Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Видове юридически професии

Италия

Настоящата страница ви предоставя преглед на юридическите професии в Италия.

Съдържание, предоставено от
Италия

Юридически професии — въведение

Основните юридически професии в Италия са тези на magistrato (включително функциите на съдия (giudice) и прокурор (ministero pubblico), а също и адвокат и нотариус.

Съдии и прокурорска служба

Системата, съгласно която съдиите и прокурорите изпълняват своите правораздавателни функции, е посочена в Конституцията.

Съдии

Правосъдие се раздава в името на народа. Съдиите се подчиняват единствено на закона (член 101 от Конституцията).

Системата, съгласно която съдиите изпълняват своите правораздавателни функции, е определена и уредена от законите за съдебната система.

Не могат да бъдат създавани „извънредни“ или „специални“ съдилища, а само специални камари, които са към обикновените съдилища. Законът определя как и кога обществото може да вземе пряко участие в правораздаването.

Достъпът до съдебната система се осъществява чрез публичен конкурс. Въпреки това могат да бъдат назначавани почетни съдии, които да изпълняват всички функции на даден редови съдия.

Автономност и независимост

Съдебната система е автономен орган, независим от всеки друг орган на властта (член 104 от Конституцията).

Тази независимост се потвърждава от Висшия съдебен съвет (Consiglio Superiore della Magistratura), самоуправляващ се орган, който отговаря за назначенията в съдебната система, разпределянето на задължения и прехвърляния, повишения и дисциплинарни мерки (член 105 от Конституцията).

Единствената разлика между съдиите е естеството на работата им.

Тяхното назначение е постоянно и те не могат да бъдат освобождавани или отстранявани без съответното решение от страна на Consiglio Superiore della Magistratura съгласно законите за съдебната власт и с гаранциите, предвидени в тях, или без съгласието на съответния съдия.

Прокурори

Организация

В Конституцията също така са залегнали принципите на независимост и автономност на прокуратурата (член 107).

С член 112 се определя принципът на задължително наказателно преследване на престъпления: след като компетентният прокурор бъде информиран за наказуемо деяние, той трябва да проведе разследване и да представи резултатите от разследването на съдия за оценка заедно със съответните искания. Задължението да се образува наказателно производство помага да се гарантира независимостта на прокуратурата в хода на работата ѝ, а също така е и в основата на равенството на всички хора пред закона.

Службите на прокуратурата са част от Касационния съд, апелативните съдилища, обикновените съдилища и съдилищата за напълнолетни.

Роля и задължения

Прокуратурата се занимава с всички наказателни производства и действа от името на държавата. Службите на прокуратурата участват в граждански производства, когато това е предвидено в закона (напр. при някои семейни спорове; дела, включващи лица, които нямат юридически дееспособност, и т.н.).

Организация на юридическата професия: адвокати и нотариуси

Адвокати

Адвокатът е независим професионалист, чиято задача е да представлява и подпомага клиентите си, които могат да бъдат физически лица, дружества или държавни органи, пред граждански, наказателни или административни съдилища.

Адвокатът защитава клиенти въз основа на споразумение, съгласно което да ги представлява, и при заплащане на такса.

Към всеки съд има съвет, съставен от местни адвокати (Consiglio dell'ordine).

На национално равнище съществува Национален адвокатски съвет (Consiglio Nazionale Forense).

Закон № 247 от 31 декември 2012 г. въведе нови разпоредби, уреждащи юридическата професия.

Нотариуси

Нотариусът е професионалист, който упражнява публична функция: задачата на нотариусите е да удостоверяват истинността на актове, подписани в тяхно присъствие.

Професията на нотариуса се урежда от Закон № 89 от 16 февруари 1913 г. относно правилата, уреждащи професията на нотариуса и нотариалните архиви.

Националният орган е Националния съвет на нотариусите (Consiglio Nazionale del Notariato).

Последна актуализация: 02/10/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.