Видове юридически професии

Италия

Настоящата страница ви предоставя преглед на юридическите професии в Италия.

Съдържание, предоставено от
Италия

Юридически професии — въведение

Основните юридически професии в Италия са: магистрати (magistrati), включващи съдии (giudici) и служители на прокуратурата (pubblici ministeri), адвокати и нотариуси.

Съдии и прокуратура

Системата, съгласно която съдиите и служителите на прокуратурата изпълняват своите правораздавателни функции, е посочена в Конституцията.

Съдии

Правораздаването се осъществява в името на народа. Съдиите се подчиняват единствено на закона (член 101 от Конституцията).

Системата, съгласно която съдиите изпълняват своите правораздавателни функции, е определена и уредена от законите за съдебната система.

Не могат да бъдат създавани „извънредни“ или „специални“ съдилища, а само специални камари към обикновените съдилища. Законът определя как и кога обществото може да вземе пряко участие в правораздаването.

Достъпът до съдебната система се осъществява чрез публичен конкурс. Въпреки това могат да бъдат назначавани почетни съдии, които да изпълняват всички функции на даден редови съдия.

Автономност и независимост

Съдебната система е автономен орган, независим от всяка от другите власти (член 104 от Конституцията).

Тази независимост се поддържа от Висшия съдебен съвет (Consiglio Superiore della Magistratura) — самоуправляващ се орган, който отговаря за назначенията в съдебната система, разпределянето на задължения и прехвърлянията, за повишенията и дисциплинарните мерки (член 105 от Конституцията).

Единствената разлика между съдиите е естеството на работата им.

Тяхното назначение е постоянно и те не могат да бъдат освобождавани или отстранявани без съответно решение от страна на Висшия съдебен съвет съгласно законите за съдебната власт и гаранциите, предвидени в тях, или без съгласието на съответния съдия.

Служители на прокуратурата

Организация

В Конституцията също така са залегнали принципите на независимост и автономност на прокуратурата (член 107).

В член 112 се определя принципът на задължително наказателно преследване на престъпления: след като компетентният прокурор бъде информиран за престъпление, той трябва да проведе разследване и да представи резултатите от разследването на съдия за оценка, заедно със съответните искания. Задължението да се образува наказателно производство спомага за гарантирането на независимостта на прокуратурата при изпълнението на работата ѝ, като също така е в основата на равенството на всички хора пред закона.

Службите на прокуратурата са обособени към Касационния съд, апелативните съдилища, съдилищата с обща компетентност и съдилищата за непълнолетни закононарушители.

Роля и задължения

Прокуратурата участва във всички наказателни производства и действа от името на държавата. Служители на прокуратурата участват в граждански производства, когато това е предвидено в закона (напр. при някои семейни спорове, дела, включващи недееспособни лица и т.н.).

Служители на деловодството и секретариата

В съдебните деловодства и секретариатите на прокуратурите се назначават административни служители от различни категории (ръководители, длъжностни лица, съдебни чиновници, счетоводители, заместници и т.н.), които се наемат чрез публични конкурси с провеждане на изпити и са признати за държавни служители, за които се прилага национален колективен трудов договор за министерствата.
Те се наемат от отдел „Съдебна организация, персонал и услуги“ на Министерството на правосъдието
(Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) и изпълняват административни задачи, свързани с воденето на регистри и преписки, и подпомагат съдилищата и прокуратурите във всички видове производства.
Генерална дирекция „Персонал и обучение“ на Министерството на правосъдието (Direzione Generale del Personale e della Formazione) отговаря за тяхното обучение.

Организация на юридическата професия: адвокати и нотариуси

Адвокати

Адвокатът е независим професионалист, чиято задача е да представлява и подпомага клиентите си, които могат да бъдат физически лица, дружества или държавни органи, пред граждански, наказателни или административни съдилища.

Адвокатът защитава клиенти въз основа на споразумение за представителство и заплащане на такса.

Към всеки съд има съвет, съставен от местни адвокати (Consiglio dell'ordine).

На национално равнище съществува Национален адвокатски съвет (Consiglio Nazionale Forense).

Със Закон № 247 от 31 декември 2012 г. бяха въведени нови разпоредби, уреждащи юридическата професия.

Нотариуси

Нотариусът е независим професионалист, който упражнява публична функция: задачата на нотариусите е да заверяват актове, подписани в тяхно присъствие.

Професията на нотариуса се урежда от Закон № 89 от 16 февруари 1913 г. за нотариалната дейност и нотариалните архиви.

Националният орган е Националният съвет на нотариусите (Consiglio Nazionale del Notariato).

Последна актуализация: 18/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.