Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Druhy právnických profesí

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Právnická povolání – úvod

Povolání advokáta – úvod

Povolání advokáta se v Kyperské republice (Κυπριακή Δημοκρατία) řídí různými ustanoveními článku 2 zákona o advokacii (Ο περί Δικηγόρων Νόμος) ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení zákona o advokacii musí jakákoli osoba přející si vykonávat povolání advokáta:

  • být držitelem právnického diplomu nebo diplomu uznaného radou pro právní záležitosti (Νομικό Συμβούλιο);
  • mít ukončenou jednoletou praxi u právní firmy, ve které alespoň jeden advokát vykonává v rozhodném období povolání advokáta již po dobu nejméně pěti let;
  • složit zkoušky pořádané radou pro právní záležitosti nebo pod jejím dohledem.

Další související povolání

Na Kypru neexistují žádná související povolání, jako například povolání notáře. Všechno, co má co do činění s právními akty, má právní podstatu a pouze členové kyperské advokátní komory (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) jsou oprávněni ke konání podle příslušných zákonů. Advokáti ve výslužbě mohou nadále pracovat jako interní právní poradci ve stávajících právních firmách a jiných organizacích.

Za související povolání by mohlo být označeno jedno povolání, jímž je paralegal (δικηγορικοί υπάλληλοι), pro které existují samostatné právní předpisy. Osoby přející si stát se paralegalem musí mít dokončené středoškolské vzdělání, musí mít odpracováno nejméně 6 po sobě jdoucích měsíců v právní firmě, musí být bezúhonné a musí se s žádostí obrátit na vedoucího kanceláře okresního soudu v okrese, ve kterém sídlí právní firma, v níž kandidát pracuje.

Státní zástupci (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Organizace

Všeobecné informace

Nejvyšší státní zástupce (Γενικός Εισαγγελέας) kromě funkce právního poradce státu rovněž předsedá právnímu úřadu (Νομική Υπηρεσία) a vykonává funkci vedoucího státního zastupitelství (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).

Zaměstnanci právního úřadu, v jehož čele stojí nejvyšší státní zástupce, jsou advokáti, z nichž se někteří specializují na trestní právo a vyřizují případy rozhodované porotními soudy. Nejvyšší státní zástupce je vždy informován a vydává příslušné pokyny.

Kromě členů právního úřadu vykonávají funkci státních zástupců členové kyperské policie (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου), kteří jsou držiteli právnického diplomu a kteří jsou kvalifikováni k výkonu povolání advokáta. Tyto osoby navzdory tomu, že jsou policejními úředníky, podávají zprávy a jsou odpovědni Nejvyššímu státnímu zástupci, pokud jednají jako státní zástupci. V souvislosti s prací vykonávanou těmito osobami má Nejvyšší státní zástupce stejné pravomoci, jako má s prací vykonávanou úředníky právního úřadu.

Ve výjimečných případech má Nejvyšší státní zástupce pravomoc nařídit význačným praktikujícím advokátům, aby se zabývali zvláštními případy.

Úloha a povinnosti státních zástupců

Stranu obžaloby (Κατηγορούσα Αρχή) před okresními trestními soudy zastupují advokáti (právní zástupci) pracující v policejních útvarech pověřených stíháním, to však nevylučuje možnost, aby ve zvláštních případech bylo provedení této práce nařízeno členovi právního úřadu. Stranu obžaloby před porotními soudy zastupují advokáti právního úřadu. Bez ohledu na to, kdo zastupuje stranu obžaloby (státní zastupitelství), vždy tato osoba spadá pod pravomoc Nejvyššího státního zástupce, který může v jakýkoli daný okamžik zasáhnout a trestní řízení může příležitostně přerušit.

V čele právního úřadu stojí Nejvyšší státní zástupce, kterému asistují náměstek Nejvyššího státního zástupce (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), dále právní zástupci republiky (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), vrchní zmocněnci republiky (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) a zmocněnci republiky (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). Jeden z právních zástupců republiky stojí v čele úseku trestního práva (Τμήμα Ποινικού Δικαίου), jenž opět podává zprávy Nejvyššímu státnímu zástupci.

Jednání probíhají formou ústní argumentace. Státní zastupitelství předkládá své důkazy a svědkové povolaní státním zastupitelstvím jsou podrobeni výslechu, křížovému výslechu a opětovnému výslechu. Poté, co jsou všichni svědkové povoláni státním zastupitelstvím, musí soud rozhodnout, zda existuje prima facie právní případ. V kladném případě je obžalovaný vyzván, aby se vyjádřil, a soud mu oznámí, že si může povolat svého vlastního svědka a vypovídat pod přísahou, v takovém případě jsou jak svědci obžalovaného, tak i obžalovaný podrobeni křížovému výslechu ze strany státního zastupitelství. Rozdílně od výše popsaného obžalovaný může učinit nepřísežné prohlášení z lavice obžalovaných, v takovém případě pak neprobíhá křížový výslech.

Soud vynáší rozhodnutí na konci jednání. V případě zproštění obžaloby je obžalovaný zproštěn viny a propuštěn. V případě uznání viny má obhajoba možnost požádat o nižší trest a poté, kdy je jednání skončeno, soud vynese přiměřený trest.

Soudci

Organizace

Struktura soudů na Kypru je velmi přímočará.

Nejvyšší soud (Ανώτατο Δικαστήριο)

Nejvyšší soud byl vytvořen na základě ustanovení zákona o výkonu spravedlnosti (různá ustanovení) z roku 1964 (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [zákon 33/1964] poté, co předseda jak Nejvyššího soudu, tak i Nejvyššího ústavního soudu (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) odstoupili z funkcí a v podstatě tak tyto dva zmíněné soudy rozpustili, jelikož se představitelé turecké komunity v různých orgánech státu přestali účastnit nezbytných rozhodnutí a vyjadřovat k nim svůj souhlas.

Členy Nejvyššího soudu jmenuje prezident Kyperské republiky. V současné době zde působí 13 členů, z nichž jeden je jmenován předsedou. Členem Nejvyššího soudu mohou být jmenovány bezúhonné osoby s nejméně 12 lety chvályhodného působení jakožto člena právního povolání.

Porotní soudy (Κακουργιοδικεία)

Porotní soud je nejvyšší trestní soud první instance v republice a sestává ze tří soudců (předsedy, soudce nejvyššího okresního soudu a soudce okresního soudu). Členové porotního soudu jsou jmenování Nejvyšším soudem na dvouleté funkční období, a to po jednom z předsedů okresních soudů, jednom ze soudců nejvyššího okresního soudu a jednom ze soudců okresních soudů.

Okresní soudy (Επαρχιακά Δικαστήρια)

V každé provincii Kyperské republiky existuje jeden okresní soud s neomezenou příslušností ovšem s výjimkou záležitostí, které spadají do příslušnosti Nejvyššího soudu a specializovaných soudů uvedených níže. Soudci okresních soudů se dělí na předsedy okresních soudů, soudce nejvyššího okresního soudu a soudce okresních soudů. Soudce okresních soudů jmenuje, překládá a povyšuje Nejvyšší soud.

Rodinný soud (Οικογενειακό Δικαστήριο)

Rodinné soudy, které byly založeny na základě zákona o rodinných soudech (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (zákon 23/90), sestávají ze tří členů (předsedy a dvou laických členů), z nichž všichni mají právní průpravu a před svým jmenováním právo úspěšně praktikovali.

Soud pro věci regulovaného nájemného (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Tento zvláštní soud sestává ze tří členů, předsedy a dvou laických členů. Předseda soudu musí být právník, který úspěšně praktikoval právo po dobu nejméně tolika let, kolik je vyžadováno pro jmenování soudcem okresního soudu.

Soud pro pracovněprávní spory (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Soud pro pracovněprávní spory sestává stejně jako soud pro věci regulovaného nájemného ze tří členů, předsedy a dvou laických členů. Předseda musí být právník, který před svým jmenováním soudcem tohoto soudu praktikoval právo po dobu 5 let.

Vojenský soud (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

Posledním specializovaným soudem je vojenský soud, kterému předsedá renomovaný právník, jenž má v době jmenování kvalifikaci odpovídající požadované kvalifikaci pro jmenování soudcem okresního soudu. Předseda vojenského soudu musí být aktivní vojenský důstojník s hodností minimálně plukovníka. Laičtí členové vojenského soudu musí pocházet z řad profesionálního vojenského personálu.

Soupis (Ευρετήριο)

Webové stránky nejvyššího soudu uvádí soupis některých všeobecných informací o soudech na Kypru.

Úlohy a povinnosti

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud jedná jako odvolací soud proti rozhodnutím všech nižších soudů v Kyperské republice a jako soud první instance v souvislosti s různými záležitostmi, jako je správní právo a otázky týkající se námořních sil. Vydává rovněž certiorari, soudní příkazy a další nařízení, dohlíží na nižší soudy v Kyperské republice, aby zajistil jejich plynulý chod, a provádí disciplinární dohled nad všemi členy soudcovského sboru.

Porotní soudy

S výjimkou některých velmi závažných trestných činů má každý porotní soud pravomoc rozhodovat v první instanci o všech trestných činech, které se stíhají podle trestního zákoníku (Ποινικός Κώδικας) nebo jakéhokoli jiného zákona, jež byly spáchané na území republiky nebo v kyperských částech výsostných základen a jež se týkají Kypřana jakožto pachatele nebo oběti, nebo byly spáchané v jakékoli jiné zemi v době, kdy obžalovaný byl ve službách republiky, nebo se nacházel na lodi či palubě letadla na území republiky, nebo na jiných místech a za takových okolností, které stanoví zákon.

Okresní soudy

Okresní soudy sestávající z předsedy mají pravomoc projednávat a rozhodovat v první instanci jakékoli žaloby, které spadají do jejich místní příslušnosti.

Každý soudce nejvyššího okresního soudu nebo okresního soudu je věcně příslušný (podléhající určitým výjimkám) rozhodovat jakoukoli žalobu, ve které sporná částka nebo výše sporného rozdílu nepřesahuje 500.000,00 EUR u soudce nejvyššího okresního soudu a 100.000,00 EUR u soudce okresního soudu.

Věcná trestněprávní příslušnost okresních soudů zahrnuje všechny trestné činy spáchané na území okresu soudu, za které trest stanovený zákonem nepřesahuje pět let odnětí svobody nebo peněžitý trest ve výši 50.000,00 EUR a/nebo obojí a za které může soud nařídit odškodnění do výše 6.000,00 EUR splatné oběti.

Proti všem rozhodnutím vyneseným okresními soudy, a to jak u trestních, tak i občanskoprávních případů, lze bez výhrady podat odvolání u Nejvyššího soudu.

Specializované soudy

Věcná příslušnost rodinných soudů se vztahuje téměř na všechny manželské spory. Příslušnost soudu pro věci regulovaného nájemného je omezena na spory týkající se budov s regulovaným nájemným. Příslušnost soudu pro pracovněprávní spory se týká pouze vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, a to zejména v případech údajně neoprávněného propuštění. Vojenský soud má příslušnost rozhodovat trestní případy vztahující se ke členům národní gardy (Εθνική Φρουρά) nebo případy porušení právních předpisů upravující národní gardu.

Proti všem rozhodnutím vyneseným výše uvedenými soudy lze podat odvolání u Nejvyššího soudu.

Organizace právnických povolání: advokáti (Δικηγόροι)

V Kyperské republice existuje standardní systém poskytování právních služeb a každý, kdo takové služby nabízí, je nazýván advokátem bez ohledu na zemi, ve které studoval, a akademický titul, který v průběhu studia práv získal.

Na internetu jistě existuje soupis právníků, k němuž mají advokáti a soudci bezplatný přístup a který je za úhradu předplatného přístupný veřejnosti.

Právní databáze

Webové stránky leginetcy obsahují právní předpisy, judikaturu a nařízení a jsou zdarma přístupné advokátům, soudcům a vládním úřadům. Jiné osoby, které chtějí konzultovat tyto webové stránky, musí zaplatit předplatné. Webové stránky cylaw obsahují soudní rozhodnutí a jsou pro všechny přístupné zdarma.

Advokáti / právní poradci (Νομικοί Σύμβουλοι)

Na Kypru existuje standardní systém, na základě kterého advokáti / právní poradci vykonávají svoji činnost.

Notáři (Συμβολαιογράφοι)

Povolání notáře je na Kypru neznámé. Práci, kterou notář běžně jinde provádí, vykonává na Kypru advokát.

Další právnická povolání

K právnickým povoláním se v Kyperské republice vztahují tato povolání.

Vedoucí kanceláře (Πρωτοκολλητές)

Vedoucí kanceláře jsou jmenováni Nejvyšším soudem a jsou jimi soudní úředníci, kteří jsou obyčejně advokáti a mají právní průpravu. Vedoucí kanceláře mají zvláštní povinnosti stanovené příslušným zákonem. Nejvyšší vedoucí kanceláře je vedoucí jmenovaný Nejvyšším soudem z řad soudních pracovníků a je odpovědný za všeobecný dohled nad vedoucími kanceláře.

Soudní vykonavatelé

Existují dva typy soudních vykonavatelů: soukromí soudní vykonavatelé, jejichž pravomoc je omezena na doručování různých soudních písemností, a soudní vykonavatelé uvedení na výplatní listině soudu, kteří jsou převážně zaměstnáni ve sféře výkonu soudních rozhodnutí.

Paralegals (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

Označení paralegal získává ten, kdo absolvuje 6měsíční práci u právní firmy a podá si žádost u vedoucího kanceláře okresního soudu v okrese, ve kterém sídlí právní firma, v níž kandidát pracuje.

Související odkazy

Úřad Nejvyššího státního zástupce

Nejvyšší soud

Poslední aktualizace: 11/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.