Druhy právnických profesí

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Právnická povolání – úvod

Další související povolání

Na Kypru neexistují žádná příbuzná povolání, jako je například povolání notáře. Vše, co se týká právních záležitostí, je právním materiálem a podle příslušných zákonů mohou vykonávat právní praxi pouze členové Kyperské advokátní komory (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos). Právníci v důchodu mohou samozřejmě nadále pracovat jako interní právní poradci jak ve stávajících advokátních kancelářích, tak v jiných organizacích.

Jedním z povolání, o němž lze říci, že je příbuzným povoláním, je povolání právních asistentů (dikigorikoí ypálliloi), pro které existuje samostatná právní úprava. Osoby, které se chtějí stát právním asistentem, musí mít ukončené středoškolské vzdělání, musí pracovat nejméně šest po sobě jdoucích měsíců v advokátní kanceláři, musí být bezúhonné a musí se obrátit na tajemníka (Protokollitís) okresního soudu (Eparchiakó Dikastírio), v jehož obvodu se nachází právní kancelář, v níž uchazeč pracuje.

Státní zástupci (Dimósioi Katígoroi)

Organizace

Nejvyšší státní zástupce

Kromě funkce právního poradce státu stojí nejvyšší státní zástupce (Genikós Eisangeléas) republiky také v čele právní služby (Nomikí Ypiresía) a působí jako ředitel státního zastupitelství (Ypéfthynos tis Ypiresías Diacheírisis Poinikón Ypothéseon).

V právní službě, v jejímž čele stojí nejvyšší státní zástupce, pracují právníci, z nichž někteří se specializují na trestní právo a zabývají se případy projednávanými porotními soudy (Kakourgiodikeía). Ve všech případech je informován nejvyšší státní zástupce, který vydává příslušné pokyny.

Kromě členů právní služby působí jako státní zástupci také příslušníci kyperské policie (Astynomikí Dýnami Kýprou) s právnickým vzděláním a kvalifikací pro výkon právních služeb. Ačkoli se jedná o policisty, jsou tyto osoby podřízeny a odpovědny nejvyššímu státnímu zástupci a zároveň působí jako státní zástupci. Nejvyšší státní zástupce má ve vztahu k práci těchto osob stejné pravomoci jako ve vztahu k práci právníků právní služby.

Ve výjimečných případech je nejvyšší státní zástupce oprávněn pověřit konkrétními případy renomované praktikující právníky.

Úloha a povinnosti státních zástupců

Státní zastupitelství (Katigoroúsa Archí) před okresními trestními soudy řídí advokáti (právníci) pracující na policejních státních zastupitelstvích, což samozřejmě nevylučuje, že v konkrétních případech může být touto činností pověřen člen právní služby. Státní zastupitelství u porotních soudů řídí právníci pracující v právní službě. Bez ohledu na to, kdo řídí státní zastupitelství, spadají všechna pod pravomoc nejvyššího státního zástupce, který může kdykoli zasáhnout a příležitostně pozastavit trestní řízení.

V čele právní služby stojí nejvyšší státní zástupce, kterému pomáhá náměstek nejvyššího státního zástupce (Voithós Genikós Eisangeléas), dále pak státní zástupci republiky (Eisangeleís tis Dimokratías), vrchní radové republiky (Anóteroi Dikigóroi tis Dimokratías) a radové republiky (Dikigóroi tis Dimokratías). V čele trestněprávní sekce stojí jeden ze státních zástupců republiky (Poinikó Tmíma), který je opět podřízen nejvyššímu státnímu zástupci.

Systém slyšení je svou povahou kontradiktorní. Státní zastupitelství předkládá své důkazy a předvolaní svědci jsou vyslýcháni, podrobováni křížovému výslechu a opětovnému výslechu. Poté, co státní zástupce předvolá všechny svědky, musí soud rozhodnout, zda státní zástupce prokázal, že je věc na první pohled (prima facie) opodstatněna. Pokud ano, je obviněný vyzván, aby se vyjádřil, a soud jej poučí, že může předvolat vlastní svědky a vypovídat pod přísahou, přičemž v takovém případě jsou svědci obviněného i obviněný vyslechnuti křížovým výslechem ze strany státního zastupitelství. V opačném případě mohou vypovídat bez přísahy z lavice obžalovaných a v takovém případě není možný křížový výslech.

Na konci slyšení soud vynese rozsudek. V případě osvobozujícího rozsudku je obviněný zproštěn viny a propuštěn na svobodu. V případě odsouzení má obhajoba možnost žádat o snížení trestu a po skončení řízení soud vynese příslušný rozsudek.

Soudci

Organizace

Struktura soudů na Kypru je velmi jednoduchá.

Nejvyšší soud (Anótato Dikastírio)

Nejvyšší soud byl zřízen na základě ustanovení zákona o správě soudnictví (různá ustanovení) z roku 1964 (O perí Aponomís tis Dikaiosínis (Poikílai Diatáxeis) Nómos tou 1964) [zákon 33/1964] poté, co odstoupili předsedové Nejvyššího soudu i Nejvyššího ústavního soudu (Anótato Syntagmatikó Dikastírio), čímž v podstatě došlo k rozpuštění obou zmíněných soudů, neboť zástupci turecké komunity v různých státních orgánech se nedostavili a nedali souhlas k potřebným rozhodnutím.

Členové Nejvyššího soudu jsou jmenováni prezidentem Kyperské republiky. V současné době má 13 členů, z nichž jeden je jmenován do funkce předsedy. Členy Nejvyššího soudu mohou být jmenovány osoby s bezúhonností a nejméně dvanáctiletou praxí v právnickém povolání.

Porotní soudy (Kakourgiodikeía)

Porotní soud je nejvyšším trestním soudem prvního stupně v republice a skládá se ze tří soudců (předseda (Próedros), vyšší okresní soudce (Anóteros Eparchiakós Dikastís) a okresní soudce (Eparchiakós Dikastís). Členové porotního soudu jsou jmenováni Nejvyšším soudem na dvouleté funkční období z řad předsedů okresních soudů, vyšších okresních soudců a okresních soudců.

Okresní soudy (Eparchiaká Dikastíria)

V každém okrese Kyperské republiky existuje okresní soud s neomezenou příslušností, samozřejmě s výjimkou věcí, které spadají do pravomoci Nejvyššího soudu a níže uvedených specializovaných soudů. Soudci okresních soudů se dělí na předsedy okresních soudů, vyšší okresní soudce a okresní soudce. Jmenování, přeložení a povýšení soudců okresního soudu provádí Nejvyšší soud.

Rodinné soudy (Oikogeneiaká Dikastíria)

Rodinné soudy, které byly zřízeny na základě zákona o rodinných soudech (O perí Oikogeneiakón Dikastiríon Nómos) [zákon 23/90], se skládají ze tří členů (předseda a dva přísedící soudci), z nichž všichni mají právnické vzdělání a před svým jmenováním museli úspěšně vykonávat právnickou praxi.

Soud pro kontrolu nájemného (Dikastírio Elénchou Enoikiáseon)

Tento specializovaný soud se skládá ze tří členů: předsedy a dvou přísedících soudců. Předseda soudu musí být právník, který úspěšně vykonával právnickou praxi alespoň po dobu stejného počtu let, jaký je požadován pro jmenování do funkce soudce okresního soudu.

Soud pro pracovní spory (Dikastírio Ergatikón Diaforón)

Stejně jako soud pro kontrolu nájemného se i soud pro pracovní spory skládá ze tří členů (předseda a dva přísedící soudci). Předseda musí být právník, který vykonával praxi po dobu pěti let před svým jmenováním do funkce soudce.

Vojenský soud (Stratiotikó Poinikó Dikastírio)

Posledním specializovaným soudem je vojenský soud, kterému předsedá renomovaný právník, který v době jmenování splňoval kvalifikační požadavky pro jmenování do funkce soudce okresního soudu. Předseda vojenského soudu musí být vojenský důstojník s hodností nejméně plukovníka. Přísedící soudci vojenského soudu musí být vojáci z povolání, kteří slouží v armádě.

Rejstřík (Evretírio)

Na internetových stránkách Nejvyššího soudu je k dispozici rejstřík obsahující obecné informace o soudech na Kypru.

Úlohy a povinnosti

Nejvyšší soud (Anótato Dikastírio)

Nejvyšší soud působí jako odvolací soud proti rozsudkům všech nižších soudů v Kyperské republice a jako soud prvního stupně v různých věcech, například v oblasti správního práva a admirality. Vydává také příkazy certiorari a mandamus a jiné příkazy, dohlíží na hladký chod všech ostatních soudů v Kyperské republice a vykonává disciplinární kontrolu soudců.

Porotní soudy (Kakourgiodikeía)

S výjimkou některých velmi závažných trestných činů je každý porotní soud příslušný k projednávání v prvním stupni všech trestných činů, které jsou trestné podle trestního zákoníku (Poinikós Kódikas) nebo jiného zákona a které byly spáchány na území republiky nebo ve výsostných oblastech a kterých se účastní kyperští občané jako pachatelé nebo oběti, nebo v jiné zemi v době, kdy byl obviněný ve službách republiky, nebo na lodi či v letadle v republice, nebo na jiných místech a za okolností, které stanoví zákon.

Okresní soudy (Eparchiaká Dikastíria)

Okresní soudy složené z předsedy mají pravomoc projednávat a rozhodovat v prvním stupni o všech žalobách, které spadají do jejich místní příslušnosti.

Každý vyšší okresní soudce nebo okresní soudce je příslušný (s určitými výjimkami) rozhodovat o každé žalobě, v níž sporná částka nebo hodnota sporu nepřesahuje 500 000,00 EUR v případě vyššího okresního soudce a 100 000,00 EUR v případě okresního soudce.

Trestní pravomoc okresních soudů se vztahuje na všechny trestné činy spáchané v obvodu soudu, za které zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující pět let nebo peněžitý trest 50 000,00 EUR a/nebo obojí a za které může soud nařídit náhradu škody oběti až do výše 6 000,00 EUR.

Proti všem rozsudkům vydaným okresními soudy v trestních i občanskoprávních věcech lze podat odvolání k Nejvyššímu soudu bez omezení.

Specializované soudy

Příslušnost rodinných soudů se vztahuje na téměř všechny manželské spory. Pravomoc soudu pro kontrolu nájemného je omezena na spory týkající se budov podléhajících kontrole nájemného. Pravomoc soudu pro pracovní spory se vztahuje pouze na vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zejména v případech údajného neoprávněného propuštění. Vojenský soud je příslušný k projednávání trestních věcí příslušníků Národní gardy (Ethnikí Frourá) nebo případů, kdy byly porušeny předpisy Národní gardy.

Proti všem rozsudkům vydaným výše uvedenými soudy lze podat odvolání k Nejvyššímu soudu.

Organizace právnických povolání: Právníci (Dikigóroi)

V Kyperské republice existuje standardní systém poskytování právních služeb a všichni, kdo se na poskytování těchto služeb podílejí, jsou označováni jako právníci bez ohledu na zemi, kde studovali, a na univerzitní titul, který získali během svého právnického studia.

Na internetu existuje rejstřík právníků, do kterého mají právníci a soudci bezplatný přístup a do kterého má veřejnost přístup po zaplacení předplatného.

Právní databáze

Neexistují žádné oficiální internetové stránky, kde by byly rozsudky zveřejňovány. Některé vybrané rozsudky z poslední doby jsou zveřejněny na internetových stránkách Nejvyššího soudu.

Existuje řada soukromých internetových stránek, které nabízejí přístup k judikatuře, a to buď za úplatu, nebo zdarma. Internetové stránky leginetcy obsahují právní předpisy, judikaturu a regulační správní akty a jsou zdarma k dispozici právníkům, soudcům a státním orgánům. Kdokoli jiný, kdo chce mít přístup na tyto internetové stránky, musí zaplatit předplatné. Internetové stránky cylaw obsahují soudní rozhodnutí a jsou zdarma k dispozici všem, kteří si je přejí navštívit.

Advokáti / právní poradci (Nomikoí Sýmvouloi)

Jak bylo uvedeno výše, na Kypru existuje standardní systém, podle kterého vykonávají praxi advokáti / právní poradci.

Notáři (Symvolaiográfoi)

Povolání notáře je na Kypru neznámé. Práci, kterou obvykle vykonává notář, vykonává právník.

Ostatní právnická povolání

S právnickým povoláním souvisejí v Kyperské republice následující povolání.

Tajemníci (Protokollités)

Soudní tajemníky jmenuje Nejvyšší soud. Jedná se o soudní úředníky, kteří jsou obvykle právníci se silným právním vzděláním. Tajemníci mají zvláštní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Nejvyšší soudní tajemník je vedoucím soudního personálu a je odpovědný za jejich celkový dohled. Soudní tajemník může za tímto účelem rovněž jmenován Nejvyšším soudem.

Vykonavatelé (Epidótes)

Existují dva druhy vykonavatelů: vykonavatelé v soukromém sektoru, jejichž činnost se omezuje na doručování různých soudních písemností, a vykonavatelé na výplatní listině soudu, kteří se podílejí především na výkonu soudních rozhodnutí.

Právní asistenti (Dikigorikoí Ypálliloi)

Titul právního asistenta (dikigorikós ypállilos) se získává po absolvování šestiměsíční praxe v právní kanceláři a po podání žádosti tajemníkovi okresního soudu, v jehož obvodu se nachází právní kancelář, v níž uchazeč pracuje.

Související odkazy

Úřad nejvyššího státního zástupce

Nejvyšší soud

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.