Видове юридически професии

Малта

На тази страница може да намерите кратък преглед на юридическите професии в Малта.

Съдържание, предоставено от
Малта

Юридически професии — въведение

Юридическите професии в Малта са тези на адвоката, нотариуса и процесуалния представител.

  • Адвокатите имат право да се явяват пред всички съдилища.
  • Нотариусите се считат за държавни служители и изготвят и публикуват нотариални актове.
  • Процесуалните представители пред съдилищата от по-долна инстанция имат право да се явяват пред съдилища от по-долна инстанция: на практика по-голямата част от тяхната работа се състои в предприемането на процесуални действия във връзка с различни съдебни производства или други искания, подадени в деловодството на съда.

Юридическата професия в Малта е организирана в единна система и прокурорите се назначават измежду практикуващи адвокати.

Прокурори

Организация

Съгласно член 91 от Конституцията главният прокурор разполага с конституционни правомощия, а съгласно Наредбата за главния прокурор, глава 90 от Законите на Малта, прокуратурата е създадена като държавна агенция и като защитник на републиката.

Съгласно разпоредбите на Конституцията на Малта главният прокурор е несменяем и има право на независима преценка по въпросите на наказателното преследване, както и при изпълнение на функциите, предвидени в Наказателния кодекс във връзка с наказателното преследване.

Главният прокурор се подпомага от заместник-главния прокурор и други служители юристи.

Роля и задължения

Главният прокурор е основният прокурор пред наказателните съдилища. В съответствие с разпоредбите относно наказателното преследване на престъпления (преходни разпоредби) от 2020 г. (Правно известие 378 от 2020 г.), които са в сила към 1 октомври 2020 г., на главния прокурор са възложени правомощия да решава дали пред Съда на магистратите, в качеството му на следствен съд, да бъде възбудено наказателно преследване за категория тежки престъпления, включително:

а) терористични актове, финансиране на тероризъм и допълнителни престъпления съгласно поддял IV A от дял IX на част II от книга първа на Наказателния кодекс;

б) незаконен произвол, изнудване, подкуп, използване и корупция, търговия с влияние и счетоводни престъпления съгласно поддял IV от дял III на част II от книга първа на Наказателния кодекс;

в) престъпления, свързани с изпирането на пари съгласно член 3 от Закона за предотвратяването на изпирането на пари, освен в случаите, когато такива престъпления са подложени на наказателно преследване заедно с престъпления, нарушаващи Наредбата за опасните наркотици или Наредбата за медицинските и сродните професии;

г) случаи на измама и злоупотреби, при които е причинена финансова измама за най-малко петдесет хиляди евро (50 000 EUR);

д) опити или заговор за извършване на горепосочените престъпления или съучастие в тях.

При упражняване на правомощията си за образуване, провеждане или прекратяване на наказателно производство, които са му предоставени съгласно всеки закон, с който се разрешава упражняването на такива правомощия, главният прокурор не се подчинява и не подлежи на контрол от който и да е друг орган, освен когато даден закон може да предвижда:

а) съдебен контрол на решение, съгласно което няма да се провежда наказателно преследване, или всяко друго решение, основано на незаконосъобразност или необоснованост; или

б) съдебен контрол на основание критерии, установени по закон, за решение, взето от главния прокурор, съгласно което наказателното преследване трябва да се извършва в по-висшестоящ съд, компетентен по наказателни дела, когато приложимото наказание е по-сурово от това, което би било приложимо, в случай че същото престъпление се разглежда от съд от по-ниска инстанция, компетентен по наказателни дела.

Държавен адвокат

Организация

Канцеларията на държавния адвокат е създадена на 18 декември 2019 г. като отделен правен субект и изпълнява определени функции и задължения, които по-рано са били отговорност на прокуратурата. В съответствие с член 91А от Конституцията държавният адвокат разполага с конституционни правомощия. Канцеларията на държавния адвокат е създадена като държавна агенция в съответствие със Закона за държавния адвокат, глава 603 от Законите на Малта.

В съответствие с Конституцията на Малта държавният адвокат разполага със същата несменяемост на длъжността, като главния прокурор, и при упражняване на функциите си държавният адвокат трябва да действа в съответствие със собствената си индивидуална преценка и не трябва да се подчинява на ръководството или контрола на друго лице или орган.

Държавният адвокат се подпомага от заместник-държавен адвокат и други служители юристи.

Роля и задължения

Държавният адвокат е главен правен съветник на правителството, докато правните служители на Канцеларията на държавния адвокат представляват правителството пред гражданските и конституционните съдилища.

Канцеларията на държавния адвокат представлява Република Малта пред международните съдилища, включително Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека, а нейните служители представляват правителството по време на международни срещи по въпросите на правното и съдебното сътрудничество.

Освен това канцеларията оказва помощ при изготвянето на законодателство и ратифицирането на законодателство от парламента.

Съдии

Организация

Съдиите и магистратите се назначават от президента на републиката по препоръка на комитета по съдебни назначения, създаден по силата на член 96А от Конституцията. Върховният съдия се назначава от президента на републиката по силата на резолюция на Камарата на представителите, подкрепена с гласуване на не по-малко от две трети от нейните членове.

Всички съдии и магистрати са независими от изпълнителната власт и са несменяеми. Едно лице трябва да е практикувало като адвокат в Малта за период от не по-малко от седем години, за да отговаря на условията за назначаване като магистрат, и дванадесет години за назначаване като съдия. Дисциплинарните мерки по отношение на съдебната власт, които не могат да доведат до отстраняване от длъжност на член на съдебната власт, са прерогатив на Комисията по правораздаване. Свързани с горепосоченото решения могат да бъдат обжалвани пред Конституционния съд. При упражняване на своите функции на комисията се възлагат всички правомощия на съдилищата с компетентност по граждански дела. Когато комисията установи, че разследваното поведение може да доведе до отстраняване на съдия, тя следва да пристъпи към уведомяване на президента на републиката, за да отстрани съдията от длъжност въз основа на доказано неправомерно поведение или доказана неспособност да изпълнява функциите на своята служба. Съдията може да обжалва тази препоръка пред Конституционния съд.

Организация на юридическите професии Адвокати

Баристъри/Адвокати

Роля и задължения

Адвокатите са специалисти, които имат право да дават правни съвети и консултации, както и да представляват клиентите си пред съдилищата, трибуналите или другите съдебни органи.

За да могат да практикуват професията на адвокат в Малта, лицата трябва да притежават разрешително, издадено от президента на републиката и носещо държавния печат на Малта. Преди да започнат да практикуват, лицата, получили такова разрешително, трябва да положат публично клетва за вярност и клетва за встъпване в длъжност пред Апелативния съд.

Организация

Малтийската адвокатска камара представлява адвокатите, приети в Малтийската адвокатска колегия. Това е доброволна неполитическа и неправителствена организация, финансирана от членските вноски и средствата, набирани чрез организираните от нея дейности, която е призната по закон като консултативния и активно участващ адвокатски орган по въпросите на правораздаването и организацията на правосъдието.

В Малта съществува само един вид адвокат, като малтийският термин avukat покрива и двата английски термина lawyer и advocate. За регламентирането на професията отговаря Комисията по правораздаване, чиито членове са президентът на Малта, председателят на Върховния съд, двама съдии, двама магистрати, председателят на Адвокатската камара и двама правни специалисти. Всички оплаквания срещу адвокати се разглеждат от комисия от петима адвокати, която след това отправя препоръки към Комисията по правораздаване за дисциплинарната мярка, която да бъде предприета. Трима от тези петима адвокати се назначават от Адвокатската камара, което дава на камарата ефективни правомощия да регламентира професията.

Адвокатската камара поддържа информационен уебсайт, посветен на професията, който съдържа и указател. Указателят е разделен на две части: частта, достъпна за обществеността, съдържа данни за всички адвокати, които са членове на Адвокатската камара, докато частта с ограничен достъп само за членове съдържа данни за всички адвокати, известни на Адвокатската камара.

През последните години камарата организира няколко академични конференции и семинара, както и поредица от ежемесечни лекции с цел насърчаване на култура на непрекъснато юридическо образоване на всички адвокати.

Бази данни с правна информация

На уебсайта на правителството lawyersregister.gov.mt се предоставя официален списък на адвокатите, като се посочват имената и други данни на адвокатите, които са дали съгласието си за публикуване на техните професионални данни в този регистър. Регистърът е публично достъпен.

Нотариуси

Роля и задължения

Нотариусите са държавни служители, оправомощени да получават актове, съставени от което и да е лице по време на неговия живот, и в случай на смърт, и да ги заверяват. Поради тези си задължения те отговарят също така за съхранението на посочените документи и могат да издават копия от тях. Глава 55 от Законите на Малта (Закон за нотариалната дейност и нотариалните архиви) урежда другите правомощия и функции на нотариусите.

Преди да започнат да практикуват професията си, нотариусите полагат пред Апелативния съд клетва за вярност и клетва за встъпване в длъжност.

Контролът върху дейността на всички нотариуси, върху нотариалните архиви и върху публичния регистър се осъществява от специален съд, наречен Съд за преразглеждане на нотариални актове. Съдът е съставен от членове, които се назначават от министъра, отговарящ за нотариалната дейност, измежду пенсионирани съдии и магистрати и измежду адвокати и нотариуси.

Винаги когато го счете за целесъобразно, съдът може да посети и да извърши без предупреждение проверка на архивите, публичния регистър или кантората на всеки нотариус.

Всяка година през януари в Държавен вестник на Малта се публикува подробна информация за всички нотариуси, практикуващи в Малта.

Организация

Нотариалният съвет е общият орган, надзираващ нотариалната дейност, и има право по свое усмотрение или при получаване на оплакване да разследва действията на всеки нотариус, за които счита, че може да са в разрез с деонтологичните правила на нотариалната професия. Съветът също така може да разглежда всички обвинения в небрежност или злоупотреба, отправени срещу даден нотариус в рамките на неговата професионална дейност или във връзка с професионални въпроси, освен ако правомощието за това не е предоставено на друг орган по реда на членове 85 и 94 от глава 55 на Закона за нотариалната дейност и нотариалните архиви от Законите на Малта или по реда на други закони.

Бази данни с правна информация

Официалният уебсайт на Нотариалния съвет (Малта) включва информация за Нотариалния съвет, обща информация, която е от полза както за обществеността, така и за нотариусите, и указател с информация за връзка с нотариусите, които практикуват в Малта. Базата данни е достъпна за обществеността и е безплатна.

Други юридически професии

Процесуални представители пред съдилищата от по-долна инстанция

За да могат да практикуват професията на процесуален представител пред съдилищата от по-долна инстанция, кандидатите трябва да притежават разрешително, издадено от президента на републиката и носещо държавния печат на Малта. Преди да започнат да практикуват, лицата, получили такова разрешително, трябва да положат публично клетва за вярност и клетва за встъпване в длъжност пред Апелативния съд.

Основното задължение на процесуалния представител пред съдилищата от по-долна инстанция е да съдейства на адвоката, към когото е ангажиран, по отношение на съдебното производство. Процесуалните представители пред съдилищата от по-долна инстанция участват в подаването на писмени становища до деловодствата на съдилищата от името на клиентите и обикновено извършват други услуги във връзка с подготовката на съдебните процеси от адвокатите.

Процесуалните представители пред съдилищата от по-долна инстанция могат да се явяват пред съдилищата на магистратите и специалните трибунали. Те могат да дават и консултации.

Комисията по правораздаване е органът, който отговаря за регламентирането на тази професия в Малта.

Агенция за съдебни услуги

Агенцията за съдебни услуги отговаря за администрирането на съдилищата в Малта. Агенцията отговаря за съдебния секретариат и неговия персонал, регистрирането и връчването на съдебни актове, изпълнението на актове, подлежащи на изпълнение, като съдебни решения и призовки, чрез назначени от съда съдебни изпълнители и други длъжностни лица, съдебните продажби на публичен търг, производствата с участието на съдебни заседатели и други производства пред наказателните съдилища.

Заместник-съдебен секретар  PDF (489 Kb) mt

Съдебен помощник  PDF (382 Kb) mt

Съдебен деловодител  PDF (390 Kb) mt

Връзки по темата

Адвокатска камара на Малта

Официален уебсайт на Нотариалния съвет (Малта)

Последна актуализация: 15/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.