Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Видове юридически професии

Германия

Настоящата страница ви предоставя преглед на юридическите професии в Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Юридически професии

Прокурори (Staatsanwalt)

Роля и задължения

Прокуратурата (Staatsanwaltschaft) е независим орган с наказателна компетентност, чиято организационна структура е същата като на съдилищата. Тя е компетентна за провеждане на разследвания по досъдебни производства, предаване на делата за наказателно преследване пред съда и изпълнение на присъдите. Доколкото в закона не е предвидено друго, прокуратурата провежда и наказателното преследване на административните нарушения.

Прокуратурата е длъжна да предприеме действия при наличието на наказуеми деяния, при условие че има достатъчно основания. Това означава, че прокурорът е длъжен да повдигне обвинение и да възбуди наказателно преследване срещу всеки заподозрян, ако законовите условия са изпълнени.

При провеждането на разследвания по наказателни производства прокуратурата може да потърси съдействието на други лица, например полицейски служители, данъчни следователи и митнически служители. Тези лица трябва да следват указанията на прокуратурата.

Прокуратурата участва в съдебните производства основно по наказателните дела. Това се отнася както за производствата на първа инстанция, така и за въззивните производства.

За да се проведе наказателно съдебно производство, е необходимо срещу заподозряното лице да бъде повдигнато обвинение. С няколко изключения по отношение на маловажните деяния, прокуратурата трябва да повдигне обвинението. Прокурорът участва в последващия съдебен процес като представител на обвинението.

В производства на първа инстанция прокурорът трябва да прочете на глас обвинителния акт и има право да разпита подсъдимия и всички свидетели. В края на заседанието прокурорът представя заключителното си становище, в което прави оценка на фактическите и правните обстоятелства по делото и иска от съда да осъди подсъдимия или да го обяви за невиновен.

При извършването на тези действия прокурорът трябва да действа безпристрастно и да вземе предвид не само уличаващите, но също и оневиняващите обстоятелства. Ако прокуратурата е убедена, че дадено съдебно решение трябва да бъде преразгледано поради фактически или правни съображения, тя има право да го обжалва – дори в полза на обвиняемия.

Организация

Прокуратурата е йерархично организирана, поради което прокурорите от дадена прокуратура трябва да следват указанията на своите преки ръководители.

Поради федералната система в Германия следва да се разграничава между компетентността на федералното правителство и компетентността на федералните провинциите (Länder).

Федерална прокуратура (Bundesanwaltschaft)

Федералният главен прокурор към Федералния върховен съд (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof) е най-висшестоящият прокурорски орган в областта на националната сигурност в Германия. Той представлява прокуратурата в случай на тежки престъпления против държавата, които сериозно застрашават вътрешната и външната сигурност на Федерална република Германия (напр. престъпления по политически подбуди, най-вече терористични актове, измяна или шпионаж).

Задълженията на федералния главен прокурор също включват преследване на престъпленията по Международния наказателен кодекс (Völkerstrafgesetzbuch) и явяване по ревизионни производства и производства по обжалване пред наказателното отделение на Федералния върховен съд (Bundesgerichtshof).

Федералният главен прокурор оглавява федералната прокуратура към Федералния върховен съд. Той ръководи и контролира дейността на федералните прокурори (Bundesanwälte), главните прокурори (Oberstaatsanwälte) и по-долустоящите прокурори.

От своя страна дейността на федералния главен прокурор се контролира от федералния министър на правосъдието. Министърът обаче няма правомощия да контролира дейността и да дава указания на прокурорите на федералните провинции.

Прокурори на федералните провинции (Staatsanwaltschaften der Länder)

За наказателното преследване на всички останали деяния (обикновени престъпления) са компетентни прокурорите на федералните провинции. Федералният главен прокурор на федерално равнище и прокурорите на равнище федерални провинции са различни и независими един от друг органи. Няма йерархия между федералното равнище и това на федералните провинции.

Всички шестнадесет федерални провинции имат собствени прокуратури, които са организирани по следния начин:

Към всеки областен съд (Landgericht) има прокуратура, в чиято компетентност са включени районните съдилища (Amtsgerichte) от съдебния район на областния съд.

Прокуратурите към областните съдилища са подчинени на съответната прокуратура към съответния висш областен съд (Oberlandsgericht), който от своя страна е подчинен на съответното министерство на правосъдието на федералната провинция (Land).

Главните прокуратури (Generalstaatsanwaltschaften) са компетентни по въззивните и ревизионните производства пред висшите областни съдилища. Ако такова производство е от компетентността на Федералния върховен съд, федералният главен прокурор изпълнява функциите на прокурор.

Допълнителна информация относно прокуратурата може да намерите в раздела „Съдилища и прокуратури“ на уебсайта на Федералното министерство на правосъдието. Редица прокуратури също поддържат собствени уебсайтове, достъпът до които е осигурен чрез правните портали на съответните федерални провинции.

Съдии (Richter)

Организация

Дейността на съдиите както на федерално равнище, така и на равнище федерални провинции е уредена от германския Закон за съдебната власт (Deutsche Richtergesetz, DRiG). Дейността на съдиите е допълнително уредена от законодателството на федералните провинции.

Министрите на правосъдието на съответните провинции контролират дейността на съдиите на равнище федерални провинции. Дейността на съдиите от съдилища на федерално равнище (с изключение на съдиите от Федералния конституционен съд) се контролира от съответните федерални министерства.

Роля и задължения

Професионални и непрофесионални съдии (Berufsrichter und Laienrichter)

Професионалните съдии (Berufsrichter) гледат дела в съдилища на федерално равнище или на равнище федерални провинции.

Съдиите на равнище федерални провинции гледат дела в районните съдилища (Amtsgerichte), областните съдилища (Landgerichte) или висшите областни съдилища (Oberlandesgerichte). Повечето съдии изпълняват функциите си на равнище федерални провинции.

Федералните съдиите (Bundesrichter) гледат дела във Федералния конституционен съд (Bundesverfassungsgericht), Федералния върховен съд (Bundesgerichtshof), Федералния съд по трудовоправни спорове (Bundesarbeitsgericht), Федералния финансов съд (Bundesfinanzhof), Федералния съд по социалноосигурителни спорове (Bundessozialgericht), Федералния административен съд (Bundesverwaltungsgericht) и Федералния патентен съд (Bundespatentgericht).

В наказателните производства към професионалните съдии се присъединяват и непрофесионални съдии (Laienrichter). Това е почетна длъжност, на която се назначават граждани. Теоретично това може да стане без съгласието на съответното лице, като само в изключителни случаи лицето може да откаже да изпълнява длъжността. Непрофесионалните съдии заседават в районните съдилища и като част от наказателни състави и състави за непълнолетни нарушители на областните съдилища.

По принцип непрофесионалните съдии разполагат със същите права на глас като професионалните съдии. Това означава, че те решават съвместно въпроса за вината и налагането на наказание на подсъдимия.

Съгласно член 36 от Закона за устройство на съдилищата (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) непрофесионалните съдии се избират на всеки пет години. Само германски граждани могат да бъдат назначавани за непрофесионални съдии (член 31 от Закона за устройство на съдилищата), като могат да бъдат назначавани лица, които:

  • са на възраст под 25 години или над 70 години към датата на встъпване в длъжност (член 33 от Закона за устройство на съдилищата),
  • не пребивават в съответната община,
  • не могат да изпълняват длъжността по здравословни причини,
  • не могат да изпълняват длъжността поради липсата на достатъчно познания по немски език,
  • има вероятност да изпаднат в несъстоятелност,
  • са били осъждани или срещу тях има висящи наказателни производства (член 32 от Закона за устройство на съдилищата).

Непрофесионалните съдии имат право на обезщетение поради загубата на доходи, чийто размер е установен в Закона за съдебните възнаграждения и обезщетения (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) (член 55 от Закона за устройство на съдилищата). Федералните провинции предоставят брошури, които информират непрофесионалните съдии за техните задължения. Тези брошури могат да бъдат намерени и в интернет. Федералните провинции предлагат и обучение на непрофесионални съдии.

Съдебни администратори (Rechtspfleger)

Съдебните администратори (Rechtspfleger) са длъжностни лица в съдебната система на Германия. В качеството им на „втори стълб на третата власт“ техните функции са свързани най-вече с т.нар. охранителни производства (т.е. дела за наследяване, настойничество, родство и осиновяване, дела, свързани с поземления регистър, търговския регистър, регистъра на кооперативните дружества и регистъра на партньорствата, дела за несъстоятелност, дела във връзка с гражданските сдружения, брачния регистър, морския регистър и т.н.), но те са натоварени и с осъществяването на редица други съдебни функции, например в сферата на производствата за издаване на заповед за плащане, за получаване на правна помощ, по принудително изпълнение, за публична продан и за учредяване на законен залог, в сферата на определяне на разноските, изпълнение на наказанията, в производствата пред Федералния патентен съд, както и при правоотношенията с международен елемент.

Понастоящем в районните съдилища има повече съдебни администратори отколкото съдии. Тяхната материална компетентност е уредена от Закона за съдебните администратори (Rechtspflegergesetz, RPflG). Дейността и решенията на съдебните администратори, подобно на тези на съдиите, са независими по съществото си и при изпълнението на своите функции съдебните администратори са обвързани единствено от закона и правото. Техните решения по принцип могат да бъдат обжалвани по общия ред.

Бази данни с правна информация

Публично достъпни уебсайтовете с информация за юридическите професии са:

Може да намерите информация и на уебстраниците на Федерацията на германските съдии (Deutscher Richterbund) или Федерацията на германските съдебни администратори (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Адвокати (Rechtsanwalt)

Броят на адвокатите в Германия е приблизително 160 000. Те преминават същото обучение по право като съдиите и тяхната функция е да предоставят правни съвети и да представляват клиентите си по всички видове дела. Те могат да упражняват професията си както в съдебната зала, така и извън нея, тъй като по германското право не съществува отделна категория адвокати, които имат специалното право да се явяват в съда. Те са компетентни да се явяват пред всеки съд в Германия, с изключение на представителството по граждански дела пред Федералния върховен съд, за явяването пред който има специални изисквания за допускане.

Дейността на адвокатите е уредена от разпоредбите на Федералния кодекс за адвокатурата (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Професията допълнително се саморегулира чрез правилата за професионална етика, по-специално чрез Етичния кодекс на адвоката (Berufsordnung der Rechtsanwälte, BORA) и Кодекса за специализираните адвокати (Fachanwaltsordnung, FAO). Възнагражденията на адвокатите са установени в Закона за адвокатските възнаграждения (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Адвокатите са организирани в 27 областни адвокатски колегии (Rechtsanwaltskammern) и Адвокатската колегия към Федералния върховен съд Адвокатските колегии са компетентни за допускане до адвокатската професия. Те следят и за спазване на професионалните задължения от страна на адвокатите.

Бази данни с правна информация

Подробна информация за адвокатската професия може да намерите на уебсайта на Федералната адвокатска колегия (Bundesrechtsanwaltskammer, BRAK). Освен това Германското сдружение на адвокатите (Deutsche Anwaltverein, DAV), което е най-голямото сдружение на германски адвокати, предоставя разнообразна информация относно адвокатската професия (също и на английски и френски език).

Следните уебсайтове могат да ви бъдат полезни за намирането на адвокат: Федерален указател на адвокатите (Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis), в който са изброени всички адвокати (на немски и английски език), и Информационни услуги на германските адвокати (Deutsche Anwaltauskunft).

Патентни адвокати (Patentanwalt)

Броят на патентните адвокатите в Германия е приблизително 3 000. Патентните адвокати обикновено са завършили научно или техническо висше образование, последвано от курс на обучение по право. Тяхната дейност е свързана с консултации и представителство в областта на правата на интелектуална собственост (най-вече патенти, полезни модели, промишлен дизайн, търговски марки), по-специално във връзка с процедурите по регистрация и наблюдение. Патентните адвокати могат да представляват клиентите си пред германското Ведомство за патенти и търговски марки, Федералния патентен съд, а в специални случаи и пред Федералния върховен съд. Пред областните и висшите областни съдилища обаче патентните адвокати могат само да представят становища по делата на клиентите си, но не могат сами да извършват процесуални действия.

Дейността на патентните адвокати е уредена от разпоредбите на Кодекса за патентните адвокати (Patentanwaltsordnung, PAO). Патентните адвокати са организирани в Камара на патентните адвокати (Patentanwaltskammer).

Бази данни с правна информация

Информация за патентните адвокати може да намерите на уебсайта на Камарата на патентните адвокати, на който има също указател с патентни адвокати.

Нотариуси (Notar)

Броят на нотариусите в Германия понастоящем е приблизително 8 000, като те трябва да са преминали същото обучение по право като съдиите. Те предоставят независими, безпристрастни и обективни консултации във връзка с важни правни сделки и в областта на превантивното правораздаване. Тяхната основна функция е заверяването на правни сделки.

Поради федералното устройство на Германия съществуват различни категории нотариуси. В повечето федерални провинции нотариусът упражнява професията си като свое основно занятие („нотариална кантора“, Nurnotariat), но в някои федерални провинции нотариусът изпълнява наред с това и функции на адвокат (Anwalt) („адвокатска нотариална кантора“, Anwaltsnotariat). В Баден-Вюртемберг съществуват нотариуси, които наред с това са и държавни служители (Amtsnotare) (до 2017 г.). Всички нотариуси се назначават и контролират от съответната областна съдебна администрация (Landesjustizverwaltung).

Дейността на нотариусите е уредена от Федералния кодекс на нотариалната дейност (Bundesnotarordnung, BNotO). Възнагражденията на нотариусите са установени в Кодекса за процесуалните разноски (Kostenordnung, KostO).

Нотариусите членуват в съответните областни нотариални камари.

Бази данни с правна информация

Подробна информация за професията нотариус може да намерите на уебсайта на Федералната нотариална камара (Bundesnotarkammer). На същия уебсайт има указател на нотариусите (Verzeichnis der Notare), който също може да ви бъде полезен за намирането на нотариус. Може да намерите информацията на немски, английски, френски и испански език.

Други юридически професии

Юридически професии, уредени в Закона за правните услуги (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)

Законът за правните услуги позволява на лицата, които събират дългове, пенсионните консултанти и доставчиците на правни услуги, които са специалисти по чуждестранно право, да предоставят извънсъдебни правни услуги. В някои случаи лицата, които събират дългове, и пенсионните консултанти също могат да представляват клиентите си пред съда. Предварително условие за упражняването на такава дейност е регистрация, която се извършва по искане на съда. Имената на регистрираните лица се публикуват в Регистъра на правна услуги.

Няма законово задължение регистрираните доставчици на правни услуги да членуват в камара или друга професионална организация. Лицата, които събират дългове, и пенсионните консултанти са частично организирани в различни професионални сдружения. Най-големите сдружения са Федералното сдружение на германските фирми за събиране на дългове (Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen), Федералното сдружение на германските правни съветници/доставчици на правни услуги (Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister) и Федералното сдружение на пенсионните консултанти (Bundesverband der Rentenberater).

Бази данни с правна информация

Достъпът до Регистъра на правните услуги, който съдържа списък на регистрираните доставчици на правни услуги и на съдилищата, които ги регистрират, е осигурен чрез германския правен портал. Подробна допълнителна информация може да намерите на уебсайтовете на следните организации: Федерално сдружение на германските фирми за събиране на дългове (Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen), Федерално сдружение на германските правни съветници/доставчици на правни услуги (Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister), Федерално сдружение на пенсионните консултанти (Bundesverband der Rentenberater).

Организации, които предоставят безплатни правни услуги

В Германия редица благотворителни организации предоставят безплатни правни услуги (в съответствие с членове 6 и 8 от Закона за правните услуги). Някои от най-важните от тях са:

Връзки по темата

Общ портал за правосъдие на федералното правителство и федералните провинции

Федерално министерство на правосъдието (Bundesministerium der Justiz)

Германско Федерално министерство на правосъдието (Deutsches Bundesministerium der Justiz)

Министерство на правосъдието на Хамбург (Justizministerium Hamburg)

Министерство на правосъдието на Берлин (Justizministerium Berlin)

Министерство на правосъдието на Бавария (Justizministerium Bayern)

Федерацията на германските съдии (Deutscher Richterbund)

Германска адвокатска колегия (Deutsche Rechtsanwaltskammer)

Федерален указател на адвокатите (Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis)

Германско сдружение на адвокатите (Deutscher Anwaltverein)

Информационни услуги на германските адвокати (Deutsche Anwaltsauskunft)

Камара на патентните адвокати (Patentanwaltskammer)

Списък на нотариусите

Федерална нотариална камара (Bundesnotarkammer)

Информационен център за регистрираните доставчици на правни услуги

Федерално сдружение за социални услуги на работниците (Arbeiterwohlfahrt Bundesverband)

Католическо сдружение за социални услуги (Caritas)

Протестантско сдружение за социални услуги (Diakonie)

Централна социална служба на евреите в Германия (Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland)

Германски Червен кръст (Deutsches Rotes Kreuz)

Съвместно сдружение за социални услуги (Paritätischer Wohlfahrtsverband)

Последна актуализация: 04/04/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.