Видове юридически професии

Унгария

Настоящата страница съдържа преглед на юридическите професии в Унгария. Юридически професии – въведение Прокурори Съдии Адвокати Нотариуси Други юридически професии

Съдържание, предоставено от
Унгария

Юридически професии — въведение

Настоящият раздел съдържа преглед на юридическите професии в Унгария — прокурори, съдии, адвокати, юрисконсулти, нотариуси и съдебни изпълнители.

В Унгария представителите на юридическите професии (адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители) са независими в изпълнението на своята професия, но са подчинени на професионално самоуправление в рамките на система от камари. Членството в дадена камара е предварително условие за упражняването на тяхната професия и камарите имат право да упражняват професионален контрол по отношение на своите членове, което има за цел да гарантира, че членовете на професията предоставят услуги с определено качество.

Прокурори (ügyész)

Организация

Унгарските конституционни норми разпореждат, че прокуратурата (Ügyészség) упражнява предвидените в закона правомощия във връзка с разследванията, води наказателното преследване и е отговорна за проверяване на законосъобразността на наказателните мерки.

Прокуратурата гарантира, че всички спазват законите и предприема действия при извършени нарушения по предвидения в законодателството начин.

Националната прокурорска служба (Ügyészség) е централизирана организация, ръководена от главния прокурор (legfőbb ügyész), който е отговорен пред парламента. Прокурорите се назначават и отстраняват от длъжност от главния прокурор.

Първоначално прокурорите се назначават за срок от три години, след което за неопределен период от време.

Разпоредбите, които касаят прокуратурата, са определени от закона.

Роля и задължения

Функциите, отговорностите и правният статут на прокурорите са уредени от закона. Прокурорската служба е единен орган и всички прокурори имат еднакъв правен статут.

Прокуратурата (ügyészség):

 • провежда разследвания по наказателни производства в случаите, определени от закона;
 • проверява дали разследването се провежда съобразно съответните законови разпоредби;
 • упражнява други правомощия във връзка с разследванията;
 • изготвя и предава обвинителни актове и води наказателното преследване по наказателни производства, упражнява права на обжалване, определени от закона;
 • проверява дали изпълнението на наказанията се провежда съобразно съответните законови разпоредби;
 • участва в други граждански, трудовоправни, административни и търговски производства: прокурорът участва в производствата съгласно Гражданския процесуален кодекс (polgári perrendtartás), ако по някаква причина титулярят на правата не е в състояние да ги защитава;
 • гарантира спазването на закона в рамките на общия преглед на законосъобразността (általános törvényességi felügyelet);
 • гарантира спазването на закона в рамките на общия преглед на законосъобразността (általános törvényességi felügyelet);
 • предприема необходимите мерки за защита на деца във връзка с престъпления, извършени срещу непълнолетни лица;
 • изпълнява функции, произтичащи от международни задължения; в частност правна помощ;
 • изпълнява функции във връзка с Евроюст - допринася за гарантиране, че всички обществени организации, държавни органи и граждани спазват закона и отстоява върховенството на закона при извършени закононарушения.

Бази данни с правна информация

Можете да намерите повече информация на уебсайта на Прокурорската служба на Република Унгария (Magyar Köztársaság Ügyészsége).

Съдии

Организация

Конституцията разпорежда, че съдиите са независими. Те вземат решения въз основа на закона и в съответствие със своите убеждения и не могат да бъдат повлиявани и направлявани при постановяването на решения.

Правото за назначаване на съдии принадлежи на президента на Унгария (köztársasági elnök).

Лице, което желае да бъде назначено като съдия, трябва да отговаря на следните условия:

 • да има унгарско гражданство;
 • да не е осъждано;
 • да има право да гласува;
 • да притежава университетска степен по право;
 • да издържи изпита на унгарската адвокатска колегия (szakvizsgával rendelkezik);
 • да направи декларация на имущественото си състояние, посочена в закона; и
 • да има поне една година опит като съдебен секретар (bírósági titkár) или районен прокурорски секретар (ügyészségi titkár), като конституционен съдия, военен съдия, прокурор, нотариус, адвокат или правен съветник или на длъжност в централна административна агенция (központi közigazgatási szerv), за която се изисква положен изпит пред адвокатска колегия.

Непрофесионални съдии

Съгласно конституционните норми, в съдебните производства могат да участват и непрофесионални съдии (nem hivatásos bíró/ülnök).

Кандидатите трябва да не са били осъждани, да имат правото да гласуват, да са унгарски граждани и да са на възраст над 30 години. В допълнение към тези изисквания непрофесионалните военни съдии (katonai ülnök) трябва да служат в професионалния състав на унгарските въоръжени сили (Magyar Honvédség) или на силите за поддържане на реда.

Непрофесионалните съдии се избират за мандат от четири години.

По наказателни производства местните съдилища се състоят от един професионален съдия (hivatásos bíró) и двама непрофесионални съдии, когато разглежданото престъпно деяние е наказуемо с лишаване от свобода за срок от осем или повече години. Окръжен съд (megyei bíróság), действащ като първа инстанция, може да провежда дело в състав (tanács) от един професионален съдия и двама непрофесионални съдии.

По граждански производства състав от един професионален съдия и двама непрофесионални съдии може да заседава в случаите, предвидени в закона.

Съдебни секретари, съдебни помощници

Висшистите от университети по право се назначават в съдилищата на длъжността съдебни секретари или съдебни помощници, за да натрупат знания и опит за бъдеща кариера като съдии. Те могат да действат като съдии само по производствата и съгласно условията, определени в закона.

Информация относно съдебния персонал може да бъде намерена на следните адреси:

 1. съдебен персонал PDF (407 Kb) en
 2. съдебни секретари PDF (382 Kb) en
 3. съдебни помощници PDF (286 Kb) hu
 4. работници PDF (280 Kb) hu

Адвокати

Адвокати (ügyvéd/ügyvéd)

В процеса на практикуване на своята професия адвокатите (ügyvéd) помагат на клиентите си да отстояват своите права и да изпълняват своите задължения. Адвокатите (ügyvéd) могат да предоставят процесуално представителство по всички дела и пред всички органи. Адвокатите са независими в процеса на своята професионална дейност, което означава, че те не могат да бъдат повлиявани и не могат да поемат отговорности, които биха застрашили тяхната независимост.

Дейностите, за които се заплащат хонорари и могат да се изпълняват единствено от адвокати, включват:

 • представителство и защита по наказателни дела;
 • правна консултация;
 • изготвянето и редактирането на правни документи;
 • боравенето с пари и ценности на съхранение (депозит) във връзка с дейностите, посочени по-горе.

Въпреки че подобни услуги не попадат изключително в обхвата на адвокатските дейности, поради изискванията на днешната икономическа действителност адвокатите могат също така да предоставят услуги като данъчни консултации, операции с агенции за недвижимо имущество и извънсъдебна медиация (peren kívüli közvetítés).

Адвокатските дейности могат да се изпълняват от всяко лице, което е било прието в адвокатската колегия (kamara) и което е положило адвокатската клетва (ügyvédi eskü).

С цел да бъде прието в адвокатската колегия, едно лице трябва:

 • да е гражданин на държава членка на Европейското икономическо пространство (Európai Gazdasági Térség);
 • да не е осъждано;
 • да притежава университетска степен и да е положило унгарски професионален изпит по право (jogi szakvizsga);
 • да има сключена застраховка за гражданска отговорност и подходящо помещение за кантора.

Адвокатите от държавите-членки на Европейския съюз могат да провеждат адвокатска дейност в Унгария под три основни форми: като доставчици на ad hoc услуги, като редовна дейност и като членове, приети в адвокатската колегия (ügyvédi kamara). Доставчиците на ad hoc услуги са длъжни да уведомята за това адвокатската колегия, имаща компетентност по мястото на предоставяне на услугите, докато желаещите да предоставят редовни адвокатски услуги трябва да се регистрират в съответната компетентна адвокатската колегия.

Адвокатите от Европейския съюз (európai közösségi ügyvéd), вписани в регистъра, могат да кандидатстват за приемане в колегията, ако отговарят на изискванията, предвидени в закона [например периодът на практика, предвиден в закона, да е осъществен, да докажат своята компетентност по унгарско право (както и по право на Европейския съюз), да владеят унгарски език в достатъчна степен, за да провеждат своята дейност и т.н.].

Адвокат от Европейския съюз, който е бил приет в колегията, има право да използва професионалното звание адвокат (ügyvédi cím) и спрямо него се прилагат същите норми, както спрямо неговите унгарски колеги.

Адвокатите имат задължение за поверителност по отношение на всички факти и сведения, които са им станали известни в процеса на извършване на тяхната професионална дейност.

Като общо правило възнаграждението на адвоката е предмет на свободно споразумение между адвокатите и техните клиенти. Хонорарите на адвокатите се регулират само ако последните действат като публични защитници (kirendelt védő) в съдебно производство.

Бази данни с правна информация

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Унгарската адвокатска колегия (Magyar Ügyvédi Kamara).

Юрисконсулти (jogtanácsos)

Основната функция на юрисконсултите е да улесняват работата на организацията, в която работят. Юрисконсултите отговарят за процесуалното представителство в рамките на организацията, която ги е назначила, предоставят правни консултации и информация; изготвят молби, договори и други документи; и участват в организирането на правните дейности. Като общо правило юрисконсултите, за разлика от адвокатите, изпълняват своите задължения (които не са толкова всеобхватни, колкото тези на адвокатите) в качеството си на служители. Възнаграждението на юрисконсултите се урежда от разпоредбите на трудовото право.

Всяко лице, което е вписано в регистъра, поддържан от окръжния съд — в Будапеща (т.е. Градския съд на Будапеща (Fővárosi Bíróság)) — може да стане юрисконсулт. Кандидатите трябва:

 • да имат гражданство на една от държавите-членки, участващи в Споразумението за Европейското икономическо пространство(az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás);
 • да не е осъждано;
 • да притежават университетска степен;
 • да са издържали унгарския професионален изпит по право; и
 • да бъдат вписани в регистъра.

В някои случаи министърът на правосъдието (az igazságügyért felelős miniszter) може да предостави освобождаване от условието за гражданство.

Нотариуси (közjegyző)

Действайки в рамките на правомощията, предвидени в закона, нотариусът (közjegyző) извършва официално правораздаване като част от държавната съдебна система.

Целта на дейността на нотариусите е да предотвратяват възникването на правни спорове, като те имат право да работят в тази област само ако бъдат приети да членуват в Нотариалната камара (Közjegyzői Kamara). Съгласно закона, нотариусите се назначават от министъра на правосъдието да работят в определени райони и за неопределено време.

Нотариусите са задължени да имат сключена застраховка за гражданска отговорност и да я поддържат през периода, в който провеждат своята професионална дейност.

Изключителният обхват на нотариалните дейности включва регистрирането на правни сделки, правни изявления и факти в публични актове (közokirat). Една от традиционните функции на нотариуса е да извършва заверяване на завещания и други несъдебни документи. Друга важна функция, изпълнявана от нотариусите, е воденето на регистър на обезпеченията на движими вещи, както и боравенето с влогове, в рамките на което те получават пари, ценности и ценни книжа въз основа на упълномощаване, получено от съответните страни, с цел доставянето на тези вещи на оправомощената страна.

За дейностите, провеждани в техните кантори, нотариусите имат право на хонорар в размер, определен от закона, който зависи от средната продължителност на изпълняваната дейност и това дали за нея се изисква прилагането на правна преценка и отговорност. При изключителни обстоятелства (например при трудни казуси, изискващи по-високо ниво на умения), хонорарът може да се различава от обичайната сума. Ако стойността на предмета на дейност на нотариуса е известна, хонорарът на нотариуса се определя въз основа на нея. Ако стойността на предмета на дейността на нотариуса не е известна, хонорарът на нотариуса трябва да се определи въз основа на времето, отделено за тази професионална дейност. Цената за нотариално заверяване на копия на документи е предварително определена.

Тъй като унгарското гражданство е основно изискване за съдии, прокурори, съдебни чиновници, съдебни изпълнители и нотариуси, чуждестранни граждани не могат да бъдат назначавани на такива длъжности в Унгария.

Бази данни с правна информация

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Унгарската национална нотариална камара (Magyar Országos Közjegyzői Kamara).

Други юридически професии

Съдебни изпълнители

Мерките за принудително изпълнение се привеждат в действие от съдебни изпълнители (независими съдебни изпълнители (önálló bírósági végrehajtó) и окръжни съдебни изпълнители (megyei bírósági végrehajtó)).

Като общо правило исковете, включени в съдебни решения (bírósági határozat), постановени по граждански дела, се изпълняват от независими съдебни изпълнители. Независимите съдебни изпълнители се назначават от министъра на правосъдието за присъединяване към даден местен съд (helyi bíróság) в дадена област на компетентност.

Независимите съдебни изпълнители не се издържат от държавата, техните доходи идват от клиенти под формата на възнаграждение за тяхната работа.

Техният обхват на дейност е следният:

 • изпълнение въз основа на изпълнителен лист (végrehajtási lap), издаден от съда;
 • изпълнение въз основа на изпълнителен титул (végrehajtási záradék), издаден от съда;
 • изпълнение въз основа на съдебна заповед или ограничение на принудително изпълнение, или заповед за прехвърляне (végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés), или още въз основа на постановление за пряко съдебно уведомление (közvetlen bírósági felhívás).

Окръжните съдебни изпълнители работят в окръжните съдилища и окръжния съд в Будапеща (Fővárosi Törvényszék). Окръжните съдебни изпълнители се назначават от председателя на окръжния съд за неопределен период от време и за да служат в определен окръжен съд. Председателят на окръжния съд обявява конкурс за позицията на окръжен съдебен изпълнител. Окръжният съдебен изпълнител е служител на окръжния съд и получава възнаграждение въз основа на тази трудовоправна връзка.

Окръжните съдебни изпълнители извършват принудително изпълнение по „съдебни дългове“ (когато законният собственик на тези дългове е държавата). Съдебните дългове представляват предплатените от държавата разходи за граждански или наказателни производства. Събирането на направени разходи по наказателно производство, конфискацията на имущество и други наказателни мерки с парично изражение представляват задачи на окръжния съдебен изпълнител. Издръжката на деца, предплатена от държавата, също се счита за съдебен дълг към държавата и съответно събирането ѝ също попада в обхвата на задълженията на съдебния изпълнител. Освен това окръжните съдебни изпълнители извършват принудително изпълнение по дългове, чийто законен титуляр е самият съд, Националният съдебен съвет, Службата на Националния съдебен съвет, Министерството на правосъдието, служба от съдебни експерти или държавата.

Областта на компетентност на съдебните изпълнители съвпада с областта на компетентност на съда.

Бази данни с правна информация

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Унгарската камара на съдебните изпълнители (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara).

Организации, които предоставят правни услуги за обществеността

Правни клиники функционират в университети и в няколко неправителствени унгарски и международни организации, активни в тази област.

Връзки по темата

Интернет страница на Унгарската национална нотариална камара (A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja)

Интернет страница на Унгарската камара на съдебните изпълнители (A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapja)

Интернет страница на Прокурорската служба на Република Унгария (A Magyar Köztársaság Ügyészségének honlapja)

Интернет страница на Унгарската адвокатска колегия (A Magyar Ügyvédi Kamara honlapja)

Последна актуализация: 15/02/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.