Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Видове юридически професии

Словакия

Настоящата страница ви представя преглед на юридическите професии в Словакия. Прокурори Съдии Адвокати Юристи / Юрисконсулти Нотариуси

Съдържание, предоставено от
Словакия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Юридически професии — въведение

Прокурори

Организация

Прокуратурата на Словашката република е независим държавен орган, ръководен от главния прокурор. В рамките на своите правомощия прокуратурата защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

За Прокуратурата на Словашката република е предвидена отделна бюджетна глава в държавния бюджет.

Статутът и ролята на прокуратурата и на главния прокурор са регламентирани в Конституцията на Словашката република (член 149) и в Закон № 153/2001 за прокуратурата, който урежда също и правомощията на главния прокурор и на останалите прокурори. Този закон урежда също така организацията и управлението на прокуратурата. Статутът, правата и задълженията на прокурорите са установени в Закон № 154/2001 за прокурорите и младшите прокурори.

Йерархична структура

Като се има предвид нейната роля като правоохранителен орган, Прокуратурата трябва да бъде организирана йерархично. Тя осигурява еднаквото прилагане на законите и другите норми с общо приложение, както и еднакво прилагане на наказателната политика.

В рамките на прокуратурата съществува йерархия на прокурорите, като всички те са подчинени на главния прокурор.

Правомощия

Прокуратурата разполага със следните правомощия:

 • осъществява наказателно преследване на лицата, заподозрени, че са извършили престъпление, и упражнява контрол за спазването на закона преди започването на наказателно преследване и по време на предварителното производство;
 • следи за спазването на закона и на определените условия в местата за задържане по отношение на лицата, които са лишени от свобода или чиято свобода е ограничена с решение на съд или друг компетентен държавен орган;
 • упражнява своите правомощия в съдебни производства;
 • представлява държавата в съдебни производства, когато това е предвидено от закона;
 • осъществява надзор за спазването на законодателството от публичните административни органи, доколкото това е предвидено от закона;
 • участва в подготовката и прилагането на мерки за предотвратяване на нарушения на законите и другите норми с общо приложение;
 • спомага за отстраняване на причините и условията за престъпни дейности, както и за предотвратяване и премахване на престъпността;
 • оказва съдействие при подготовката на законодателство (участие в законодателния процес);
 • изпълнява всички други задължения, предвидени в специален закон или акт или в надлежно обнародван международен договор.

Задължения

Главният прокурор и отделните прокурори изпълняват всички задължения, които попадат в обхвата на правомощията на прокуратурата, и използват всички налични законови средства при изпълнение на своите функции и задължения. Те са длъжни да:

 • прилагат (в рамките на своята осведоменост и убеждения) Конституцията на Словашката република, конституционните закони, законите, обнародваните международни договори и другите норми с общо приложение;
 • зачитат и защитават човешкото достойнство и основните права и свободи на човека и да избягват каквато и да било форма на дискриминация;
 • защитават обществения интерес;
 • осъществяват дейността си като проявяват инициатива, справедливост и безпристрастност и без ненужно забавяне.

Йерархия

Организационната структура на прокуратурата на Словашката република се състои от следните органи:

Главната прокуратура е върховният орган и е начело на системата на прокуратурата. Тя ръководи:

 • специализираната прокуратура, създадена за разкриване и наказателно преследване на случаите на корупция и организирана престъпност;
 • Военния отдел на главната прокуратура;
 • окръжните прокуратури (8 на брой), които са по-горестоящи от районните прокуратури в техните съдебни райони, и висшата военна прокуратура (1), която е по-горестояща от окръжните военни прокуратури;
 • районните прокуратури (55) и окръжните военни прокуратури (3).

Министерството на отбраната е отговорно за осигуряване на необходимите материални и финансови ресурси за военния отдел на главната прокуратура и за всички военни прокуратури.

Седалището на главната прокуратура е в Братислава.

Седалищата и съдебните райони на по-нискостоящите прокуратури съответстват на седалищата и съдебните райони на съответните им съдилища. Все пак, седалищата и териториалната юрисдикция не отговарят на административно-териториалното деление на страната.

Прокурорите изпълняват задълженията си въз основа на служебно правоотношение, което възниква при назначаването им. Прокурорите се назначават от главния прокурор на прокурорска длъжност, която заемат безсрочно. Те трябва да положат безусловна клетва при встъпването си в длъжност.

Квалификация

Прокурорите трябва да бъдат словашки граждани и да отговарят на следните условия:

 • да са на възраст поне 25 години към датата на назначаването си;
 • да са завършили висше образование по специалността „право“;
 • да са напълно дееспособни;
 • да не са осъждани и да притежават необходимите качества за правилното изпълнение на своите функции;
 • да владеят отлично словашки език;
 • да имат постоянно местожителство в Словашката република;
 • да не са членове на политическа партия или политическо движение;
 • да са издържали успешно изпита за прокурор;
 • да са дали съгласие в писмен вид за назначаване като прокурор в дадена прокуратура.

Прокурор във военна прокуратура може да бъде само военен, който отговаря на следните условия:

 • да е служил като професионален войник;
 • да е назначен или повишен в ранг офицер или генерал;
 • да е назначен да изпълнява функции във военна прокуратура съгласно съответното законодателство.

Само младши прокурор в прокуратурата може да се регистрира за явяване на изпита за прокурори. Свободните работни места за младши прокурори се запълват посредством конкурс за подбор.

Съгласно закона професионалните изпити по право за съдии, адвокати и нотариуси също се зачитат като изпити за прокурори.

Повишение на поста ръководител на прокуратура или на по-висока длъжност в прокуратурата е възможно само чрез конкурс.

Временното командироване на един прокурор, за да изпълнява своите задължения в друга прокуратура, може да се извършва само с негово съгласие. Прехвърляне на прокурор, за да изпълнява функциите си в друга прокуратура, също може да се извърши само въз основа на негово съгласие, по негова молба за прехвърляне или по решение на дисциплинарната комисия за такова прехвърляне.

Главният прокурор може да отстрани временно от длъжност прокурор, срещу когото е повдигнато наказателно обвинение за извършване на умишлено престъпление или срещу когото се води дисциплинарно производство за деяние, което може да доведе до отстраняването му от прокурорска длъжност.

Служебното правоотношение на прокурор може да бъде прекратено само на основанията, посочени в закона.

Роли и отговорности

Прокурорът разполага с правомощия да следи за спазването на закона както преди наказателното преследване, така и по време на предварителното производство. В изпълнение на своите надзорни функции, прокурорът може:

 • да дава задължителни указания на полицейските служители преди започването на наказателното производство, по време на разследването и на съкратеното разследване на престъпни деяния, и да определя срокове за работата по делото; всяко указание трябва да бъде записано в съответната преписка по делото;
 • да изисква преписки, документи, материали и доклади за хода на полицейското разследване след започването на наказателното преследване, за да установи дали полицейските служби са започнали наказателното преследване своевременно и дали изпълняват правилно своите задължения;
 • да участва в извършваните от полицията дейности, да извършва отделни действия по разследването или цялото разследване или съкратено разследване, както и да взема решения по всеки случай; при тези си действия прокурорът трябва да действа съобразно закона; решенията на прокурорите, както и решенията на полицията, могат да бъдат обжалвани;
 • да върне делото на полицейските служби с указания за допълнително разследване или съкратено разследване като определи срок за това; прокурорът уведомява и заподозрения/обвиняемия, и пострадалото лице, че случаят е върнат за допълнително разследване;
 • да отменя незаконни или неоснователни решения на полицията и да ги заменя със свои решения; прокурорът може да реши да прекрати наказателното производство или да прехвърли делото другаде в рамките на 30 дни. Ако прокурорът замени решение на полицейските органи със свое собствено решение на друго основание, а не въз основа на жалба, подадена от правоимащо лице, решенията на прокурора и на полицията могат да бъдат обжалвани. Прокурорът може също така да дава задължителни указания за започване на разследване или съкратено разследване.

Единствено прокурорът разполага със следните правомощия:

 • да повдига обвинения;
 • да сключва споразумение с обвиняемия относно вината и наказанието му и да внася предложение пред съда за одобряването му;
 • да спира наказателното преследване;
 • да прекратява или да прекратява условно наказателното преследване;
 • да одобрява помирение или постигната договореност в досъдебната фаза и да прекратява наказателното преследване;
 • да издава заповеди за конфискация на имущество на обвиняемия и да определя кое имущество не трябва да бъде конфискувано или да отменя конфискацията;
 • да обезпечава граждански искове на пострадалия, да отменя изцяло или частично обезпечението или да изключва от него определено имущество;
 • да издава заповед за ексхумация на труп;
 • да иска съгласие за провеждане на наказателно преследване или за задържане под стража на лице в случай, който изисква съгласието на Народното събрание на Словашката република, Съдебния съвет на Словашката република, Конституционния съд или Европейския парламент;
 • да иска от съда задържане под стража на обвиняемия или удължаване на срока на задържането му;
 • да иска екстрадиране на обвиняемия от друга държава;
 • да провежда предварително разследване в рамките на процедура по екстрадиране, освен ако законът не предвижда друго;
 • въз основа на молба от компетентен чуждестранен орган да подава до съда искане за предварително отнемане на имуществото на лице, срещу което се води наказателно преследване в чужбина, когато част от това имущество се намира на територията на Словашката република.

При упражняването на надзорните си правомощия за спазването на закона в местата, където са задържани лица, лишени от свобода или чиято свобода е ограничена, прокурорите трябва да гарантират, че:

лицата са задържани единствено въз основа на съдебно решение или решение на друг оправомощен държавен орган в килии в полицейски участъци или в места за задържане под арест, места за лишаване от свобода, места за задържане с прилагане на мерки за защита, възпитателно училище-интернат за непълнолетни правонарушители, места за стационарно лечение на болни или за лечение в специализирани медицински заведения;

законите и другите нормативни актове с общо приложение се спазват.

По граждански производства, прокурорът има право:

 1. да заведе иск за образуване на гражданско производство с цел:
 • настаняване във възпитателно училище — интернат на лице, навършило 12 години, но ненавършило 14 години, ако то е извършило престъпно деяние, наказуемо с доживотен затвор съгласно Наказателния кодекс;
 • установяване на незаконосъобразността на стачка или уволнение;
 • постановяване на недействителността на прехвърлянето на държавна собственост, както е предвидено в Закона за установяване на произхода на финансови средства при приватизация, Закона относно условията за прехвърляне на имущество държавна собственост на други лица или Закона за управление на държавната собственост;
 • осъществяване на контрол за законосъобразност на всяко решение, взето от орган на държавната администрация в случаи, когато внесеният от прокурора протест не е бил уважен;
 • отмяна на незаконосъобразно решение, взето от дадена община, ако общината не е отменила решението си след отправено искане от прокурора;
 1. да встъпва във висящи граждански производства относно:
 • дееспособност,
 • обявяване на смърт,
 • отглеждане на малолетни и непълнолетни лица,
 • настойничество,
 • вписвания в търговския регистър,
 • обявяване в несъстоятелност и оздравяване.

При упражняването на надзор за съблюдаването на закона и другите нормативни актове от общ характер от страна на органите на публичната администрация, прокурорът има правото да извършва проверка за законосъобразност на:

 • нормативните актове от общ характер, приети от органите на публичната администрация;
 • вътрешните административни правила, издадени от органите на публичната администрация с цел гарантиране на изпълнението на публичните им административни функции;
 • взетите решения по различните въпроси в областта на публичната администрация;
 • действията на органите на публичната администрация при издаването на вътрешни административни правила и решения в областта на публичната администрация.

Съдии

Организация

Съдебни служители

 1. Главен помощник-администратор PDF (382 Kb) sk
 2. Съдебен секретар PDF (295 Kb) sk
 3. Старши съдебен служител PDF (460 Kb) sk
 4. Съдебен помощник на съдия от Върховния съд PDF (291 Kb) sk

Адвокати

Бази данни с правна информация

За повече информация, моля, разгледайте уебсайта на Словашката адвокатска колегия.

Юристи/Юрисконсулти

Бази данни с правна информация

За повече информация, моля, разгледайте уебсайта на Словашкия център за правна помощ.

Нотариуси

Нотариусите в Словашката република трябва да притежават диплома по право.

Ролята на нотариуса е да осъществява превантивно правосъдие и да издава нотариално заверени официални документи.

Министерство на правосъдието упражнява надзор върху нотариусите.

Нотариусите трябва да бъдат членове на Нотариалната камара на Словашката република.

Бази данни с правна информация

Уебсайтът на Нотариалната камара предоставя интранет сайт, достъпен само за нотариусите. Достъпът е свободен, но информацията, която може да бъде търсена, е ограничена.

Базата данни предоставя достъп до:

 • — публичните регистри
 • — списъка на нотариусите (данни за контакт, говорим(и) език(ци), работно време)
 • — законодателство
Последна актуализация: 18/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.