Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Druhy právnických profesí

Belgie

Zde najdete přehled právnických povolání v Belgii Právnická povolání – úvod Státní zástupci Soudci Advokáti Notáři Další právnická povolání Organizace, které nabízejí bezplatné právní poradenství Právní databáze Portál Federální veřejné služby Soudnictví (Service Public Fédéral Justice)

Obsah zajišťuje
Belgie
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Právnická povolání – úvod

V této části najdete úvodní informace o těchto právnických povoláních:

 • státní zástupci,
 • soudci,
 • advokáti,
 • notáři a
 • soudní úředníci.Státní zástupci

Organizace

Státní zastupitelství (Ministère public) se skládá z prokurátorů (un parquet) a státních zástupců působících při „auditoratu“ (un auditorat), kteří v této funkci plní úkoly svého úřadu, jež jsou v pravomoci soudního dvora nebo soudu, ke kterému jsou přiděleni.

Na úrovni soudního obvodu vykonává funkci státního zástupce u soudu prvního stupně královský prokurátor (le procureur du Roi) a jeho první zástupci a zástupci ve funkci prokurátora u soudu první instance, zejména u soudu pro mladistvé, jenž je součástí soudu první instance. Tuto funkci vykonávají i u policejního soudu / policejních soudů a obchodního soudu.

U pracovních soudů vykonává tuto funkci pracovní auditor (l'auditeur du travail) za podpory zástupců a případně prvních zástupců. V této funkci působí i u soudu pro přečiny, jenž je součástí soudu první instance, a policejního soudu v trestních věcech, které jsou v jejich kompetenci.

Na úrovni odvolacích a pracovních soudních dvorů vykonává funkci státního zástupce generální prokurátor (le procureur général), který řídí státní zástupce generální prokuratury a generálního pracovního auditoratu a vykonává nad nimi dohled. V případě generální prokuratury pomáhají generálnímu prokurátorovi první generální advokát, generální advokáti a zástupci generálního prokurátora. V případě generálního auditoratu se jedná o prvního generálního advokáta, generální advokáty a generální zástupce.

V případě kasačního soudního dvora vykonává funkci státního zástupce generální prokurátor u tohoto soudního dvora, jemuž pomáhají první generální advokát a generální advokáti. Přes shodný název je funkce státního zástupce v tomto případě zcela odlišná. Kasační soudní dvůr nerozhoduje o podstatě věci, nýbrž ověřuje zákonnost a řádnost daného soudního řízení.

Státní zástupce je při výkonu vyšetřování a trestního stíhání nezávislý, aniž by to mělo vliv na právo ministra, v jehož pravomoci je nařizovat trestní stíhání a vydávat směrnice o trestní politice, včetně politiky vyšetřování a trestního stíhání.

Úloha a povinnosti

Státní zástupce je pověřen řadou úkolů a povinností. Tyto úkoly a povinnosti se týkají řešení a sledování jak věcí trestních, tak věcí občanskoprávních.

 • V případě trestních věcí dohlížejí státní zástupci (v zájmu společnosti) na řádný průběh trestního řízení. Činí tak na úrovni projednávání podstaty věci i během předchozí fáze shromažďování informací a vyšetřování/šetření (v případě vyšetřovacích soudů: poradní a obžalovací senát). Při soudním jednání vyzývají k uplatnění trestního práva a současně dohlížejí na to, aby byla přijata opatření nezbytná pro řádný výkon udělených trestů. U porotního soudu vykonává funkci státního zástupce generální prokurátor odvolacího soudního dvora, který však může touto funkcí pověřit jiného člena prokuratury.
 • V občanskoprávních věcech zasahuje státní zástupce v zákonem stanovených případech a pokaždé, když jeho zásah vyžaduje veřejný pořádek. V těchto věcech poskytuje státní zástupce své stanovisko (písemné nebo ústní) k dané věci. Státní zástupce povinně obdrží výzvu k vyjádření stanoviska ohledně věcí, které se týkají konkrétních oblastí vyjmenovaných v čl. 764 prvním pododstavci soudního řádu. Rovněž může obdržet výzvu k vyjádření stanoviska u jakékoli jiné věci, považuje-li to za vhodné a je-li to v jeho místní příslušnosti, přičemž soud nebo soudní dvůr to může nařídit z moci úřední (odst. 764 druhý pododstavec soudního řádu).

Kromě těchto hlavních úkolů spadá do pravomoci státního zástupce rovněž příslušné sledování a výkon rozhodnutí a směrnic v oblasti trestní politiky.

Směrnice v oblasti trestní politiky stanoví ministr spravedlnosti po konzultacích s kolegiem generálních prokurátorů, které se skládá z pěti generálních prokurátorů u odvolacích soudních dvorů.

Kolegium spadá pod ministra spravedlnosti a přijímá rozhodnutí s cílem vypracovat co nejsouvislejší a nejkoordinovanější politiku a zajistit řádné fungování státního zastupitelství.

Pravomoci kolegia zahrnují celé území Belgického království a jeho rozhodnutí jsou závazná pro generální prokurátory u odvolacích soudních dvorů a pro všechny členy státního zastupitelství spadající pod jejich pravomoc a vedení.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách Federální veřejné služby soudnictví (Ministère de la Justice, oddíl „Ordre judiciaire“ – „Parquet“).

Soudci

Organizace

Rozlišujeme soudcemagistrature assise (soudci u soudů a radové u soudních dvorů) a státní zástupce – magistrature debout (státní zástupce nebo prokurátor – viz výše).

Soudcům, kteří zasedají u soudů, se obvykle říká „soudci“, zatímco soudcům zasedajícím u soudních dvorů se říká „radové“.

Úlohou soudců je aplikovat zákon na situaci/spor, který jim byl předložen v občanskoprávní věci, a na osoby, které spáchaly nějaký trestný čin.

U některých soudů zasedají soudci z povolání vedle soudců laických. Laické soudce najdeme u těchto soudů:

 • obchodní soud (Tribunal de commerce): soudci z povolání a soudci obchodního soudu (laičtí)
 • pracovní soud (Tribunal du travail): soudci z povolání a soudci pracovního soudu (laičtí)
 • soud pro výkon trestu (Tribunal de l’application des peines): soudci z povolání a přísedící soudci pro výkon trestu.

Odpovědný orgán

Nejvyšší soudní rada (Conseil supérieur de la justice) plní trojí funkci:

 • má rozhodující roli v politice jmenování soudců, a to objektivním a nepolitickým způsobem;
 • vykonává vnější kontrolu fungování soudnictví včetně řešení stížností;
 • předkládá stanoviska politickým činitelům s cílem zlepšovat fungování soudů a státního zastupitelství.

Více informací najdete na internetových stránkách Nejvyšší soudní rady (Conseil supérieur de la justice).

Advokáti

Úloha a povinnosti

Profese advokáta slouží zájmům práva a spravedlnosti. Advokát je podřízen profesním pravidlům, jež zaručují jeho úplnou nezávislost. Jedním z nich je například profesní povinnost mlčenlivosti.

Advokát absolvuje odbornou přípravu pro zastupování klientů v různých odvětví práva, které se často prolínají (korporátní právo, správní právo, právo územního plánování, daňové právo, rodinné právo atd.). V rámci své kariéry se advokát může specializovat na jedno nebo více těchto odvětví, ve kterých nabyl příslušné zkušenosti.

Úlohou advokáta je pomáhat klientům nejen před soudy, ale rovněž ve všech situacích, ve kterých mohou potřebovat právní pomoc, mluvčího, přípravu smluvní dokumentace a morální podporu.

Obecně jde o trojí činnost:

 • Advokát radí
 • Advokát usmiřuje
 • Advokát hájí

Advokát může své klienty zastupovat před všemi soudy království (Tribunal de Police, Justice de Paix, Tribunal de première instance, Tribunal de Commerce, Tribunal du Travail, Cour d'Appel, Cour du Travail, Cour d'Assises, Conseil d'Etat), jakož i v jiných zemích Evropské unie.

Rovněž vám může pomoci v rozhodčích řízeních, smírčích řízeních nebo při mediaci, tj. ve všech případech alternativního řešení sporů nebo při jakémkoliv jednání, zasedání či schůzi.

Advokát nezasahuje pouze v případě konfliktu, poskytuje poradenství nebo navrhuje či upravuje smluvní dokumentaci, což často umožňuje vyhnout se soudnímu sporu.

Stejně tak vám může pomoci, pokud si chcete pronajmout či koupit nemovitost, založit obchodní společnost, vyřešit dluhy, uzavřít novou pracovní smlouvu nebo pokud jste se stali obětí nehody či útoku, předvoláni k soudu či si přejete ukončit své manželství atd.

Advokát dostupný všem:

Zákon upravuje pro osoby, které nemají dostatek prostředků, službu právní pomoci (L’aide juridique, dříve nazývanou služba pro deo) a právní podporu (L’assistance judiciaire):

Právní pomoc umožňuje využít bezplatně nebo částečně bezplatně služeb advokáta. Tvoří ji dva stupně:

 • Právní pomoc prvního stupně je dostupná všem osobám, aniž by byla podmíněna nedostatkem prostředků. Jde o permanenci, během které jsou advokáti k dispozici pro krátké porady: první právní poradu, žádost o informace atd.
  Za právní pomoc prvního stupně odpovídají Commissions d’Aide Juridique (C.A.J.).
 • Právní pomoc druhého stupně je dostupná osobám, jež splňují určité podmínky v oblasti finančních prostředků nebo se nacházejí v určitých situacích. Tato pomoc, která je zcela nebo z části bezplatná, umožňuje získat přidělení advokáta, který bude poskytovat pomoc a komplexní poradenství v rámci soudního nebo správního řízení nebo v rámci mediace.
  Za právní pomoc druhého stupně odpovídají advokátní komory.

Právní podpora umožňuje úplné nebo částečné osvobození od nákladů řízení (soudního poplatku, registračního poplatku, nákladů soudního vykonavatele, notáře, znalce atd.). O její poskytnutí se žádá osobně nebo prostřednictvím advokáta k příslušnému úřadu.

Příslušné orgány

Každý advokát musí být členem některé advokátní komory. V současnosti existuje v Belgii 28 advokátních komor.

L’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (AVOCATS.BE) je organizací, která sdružuje všechny advokátní komory francouzsky a německy hovořících advokátů v zemi (13 advokátních komor francouzsky hovořících advokátů a 1 komora německy hovořících advokátů).

L'Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.) je organizací, která sdružuje všechny advokátní komory nizozemsky hovořících advokátů (14 advokátních komor).

Další informace o povolání advokáta najdete na těchto internetových stránkách:

Přístup do této databáze je zdarma.

Notáři

Notáři jsou veřejnými úředníky jmenovanými králem, jejichž úlohou je zejména ověřovat právní úkony, které byly před nimi uskutečněny. Některé úkony ze zákona vyžadují, aby notář konstatoval, že došlo ke shodě mezi stranami (veřejné listiny). Služeb notáře je například nutno využít při prodeji nemovitosti. Kromě vystavování veřejných listin se na notáře lze obracet i za účelem rozdělení pozůstalosti, vyhotovení soukromoprávních listin a se žádostí o stanovisko atd.

Působnost notáře zahrnuje především tři důležité oblasti:

 • právo nemovitostí (prodej nemovitostí, půjčky atd.),
 • rodinné právo (manželská smlouva, dědictví, rozvod atd.) a
 • obchodní právo (zakládání společností atd.).

Existuje jedna celostátní notářská komora. K jejím hlavním úkolům patří:

 • zastupovat belgické notáře před orgány a institucemi v rámci notářských pravomocí,
 • stanovovat pravidla deontologie,
 • zasílat notářským komorám užitečná doporučení týkající se oboru.

Existují rovněž notářské komory na úrovni provincií, které jsou disciplinárními orgány profese a jejich posláním je v zásadě dohlížet na dodržování pravidel deontologie a řešit profesní spory (například vyřizovat stížnosti).

Notáři jsou rovněž sdruženi v Královské federaci belgických notářů (Fédération Royale du Notariat Belge (FRNB)). FRNB je profesním sdružením notářů, které zastřešuje každodenní fungování profese a v řadě věcí zastupuje notářský stav ve vztahu s vnějším světem.

Podrobné informace najdete na internetové stránce Královské Federace belgických notářů (Fédération Royale du Notariat belge).

Další právnická povolání

Soudní úředníci

Soudní úředník je ministerský a veřejný úředník, který svoji funkci vykonává jakožto svobodné povolání. Jinými slovy, má dvojí profesionální statut: na jedné straně je veřejným úředníkem, na straně druhé svoji funkci vykonává nezávisle.

Soudní úředník je ministerským a veřejným úředníkem z toho důvodu, že na něj stát převedl část veřejné pravomoci. Z tohoto důvodu nemůže odmítnout výzvu ke konání, ledaže mu to neumožňuje deontologie nebo zákon, například v případě střetu zájmů nebo nezákonnosti požadavku. Soudní úředník tedy nikdy nejedná z vlastního podnětu, nýbrž vždy na žádost nějaké osoby, která ho pověřila formálním úkolem. Při vykonávání jednotlivých úkolů musí dodržovat různé zákonné povinnosti. Soudní úředník může za svůj zákrok požadovat úplatu, aby byly částečně nebo úplně uhrazeny jeho výdaje.

Vzhledem k tomu, že vykonává svobodné povolání, může soudní úředník jednat nezávisle a nestranně. Kromě toho dává své odborné zkušenosti do služeb všech občanů. To znamená, že od správních orgánů nedostává ani plat, ani náhrady, ani žádnou jinou kompenzaci. Musí se tedy o vše postarat sám.

Oblasti působení soudních úředníků lze rozdělit do dvou velkých kategorií: „mimosoudní“ (mimosoudní vymáhání pohledávek, úřední zjišťování) a „soudní“ (soudní doručování, výkon rozhodnutí). Během této činnosti bývá často jeho úkolem vás informovat o tom, jakým způsobem můžete vykonávat svá práva, nebo odpovídat na vaše otázky ohledně úkolu, jímž byl pověřen. Není žádný rozdíl v tom, zda jste si jeho služby vyžádali nebo zda jste předmětem jeho zákroku.

V každém soudním obvodu existuje jedna komora složená ze všech soudních úředníků daného obvodu. Jejím hlavním úkolem je dohlížet na to, aby soudní úředníci daného soudního obvodu dodržovali pravidla svého oboru a zákony a nařízení, které se na ně vztahují, a urovnávat spory, k nimž může mezi soudními úředníky dojít.

Rovněž existuje Státní komora soudních úředníků v Belgii (Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique), k jejímž hlavním úkolům patří:

 • dohlížet na jednotnost oboru a na pravidla deontologie u soudních úředníků,
 • hájit zájmy svých členů a
 • zastupovat je.

Další informace najdete na internetové stránce Státní komory soudních úředníků v Belgii (la Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique).

Ostatní

Soudcům a státním zástupcům pomáhají různí administrativní a soudní spolupracovníci: soudní tajemníci, referendáři, právníci na státním zastupitelství (juristes de parquet), tajemníci státního zastupitelství a administrativní pracovníci.

Soudcům asistuje při každém jednání soudní tajemník. Soudní tajemník poskytuje soudci součinnost například při přípravě spisů k soudnímu jednání. V průběhu jednání zaznamenává jeho průběh a jednotlivé výroky a dohlíží na správné vyhotovení dokumentů. Kromě toho zajišťuje a koordinuje administrativní a účetní úkony soudní kanceláře. Každý soud má soudní kancelář, kterou řídí vedoucí soudní tajemník. Podle velikosti soudu může mít soudní kancelář jednoho soudního tajemníka nebo i více. Soudním tajemníkům pomáhají administrativní pracovníci.

Referendáři (référendaires) jsou právníci, kteří pomáhají soudcům u soudů a soudních dvorů s přípravou rozsudků. Spolupracují při zpracovávání soudních spisů na odpovědnost a podle pokynů soudců. Studují spisy, studují právní otázky a připravují návrhy rozsudků na právní úrovni.

Státní zástupci se mohou obrátit na právníky za účelem právnické přípravy jejich spisů. Na státním zastupitelství se tito právníci nazývají výrazem „juristes de parquet“. Provádějí zejména právní rešerše, spravují informace nebo připravují předvolání z právního hlediska, a to na odpovědnost a podle pokynů státního zástupce / státních zástupců.

Každé státní zastupitelství má sekretariát, který řídí vedoucí tajemník. Tajemníci státního zastupitelství (secrétaires de parquet) pomáhají státním zástupcům zejména při dokumentačních a rešeršních činnostech a při sestavování spisů. Aktualizují dokumenty a rejstříky státního zastupitelství, vedou archivy apod. Počet tajemníků státního zastupitelství závisí na jeho velikosti. Tajemníkům státního zastupitelství pomáhají administrativní pracovníci.

V soudních kancelářích a na sekretariátech státních zastupitelství pracuje značný počet administrativních pracovníků. Administrativní pracovníci zajišťují správu přidělených spisů po administrativní stránce a kódování údajů v databázích. Administrativní pracovníci se zabývají vyřizováním korespondence a klasifikací a zajišťují recepční služby soudní kanceláře nebo státního zastupitelství.

Více informací o těchto profesích najdete v tomto dokumentu PDF (376 Kb) en

Organizace, které nabízejí bezplatné právní poradenství

Každý občan může obdržet od právního odborníka první bezplatnou právní radu. Jedná se o primární právní pomoc:

 • praktické informace,
 • právní informace,
 • předběžné právní stanovisko nebo
 • odkaz na specializovanou organizaci.

Daná věc se tím okamžitě neřeší, jedná se nicméně o první orientaci. Poradenská právní střediska fungují v justičních palácích, u smírčích soudů, soudních dvorů, některých obecních správních orgánů, u většiny veřejných středisek sociální podpory a různých neziskových organizací, které mají právní servis.

Více informací najdete v on-line brožuře: Právní pomoc: lepší přístup ke spravedlnosti (L'aide juridique: un meilleur accès à la justice).

Právní databáze

Informace najdete na internetových stránkách Federální veřejné služby soudnictví (Site du Service Public Fédéral Justice) (ministerstvo spravedlnosti).

Portál Federální veřejné služby Soudnictví (Service Public Fédéral Justice)

Kategorie

Informace o:

 • Spravedlnost od A do Z
 • Informační úředník
 • Publikace
 • Stížnosti
 • Adresy soudů
 • Tisková prohlášení
 • Statistiky.

Soudnictví

 • Soudy a soudní dvory
 • Prokuratura
 • Územní příslušnost
 • Poradní výbor soudního sboru
 • Komise pro modernizaci soudnictví.

Rekonstrukce soudního systému.

Odkazy

Federální veřejná služba soudnictví (Site du Service Public Fédéral Justice)
Poslední aktualizace: 15/11/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.