Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Видове юридически професии

Малта

На тази страница може да намерите кратък преглез на юридическите професии в Малта Юридически професии — въведение Прокурори Съдии Адвокати (barristers) Нотариуси Други юридически професии Съдебно деловодство и персонал на съдилищата

Съдържание, предоставено от
Малта
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Юридически професии – въведение

Юридическите професии в Малта са тези на адвоката, нотариуса и процесуалния представител пред съдилищата от по-долна инстанция.

  • Адвокатите имат право да се явяват пред всички съдилища.
  • Нотариусите се считат за държавни служители и изготвят и публикуват нотариални актове.
  • Процесуалните представители имат право да се явяват пред съдилища от по-долна инстанция: на практика по-голямата част от тяхната работа се състои в предприемането на процесуални действия във връзка с различни съдебни производства или други искания, подадени в деловодството на съда.

Юридическата професия в Малта е организирана в единна система и прокурорите се назначават измежду практикуващи адвокати.

Прокурори

Организация

Съгласно член 91 от Конституцията главният прокурор разполага с конституционни правомощия, а съгласно Наредбата за главния прокурор, глава 90 от Законите на Малта, прокуратурата е създадена като държавна агенция.

Съгласно Конституцията на Малта главният прокурор разполага със същата несменяемост, с която разполагат съдиите, и има право на независима преценка по въпросите на наказателното преследване, както и при изпълнение на функциите, предвидени в Наказателния кодекс във връзка с наказателното преследване.

Главният прокурор се подпомага от заместник-главния прокурор, помощник-главния прокурор и други служители юристи.

Роля и задължения

Главният прокурор е органът по наказателно преследване пред наказателния съд и Апелативния наказателен съд. В някои случаи за започването на наказателно преследване от полицията се изисква предварителното съгласие на главния прокурор.

При упражняване на предоставените му по закон правомощия за образуване, провеждане или прекратяване на наказателно производство главният прокурор не получава инструкции, нито подлежи на контрол от страна на друго лице или орган.

Главният прокурор действа и като правен съветник на правителството, а служителите юристи на прокуратурата също така представляват правителството пред гражданските и конституционните съдилища.

Прокуратурата също така е компетентният орган по повечето въпроси на правното сътрудничество в областта на гражданското, търговското и наказателното право.

Прокуратурата представлява Република Малта пред международните съдилища и представлява правителството на международни срещи по въпросите на правното и съдебното сътрудничество.

Освен това прокуратурата изготвя проектите на законодателни актове и следи тяхното прокарване в парламента.

Съдии

Организация

Съдиите и магистратите се назначават от президента на републиката по препоръка на министър-председателя. Те са независими от изпълнителната власт и са несменяеми. Едно лице трябва да е практикувало като адвокат в Малта за срок не по-малко от седем години, за да може да бъде назначено като магистрат, и за срок не по-малко от дванадесет години, за да може да бъде назначено като съдия. Съдиите и магистратите могат да бъдат отстранявани от длъжност от президента в случай на доказана неспособност да изпълняват функциите си (независимо дали това е в резултат на физическо или умствено увреждане или поради някаква друга причина) или на доказано неправомерно поведение, по искане на Камарата на представителите, подкрепено с гласовете на най-малко две трети от всички членове.

Организация на юридическата професия: Адвокати (Barristers)

Адвокати (barristers)

Роля и задължения

Адвокатите са професионалисти, които имат право да дават правни съвети и консултации, както и да представляват клиентите си пред съдилищата, трибуналите или другите съдебни органи.

За да могат да практикуват професията на адвокат в Малта, кандидатите трябва да притежават разрешително, издадено от президента на републиката и носещо държавния печат на Малта. Преди да започнат да практикуват, лицата, получили такова разрешително, трябва да положат публично клетва за вярност и клетва за встъпване в длъжност пред Апелативния съд.

Организация

Малтийската адвокатска камара представлява адвокатите, приети в Малтийската адвокатска колегия. Това е доброволна неполитическа и неправителствена организация, финансирана от членските вноски и средствата, набирани чрез организираните от нея дейности, която е призната по закон като консултативния и активно участващ адвокатски орган по въпросите на правораздаването и организацията на правосъдието.

В Малта съществува само един вид адвокат, като малтийският термин „avukat“ покрива и двата английски термина „lawyer“ и „advocate“. За регламентирането на професията отговаря Комисията по правораздаване, чиито членове са президентът на Малта, председателят на Върховния съд, председателят на Адвокатската камара и други представители на съдебната власт, както и други правни професионалисти. Всички оплаквания срещу адвокати се разглеждат от комисия от петима адвокати, която след това отправя препоръки към Комисията по правораздаване за дисциплинарната мярка, която да бъде предприета. Трима от тези петима адвокати се назначават от Адвокатската камара, което дава на Камарата ефективни правомощия да регламентира професията.

Адвокатската камара поддържа информационен уебсайт, посветен на професията, който съдържа и указател. Указателят е разделен на две части: частта, достъпна за широката общественост, съдържа данни за всички адвокати, които са членове на Адвокатската камара, докато частта с ограничен достъп само за членове съдържа данни за всички адвокати, известни на Адвокатската камара.

През последните години Камарата организира няколко академични конференции и семинара, както и поредица от ежемесечни лекции с цел насърчаване на култура на непрекъснато юридическо образоване на всички адвокати.

Бази данни с правна информация

Уебсайтът на Адвокатската камара предоставя информация относно професията, в това число новини, и съдържа календар на проявите и база данни с информация за връзка с адвокатите. Има и част с ограничен достъп само за членове, която предоставя допълнителни услуги на адвокатите.

Достъпът до тази база данни безплатен ли е?

Да, достъпът до тази база данни е безплатен.

Нотариуси

Роля и задължения

Нотариусите са държавни служители, оправомощени да получават актове, свързани с разпореждания между живи и в случай на смърт, и да ги заверяват. Поради тези си задължения те отговарят също така за съхранението на тези документи и могат да издават копия от тях. Глава 55 от Законите на Малта (Закон за нотариалната дейност и нотариалните архиви) урежда другите правомощия и функции на нотариусите.

Преди да започнат да практикуват професията си, нотариусите полагат пред Апелативния съд клетва за вярност и клетва за встъпване в длъжност.

Контролът на дейността на всички нотариуси, нотариалните архиви и публичния регистър се осъществява от специален съд, наречен Съд за преразглеждане на нотариални актове. Съдът е съставен от членове, които се назначават от министъра, отговарящ за нотариалната дейност, измежду пенсионирани съдии и магистрати и измежду адвокати и нотариуси.

Винаги, когато го счете за целесъобразно, съдът може да посети и да извърши без предупреждение проверка на архивите, публичния регистър или кантората на всеки нотариус.

Всяка година през януари в Държавен вестник на Малта се публикува подробна информация за всички нотариуси, практикуващи в Малта.

Организация

Нотариалният съвет е общият орган, надзираващ нотариалната дейност, и има право по свое усмотрение или при получаване на оплакване да разследва действията на всеки нотариус, за които счита, че може да са в разрез с деонтологичните правила на нотариалната професия. Съветът също така може да разглежда всички обвинения в небрежност или злоупотреба, отправени срещу даден нотариус в рамките на неговата професионална дейност или във връзка с професионални въпроси, освен ако правомощието за това не е предоставено на друг орган по реда на членове 85 и 94 от глава 55 на Закона за нотариалната дейност и нотариалните архиви от Законите на Малта или по реда на други закони.

Бази данни с правна информация

Официалният уебсайт на Нотариалния съвет (Малта) съдържа информация за Нотариалния съвет, обща информация на вниманието на обществеността и нотариусите, както и указател с информация за връзка с нотариусите, които практикуват в Малта. Базата данни е достъпна за обществеността и е безплатна.

Други юридически професии

Процесуални представители пред съдилищата от по-долна инстанция

За да могат да практикуват професията на процесуален представител пред съдилищата от по-долна инстанция, кандидатите трябва да притежават разрешително, издадено от президента на републиката и носещо държавния печат на Малта. След получаването на такова разрешително лицето трябва да положи публично клетва за вярност и клетва за встъпване в длъжност пред Апелативния съд.

Основното задължение на процесуалния представител пред съдилищата от по-долна инстанция е да съдейства на адвоката, към когото е ангажиран, по отношение на съдебното производство. Процесуалните представители пред съдилищата от по-долна инстанция участват в подаването на писмените заключения до деловодствата на съдилищата от името на клиентите и обикновено извършват други услуги във връзка с подготовката на съдебен процес от адвокатите.

Процесуалните представители пред съдилищата от по-долна инстанция могат да се явяват пред съдилищата на магистратите и специалните трибунали и съвети и могат да дават консултации.

Комисията по правораздаване е органът, който отговаря за регламентирането на тази професия в Малта. На уебсайта на малтийското Министерство на вътрешните работи и националната сигурност има раздел, посветен на професията на процесуален представител пред съдилищата от по-долна инстанция, който е достъпен за широката общественост.

Съдебно деловодство и персонал на съдилищата

Съдебното деловодство отговаря за съдебния секретариат и неговия персонал, регистрирането и връчването на съдебни актове, изпълнението на актове, подлежащи на изпълнение, като съдебни решения и призовки, чрез назначени от съда съдебни изпълнители, съдебните продажби на публичен търг, производствата с участието на съдебни заседатели и други производства пред наказателните съдилища.

Заместник секретар на съда PDF (374 Kb) en

Съдебен помощник PDF (382 Kb) mt

Съдебен деловодител PDF (378 Kb) en

Връзки по темата

Малтийска адвокатска камара

Официален уебсайт на Нотариалния съвет (Малта)

Последна актуализация: 26/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.