В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Видове юридически професии

Шотландия

На тази страница можете да намерите информация за основните юридически професии, съществуващи в шотландската юрисдикция, в рамките на Обединеното кралство. Те включват информация за съдиите, прокурорите и адвокатите.

Съдържание, предоставено от
Шотландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Съдии

В Шотландия професията на съдия не съществува отделно като такава. Единствено адвокатите (solicitors, advocates) с опит могат да станат съдии. Съдебните длъжности в юрисдикцията на Шотландия включват:

  • председател на Върховния съд на Шотландия (Lord President of the Court of Session),
  • заместник-председател на Върховния съд на Шотландия (Lord Justice Clerk),
  • главни шерифи, които председателстват всяко едно от шестте шерифства на Шотландия (Sheriff Principals),
  • когато заседават във Върховния съд на Шотландия, съдиите са известни като сенатори на Колегията на Върховния съд на Шотландия (Senators of the College of Justice),
  • когато заседават във Върховния съд по правораздаване, съдиите са известни като членове на Съвета на Върховния съд по правораздаване (Lords Commissioners of Justiciary),
  • шерифи (Sheriffs),
  • шерифи на непълно работно време (Part-time sheriffs), които често се използват, за да заместят шерифите на постоянна длъжност,
  • мирови съдии (Justices of the Peace), които са непрофесионални съдии, заседаващи в мировите съдилища сами или в тричленен състав, заедно с юридически правоспособен секретар или юридически съветник.

Прокурори (Prosecutors)

Организация

В Шотландия Наказателното отделение и прокуратура (Crown Office and Procurator Fiscal Service) е службата, която отговаря за всички прокурори. Ръководител на службата е главният прокурор (Lord Advocate), който също така е и министър в правителството на Шотландия, а негов заместник е генералният адвокат (Solicitor General).

Наказателното отделение и прокуратура (COPFS) отговаря само за наказателното преследване, разследването на случаи на внезапна или подозрителна смърт и жалбите срещу полицията.

Член 48 от Закона на Шотландия от 1998 г. (Scotland Act) постановява, че главният прокурор (в качеството си на ръководител на Системата за наказателно преследване и разследване на случаи на смърт в Шотландия (Systems of Criminal Prosecution and Investigation of Deaths in Scotland) взема решенията си самостоятелно и независимо от всяко друго лице.

Само квалифицирани юристи и адвокати могат да станат прокурори.

Роля и задължения

Полицията (или другите специализирани отчетни агенции, като например Кралската данъчна и митническа служба (HM Revenue and Customs) провежда първоначалното разследване на престъплението и предава преписката на местния прокурор (Procurator Fiscal). Прокурорът разглежда преписката и решава дали да предприеме действия в обществен интерес. При вземането на решение прокурорът преценява дали съществуват достатъчно доказателства и, ако е така, какви действия са подходящи — да започне наказателно преследване, да приложи пряка мярка (напр. данъчна глоба) или да не предприема никакви действия. При дела, които се разглеждат от съдебни заседатели, прокурорът разпитва свидетелите и събира и разглежда криминалистичните експертизи и другите доказателства, преди да реши дали да започне наказателно преследване. Впоследствие той докладва на Кралския съвет (Crown Counsel), който решава дали да започне наказателно преследване.

Организация на юридическата професия: юристи (Lawyers)

Адвокати, които имат право да пледират във висшите съдебни инстанции (Barristers)

Адвокатите са членове на Адвокатската колегия на Шотландия (Scottish Bar). Те имат правото да се явяват по дела във всички съдилища на Шотландия, въпреки че по-голямата част от работата им е свързана с явяване по дела във висшите съдилища (Върховния съд на Шотландия (Court of Session) и Върховния съд по правораздаване (High Court of Justiciary) и предоставяне на компетентни становища по правни въпроси. Старшите адвокати са известни като кралски адвокати (Queen's Counsel). Всички адвокати са членове на Сдружението на адвокатите (Faculty of Advocates).

Адвокати — юридически съветници (Solicitors)

Адвокатите — юридически съветници, са най-многобройни сред юристите. Те могат да дават консултации по всички правни въпроси и да представляват клиентите си в съда. Всички адвокати — юридически съветници, са членове на Обществото на юристите на Шотландия (Law Society of Scotland), което защитава интересите на професията на адвокатите — юридически съветници, и на обществеността във връзка с тази професия.

Съществуват и адвокати с двойна шапка, от една страна, на адвокати, които имат право да пледират във висшите съдебни инстанции, и, от друга страна, на юридически съветници, като те също са членове на Обществото на юристите на Шотландия. Също като адвокатите, които имат право да пледират във висшите съдебни инстанции (вж. по-горе), те могат да се явяват по дела във Върховния съд на Шотландия и във Върховния съд по правораздаване.

Нотариуси

Нотариусите са адвокати — юридически съветници, които вписват определени видове сделки и подписват специфични правни документи. Те не са организирани като отделна юридическа професия.

Адвокати по патентно право и търговски марки

Адвокатите по патентно право и търговски марки са специализирани съветници в областта на интелектуалната собственост. Те предоставят правни консултации на клиентите си в тази област, по-специално по отношение на регистрацията и администрирането на патентите, търговските марки и дизайна и други аспекти на интелектуалната собственост, включително защитата на авторското право. За разлика от по-общото гражданско и наказателно право, материалното право на интелектуалната собственост се прилага на територията на цялото Обединено кралство. Съдебните спорове във връзка с права на интелектуална собственост в Шотландия обикновено се разглеждат от Върховния съд на Шотландия (Court of Session), тъй като той разполага с изключителна компетентност по делата за патенти и повечето други регистрирани права на интелектуална собственост (а именно марките на Общността и регистрираните дизайни на Общността). В него има определени съдии, които се занимават с дела в областта на интелектуалната собственост, както и специфична процедура за тези дела. Адвокатите по патентно право и адвокатите по търговски марки могат да представляват своите клиенти пряко пред Окръжния съд по патентите (Patents County Court) и по жалби срещу решения на Службата по интелектуална собственост на Обединеното кралство (UK Intellectual Property Office) пред Съда по патентите към Висшия съд на Англия и Уелс (Patents Court of the High Court in England and Wales). Адвокати по патентно право, които имат право пледират във висши съдилища, могат да отнесат спора до Висшия съд в Лондон, но понастоящем адвокатите по патентно право и адвокатите по търговски марки нямат право да представляват клиентите си в съдебни спорове, разглеждани от шотландските съдилища. Ето защо понастоящем съдебните спорове по въпроси на интелектуалната собственост се водят от специализирани адвокати в областта на интелектуалната собственост, които често работят съвместно с адвокатите по патентно право и адвокатите по търговски марки.

Повечето адвокати по патентно право и търговски марки в Шотландия работят в специализирани правни кантори, но някои от тях работят за промишлени предприятия като юристконсулти.

Сдружението на адвокатите по патентно право (Chartered Institute of Patent Attorneys — СІРА) представлява адвокатите по патентно право в цялото Обединено кралство. Неговата роля се състои във воденето на преговори с правителството по законодателството в областта на интелектуалната собственост, предоставянето на възможности за образование и обучение на адвокатите и стажантите по патентно право и осъществяването на връзка с регулаторните органи на професията. Сдружението на адвокатите по патентно право се стреми да популяризира законодателството в областта на интелектуалната собственост и свързаните с него професии.

Сдружението на адвокатите по търговски марки (Institute of Trade Mark Attorneys — ITMA) представлява адвокатите по търговски марки и професията като цяло в цялото Обединено кралство. Неговите задължения включват лобирането и воденето на преговори с правителството, с неговото независимо законодателно подразделение (Съветът за законодателно уреждане на правата на интелектуална собственост) и с други компетентни организации. То предоставя подходящи възможности за образование, обучение и консултации на професията „адвокат по търговски марки“ и отговаря за популяризиране на професията и на законодателството в областта на интелектуалната собственост.

Съветът за законодателно уреждане на правата на интелектуална собственост (Intellectual Property Regulation Board — IPReg) се занимава с всички законодателни и дисциплинарни въпроси и създава, контролира и налага спазването на нормите, уреждащи упражняването на професиите „адвокат по патентно право“ и „адвокат по търговски марки“ в цялото Обединено кралство. Той действа в обществен интерес и поддържа задължителните регистри на адвокатите по патентно право и адвокатите по търговски марки — физически лица и фирми.

Други юридически професии

Съдебните изпълнители на шерифа (Sheriff officers) и на Върховния съд на Шотландия (Messengers-at-arms) са съдебни служители, които отговарят за връчването на документи и изпълнението на съдебни решения в Шотландия. До услугите и на едните, и на другите прибягват частни фирми, като съдебните изпълнители начисляват такси, установени във вторичното законодателство.

Член 60 от Закона за несъстоятелността и налагането на обезпечения (Шотландия) от 2007 г. (Bankruptcy and Diligence (Scotland) Act) закрива службите на съдебните изпълнители на шерифа и на Върховния съд на Шотландия и ги заменя с нова служба на съдебния изпълнител (Judicial officer). Новите съдебни изпълнители ще бъдат назначавани от председателя на Върховния съд на Шотландия по препоръка на новата Комисия за принудителното изпълнение по граждански дела (Scottish Civil Enforcement Commission).

Връзки по темата

Наказателно отделение и прокуратура (Crown Office and Procurator Fiscal Service), Сдружение на адвокатите (Faculty of Advocates), Общество на юристите на Шотландия (Law Society of Scotland), Шотландско сдружение на правните центрове (Scottish Association of Law Centres), Сдружение на адвокатите по патентно право (Chartered Institute of Patent Attorneys), Сдружение на адвокатите по търговски марки (Institute of Trade Mark Attorneys), Съвет за законодателно уреждане на правата на интелектуална собственост (Intellectual Property Regulation Board)

Последна актуализация: 07/10/2014

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.