Видове юридически професии

Гърция

Тези страница предоставя информация за юридическите професии в Гърция.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Прокурори

Организация

Прокурорът (eisangelíes) е съдебен орган, който е част от съдебната власт и участва в правораздаването. Прокурорите (eisangeleís) се ползват с функционална и лична независимост.

Към всеки съд, с изключение на районните наказателни съдилища, има прокуратура, която действа като независим съдебен орган. Правомощията ѝ са свързани основно с подготвянето на наказателното производство. Основната функция на прокурора е да образува наказателни производства, да надзирава провежданите разследвания и да обжалва.

В Гърция прокурорите не се специализират в определена област.

Министерството на правосъдието отговаря за общите условия за упражняване на прокурорска дейност.

Не съществува специално посветен на прокурорската професия уебсайт. Информацията, свързана с условията за упражняване на прокурорска дейност, се съхранява от Министерството на правосъдието.

Роля и основни задължения

Прокурорът е компетентен да:

а) провежда предварителното разследване;

б) образува наказателното производство;

в) разпитва участващи в производството лица;

г) надзирава правоприлагащите органи във връзка с предотвратяването и съдебното преследване на престъпленията;

д) прави предложения до съдебните съвети и съдилищата;

е) внася протести;

ж) надзирава местата за лишаване от свобода; и да изпълнява други предвидени в закона функции.

Прокурорите подлежат на контрола на съдиите от Върховния съд и на прокурорите от по-висш ранг, според предвиденото в закона.

Съдии

Организация

Правораздаването се извършва от съдилищата, съставени от редови съдии (taktikoí dikastés), които се ползват с функционална и лична независимост.

При изпълнението на задълженията си съдиите (dikastés) се съобразяват само с Конституцията и законите и не са длъжни да се съобразяват с разпоредби, които противоречат на Конституцията.

Редовите съдии подлежат на контрола на съдиите от по-висш ранг и на главния прокурор и заместник-главния прокурор (antieisangeleís) към Върховния съд (Áreios Págos), според предвиденото в закона.

Министерството на правосъдието отговаря за условията за упражняване на съдийска дейност.

Не съществува специално посветен на съдийската професия уебсайт. Информацията, свързана с условията за упражняване на съдийска дейност, се съхранява от Министерството на правосъдието.

Организация на юридическите професии: Адвокати

Адвокати

В Гърция адвокатите (dikigóroi) са неплатени държавни служители, които не е задължително да се специализират в определена област.

Министерството на правосъдието отговаря за условията за упражняване на адвокатска дейност.

В Гърция има 63 адвокатски колегии (dikigorikoí sýllogoi) – по една по седалището на всеки първоинстанционен съд (protodikeío).

Министерството на правосъдието надзирава всички адвокатски колегии в Гърция.

Бази данни с правна информация

Информацията е достъпна на уебсайта на Събранието на адвокатските колегии, но достъпът е ограничен до членовете на съответната колегия.

Юристи/Юрисконсулти

В Гърция адвокатите действат и като юрисконсулти (nomikoí sýmvouloi).

Бази данни с правна информация

Информацията е достъпна на уебсайта на Събранието на адвокатските колегии, но достъпът е ограничен до членовете на съответната колегия.

Нотариуси

Нотариусите (symvolaiográfoi) са неплатени държавни служители, чието основно задължение е да съставят и съхраняват учредителни или удостоверителни документи или документи, доказващи съдържанието на сделки и изявления, когато съставянето на такива документи е задължително по закон или когато страните желаят да им придадат доказателствена сила на официален документ.

В Гърция нотариусите не се специализират в определена област.

С президентски указ се определя поне по една позиция за нотариус по седалището на всеки районен съд (eirinodikeío).

Министерството на правосъдието отговаря за условията за упражняване на нотариалната дейност.

В Гърция има 9 нотариални камари (symvolaiografikoí sýllogoi), които действат по седалището на всеки апелативен съд (efeteía).

Нотариалните камари се контролират от Министерството на правосъдието.

Информация за нотариусите може да намерите на уебсайта на Нотариалната камара към апелативните съдилища на Атина, Пирея, Егейско море и Додеканезите и на уебсайта на Европейския указател на нотариусите, който функционира под егидата на Съвета на нотариатите на Европейския съюз (CNUE).

Други юридически професии

Съдебни изпълнители

Съдебните изпълнители (dikastikoí epimelités) са неплатени държавни служители.

Съдебният изпълнител е отговорен за:

а) връчването на съдебни и извънсъдебни документи;

б) принудителното изпълнение на изпълнителните основания, посочени в член 904, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс, а именно: а) окончателните съдебни решения и решенията на гръцките съдилища, обявени за подлежащи на предварително изпълнение, б) арбитражните споразумения, в) протоколите от заседанията на гръцките съдилища, съдържащи спогодба или определение на съда за разноските, г) нотариалните документи, д) платежните нареждания, издадени от гръцки съдии, и „заповедите за евикция“, е) чуждестранните актове, обявени за изпълняеми, ж) заповедите и актовете, признати по закон за изпълняеми; и

в) изпълнението на други предвидени в закона функции.

Министерството на правосъдието отговаря за условията за упражняване на дейността на съдебните изпълнители.

В Гърция има 8 сдружения на съдебните изпълнители (sýllogoi dikastikón epimelitón).

Съдебни секретари

Министерството на правосъдието отговаря за условията за упражняване на дейността на служителите в гръцките съдилища.

Съдебни изпълнители  PDF (377 Kb) el

Съдебни секретари  PDF (376 Kb) el

Връзки по темата

Събрание на адвокатските колегии

Министерство на правосъдието

Нотариална камара на Атина, Пирея, Егейско море и Додеканезите

Нотариална камара към апелативния съд на Солун

Нотариална камара към апелативния съд на Тракия

Федерация на съдебните изпълнители в Гърция

Последна актуализация: 24/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.