В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.
Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Видове юридически професии

Северна Ирландия

Настоящата страница Ви предоставя обща информация за юридическите професии в юрисдикцията на Северна Ирландия в рамките на Обединеното кралство.

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Юридически професии – въведение

Юридическите професии в Северна Ирландия включват:

 • съдии (Judiciary)
 • прокурори (Prosecutors)
 • баристъри (Barristers) — адвокати, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции
 • солиситъри (Solicitors) — юристи

 

 

 

Организация на юридическата професия: съдии

В юрисдикцията на Северна Ирландия съществуват следните съдийски длъжности:

 • Главен съдия (Lord Chief Justice) – глава на правосъдната система
 • Съдии от Апелативния съд (Lord Justices of Appeal)
 • Съдии от Висшия съд (High Court Judges)
 • Главни съдии във Върховния съд (Masters of the Supreme Court)
 • Съдии от окръжния съд (County Court Judges)
 • Районни съдии (окръжен съд) (District Judges (county court)
 • Районни съдии (магистратски съд) (District Judges (magistrates court)
 • Непрофесионални магистрати (Lay Magistrates)
 • Коронери (Coroners)

Организация на юридическата професия: прокурори

Организация

Прокурорската служба за Северна Ирландия (Public Prosecution Service) е основният орган, занимаващ се с наказателно преследване в Северна Ирландия. Наред с вземането на решения относно образуването на наказателни производства по случаите, разследвани от полицията в Северна Ирландия, тя разглежда и случаите, разследвани от други законоустановени органи, като Служба „Данъци и мита“ (HM Revenue and Customs).

Прокурорската служба се оглавява от Директора на Прокуратурата за Северна Ирландия. Наред с това има и заместник-директор на Прокуратурата. Заместник-директорът разполага със същите правомощия като Главният директор, но трябва да ги упражнява под ръководството и контрола на последния. И двата поста са публични като назначенията на тях се извършват от Генералния адвокат за Северна Ирландия.

Прокурорската служба представлява правителствен департамент, който не е министерство. Съгласно Закона за правосъдието (Северна Ирландия) от 2002 г. функциите на Директора се упражняват при условията на независимост от други лица. Законът от 2002 г. предвижда, че Директорът и Генералният адвокат се консултират взаимно от време на време по въпроси, по които Генералният адвокат се отчита пред Асамблеята на Северна Ирландия. Понастоящем редица въпроси от областта на наказателното преследване са от компетентността на Парламента в Уестминстър. Задълженията, свързани с тези въпроси, се изпълняват от Генералния адвокат за Северна Ирландия.

Роля и задължения

Основната роля на Прокурорската служба е да решава дали да се повдигне обвинение срещу съответни лица за извършването на престъпление и какви да са конкретните обвинения.

Службата отговаря и за поддържането на обвиненията в съда. Прокурорът представя доказателствата пред съда от името на Короната (the Crown). Прокурорите призовават и разпитват свидетелите на обвинението и провеждат разпит на свидетелите на защитата. При приключването на делото те правят обобщение на доказателствата пред съда от името на Короната.

Организация на юридическата професия: адвокати

Баристъри — адвокати, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции (Barristers — Advocates)

В Северна Ирландия баристърите (barristers — адвокатите, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции), се делят на старши адвокати (senior councеl или Queen’s councеl) и младши адвокати (junior councеl). Колегията на баристърите е орган на специализирани адвокати с опит в явяването по съдебни спорове, като обществеността има достъп до тези адвокати чрез посредничеството на солиситъри (sollicitors), а в ограничен брой случаи има и пряк достъп.

Адвокатската колегия на Северна Ирландия е сдружение на независими баристъри, чието седалище се намира в Адвокатската библиотека в Белфаст. На 1 септември 2012 г. общият брой на баристърите, работещи на частна практика, беше почти 600.

Солиситъри — юрисконсулти (Solicitors (legal advisers)

В Северна Ирландия Обществото на юристите е регулаторният орган, който регламентира образованието, отчетната документация, дисциплината и професионалната етика на солиситърите. Неговата роля е да поддържа независимостта, етичните норми, професионалната компетентност и качеството на услугите, предлагани на обществеността. Солиситърите могат да се специализират в конкретна област или да бъдат общопрактикуващи юристи.

Нотариуси (Notaries)

В Северна Ирландия всички солиситъри са оправомощени да приемат декларации под клетва. Това означава, че те могат да удостоверяват истинността на официални документи (различни от изготвяните от самите тях или от опонентите им по дадено дело).

Наред с това някои солиситъри са държавни нотариуси (notaries public), което означава, че могат да удостоверяват истинността на документи, които ще бъдат използвани в чужбина. Информация за тези нотариуси може да бъде намерена на уебсайта на Обществото на юристите — Северна Ирландия.

Адвокати по патентно право и търговски марки

Адвокатите по патентно право и търговски марки са специализирани съветници в областта на интелектуалната собственост. Те предоставят правни консултации на клиенти в тази област, по-специално по отношение на патенти, търговски марки, дизайн и авторски права. Те също така представляват своите клиенти пред специализираните съдилища по интелектуална собственост (някои от тях придобиват допълнителни права, след придобиването на допълнителна квалификация на litigator).

Повечето адвокати по патентно право и търговски марки работят в частни правни кантори. Много от тях работят в специализирани правни кантори, а някои работят и в партньорство със солиситъри. Освен това значителна част от тях работят за промишлени предприятия като юрисконсулти.

Адвокатите по патентно право и търговски марки, придобили квалификацията „litigator“, могат да представляват своите клиенти в съда по дела за интелектуална собственост по същия начин, както солиситърите, като могат включително да упълномощават баристър да се яви по делото.

Сдружението на адвокатите по патентно право (Chartered Institute of Patent Attorneys) (CIPA) представлява адвокатите по патентно право в цялото Обединено кралство. Неговата роля се състои във воденето на преговори с правителството по законодателството в областта на интелектуалната собственост, предоставянето на възможности за образование и обучение на адвокатите и стажантите по патентно право и осъществяването на връзка с регулаторните органи на професията. Сдружението на адвокатите по патентно право се стреми да популяризира законодателството в областта на интелектуалната собственост и свързаните с него професии.

Сдружението на адвокатите по търговски марки (Institute of Trade Mark Attorneys) (ITMA) представлява адвокатите по търговски марки и професията като цяло на територията на Обединеното кралство. Неговите задължения включват лобирането и воденето на преговори с правителството, с неговото независимо законодателно подразделение (IPReg — Съветът за законодателно уреждане на правата на интелектуална собственост) и с други компетентни организации. То предоставя подходящи възможности за образование, обучение и консултации на професията адвокат по търговски марки и отговаря за популяризиране на професията и на законодателството в областта на интелектуалната собственост.

Съветът за законодателно уреждане на правата на интелектуална собственост (Intellectual Property Regulation Board — IPReg) се занимава с всички законодателни и дисциплинарни въпроси и създава, контролира и налага спазването на нормите, уреждащи упражняването на професиите адвокат по патентно право и адвокат по търговски марки в цялото Обединено кралство. Той действа в обществен интерес и поддържа задължителните регистри на адвокатите по патентно право и адвокатите по търговски марки — физически лица и фирми.

Други професии в областта на правото

Деловодители (Court Clerks)

Деловодителите и другите членове на персонала в съдилищата на Северна Ирландия са държавни служители, които не притежават юридически ценз и които се занимават с административни въпроси.

Деловодителите се грижат за това съдиите да разполагат с документите, които са им необходими, за да ръководят съдебните дела, вписват съдебните решения по делата и оказват всякаква административна помощ, от която съдиите имат нужда. Макар че съдебните служители могат да Ви предоставят съвети във връзка със съдебните процедури, те не могат да дават правни съвети, нито да препоръчват на страните по спора какви действия да предприемат. Всички членове на съдебния персонал са наети на работа като държавни служители от Съдебната служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals Service), която е орган към Министерството на правосъдието в Северна Ирландия.

Служители по принудително изпълнение (enforcement officers)

Служителите по принудително изпълнение (enforcement officers) са държавни служители, наети на работа от Съдебната служба на Северна Ирландия. Те се занимават с изпълнението на решения по граждански дела чрез Службата за изпълнение на съдебните решения (Enforcement of Judgements Office). Тази служба изпълнява решенията по граждански дела на магистратските и окръжните съдилища (включително на съдилищата за искове в малък размер), както и решенията на Висшия съд. Приложимото право по отношение на изпълнението е посочено в Заповедта относно изпълнението на съдебните решения (Северна Ирландия) от 1981 г. (Judgements Enforcement (Northern Ireland) Order) и в Правилата за изпълнение на решения (Северна Ирландия) от 1981 г. (Judgement Enforcement Rules (Northern Ireland), със съответните им изменения.

Related Links

Прокурорска служба

Адвокатска колегия на Северна Ирландия

Общество на юристите

Съдебна служба на Северна Ирландия

Последна актуализация: 03/10/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.