Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Видове юридически професии

Холандия

Настоящият раздел ви предоставя преглед на юридическите професии в Нидерландия. Прокурори Съдии Адвокати Нотариуси Други юридически професии

Съдържание, предоставено от
Холандия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Прокурори

Организация

Националната прокуратура (Openbaar Ministerie) е образувание на национално равнище, което има подразделения във всички региони. Съществуват също така национална прокурорска служба (Landelijk Parket), която отговаря за борбата с (международната) организирана престъпност, както и специализирана прокуратура за борба с екологичните и финансовите престъпления и измами.

Има 10 районни прокуратури, в които прокурорите, подпомагани от административни и правни експерти, разглеждат няколко стотин хиляди дела годишно. В случай на подадена жалба делото се разпределя на една от четирите окръжни прокуратури. Националната прокуратура има представител в тези прокуратури, който се нарича генерален адвокат (Advocaat-Generaal). Тези прокуратури се ръководят от главните прокурори и главните генерални адвокати. На национално равнище Националната прокуратура се ръководи от Съвета на генералните прокурори (College van Procureurs-generaal), чието седалище е в Хага. Министърът на правосъдието носи политическата отговорност за прокуратурата. Съвместно със Съвета на генералните прокурори той определя приоритетите във връзка с наказателното разследване и преследване.

Роля и задължения

Всяко лице, заподозряно в извършването на престъпление, се подвежда под отговорност от Националната прокуратура. Националната прокуратура е единственият орган в Нидерландия, който може да повдига обвинения срещу заподозрените лица. Той следи за това престъпленията да бъдат разследвани и преследвани по реда на наказателното производство.

Националната прокуратура си сътрудничи с полицията и останалите разследващи органи. Наказателното разследване се води от прокурор. Националната прокуратура контролира и правилното прилагане на съдебните решения. Тя следи за плащането на глобите, изпълнението на наказанията с лишаване от свобода и полагането на общественополезен труд. Националната прокуратура и съдиите са част от съдебната власт. Поради това тя не представлява министерство (на нидерландски Openbaar Ministerie) в обичайния смисъл на думата

Съдии

Организация

Всеки, който желае да стане съдия, трябва да има поне седем години професионален опит. Този опит може да бъде придобит чрез вътрешен курс на обучение в рамките на съдебната система или чрез доказване на професионален опит на друго място в правосъдната система. Съдебната система осигурява необходимото обучение.

Съдиите се назначават от Короната по предложение на министъра на сигурността и правосъдието. Само граждани на Нидерландия могат да бъдат назначавани на длъжност съдия. Кандидатите трябва да имат диплома по право от нидерландски университет.

Лицата могат да бъдат предлагани за назначаване в съдебната система само след препоръка от национален комитет за подбор, съставен от представители на различните съдилища, прокуратурата и физически лица, които осъществяват активна обществена дейност.

Съдията се назначава да правораздава в определен съд. Това назначение е възможно само ако въпросният съд е предложил бъдещия съдия. Тези условия имат за цел да направят системата за назначаване възможно най-обективна.

Съдията е държавен служител със специален статут. След назначаването си той не може да приема назначение на друго място.

Съдиите могат да останат на длъжност до навършване на 70-годишна възраст. Преди навършване на тази възраст те могат да бъдат отстранени от длъжност против волята си само от най-висшия съд на Нидерландия — Върховният съд на Нидерландия (Hoge Raad der Nederlanden),— по инициатива на генералния прокурор (procureur-general) на този съд. Тази система осигурява адекватна защита срещу политическо влияние по отношение на назначаването и отстраняването от длъжност.

Роля и задължения

Задачата на съдията е да постанови безпристрастно решение по правни спорове, включително по дела, по които държавата е страна. За да се гарантира безпристрастността по отношение на изпълнителната власт, се прилага специална система на подбор и назначаване. Поради това правният статут на съдиите е различен от този на останалите държавни служители.

Нидерландската Конституция изисква съдебната власт да постановява решения по правните спорове и съдържа разпоредби относно правния статут на членовете на съдебната власт.

Спазвайки действащото законодателство, съдиите могат да разглеждат делата по своя преценка. Те също така определят до голяма степен протичането на производството на практика (напр. продължителността на определени части от производството).

Ако страна по производството се съмнява в безпристрастността на съдията, законът ѝ гарантира възможност да поиска отвод на конкретния съдия, разглеждащ делото. Понякога една от страните по делото е недоволна от работата на съдията. Прави се разграничение между решението, постановено от съда, и поведението на съдията.

 1. Ако неудовлетворението е свързано с решението, недоволната страна обикновено разполага с възможността да обжалва.
 2. Оплакванията от поведението на съдията могат да бъдат внесени в съвета на съда, където въпросният съдия заема длъжност. Всеки съд има процедура за оплаквания, която предвижда реда за разглеждане на оплакванията.

Съществуват няколко законови разпоредби, регламентиращи поведението на съдиите. Тяхната цел е да се гарантира, че съдиите вършат своята работа безпристрастно.

Съдиите трябва да придобият опит в поне две области. Поради това от тях обикновено се изисква да разглеждат дела в една област на правото, след което да преминат в друга. Това правило има за цел да предотврати прекаленото съсредоточаване на съдиите за прекалено дълъг срок върху една област на познание и опит.

Съдиите заседават в съдилища (rechtbanken), които имат четири отделения — гражданско, наказателно, административно и районно. Съдиите, които заседават в районното отделение, се наричат районни съдии (kantonrechter), а останалите — съдии (rechter). Съдиите, които заседават в апелативните съдилища (gerechtshoven) и Върховния съд, се наричат съветници (raadsheer).

Съставът на съдилищата при разглеждане на делата е следният:

 • Районните съдии (Kantonrechters) разглеждат делата еднолично.
 • Окръжните съдии обикновено разглеждат делата еднолично, но някои дела трябва да бъдат разгледани от тричленен съдийски състав.
 • Съветниците в апелативните съдилища разглеждат делата в тричленен съдийски състав, освен ако делото може да бъде разгледано от един съдия. Това е предвидено по закон.
 • Върховният съд разглежда всяко дело в петчленен съдийски състав.

Правителственият орган, отговорен за регулирането на професията, е нидерландският Съдебен съвет (Raad voor de rechtspraak).

База данни с правна информация

За допълнителна информация вж. уебсайта, посветен на правораздаването в Нидерландия, който е публично достъпен.

Организация на юридическата професия Адвокати

Адвокати

Нидерландската адвокатска колегия (de Orde) е публичноправният професионален орган на всички адвокати в Нидерландия. Определената със закон основна дейност на колегията е да следи за качеството на услугите, предоставяни от адвокатите. Това качество се гарантира, наред с другото, чрез:

 • цялостна програма за обучение за адвокатската професия,
 • изготвяне на правилници и други обвързващи разпоредби за адвокатите,
 • дисциплинарни производства,
 • предоставяне на информация и услуги на членовете,
 • изготвяне на препоръки към нидерландското правителство във връзка с насоките на политиката и предвижданите законопроекти.

По закон всеки адвокат трябва да бъде член на колегията. През 2014 г. регистрираните адвокати са 17 000.

Юрисконсулти

Няма централен орган, който регулира тази професия.

Нотариуси

Организация

Вж. уебсайта на Кралската нотариална камара (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

Роля и задължения

Законът изисква нотариален документ за редица споразумения и правни сделки. Най-важните от тях са:

 1. прехвърляне на недвижимо имущество в Нидерландия,
 2. учредяване или заличаване на ипотеки,
 3. учредяване на публични или частни дружества с ограничена отговорност (NV и BV) или изменение на техния устав или дружествен договор,
 4. основаване на фондации или сдружения (включително кооперации) или изменение на техния устав,
 5. изготвяне, изменение и изпълнение на завещания,
 6. изготвяне или изменение на брачни договори и споразумения за регистрирано партньорство,
 7. прехвърляне на поименни акции/дялове,
 8. заверяване на подписи,
 9. извършване на дарения чрез нотариален документ.

По практически съображения нотариусът често извърша и други видове правни действия и може да изготвя други видове споразумения. Това включва например споразумения за партньорство (търговски, граждански и ограничени партньорства), споразумения между съвместно живеещи лица и разпоредби за защита на частни дружества с ограничена отговорност от трети страни.

Други юридически професии

Кралската камара на съдебните изпълнители (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders или KBvG) беше учредена със Закона за съдебните изпълнители, който влезе в сила на 15 юли 2001 г. Той възлага на Кралската камара на съдебните изпълнители — в която са длъжни да членуват всички съдебни изпълнители в Нидерландия — задачата да насърчава добрите практики в рамките на професията.

Нидерландските съдебни изпълнители отговарят за получаването и предаването на документи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите членки. Документите за връчване в Нидерландия трябва да се изпращат пряко до един от съдебните изпълнители. Искания за такова връчване трябва да се подават на нидерландски или английски език.

Не е възможно да се изпрати такова искане до нидерландския централен орган — Кралската камара на съдебните изпълнители. Помощ от този орган може да бъде поискана само в изключителни случаи, определени в член 3, буква в) от горепосочения европейски регламент.

Безплатни правни услуги

За първоначална правна консултация може да поискате помощ от едно от бюрата за правни услуги. Там може да поискате разяснения по правни въпроси, информация и съвет. Това е „предната линия“ за предоставянето на правна помощ.

Ако е необходимо, ще бъдете насочени към адвокат или медиатор, който действа като „втора линия“ за правна помощ.

Всички информационни услуги в бюрата за правни услуги са безплатни. Те се предоставят на място или като част от консултация (за максимум 60 минути). Може да се обръщате към тези бюра при проблеми, свързани с гражданското, административното, наказателното и имиграционното право.

Създадени са общо 30 бюра за правни услуги. Те са равномерно разположени на географски принцип, така че всеки нидерландски гражданин да разполага с лесен достъп до правни услуги.

За допълнителна информация вж. уебсайта на Бюрата за правни услуги.

Връзки по темата

Национална прокуратура, нидерландски Съдебен съвет и Върховен съд на Нидерландия (Nederlandse rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden), Нидерландска адвокатска колегия (Nederlandse Orde van Advocaten Koninklijke), Кралска нотариална камара (Notariële Beroepsorganisatie Koninklijke),, Кралска камара на съдебните изпълнители (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders),, Бюра за правни услуги (Het Juridisch Loket) , Информационен лист за персонала на съда(368 KB) PDF (389 Kb) en

Последна актуализация: 07/10/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.