Upozorňujeme, že výchozí dánština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Druhy právnických profesí

Dánsko

Tato stránka poskytuje přehled právnických povolání v Dánsku.

Obsah zajišťuje
Dánsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Státní zástupci

Organizace

Za dánské státní zastupitelství odpovídá ministr spravedlnosti, který dohlíží na státní zástupce. Státní zastupitelství se skládá z nejvyššího státního zástupce, státních zástupců a velitelů policejních okrsků.

Nejvyšší státní zástupce vede trestní řízení před Nejvyšším soudem a účastní se také jednání před Komisí pro přezkum trestních vě.

Nejvyšší státní zástupce je nadřízeným ostatních státních zástupců a dohlíží na jejich práci. Zabývá se stížnostmi na rozhodnutí vydaná státními zástupci v prvním stupni.

Úloha a povinnosti

Úkoly a organizace státního zastupitelství jsou popsány v části 10 (články 95–107) dánského zákona o soudní správě.

Státní zastupitelství je povinno, ve spolupráci s policií, stíhat trestné činy v souladu s uvedeným zákonem. Ustanovení čl. 96 odst. 2 vyžaduje, aby státní zastupitelství při řízení postupovalo rychlostí, kterou udává povaha dané věci. V této souvislosti musí státní zastupitelství zajistit, aby byly stíhány osoby, které mají být potrestány, a nikoli osoby nevinné („zásada objektivity“).

Šest regionálních státních zástupců vede trestní řízení – opravné prostředky a řízení před porotou – před vrchními soudy a dohlíží na postup velitelů policejních okrsků při řešení trestních věcí. Regionální státní zástupci se rovněž zabývají stížnostmi proti rozhodnutím vydaným veliteli policejních okrsků v souvislosti s trestním stíháním. A nakonec se státní zástupci zabývají případy náhrady škody ve vztahu k trestnímu stíhání a stížnostmi proti policii.

Státní zástupce pro závažné hospodářské trestné činy odpovídá za stíhání v případě významných finančních trestných činů na území celého státu.

Hlavní státní zástupce pro závažné mezinárodní trestné činy má vnitrostátní odpovědnost za stíhání mezinárodních trestných činů spáchaných v zahraničí. Patří sem věci týkající se genocidy, trestných činů proti lidskosti a válečných trestných činů.

Velitelé policejních okrsků vystupují jako státní zástupci u městských soudů (prvního stupně), a jsou tedy – kromě řízení policie – odpovědní za šetření a vyšetřování vedená policejním okrskem a za provádění činnosti místního státního zastupitelství. 

Soudci

Organizace

Dánská rada pro jmenování do soudních funkcí předkládá doporučení ministru spravedlnosti pro všechna jmenování do soudních funkcí s výjimkou pozice předsedy Nejvyššího soudu. V praxi se ministr spravedlnosti vždy řídí doporučeními této rady.

Disciplinárními záležitostmi týkajícími se soudců nebo jiného právního personálu zaměstnávaného soudy se zabývá Zvláštní soud pro kárné řízení a obnovu řízení v trestních věcech.

Dánská soudní správa má celkovou odpovědnost za odbornou přípravu a vzdělávání právních zaměstnanců soudů.

Úloha a povinnosti

V Dánsku se soudci z povolání obvykle nespecializují na tu či onu právní oblast. Jejich jmenování může být trvalé nebo dočasné („konstitueret“). Asistenti a zástupci soudců se obvykle zabývají méně komplexními případy (například případy předkládanými exekutory).

Laičtí soudci se účastní, s některými důležitými výjimkami, všech trestních věcí projednávaných soudy prvního a druhého stupně. V občanskoprávních řízeních prvního a druhého stupně mohou být přizváni přísedící se zvláštní odbornosti. Laičtí soudci a přísedící se zvláštní odborností jsou jmenováni na dobu čtyř let.

Právní databáze

Další informace lze najít na:

veřejné internetové stránce Dánského sdružení soudců

internetové stránce Sdružení asistentů soudců

Organizace právnických povolání: právníci

Obhájci/advokáti

Advokáti vykonávající soukromou právní praxi

Dánská advokátní a právnická společnost byla založena v roce 1919. Členství je povinné pro všechny dánské advokáty (advokater).

Advokáti v pracovním poměru a právní praktikanti

FAAF je sdružení advokátů v pracovním poměru a právních praktikantů, které spadá pod Dánské sdružení právníků a ekonomů (DJØF). DJØF je největší dánskou odborovou a zájmovou organizací pro studenty a zaměstnance v oblasti práva, správy, státní správy, výzkumu, vzdělávání, komunikace, ekonomiky, politické a sociální vědy. Má přibližně 50 000 členů, kteří pracují v těchto oblastech. Z přibližně 1 500 členů FAAF je 900 advokátů zaměstnaných v soukromé právní praxi.

Podnikoví právníci

Podnikoví právníci jsou nejen součástí Dánské advokátní a právnické společnosti, ale mohou se také rozhodnout pro členství ve sdružení podnikových právníků (Danske Virksomhedsjurister – DVJ). Dnes jsou přibližně dvě třetiny členů sdružení DVJ držiteli osvědčení povolujícího vykonávat praxi.  DVJ obecně zastupuje profesní zájmy podnikových právníků. Usiluje také o to, aby pozice a vzrůstající důležitost podnikového právníka pro obchodní komunitu, orgány, nevládní organizace a společnost obecně byla uznávána a chápána. DVJ je členem Evropské asociace podnikových právníků (ECLA).

Advokáti vykonávající soukromou právní praxi vs. podnikoví právníci

V Dánsku podléhají podnikoví právníci / právní poradci s osvědčením povolujícím vykonávat praxi naprosto stejným předpisům jako právníci vykonávající soukromou právní praxi. Zákon o soudní správě mezi těmito dvěma kategoriemi právníků nerozlišuje a obě jsou zahrnuty v Dánské advokátní a právnické společnosti.

Znamená to, že podnikoví právníci mají v podstatě stejné právní postavení jako ostatní právníci, pokud jde o kodex chování, služební tajemství, mlčenlivost ve vztahu klient-právník, právní výsadu atd. Oblast působnosti kodexu chování však byla rozšířena tak, aby bylo zajištěno, že se vztahuje i na podnikové právníky, s úpravami zohledňujícími zvláštní podmínky, ve kterých pracují.

Právní výsada pro podnikové právníky se tak řídí stejnými pravidly, jako jsou pravidla vztahující se na právníky vykonávající soukromou právní praxi. Zda však bude mít výsada u podnikových právníků i stejný obsah stejná jako u ostatní právníky nebo omezenější, bude ještě muset být ověřeno v soudní praxi.

Jediná výjimka v otázce rovného právního postavení se vztahuje k tomu, koho může podnikový právník zastupovat na základě osvědčení povolujícího vykonávat praxi právníka. Právní možnost jednat jako podnikový právník je považována za mlčky přijímanou výjimku z článku 124 zákona o soudní správě, který stanoví, pro jaký druh společnosti může právník jednat.

Pokud tedy podnikový právník nemá právní praxi oddělenou od svého zaměstnání, může používat titul právníka pouze v případech, kdy zastupuje společnost nebo organizaci, která ho zaměstnává. To znamená, pokud zaměstnavatel požádá podnikového právníka o poskytnutí právního poradenství zákazníkovi nebo společníkovi/členovi, nemůže se přitom opírat o titul právníka, pokud tento podnikový právník nemá právní praxi oddělenou od svého zaměstnání a neujme se zákazníka nebo společníka/člena v rámci výkonu své soukromé praxe.

Pokud však podnikový právník nemá právní praxi oddělenou od svého zaměstnání a pokud poskytuje právní poradenství zákazníkovi nebo společníkovi/členovi, a zákazník nebo společník/člen je spotřebitelem a poradenství je poskytnuto pro komerční účely, vztahuje se na činnost podnikového právníka zákon o právním poradenství s jednou výjimkou: nevztahuje se na právní poradenství poskytované odborovými svazy a nevládními organizacemi. Důvodem této výjimky je, že takovéto poradenství není nabízeno pro komerční účely a je obecně považováno za doplňkovou službu pro řádné členy, která se vztahuje k účelu odborového svazu.

Právní poradenství poskytnuté individuálnímu spotřebiteli zaměstnancem odborového svazu (který je držitelem osvědčení povolujícího vykonávat praxi právníka) je tedy upraveno pouze obecnými pravidly pro odměňování v nesmluvních vztazích a je pouze nepřímo upraveno dánským kodexem chování. Dánský kodex chování stanoví, že podle čl. 126 odst. 4 zákona o soudní správě právník nesmí (mimo své profesní právní závazky) projevovat chování nehodné právníka v otázkách obchodní nebo finanční povahy.

Zákon o právním poradenství

Od července 2006 podléhá právní poradenství poskytované spotřebitelům pro komerční účely zvláštní právní úpravě – bez ohledu na vzdělání právního poradce. Zákon se výslovně nevztahuje na právní poradenství poskytované právníky v rámci jejich nezávislé právní praxe. Nevztahuje se rovněž na právní poradenství poskytované odborovými svazy nebo nevládními organizacemi, neboť takovéto poradenství není považováno za poradenství komerční povahy (viz výše). Mimo oblast působnosti tohoto zákona spadá také právní poradenství poskytované subjekty v oblasti finančnictví, pokud takový subjekt podléhá kodexům chování vydaným ministrem pro hospodářské a obchodní záležitosti.

Jak již však bylo zmíněno, není to totéž jako říci, že právní poradenství poskytované osobou, která má osvědčení povolující vykonávat praxi právníka, není zákonem upraveno. Pokud podnikový právník, který má osvědčení povolující vykonávat praxi právníka, poskytne právní poradenství spotřebiteli (a tedy jiné osobě než svému zaměstnavateli) a pokud podnikový právník nemá samostatnou právní praxi, bude tato služba spadat do oblasti působnosti zákona o právním poradenství, je-li považováno za poradenství poskytnuté pro komerční účely.

Hlavní prvky zákona o právních poradcích lze popsat takto:

  • Právní poradce se musí chovat v souladu s kodexem chování. Zahrnuje to důkladné, svědomité a důsledné plnění svých povinností s ohledem na zájmy klienta. Poradenství musí být poskytováno dostatečně rychle.
  • Smlouvy o poskytování právního poradenství musí být písemné.
  • Právní poradce není povinen uzavřít pojištění profesní odpovědnosti, ale tato informace musí být uvedena ve smlouvě o poskytování právního poradenství.
  • Právní poradce musí informovat klienta o ceně právního poradenství.
  • Právní poradce nesmí přijímat svěřený majetek.
  • Právní poradce nesmí klientovi pomáhat, má-li zvláštní osobní nebo finanční zájem na výsledku věci.
  • Právní poradce podléhá kodexu chování vydanému ministrem spravedlnosti. Na dodržování zákona a kodexu chování právním poradcem dohlíží veřejný ochránce práv spotřebitelů.

Právní databáze

Tyto informace jsou dostupné na stránce Dánské advokátní a právnické společnosti.

Stránka poskytuje informace o dánských právnických povoláních v angličtině. Obsahuje také (v dánštině) seznam advokátů vykonávajících soukromou právní praxi.

Další právnická povolání

Organizace, které poskytují veřejně prospěšné právní služby

V celém Dánsku se nacházejí kliniky právní pomoci. Kdokoli hledá právní pomoc, může kontaktovat Agenturu pro občanské záležitosti, která jej odkáže na nejbližší kliniku. Adresa je:

The Civil Affairs Agency

Gyldenløvesgade 11, 2.

1600 Copenhagen V

Telefon: +45 33 92 33 34,

Fax: +45 39 20 45 05

E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Pondělí-čtvrtek 10.00–15.00, pátek 10.00–14.00

Poslední aktualizace: 20/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.