Druhy právnických profesí

Dánsko

Tento oddíl poskytuje přehled právnických povolání v Dánsku.

Obsah zajišťuje
Dánsko

Státní zástupci

Organizace

Za dánské státní zastupitelství (den danske anklagemyndighed) odpovídá ministr spravedlnosti, který dohlíží na státní zástupce. Státní zastupitelství se skládá z nejvyššího státního zástupce (rigsadvokaten), státních zástupců (statsadvokaterne) a velitelů policejních okrsků (politidirektørerne).

Nejvyšší státní zástupce vede trestní řízení před Nejvyšším soudem a účastní se také jednání před Komisí pro přezkum trestních věcí (Den Særlige Klageret).

Nejvyšší státní zástupce je nadřízeným ostatních státních zástupců a dohlíží na jejich práci. Zabývá se opravnými prostředky proti rozhodnutím vydaným státními zástupci v prvním stupni.

Úloha a povinnosti

Úkoly a organizace státního zastupitelství jsou popsány v části 10 (§§ 95–107) dánského zákona o soudní správě (retsplejeloven)a.

Úkolem státního zastupitelství je ve spolupráci s policií stíhat trestné činy v souladu s pravidly stanovenými v zákoně o soudní správě. Ustanovení § 96 odst. 2 vyžaduje, aby státní zastupitelství při řízení postupovalo rychlostí, kterou udává povaha dané věci. V této souvislosti musí státní zastupitelství zajistit, aby byly stíhány osoby, které mají být potrestány, a nikoli osoby nevinné („zásada objektivity“).

Šest regionálních státních zástupců vede trestní řízení – opravné prostředky a řízení před porotou – před vrchními soudy a dohlíží na postup velitelů policejních okrsků při řešení trestních věcí. Regionální státní zástupci se rovněž zabývají stížnostmi proti rozhodnutím vydaným veliteli policejních okrsků v souvislosti s trestním stíháním. A nakonec se státní zástupci zabývají případy náhrady škody ve vztahu k trestnímu stíhání a stížnostmi proti policii.

Státní zástupce pro závažné hospodářské trestné činy (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet) odpovídá za stíhání v případě významných finančních trestných činů na území celého státu.

Hlavní státní zástupce pro závažné mezinárodní trestné činy (Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager) má vnitrostátní odpovědnost za stíhání mezinárodních trestných činů spáchaných v zahraničí. Patří sem věci týkající se genocidy, trestných činů proti lidskosti a válečných trestných činů.

Velitelé policejních okrsků vystupují jako státní zástupci u okresních soudů (prvního stupně), a jsou tedy – kromě řízení policie – odpovědní za šetření a vyšetřování vedená policejním okrskem a za provádění činnosti místního státního zastupitelství.

Soudci

Organizace

Dánská rada pro jmenování do soudních funkcí (Dommerudnævnelsesrådet) předkládá doporučení ministru spravedlnosti pro všechna jmenování do soudních funkcí s výjimkou pozice předsedy Nejvyššího soudu. V praxi se ministr spravedlnosti vždy řídí doporučeními této rady.

Disciplinární řízení týkající se soudců a dalších soudních zaměstnanců dánských soudů řeší zvláštní soud pro kárné řízení a obnovu řízení v trestních věcech (Den Særlige Klageret).

Dánská soudní správa (Domstolsstyrelsen) má celkovou odpovědnost za odbornou přípravu a vzdělávání právních zaměstnanců soudů.

Úloha a povinnosti

V Dánsku se soudci z povolání obvykle nespecializují na tu či onu právní oblast. Jejich jmenování může být trvalé nebo dočasné („konstitueret“). Asistenti (retsassessorer) a zástupci (dommerfuldmægtige) soudců se obvykle zabývají méně komplexními případy (například případy předkládanými exekutory).

Laičtí soudci (lægdommere) se účastní, s některými důležitými výjimkami, všech trestních věcí projednávaných soudy prvního a druhého stupně. V občanskoprávních řízeních prvního a druhého stupně mohou být přizváni přísedící se zvláštní odbornosti (sagkyndige domsmænd). Laičtí soudci a přísedící se zvláštní odborností jsou jmenováni na dobu čtyř let.

Právní databáze

Další informace naleznete na adrese:

Webové stránky Sdružení dánských soudců (Den Danske Dommerforening)

Domovská stránka Sdružení zástupců soudců (Dommerfuldmægtigforeningen)

Informace o soudních úřednících  PDF (361 Kb) en

Organizace právnických povolání: advokáti (advokater)

Advokáti

Advokáti vykonávající soukromou právní praxi

Všichni dánští advokáti jsou členy Dánské advokátní a právnické společnosti (Advokatsamfundet), která byla založena v roce 1919.

Podnikoví právníci a advokátní koncipienti (advokatfuldmægtige)

Advokáti a advokátní koncipienti jsou sdruženi ve Sdružení advokátů a advokátních koncipientů (Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige – FAAF), které je součástí Dánského sdružení právníků a ekonomů (Danmark Jurist- og Økonomforbund – Djøf). Djøf je největší dánská odborová a advokátní organizace pro studenty a zaměstnance v oblasti práva, správy, řízení, výzkumu, vzdělávání, komunikace, ekonomie a politických věd. Odborový svaz má přibližně 50 000 členů pracujících v těchto oborech. Z přibližně 1 500 členů FAAF je přibližně 900 soukromých právníků.

Podnikoví právníci

Podnikoví právníci jsou organizováni v Dánské advokátní a právnické společnosti, ale mohou se také rozhodnout pro členství ve sdružení podnikových právníků (Danske Virksomhedsjurister – DVJ). Dnes jsou přibližně dvě třetiny členů sdružení DVJ držiteli osvědčení povolujícího vykonávat praxi. DVJ obecně zastupuje profesní zájmy podnikových právníků. Usiluje také o to, aby pozice a vzrůstající důležitost podnikového právníka pro obchodní komunitu, orgány, nevládní organizace a společnost obecně byla uznávána a chápána. DVJ je členem Evropské asociace podnikových právníků (ECLA).

Advokáti vykonávající soukromou právní praxi vs. podnikoví právníci

V Dánsku podléhají podnikoví právníci s osvědčením povolujícím vykonávat praxi naprosto stejným předpisům jako advokáti vykonávající soukromou advokátní praxi. Zákon o soudní správě mezi těmito dvěma kategoriemi právníků nerozlišuje a obě jsou zahrnuty v Dánské advokátní a právnické společnosti.

Znamená to, že podnikoví právníci mají v podstatě stejné právní postavení jako ostatní advokáti, pokud jde o kodex chování (advokatetiske regler), služební tajemství, mlčenlivost ve vztahu klient-právník, právní výsadu atd. Oblast působnosti kodexu chování však byla rozšířena tak, aby bylo zajištěno, že se vztahuje i na podnikové právníky, s úpravami zohledňujícími zvláštní podmínky, ve kterých pracují.

Zásada důvěrnosti mezi klientem a advokátem, která se vztahuje na podnikové právníky, tedy vyplývá ze stejných pravidel, jaká platí pro advokáty vykonávající soukromou právní praxi. Zda je standard pro podnikové právníky stejný jako pro ostatní právníky nebo nižší, soudy dosud nepřezkoumaly.

Jediná výjimka z pravidla, že podnikoví právníci mají stejné právní postavení jako ostatní advokáti, se týká toho, koho může podnikový právník zastupovat jako advokát. Zákonná možnost působit jako podnikový právník je považována za implicitní výjimku z § 124 zákona o soudní správě týkající se typu společnosti, pro kterou může advokát pracovat.

Pokud tedy podnikoví právníci nemají zároveň soukromou advokátní praxi, mohou používat titul „advokát“ pouze tehdy, když zastupují společnost nebo organizaci, jejímž jsou zaměstnancem. To znamená, že pokud zaměstnavatel požádá podnikového právníka, aby poskytl právní poradenství klientovi nebo členovi, nemůže podnikový právník vystupovat jako advokát, ledaže by měl rovněž soukromou advokátní praxi a poskytoval poradenství klientovi nebo členovi prostřednictvím této praxe.

Pokud podnikový právník nemá rovněž soukromou advokátní praxi a poskytuje právní poradenství klientovi nebo členovi, který je spotřebitelem, a pokud je poradenství poskytováno pro obchodní účely, vztahuje se na podnikového právníka zákon o právním poradenství (lov om juridisk rådgivning) s jednou výjimkou: zákon se nevztahuje na právní poradenství poskytované odbory a nevládními organizacemi. Důvodem této výjimky je skutečnost, že takové poradenství není poskytováno pro komerční účely a je obecně považováno za službu, která přesahuje rámec obecných služeb, jež odborová organizace poskytuje svým členům při plnění svých hlavních cílů.

Právní poradenství poskytované spotřebiteli zaměstnancem odborové organizace, který má oprávnění k výkonu povolání, se proto řídí pouze obecnými předpisy týkající deliktní či kvazideliktní odpovědnosti a kodexem profesní etiky se řídí pouze nepřímo. Podle posledně uvedeného, srov. § 126 odst. 4 zákona o výkonu spravedlnosti, se advokát nesmí (v neprofesionálním postavení) chovat způsobem, který je pro advokáta nevhodný, pokud jedná v obchodních nebo finančních záležitostech.

Zákon o právních poradcích

Od července 2006 se na právní poradenství poskytované spotřebitelům pro komerční účely vztahuje zvláštní zákon, který platí bez ohledu na vzdělání osoby poskytující poradenství. V zákoně je výslovně uvedeno, že se nevztahuje na právní poradenství poskytované advokáty při výkonu nezávislého povolání advokáta. Nevztahuje se ani na právní poradenství poskytované odborovými organizacemi nebo nevládními organizacemi, neboť takové poradenství se nepovažuje za poradenství poskytované pro komerční účely (viz výše). Zákon se dále nevztahuje na právní poradenství poskytované finančními podniky, na které se vztahuje zákon o finančním podnikání, pokud ministr hospodářství a obchodu vydal pravidla správné praxe v dané oblasti.

Jak však bylo uvedeno výše, neznamená to, že právní poradenství poskytované osobou s licencí k výkonu povolání není regulováno zákonem. Pokud podnikový právník s licencí k výkonu povolání poskytuje právní poradenství spotřebiteli (tj. někomu jinému než svému zaměstnavateli) a podnikový právník nemá zároveň soukromou advokátní praxi, vztahuje se na tuto službu zákon o právním poradenství, pokud se má za to, že poradenství bylo poskytnuto pro obchodní účely.

Hlavní prvky zákona o právním poradenství jsou:

  • Právní poradce se musí chovat v souladu se správnou praxí právního poradce. To znamená, že poradce musí své povinnosti vykonávat pečlivě, svědomitě a v souladu s oprávněnými požadavky nejlepšího zájmu klienta. Rada musí být poskytnuta s nezbytnou rychlostí.
  • Dohody o poskytování právního poradenství musí být písemné.
  • Právní poradce není povinen uzavřít pojištění občanské odpovědnosti, ale uzavřená smlouva musí obsahovat informace o těchto záležitostech.
  • Právní poradce musí klienta informovat o nákladech na právní poradenství.
  • Právní poradce nesmí přijímat svěřené finanční prostředky.
  • Právní poradce nesmí plnit úkoly, na kterých má osobní nebo finanční zájem.
  • Právní poradce musí dodržovat pravidla správné praxe pro právní poradce vydaná ministrem spravedlnosti. Veřejný ochránce práv spotřebitelů dohlíží na dodržování zákona a pravidel správné praxe ze strany poradců.

Právní databáze

Tyto informace jsou k dispozici na internetových stránkách Dánské advokátní a právnické společnosti.

Webové stránky obsahují informace o povolání advokáta v Dánsku a seznam praktikujících advokátů.

Ostatní právnická povolání

Organizace poskytující právní pomoc

Instituce poskytující právní pomoc jsou k dispozici v celém Dánsku. Zájemci o právní pomoc se mohou obrátit na oddělení pro občanské záležitosti (Civilstyrelsen), které je odkáže na nejbližší instituci. Adresa je:

Oddělení pro civilní záležitosti

Toldboden 2, 2. patro.

8800 Viborg.

Tel: +45 33 92 33 34

E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Poslední aktualizace: 15/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.