричана също федерална прокуратура (Bundesanwaltschaft) Наред с федералния главен прокурор в нея работят и други федерални прокурори, висши прокурори, прокурори и други служители. Федералният главен прокурор оглавява федералната прокуратура към Федералния върховен съд.

Федералният главен прокурор във Федералния върховен съд представлява прокуратурата в случай на тежки престъпления против държавата, които сериозно застрашават вътрешната сигурност (по-специално терористични актове) или външната сигурност на Федерална република Германия (измяна и шпионаж). Федералният главен прокурор във Федералния върховен съд може да поеме отговорност за преследване на други престъпления срещу държавата при определени условия, посочени в раздел 120, алинея 2 от Закона за устройството на съдилищата (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG). Това се нарича право на „изземване на делото“. Задълженията на федералния главен прокурор също включват преследване на престъпленията по Международния наказателен кодекс (Völkerstrafgesetzbuch) и явяване във въззивни производства и производства по обжалване пред наказателното отделение на Федералния върховен съд (Bundesgerichtshof).

Федералният главен прокурор се номинира от федералния министър на правосъдието и защитата на потребителите и се назначава от федералния президент. Номинацията трябва да бъде одобрена от Bundesrat (горната камара на германския парламент). Дейността на федералния главен прокурор се контролира от федералния министър на правосъдието и защита на потребителите. Министърът обаче няма правомощия да контролира дейността и да дава указания на прокурорите на федералните провинции (Länder).

Съдия

Организация

Дейността на съдиите както на равнище национални съдилища, така и на равнище областни съдилища, е уредена от германския Закон за съдебната власт (Deutsches Richtergesetz, DRiG). Дейността на съдиите е допълнително уредена от законодателството на федералните провинции (Länder).

Министрите на правосъдието на федералните провинции (Länder) контролират дейността на съдиите на равнище федерални провинции (Länder). Дейността на съдиите от съдилища на федерално равнище (с изключение на съдиите от Федералния конституционен съд) (Bundesverfassungsgericht)се контролира от съответното федерално министерство.

Роля и задължения

Професионални и непрофесионални съдии (Berufsrichter und Laienrichter)

Професионалните съдии (Berufsrichter) разглеждат дела както в национални, така и в областни съдилища. Съдиите на равнище федерални провинции (Länder) гледат дела в районните съдилища (Amtsgerichte), областните съдилища (Landgerichte) или висшите областни съдилища (Oberlandesgerichte). Повечето съдии изпълняват функциите си на равнище федерални провинции(Länder).

Федералните съдиите (Bundesrichter) гледат дела във Федералния конституционен съд (Bundesverfassungsgericht), Федералния върховен съд (Bundesgerichtshof), Федералния съд по трудовоправни спорове (Bundesarbeitsgericht), Федералния финансов съд (Bundesfinanzhof), Федералния съд по социалноосигурителни спорове (Bundessozialgericht), Федералния административен съд (Bundesverwaltungsgericht) и Федералния патентен съд (Bundespatentgericht).

В наказателните производства към професионалните съдии се присъединяват и непрофесионални съдии (Laienrichter). Това е почетна длъжност, на която се назначават граждани. Теоретично съответното лице може да бъде назначено за непрофесионален съдия без неговото съгласие, като само в изключителни случаи лицето може да откаже да изпълнява длъжността. Непрофесионалните съдии заседават в районните съдилища и като част от наказателни състави и състави за непълнолетни нарушители на областните съдилища.

По принцип непрофесионалните съдии разполагат със същите права на глас като професионалните съдии. Това означава, че те решават съвместно въпроса за вината и налагането на наказание на подсъдимия.

Съгласно раздел 36 от Закона за устройството на съдилищата (GVG) непрофесионалните съдии се избират на всеки пет години. Само германски граждани могат да бъдат назначавани за непрофесионални съдии (член 31 от GVG), като следните лица са изключени (член 33 от GVG):

  • лица на възраст под 25 или над 70 години, както и лица, които ще са навършили 70 години към датата на встъпване в длъжност;
  • лица, които не пребивават в съответната община;
  • лица, които не могат да изпълняват длъжността по здравословни причини;
  • лица, които не могат да изпълняват длъжността поради липсата на достатъчно познания по немски език;
  • лица във финансова неплатежоспособност.

Следните лица не могат да действат като непрофесионални съдии:

  • лица, които са били признати по съдебен ред за неподходящи за държавни служители или са осъдени за умишлено престъпление на лишаване от свобода за срок по-дълъг от шест месеца; или
  • лица, които са обект на разследване за престъпление, което може да доведе до тяхното определяне като негодни за държавни служители (член 32 от GVG).

Непрофесионалните съдии имат право на обезщетение поради загубата на доходи, чийто размер е установен в Закона за съдебните възнаграждения и обезщетения (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) (член 55 от GVG). Федералните провинции (Länder) предоставят брошури, които информират непрофесионалните съдии за техните задължения. Тези брошури могат да бъдат намерени и в интернет. Федералните провинции (Länder) предлагат и обучение на непрофесионални съдии.

Съдебен администратор

Съдебните администратори (Rechtspfleger) са длъжностни лица в съдебната система на Германия. В качеството им на „втори стълб на третата власт“ техните функции са свързани най-вече с т.нар. охранителни производства (т.е. дела за наследяване, настойничество, различни въпроси, свързани с деца и осиновяване, поземления регистър, търговския регистър, регистъра на кооперативните дружества и регистъра на партньорствата, регистрация на сдружения, съпружеската общност, морския регистър и т.н.). Те са натоварени да осъществяват и редица други съдебни функции, например в сферата на производствата за издаване на заповед за плащане, правна помощ, изпълнителни листове, публична продан и несъстоятелност, неплатежоспособност, определяне на разноските, изпълнение на наказанията, в производствата пред Федералния патентен съд, както и при правоотношенията с международен елемент.

Понастоящем в районните съдилища има повече съдебни администратори, отколкото съдии. Задачите и отговорностите на съдебните администратори са уредени от Закона за съдебните администратори (Rechtspflegergesetz, RPflG). Дейността и решенията на съдебните администратори, подобно на тези на съдиите, са независими по съществото си и при изпълнението на своите функции съдебните администратори са обвързани единствено от закона и правото. Техните решения по принцип могат да бъдат обжалвани по действащия общ процесуален ред.

База данни

Публично достъпни уебсайтове с информация за юридическите професии са:

Може да намерите информация и на уебсайтовете на Сдружението на германските съдии (Deutscher Richterbund) или Сдружението на германските съдебни администратори (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Адвокати

Броят на адвокатите в Германия е приблизително 166 000. Те трябва да преминат същото обучение по право като съдиите и тяхната функция е да предоставят правни съвети и да представляват клиентите си по всички видове дела. Те имат право да упражняват професията си както в съдебната зала, така и извън нея: в германското законодателство няма специална категория адвокати, които осъществяват процесуално представителство в съда. По принцип адвокатите имат право да представляват своите клиенти пред всеки съд в Германия; единственото изключение е, когато адвокатите желаят да представляват своите клиенти по гражданско дело пред Федералния върховен съд, за който има специфични условия за допускане на адвокати. Има и изключение за юрисконсултите (Syndikusanwälte), които са юристи, наети от лице, което не е юрист, за да съветват и представляват работодателя по правни въпроси; юрисконсултите нямат право да представляват своя работодател пред някои съдилища.

Дейността на адвокатите е уредена от разпоредбите на Федералния закон за адвокатите (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Професията допълнително се саморегулира чрез правилата за професионална етика, по-специално чрез Професионалния кодекс за поведение на адвоката (Berufsordnung der Rechtsanwälte, BORA) и Кодекса за поведение на специализираните адвокати (Fachanwaltsordnung, FAO). Възнагражденията на адвокатите са установени в Закона за адвокатските възнаграждения (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Адвокатите могат да принадлежат към една от 27-те регионални адвокатски колегии (Rechtsanwaltskammern) или към адвокатската колегия на Федералния върховен съд. Адвокатските колегии отговарят за допускането до упражняване на адвокатската професия. Наред с другите си правомощия те следят и за спазване на професионалните задължения от страна на адвокатите.

База данни

Подробна информация за адвокатската професия може да намерите на уебсайта на Федералната адвокатска колегия (Bundesrechtsanwaltskammer, BRAK). Германското сдружение на адвокатите (Deutsche Anwaltverein, DAV), което е най-голямото сдружение на германски адвокати, предоставя разнообразна информация относно адвокатската професия (също и на английски и френски език).

Следните уебсайтове предоставят помощ при намирането на адвокат: Германски официален указател на адвокатите (Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis), в който са включени всички адвокати (на немски и английски език), и Федерална адвокатска информационна служба (Deutsche Anwaltauskunft).

Представител по индустриална собственост

Броят на представителите по индустриална собственост в Германия е приблизително 3500. Представителите по индустриална собственост обикновено са завършили научно или техническо висше образование, последвано от допълнителен курс на обучение по право. Тяхната дейност е свързана с консултации и представителство в областта на правото върху индустриална собственост (най-вече патенти, полезни модели, търговски марки и промишлен дизайн), по-специално във връзка с процедурите по регистрация и наблюдение. Представителите по индустриална собственост могат да представляват клиентите си пред германското Ведомство за патенти и търговски марки, Федералния патентен съд, а в специални случаи и пред Федералния съд. Пред областните и висшите областни съдилища обаче представителите по индустриална собственост могат само да представят становища по делата на клиентите си, но не могат сами да извършват процесуални действия.

Дейността на представителите по индустриална собственост е уредена от разпоредбите на Закона за представителите по индустриална собственост (Patentanwaltsordnung, PAO). Представителите по индустриална собственост са организирани в Камара на представителите по индустриална собственост (Patentanwaltskammer).

База данни

Уебсайтът на Камарата на представителите по индустриална собственост предоставя информация за професията. Германският официален указател на представителите по индустриална собственост (Bundesweites Amtliches Patentanwaltsverzeichnis ) също може да бъде намерен там.

Нотариус

В момента в Германия има почти 7000 практикуващи нотариуси. По принцип те трябва да са завършили същото обучение по право като съдиите. Нотариусите предоставят независими, безпристрастни и обективни съвети във връзка с важни правни сделки и уреждане на правни въпроси с цел избягване на съдебни спорове. Тяхната основна функция е заверяването на правни сделки.

Поради федералното устройство на Германия съществуват различни категории нотариуси. В повечето от федералните провинции (Länder) нотариусите изпълняват задълженията си като основно професионално занимание („нотариуси с една професия“, Nurnotariat). В някои от федералните провинции (Länder) нотариусите изпълняват нотариални задължения, като същевременно работят като адвокати („адвокати-нотариуси“, Anwaltsnotariat). Всички нотариуси се назначават и контролират от съответната областна съдебна администрация (Landesjustizverwaltung).

Дейността на нотариусите е уредена от Федералния закон за нотариусите (Bundesnotarordnung, BNotO). Възнагражденията на нотариусите са установени в Заповед за разноските (Kostenordnung, KostO).

Нотариусите членуват в съответните областни нотариални камари.

База данни

Подробна информация за професията на нотариуса може да намерите на уебсайта на Федералната нотариална камара (Bundesnotarkammer). Указателят на нотариусите (Verzeichnis der Notare) на този уебсайт също предоставя помощ при намирането на нотариус. Може да намерите информацията на немски, английски, френски и испански език.

Други юридически професии

Юридически професии, уредени в Закона за правните услуги (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)

Законът за правните услуги позволява на лицата, които събират дългове, пенсионните консултанти и доставчиците на правни услуги, които са специалисти по чуждестранно право, да предоставят извънсъдебни правни услуги. В някои случаи лицата, които събират дългове, и пенсионните консултанти също могат да представляват клиентите си пред съда. За тази цел те трябва да бъдат регистрирани (одобрението се получава въз основа на подадена молба в съда). Имената на регистрираните лица се публикуват в Регистъра на правните услуги.

Няма законово задължение регистрираните доставчици на правни услуги да членуват в камара или друга професионална организация. Някои лица, които събират дългове, и пенсионни консултанти принадлежат към професионални организации, най-големите от които са Германското сдружение на германските агенции за събиране на дългове (Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen), Германското сдружение на правните съветници/доставчиците на правни услуги (Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister) и Германското сдружение на пенсионните консултанти (Bundesverband der Rentenberater).

База данни

Достъпът до Регистъра на правните услуги, който съдържа списък на доставчиците на правни услуги и на съдилищата, които отговарят за тяхната регистрация, се осъществява чрез германския портал за правосъдие. Подробна допълнителна информация може да намерите на уебсайтовете на следните организации: Германското сдружение на агенциите за събиране на дългове Германското сдружение на правните съветници/доставчиците на правни услуги и  Германското сдружение на пенсионните консултанти.

Организации, които предоставят безплатни правни услуги

В Германия редица благотворителни организации предоставят безплатни правни услуги (в съответствие с членове 6 и 8 от Закона за правните услуги (Rechtsdienstleistungsgesetz)). Основните сдружения, предоставящи такива съвети, включват:

Връзки по темата

Портал за правосъдие на федералното правителство и на федералните провинции (Länder).

Информация за съдилищата и прокуратурите, Федералното министерство на правосъдието и защита на потребителите

Федерално министерство на правосъдието и защита на потребителите

Министерство на правосъдието на Хамбург

Министерство на правосъдието на Берлин

Министерство на правосъдието на Бавария

Германско сдружение на съдиите

Федерална адвокатската колегия

Германски официален указател на адвокатите

Германско сдружение на адвокатите

Федерална адвокатска информационна служба

Камара на представителите по индустриална собственост

Указател на нотариусите

Федерална нотариална камара

Регистър на правните услуги

Германско сдружение за социални услуги на работниците

Caritas

Diakonie

Еврейско сдружение за социални услуги

Германски Червен кръст

Съвместно сдружение за социалните услуги

Последна актуализация: 10/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.