Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Видове юридически професии

Нидерландия

Настоящата страница Ви предоставя преглед на юридическите професии в Нидерландия.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Прокурори

Организация

Националната прокуратура (Openbaar Ministerie) е образувание на национално равнище, което има подразделения във всички региони на Нидерландия. Съществуват също така национална прокурорска служба, която отговаря за борбата с (международната) организирана престъпност, както и специализирана прокуратура за борба с екологичните и финансовите престъпления и измами.

Има 10 районни прокуратури, в които прокурорите, подпомагани от административни и правни експерти, разглеждат няколкостотин хиляди дела годишно. В случай на подадена жалба делото се разпределя на една от четирите окръжни прокуратури. Националната прокуратура има представител в тези прокуратури, който се нарича генерален адвокат (Advocaat-Generaal). Тези прокуратури се ръководят от главните прокурори и главните генерални адвокати. На национално равнище Националната прокуратура се ръководи от Съвета на генералните прокурори (College van Procureurs-generaal), чието седалище е в Хага. Министърът на правосъдието носи политическата отговорност за Националната прокуратура. Съвместно със Съвета на генералните прокурори той определя приоритетите във връзка с наказателното разследване и преследване.

Роля и задължения

Всяко лице, заподозряно в извършването на престъпление, се подвежда под отговорност от Националната прокуратура. Националната прокуратура е единственият орган в Нидерландия, който може да повдига обвинения срещу заподозрените лица. Тя следи за това престъпленията да бъдат разследвани и преследвани по реда на наказателното производство.

За тази цел тя си сътрудничи с полицията и с други разследващи органи. Наказателното разследване се води от прокурор. Националната прокуратура контролира и правилното прилагане на съдебните решения. Тя следи за плащането на глобите, изпълнението на наказанията с лишаване от свобода и полагането на общественополезен труд. Националната прокуратура и съдиите са част от съдебната власт. Поради това тя не представлява министерство (на нидерландски Openbaar Ministerie) в обичайния смисъл на думата.

Съдии

Организация

Всеки, който желае да стане съдия, трябва да има няколко години професионален опит. Повече информация за изискванията е на разположение тук. Професионален опит може да бъде придобит чрез вътрешен курс на обучение в рамките на съдебната система или на друго място в правосъдната система. Съдебната система осигурява необходимото обучение.

Съдиите се назначават от Короната по предложение на министъра на правосъдието и сигурността. Само граждани на Нидерландия могат да бъдат назначавани на длъжност съдия. Кандидатите трябва да имат диплома по право от нидерландски университет.

Лицата могат да бъдат предлагани за назначаване в съдебната система само след препоръка от национален комитет за подбор, съставен от представители на различните съдилища, прокуратурата и физически лица, които осъществяват активна обществена дейност.

Съдията се назначава да правораздава в определен съд. Това назначение е възможно само ако въпросният съд е предложил бъдещия съдия. Тези условия имат за цел да направят системата за назначаване възможно най-обективна.

Съдията е държавен служител със специален статут. След назначаването си той не може да приема назначение на друго място. Съдиите могат да останат на длъжност до навършване на 70-годишна възраст. Преди навършване на тази възраст те могат да бъдат отстранени от длъжност против волята си само от най-висшия съд на Нидерландия — Върховният съд на Нидерландия (Hoge Raad der Nederlanden),— по инициатива на генералния прокурор (procureur-general) на този съд.

Роля и задължения

Задачата на съдията е да постанови безпристрастно решение по правни спорове, включително по дела, по които държавата е страна. За да се гарантира безпристрастността по отношение на изпълнителната власт, се използва специална система на подбор и назначаване. Поради това правният статут на съдиите е различен от този на останалите държавни служители.

Нидерландската Конституция изисква съдиите да постановяват решения по правните спорове и съдържа разпоредби относно правния статут на членовете на съдебната власт.

Спазвайки действащото законодателство, съдиите могат да разглеждат делата по своя преценка. Те също така определят до голяма степен протичането на производството на практика (напр. продължителността на определени части от производството).

Съществуват няколко законови разпоредби, регламентиращи поведението на съдиите. Тяхната цел е да се гарантира, че съдиите вършат своята работа безпристрастно. Ако страна по производството се съмнява в безпристрастността на съдията, законът ѝ гарантира възможност да поиска отвод на конкретния съдия, разглеждащ делото. Понякога една от страните по делото е недоволна от работата на съдията. Прави се разграничение между решението, постановено от съда, и поведението на съдията.

 1. Ако неудовлетворението е свързано с решението, недоволната страна обикновено разполага с възможността да обжалва.
 2. Оплакванията от поведението на съдията могат да бъдат внесени в съвета на съда, където въпросният съдия заема длъжност. Всеки съд има процедура за оплаквания, която предвижда реда за разглеждане на оплакванията.

Съдиите трябва да придобият опит в поне две области. Обикновено те разглеждат едно дело в дадена правна област, след което преминават към друга област. Тази система има за цел да предотврати прекаленото съсредоточаване на съдиите за прекалено дълъг срок върху една област на познание и опит.

Съдиите заседават в окръжни съдилища (rechtbanken). Последните обхващат поне четири сектора: гражданско право, наказателно право, административно право и районно отделение. Съдиите, които заседават в районното отделение, се наричат районни съдии (kantonrechters), а тези в останалите сектори — съдии (rechters). Съдиите, които заседават в апелативните съдилища (gerechtshoven) и Върховния съд, се наричат съветници (raadsheren).

Съставът на съдилищата при разглеждане на делата е обяснен по-долу.

 • Районните съдии разглеждат дела еднолично.
 • Окръжните съдии обикновено разглеждат делата еднолично, но някои дела трябва да бъдат разгледани от тричленен съдийски състав.
 • Делата в апелативните съдилища се разглеждат в тричленен съдийски състав, освен ако делото може да бъде разгледано от един съдия. Тези правила са уредени в Закона за организацията на съдебната система (Wet op de rechterlijke organisatie).
 • Делата във Върховния съд се разглеждат от петчленен съдийски състав.

Съдебният съвет (Raad voor de rechtspraak) отговаря за регулирането на професията.

База данни с правна информация

За повече информация вж. общия уебсайт на нидерландската съдебна власт, който е публично достъпен.

Организация на юридическите професии

Адвокати

Нидерландската адвокатска колегия (Nederlandse Orde van Advocaten) е публичноправният професионален орган на всички адвокати в Нидерландия. Определената със закон основна дейност на нидерландската колегия е да следи за качеството на услугите, предоставяни от адвокатите. Наред с друго, качеството на адвокатските услуги се осигурява от:

 • всеобхватна програма за обучение за адвокати;
 • изготвяне на правилници и други обвързващи разпоредби за адвокатите,
 • дисциплинарни производства,
 • информация и услуги за членовете, както и
 • консултиране на нидерландското правителство във връзка с насоките на политиката и предвижданите законопроекти.

Съгласно Закона за адвокатурата (Advocatenwet) всички адвокати трябва да членуват в нидерландската адвокатска колегия. Понастоящем има над 18 000 вписани адвокати.

Юрисконсулти

Няма централен орган, който регулира тази професия.

Нотариуси

Организация

Кралската нотариална камара (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) защитава интересите на нотариусите в Нидерландия и гарантира, че те могат да извършват правилно своята дейност.

Роля и задължения

Законът изисква нотариален документ за редица споразумения и правни сделки. Най-важните от тях са:

 1. прехвърляне на недвижимо имущество в Нидерландия,
 2. учредяване или заличаване на ипотеки,
 3. учредяване на публични или частни дружества с ограничена отговорност (NV и BV) или изменение на техния устав или дружествен договор,
 4. основаване на фондации или сдружения (включително кооперации) или изменение на техния устав,
 5. изготвяне, изменение и изпълнение на завещания,
 6. изготвяне или изменение на брачни договори и споразумения за регистрирано партньорство,
 7. прехвърляне на поименни акции/дялове, както и
 8. извършване на дарения чрез нотариален документ.

По практически съображения нотариусът често извърша и други видове правни действия и може да изготвя други видове споразумения. Това включва например споразумения за партньорство (търговски, граждански и ограничени партньорства), споразумения между съвместно живеещи лица и разпоредби за защита на частни дружества с ограничена отговорност от трети страни.

Други юридически професии

Кралската камара на съдебните изпълнители в Нидерландия (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG) е уредена от Закона за съдебните изпълнители (Gerechtsdeurwaarderswet). Законът възлага на Кралската камара на съдебните изпълнители — в която са длъжни да членуват всички съдебни изпълнители в Нидерландия — задачата да насърчава добрите практики в рамките на професията.

Нидерландските съдебни изпълнители отговарят за получаването и предаването на документи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела. Документите за връчване в Нидерландия трябва да се изпращат пряко на съдебен изпълнител. Искания за такова връчване трябва да се подават на нидерландски или английски език. Исканията не може да се изпращат на нидерландския централен орган — Кралската камара на съдебните изпълнители в Нидерландия. Съдействие от този орган може да бъде поискано само в изключителни случаи, определени в член 3, буква в) от горепосочения регламент на ЕС.

Безплатни правни услуги

За първоначална правна консултация може да поискате помощ от едно от бюрата за правни услуги (Het Juridisch Loket). В него може да потърсите информация, съвети и разяснения по правни въпроси. Бюрата за правни услуги са „предната линия“ за предоставянето на правна помощ.

Ако е необходимо, ще бъдете насочени към адвокат или медиатор, който действа като „втора линия“ за правна помощ.

Всички информационни услуги в бюрата за правни услуги се предоставят безплатно, на място или като част от консултация. Може да се обръщате към тези бюра при проблеми, свързани с гражданското, административното, наказателното и имиграционното право.

Създадени са общо 44 бюра за правни услуги. Те са равномерно разположени на територията на Нидерландия, така че всеки нидерландски гражданин да разполага с лесен достъп до правни услуги.

За повече информация вж. уебсайта на бюрата за правни услуги.

Връзки по темата

Национална прокуратура

Съдебна власт в Нидерландия и Върховен съд на Нидерландия

Нидерландска адвокатска колегия

Кралска нотариална камара

Кралска камара на съдебните изпълнители в Нидерландия

Бюра за правни услуги

Последна актуализация: 11/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.