Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Видове юридически професии

Румъния

Настоящата страница съдържа преглед на юридическите професии в Румъния.

Съдържание, предоставено от
Румъния
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Юридически професии — въведение

В Румъния съществуват следните юридически професии:

Прокурори

Организация

Румънската прокуратура се състои от:

 • прокуратури към апелативните съдилища, трибуналите, трибуналите за непълнолетни лица и семейноправни въпроси и съдилищата от първа инстанция; и
 • прокуратури към военните съдилища.
 1. Най-високо в йерархията стои прокуратурата към Висшия касационен съд, включително нейните специализирани структури (Национална дирекция за борба с корупцията и Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма).
 2. Първо ниво: прокуратури към съдилищата от първа инстанция.
 3. Второ ниво: прокуратури към трибуналите (42) и прокуратури към Трибунала за непълнолетни лица и семейноправни въпроси (1);
 4. Трето ниво: прокуратури към апелативните съдилища (15).

Висшият съвет на магистратурата е централният орган, отговарящ в рамките на съдебната система за регулирането на прокурорската професия. Първоначалното и последващото професионално обучение на съдиите и прокурорите се осигурява от Националния институт на магистратурата, представляващ държавна институция, която е юридическо лице и по отношение на която Висшият съвет на магистратурата упражнява координационни правомощия. Правомощията напрокуратурата се упражняват от прокурорите, работещи в прокуратурите. Прокуратури има към всички съдилища, с изключение на специализираните трибунали по търговски спорове.

Наказателни производства, провеждани от прокуратурите към апелативните съдилища, трибуналите или трибунала за непълнолетни лица и семейноправни въпроси

Институционалната йерархия на прокуратурата е следната:

 1. Най-високо в йерархията стои прокуратурата към Висшия касационен съд (Генерална прокуратура), оглавявана от Генералния прокурор на Румъния. Тя координира дейността на прокурорските служби към 15-те апелативни съдилища.
 2. Прокуратурите към апелативните съдилища координират дейностите на прокурорските служби към 43-те трибунала (включително специализирания трибунал за непълнолетни лица и семейноправни въпроси). Всяка от тези прокуратури се ръководи от водещ прокурор.
 3. Прокуратурите към трибуналите координират дейностите на прокуратурите към 176-те функциониращи съдилища от първа инстанция. Всяка от тези прокуратури се ръководи от първи прокурор.
 4. Прокуратурите към 176-те функциониращи съдилища от първа инстанция представляват първото (най-ниското) йерархическо ниво и се ръководят от първи прокурори.

Две отделни специализирани структури действат в рамките на прокуратурата към Върховния касационен съд. Това са:

 • Националната дирекция за борба с корупцията (DNA), отговаряща за разследването и наказателното преследване на корупционни престъпления. Тя се оглавява от главен прокурор.
 • Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), отговаряща за разследването и наказателното преследване на организираната престъпност и тероризма. Тя се оглавява от главен прокурор, който действа под ръководството на Генералния прокурор на Румъния.

Наказателни производства, провеждани от прокуратурите към военните съдилища

Наказателните производства във връзка с престъпления, извършени от военнослужещи, се провеждат от военни прокуратури с правен статут на военни звена. Военните прокуратури са функционално свързани с военните трибунали, с военния трибунал в Букурещ или с военно-апелативния съд в Букурещ.

Функционалната йерархия на прокурорите

Прокурорите изпълняват своите функции в съответствие с принципите на законност, безпристрастност и йерархичен контрол.

Прокурорите изпълняват своите функции в съответствие със закона с цел зачитане и закрила на човешкото достойнство и защита на правата на физическите лица.

Прокурорите от съответната прокуратура докладват на административния ръководител на тази прокуратура, който от своя страна докладва на административния ръководител на по-горестоящата прокуратура.

Генералният прокурор, ръководещ прокуратурата към Върховния касационен съд, главният прокурор, ръководещ Националната дирекция за борба с корупцията и водещият прокурор в прокуратурата към апелативния съд упражняват надзор върху долустоящите прокурори пряко или чрез определени за целта прокурори.

Роля и задължения

В Румъния има две категории прокурори:

 1. цивилни прокурори, които отговарят за разследването и наказателното преследване на престъпления, извършени от цивилни лица; и
 2. военни прокурори, които отговарят за разследването и наказателното преследване на престъпления, извършени предимно от военнослужещи.

На национално равнище съществуват следните категории прокурори:

 • генерален прокурор на Румъния (ръководител на прокурорската служба към Върховния касационен съд);
 • главен прокурор (ръководител на DNA и DIICOT);
 • водещи прокурори (ръководители на прокуратурите към апелативните съдилища);
 • първи прокурори (ръководители на прокуратурите към трибуналите или съдилищата от първа инстанция);
 • началници на отделения (ръководители на вътрешните отделения на прокуратурите);
 • началници на отдели (ръководители на вътрешните отделения на прокуратурите);
 • началници на бюра (ръководители на вътрешните бюра на прокурорските служби);
 • прокурори.

При необходимост, служебно или по искане на Висшия съвет на магистратурата, министърът на правосъдието може да упражнява контрол върху дейността на прокурорите чрез прокурори, определени от генералния прокурор на Румъния, от главния прокурор, ръководещ Националната дирекция за борба с корупцията, или от самия него, за проверка на следното:

 • ефективност на прокурорите при изпълнението на ръководни функции;
 • резултатите от работата на прокурорите и изпълнението на техните задачи; и
 • качеството на професионалните взаимоотношения на прокурорите с граждани и с други лица във връзка с действия, извършвани от прокуратурата.

Този контрол обаче не се прилага по отношение на пълния набор от мерки, които прокурорите могат да предприемат по време на наказателно производство, нито по отношение на съответните решения.

Министърът на правосъдието може да поиска от генералния прокурор на Румъния или, когато е подходящо, от главния прокурор, ръководещ Националната дирекция за борба с корупцията, да докладва за дейностите на прокуратурите и може да издава инструкции относно мерките, които трябва да се предприемат за ефективна превенция и борба с престъпността.

Прокуратурата към Върховния касационен съд представя годишен доклад за дейността си на Висшия съвет на магистратурата и на министъра на правосъдието, който от своя страна представя заключенията си по доклада на румънския парламент.

Съдии

Организация

Централният орган в рамките на съдебната система, отговарящ за регулирането на съдийската професия е Висшият съвет на магистратурата (CSM). Първоначалното и последващото професионално обучение на съдиите и прокурорите се осигурява от Националния институт на магистратурата, представляващ държавна институция, която е юридическо лице и по отношение на която Висшият съвет на магистратурата упражнява координационни правомощия.

Роля и задължения

В Румъния съдиите се специализират в следните категории дела:

 • граждански дела и принудително изпълнение по граждански дела;
 • наказателни дела и изпълнение на наказанията
 • търговски дела (съдии по несъстоятелност);
 • семейноправни дела и дела, свързани с непълнолетни лица;
 • административни и данъчни/финансови дела;
 • дела, свързани с трудови спорове и със социалното осигуряване;
 • конституционни дела;
 • военни дела.

Организация на юридическата професия: адвокати

Адвокати

Централният орган, отговарящ за регулирането на адвокатската професия, е Националният съюз на адвокатските колегии в Румъния (UNBR), който е юридическо лице, извършващо дейност в обществен интерес и обединяващо всички адвокатски колегии в Румъния. Тя гарантира зачитането на правото на адвокатска защита, професионалната компетентност и дисциплина на адвокатите, които са членове на Съюза, както и защитата на достойнството и честта им. Всички адвокатки колегии в Румъния са членове на Националния съюз на адвокатските колегии в Румъния.

Бази данни с правна информация

Информация за адвокатите в Румъния е достъпна на уебсайта на Националния съюз на адвокатските колегии в Румъния.

Достъпът до тази база данни безплатен ли е?

Да, достъпът до тази база данни е безплатен.

Правни съветници

В съответствие с нормативната уредба правните съветници могат да учредяват сдружения на окръжно равнище по сектори или области на дейност според професионалните си интереси или, ако е приложимо, национални сдружения съгласно Закона за сдруженията и фондациите. Едно от професионалните сдружения, учредено в съответствие със Закона за сдруженията и фондациите е Съюзът на колегиите на правните съветници в Румъния(O.C.J.R.). Той включва всички сдружения на правните съветници във всички окръзи. Правните съветници могат да учредяват и други професионални сдружения. Списъците на правните съветници по окръзи са достъпни на уебсайтовете на отделните сдружения, членуващи в O.C.J.R. Връзките към тях са достъпни на уебсайта на O.C.J.R.

Нотариуси

Организация

В съответствие със закона Министерството на правосъдието на Румъния да е възложило извършването на нотариалната дейност на Националния съюз на нотариусите (UNNP). Националният съюз на нотариусите е професионалният орган, представляващ нотариусите, и отговаря за организацията на професията на нотариусите, за защитата на професионалните интереси на неговите членове и за поддържането на репутацията и авторитета на тази професия. Всички нотариуси са членове на този съюз. Нотариусите са организирани в 15 нотариални камари, всяка от които е свързана със съответния апелативен съд.

Роля и задължения

В Румъния нотариусите предоставят следните правни услуги:

 • изготвяне на необходимите документи за наследяване по закон и наследяване по завещание;
 • сключване на договори (договори за продажба, договори за замяна, договори за издръжка, договори за дарение, договори за ипотека, договори за залог/поръчителство, договори за лизинг, договори за наем) и извършване на други актове (гаранции, които различни институции изискват от техните администратори);
 • изготвяне на учредителни актове на търговски дружества, сдружения и фондации;
 • удостоверяване на автентичността на документи;
 • заверки на подписи, спесимени на подписи и печати;
 • всякакви други услуги, предвидени от закона.

Други юридически професии

Съдебни изпълнители

Националният съюз на съдебните изпълнители в Румъния (UNEJ) е професионална организация, която е юридическо лице и в която членуват всички съдебни изпълнители. Тя отговаря за запазване на репутацията и авторитета на професията на съдебния изпълнител. Основната ѝ задача е да представлява и да защитава професионалните интереси на своите членове. Съдебните изпълнители са организирани в 15 камари, всяка от които е свързана със съответния апелативен съд.

Списък на съдебните изпълните е достъпен на уебсайта на Националния съюз на съдебните изпълнители в Румъния и на уебсайта на Министерство на правосъдието. Структурата на двете бази данни обаче е различна.

Съдебни служители

Централният орган в рамките на съдебната система, отговарящ за регулирането на професията на съдебния служител е Висшият съвет на магистратурата (CSM).

Националната школа за съдебни служители (SNG) е публична институция, която е юридическо лице и е подведомствена на Висшия съвет на магистратурата. Тя отговаря за провеждането на първоначалното и последващото професионално обучение на съдебните служители.

В румънската съдебна система съществуват няколко категории съдебни служители:

 • съдебни секретари;
 • съдебни статистици;
 • съдебни документалисти;
 • съдебни информатици;
 • съдебни архивари;
 • съдебни деловодители.

Повече информация за тези категории професии може да намерите в този документ PDF (390 Kb) en.

Последна актуализация: 09/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.