Видове юридически професии

Румъния

Настоящата страница предоставя преглед на юридическите професии в Румъния.

Съдържание, предоставено от
Румъния

Юридически професии — въведение

В Румъния съществуват следните юридически професии:

Прокурори

Организация

Румънската прокуратура се състои от:

 • прокуратури към апелативните съдилища, трибуналите, трибуналите за непълнолетни лица и семейноправни въпроси и районните съдилища;
 • прокуратури към военните съдилища.
 1. Най-високо в йерархията стои прокуратурата към Върховния касационен съд, включително нейните специализирани структури (Национална дирекция за борба с корупцията (НДБК) и Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (ДРОПТ).
 2. първо равнище: прокуратури към съдилищата от първа инстанция (176);
 3. второ равнище: прокуратури към трибуналите (42) и прокуратури към трибунала за непълнолетни лица и семейноправни въпроси (1);
 4. трето равнище: прокуратури към апелативните съдилища (15).

Висшият съвет на магистратурата (ВСМ) е централният орган, отговарящ в рамките на съдебната система за регулирането на прокурорската професия. Първоначалното и последващото професионално обучение на съдиите и прокурорите се осигурява от Националния институт на магистратурата, представляващ публичен орган с юридическа правосубектност, по отношение на който ВСМ упражнява координационни правомощия. Правомощията на прокуратурата се упражняват от прокурорите, работещи в прокуратурите. Прокуратури има към всички съдилища, с изключение на специализираните трибунали по спорове, засягащи професионални нарушения.

Наказателни производства, провеждани от прокуратурите към апелативните съдилища, трибуналите или трибуналите за непълнолетни лица и семейноправни въпроси

Институционалната йерархия на прокуратурата е следната:

 1. най-високо в йерархията стои прокуратурата към Върховния касационен съд (Генерална прокуратура), оглавявана от генералния прокурор на Румъния. Тя координира дейността на прокурорските служби към 15-те апелативни съдилища;
 2. прокуратурите към апелативните съдилища координират дейностите на прокурорските служби към 43-те трибунала (включително специализирания трибунал за непълнолетни лица и семейноправни въпроси). Всяка от тези прокуратури се управлява от главен прокурор;
 3. прокуратурите към трибуналите координират дейностите на прокуратурите към 176-те функциониращи районни съдилища. Всяка от тези прокуратури се ръководи от началник-прокурор;
 4. прокуратурите към 176-те функциониращи съдилища от първа инстанция представляват първото (най-ниското) йерархично равнище и се ръководят от началник-прокурори.

Две отделни специализирани структури действат в рамките на прокуратурата към Върховния касационен съд. Това са:

 • Националната дирекция за борба с корупцията (НДБК), отговаряща за разследването и наказателното преследване на корупционни престъпления. Тя се оглавява от главен прокурор;
 • Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (ДРОПТ), отговаряща за разследването и наказателното преследване на организираната престъпност и тероризма. Тя се оглавява от главен прокурор, който действа под ръководството на генералния прокурор на Румъния.

Наказателни производства, провеждани от прокуратурите към военните съдилища

Наказателните производства във връзка с престъпления, извършени от военнослужещи, се провеждат от военни прокуратури с правен статут на военни звена. Военните прокуратури са функционално свързани с военните трибунали, с Военния трибунал на Букурещ или с Военно-апелативния съд на Букурещ.

Функционалната йерархия на прокурорите

Прокурорите изпълняват своите функции в съответствие с принципите на законност, безпристрастност и йерархичен контрол.

Те изпълняват своите функции в съответствие със закона с цел зачитане и закрила на човешкото достойнство и защита на правата на физическите лица.

Прокурорите от съответната прокуратура докладват на ръководителя на тази прокуратура, който от своя страна докладва на ръководителя на по-висшестоящата прокуратура.

Генералният прокурор, ръководещ прокуратурата към Върховния касационен съд, главният прокурор, ръководещ Националната дирекция за борба с корупцията, и главният прокурор на прокуратурата към апелативния съд упражняват надзор върху нисшестоящите прокурори пряко или чрез определени за целта прокурори.

Роля и отговорности

В Румъния има две категории прокурори:

 1. цивилни прокурори, които отговарят за разследването и наказателното преследване на престъпления, извършени от цивилни лица;
 2. военни прокурори, които отговарят за разследването и наказателното преследване на престъпления, извършени предимно от военнослужещи.

На национално равнище съществуват следните категории прокурори:

 • генерален прокурор на Румъния (ръководител на прокуратурата към Върховния касационен съд);
 • главен прокурор (ръководител на НДБК и ДРОПТ);
 • прокурори ръководители (ръководители на прокуратурите към апелативните съдилища);
 • началник-прокурори (ръководители на прокуратурите към трибуналите или съдилищата от първа инстанция);
 • ръководители на отделения (ръководители на вътрешните отделения на прокуратурите);
 • ръководители на отдели (ръководители на вътрешните отдели на прокуратурите);
 • ръководители на бюра (ръководители на вътрешните бюра на прокуратурите);
 • прокурори.

При необходимост, служебно или по искане на ВСМ, министърът на правосъдието може да упражнява контрол върху дейността на прокурорите чрез прокурори, определени от генералния прокурор на Румъния, от главния прокурор, ръководещ НДБК, или от свое име, за проверка на следното:

 • ефективност на прокурорите при изпълнението на ръководни функции;
 • резултатите от работата на прокурорите и изпълнението на техните задачи; и
 • качеството на професионалните отношения на прокурорите с граждани и с други лица, които участват в дейности, извършвани от прокуратурата.

Нито пълният набор от мерки, които прокурорите могат да предприемат по време на наказателно производство, нито съответните решения подлежат на проверка.

Министърът на правосъдието може да поиска от генералния прокурор на Румъния или, когато е подходящо, от главния прокурор, ръководещ НДБК, да докладва за дейностите на прокуратурите и може да издава инструкции относно мерките, които трябва да се предприемат за ефективна превенция и борба с престъпността.

Прокуратурата към Върховния касационен съд представя годишни отчети за дейността си на Висшия съвет на магистратурата и на министъра на правосъдието, който от своя страна представя заключенията си по отчета на румънския парламент.

Съдии

Организация

Висшият съвет на магистратурата (ВСМ) е централният орган, отговарящ в рамките на съдебната система за регулирането на съдийската професия. Първоначалното и последващото професионално обучение на съдиите и прокурорите се осигурява от Националния институт на магистратурата, представляващ публичен орган с юридическа правосубектност, по отношение на който ВСМ упражнява координационни правомощия.

Роля и отговорности

В Румъния съдиите се специализират в следните видове дела:

 • граждански дела и дела за принудително изпълнение в областта на гражданските дела;
 • наказателни дела и дела за принудително изпълнение на съдебни решения по наказателни дела;
 • търговски дела (съдии по несъстоятелност);
 • семейноправни дела и дела, свързани с непълнолетни лица;
 • административни и данъчни/финансови дела;
 • дела, свързани с трудови спорове и със социалното осигуряване;
 • конституционни дела;
 • военни дела.

Организация на юридическата професия: адвокати

Адвокати

Централният орган, отговарящ за регулирането на адвокатската професия, е Националният съюз на адвокатските колегии на Румъния, който е юридическо лице, извършващо дейност от обществен интерес и обхващащо всички адвокатски колегии в Румъния. Той гарантира упражняването на правото на защита от квалифициран защитник, професионалната компетентност и дисциплина на адвокатите, които са членове на Съюза, както и защитата на достойнството и честта им. Всички адвокатки колегии в Румъния са членове на Националния съюз на адвокатските колегии на Румъния.

Бази данни с правна информация

Информация за адвокатите в Румъния е достъпна на уебсайта на Националния съюз на адвокатските колегии на Румъния.

Достъпът до тази база данни безплатен ли е?

Да

Юрисконсулти/правни консултанти

В съответствие с нормативната уредба правните съветници може да учредяват сдружения на окръжно равнище по сектори или области на дейност според професионалните си интереси или, ако е приложимо, национални сдружения съгласно Закона за сдруженията и фондациите. Едно от професионалните сдружения, учредено в съответствие с този закон, е Съюзът на колегиите на правните съветници на Румъния (O.C.J.R.). Той включва всички сдружения на правните съветници във всички окръзи. Правните съветници може да учредяват и други професионални сдружения. Списъците на правните съветници по окръзи са достъпни на уебсайтовете на отделните сдружения, членуващи в O.C.J.R. (връзките към тях са достъпни на уебсайта на O.C.J.R.).

Нотариуси

Организация

В съответствие със закона Министерството на правосъдието на Румъния е възложило извършването на нотариални услуги на Националния съюз на нотариусите. Той е професионалният орган, представляващ нотариусите, и отговаря за организацията на професията на нотариусите, за защитата на интересите на неговите членове и за запазването на достойнството на професията. Всички нотариуси са членове на този съюз. Нотариусите са организирани в 15 нотариални камари, всяка от които е функционално свързана със съответния апелативен съд.

Роля и отговорности

В Румъния нотариусите предоставят следните правни услуги:

 • изготвяне на необходимите документи за наследяване по закон и наследяване по завещание;
 • сключване на договори (договори за продажба, договори за замяна, договори за издръжка, договори за дарение, договори за ипотечен кредит, договори за залог, договори за лизинг, договори за наем) и други актове (гаранции, които различни институции изискват от своите администратори);
 • изготвяне на устави на дружества, сдружения и фондации;
 • удостоверяване на автентичността на документи;
 • заверки на подписи, спесимени на подписи и печати;
 • всякакви други услуги, предвидени от закона.

Други юридически професии

Съдебни изпълнители

Националният съюз на съдебните изпълнители на Румъния е професионална организация с юридическа правосубектност, в която членуват всички съдебни изпълнители. Той отговаря за запазване на репутацията и авторитета на професията и основната му задача е да представлява и да защитава професионалните интереси на своите членове. Съдебните изпълнители са организирани в 15 състава, всека от които е функционално свързан със съответния апелативен съд.

Уебсайтът на Националния съюз на съдебните изпълнители на Румъния съдържа списък със съдебните изпълнители.

Съдебни секретари

Висшият съвет на магистратурата (ВСМ) е централният орган в рамките на съдебната система, отговарящ за регулирането на професията на съдебния секретар.

Националната школа за съдебни секретари е публична институция, която е юридическо лице и чиято дейност се координирана от Висшия съвет на магистратурата. Тя отговаря за провеждането на първоначалното и последващото професионално обучение на съдебните секретари.

В румънската съдебна система съществуват няколко категории съдебни секретари:

 • съдебни секретари;
 • съдебни статистици;
 • съдебни документалисти;
 • съдебни служители по ИТ;
 • съдебни архивари;
 • съдебни деловодители.

Повече информация за тази професия може да намерите в този документ  PDF (354 Kb) ro.

Съдебни помощници

Те са част от съдебния състав, който разглежда свързаните с трудови спорове и със социалното осигуряване дела като първа инстанция.

Те участват в обсъжданията с право на консултативен глас и подписват решенията, тяхното становище се записва в решението и те представят мотиви за становищата, по които има разногласия. Когато съставът включва съдебни помощници, председателят може да възложи на един от тях оформянето на решението.

Съдебните помощници биват номинирани от Министерството на правосъдието и се предлагат от Икономическия и социален съвет за срок от 5 години; те трябва да са заемали длъжност в правораздаването поне за такъв период и трябва да отговарят на всички условия, предвидени в закона.

По време на своя мандат съдебните помощници се ползват от стабилност, подчиняват се само на закона, полагат клетвата, предписана от Закона за съдиите, и законовите разпоредби относно задължения, забрани, несъвместимости, изключения, дисциплинарни наказания и причини за отстраняване от длъжност, които се прилагат за съдиите и прокурорите, се прилагат и за тях.

Общият брой щатни длъжности за съдебни помощници и разпределението им в съдилищата, в зависимост от обема на работата, се определят със заповед на Министерството на правосъдието.

Условията, процедурата за подбор и представяне на предложения на Икономическия и социален съвет за кандидати за номиниране за съдебни помощници от Министерството на правосъдието, както и условията за тяхното оправомощаване, командироване и преместване, се определят с решение на правителството.

Помощник-магистрати

Върховният касационен съд включва екип от помощник-магистрати, които участват в неговите изслушвания.

Задълженията на помощник-магистратите включват следното:

 • гарантиране, че съдебните служители по изслушванията и съдебните архивари правят всичко необходимо за плавното протичане на изслушванията, като ръководят работата на служителя по изслушванията;
 • изготвяне на определени доклади по време на производството (относно допустимостта на жалбата по принцип и относно подаването на касационна жалба);
 • записване, за всяко досие, на устните състезания на страните и прокуратурата и мерките, разпоредени от съда;
 • изготвяне на протоколи, с изключение на протоколи от изслушването;
 • участие в обсъжданията с право на консултативен глас;
 • изготвяне на решенията в съответствие с разпределението на председателя на състава, спазване на законовите срокове и т.н.

За подробно описание на работата на помощник-магистратите може да направите справка в този документ  PDF (126 Kb) ro.

Последна актуализация: 07/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.