V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Druhy právnických profesí

Anglie a Wales

Na této stránce naleznete přehled o některých z hlavních právnických povolání v jurisdikci Spojeného království pro Anglii a Wales. Obsahuje informace o soudcích, státních zástupcích a různých typech právníků.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Soustava soudů

V soudním systému v Anglii a Walesu zasedají u různých soudů a soudních tribunálů Anglie a Walesu soudci s odlišným soudním postavením, zastávající své funkce na plný nebo částečný úvazek. Informace o soudnictví v Anglii a Walesu lze nalézt na internetových stránkách O soudnictví v Anglii a Walesu (Judiciary of England and Wales).

 

 

 

Soudci na plný úvazek

 • Lord nejvyšší soudce (Lord Chief Justice) je hlavou soudní moci v Anglii a Walesu a prezidentem soudních dvorů v Anglii a Walesu. Posledně uvedená funkce vznikla dne 3. dubna 2006, kdy na základě zákona o reformě Ústavy z roku 2005 (Constitutional Reform Act 2005) přešly soudní pravomoci Lorda kancléře (Lord Chancellor) na Lorda nejvyššího soudce. Lord nejvyšší soudce je také hlavou trestního soudnictví.
 • Vedoucí soudních oddělení (Heads of division) – čtyři vyšší soudci stojí v čele ostatních jurisdikcí: předseda civilního senátu odvolacího soudu (Master of the Rolls (Civil)), předseda oddělení královniny lavice (Queen’s Bench Division), předseda rodinného oddělení (Family Division) a kancléř (Chancellor) Vrchního soudu. Další informace na internetových stránkách O soudnictví v Anglii a Walesu (Judiciary of England and Wales).
 • Lordi soudci odvolacího soudu (Lords Justices of Appeal) zasedají u odvolacího soudu (Court of Appeal), který se zabývá trestními i občanskoprávními věcmi.
 • Soudci Vrchního soudu (High Court Judges) zasedají u Vrchního soudu, kde jsou projednávány složité občanskoprávní případy. Dále projednávají nejzávažnější a nejcitlivější trestní věci u Korunního soudu (například vraždy).
 • Obvodní soudci (Circuit Judges) obvykle projednávají trestní věci, občanskoprávní pře a rodinné věci.
 • Okresní soudci (District Judges) se zabývají občanskoprávními případy. Většina jejich práce se odehrává za zavřenými dveřmi (nikoli při veřejném soudním líčení). Mají také pravomoc projednávat veškeré žaloby u soudů hrabství, kde mohou ukládat tresty do určité finanční hranice (která je příležitostně přezkoumávána): věci nad tuto hranici obvykle projednává obvodní soudce. Okresní soudci projednávají více než 80 procent všech sporných občanskoprávních soudních sporů v Anglii a Walesu.
 • Okresní soudci (magistrátní soudy (Magistrates’ Courts)) zasedají u magistrátních soudů a projednávají stejné typy věcí, které projednávají magistrátní soudci (viz níže). Asistují však zejména při projednávání zdlouhavějších a složitějších záležitostí.
 • Masters a Registrars u Vrchního soudu (High Court Masters a Registrars) jsou soudci rozhodující procesní otázky, kteří se zabývají většinou z občanskoprávních případů soudu kancléřského oddělení a oddělení královniny lavice Vrchního soudu (Chancery a Queen’s Bench divisions of the High Court).

Soudci na částečný úvazek

Soudci na částečný úvazek jsou obvykle jmenováni na dobu nejméně pěti let v závislosti na příslušné horní věkové hranici. Hlavní typy soudců na částečný úvazek jsou:

 • Zástupci soudců Vrchního soudu (Deputy High Court Judges), kteří zasedají u jednoho nebo více oddělení Vrchního soudu.
 • Recorders, kteří mají podobnou soudní pravomoc jako obvodní soudci, ačkoliv obvykle projednávají méně složité nebo méně závažné věci, které se dostanou k soudu.
 • Zástupci okresních soudců (Deputy District Judges), kteří zasedají u soudů hrabství a na okresních úřadech Vrchního soudu. Zabývají se nejméně složitými případy, které spadají do soudní pravomoci okresních soudců.
 • Zástupci okresních soudců u magistrátních soudů (Deputy District Judges (Magistrates’ Courts)) se zabývají podobnou prací jako jejich kolegové, kteří vykonávají funkci na plný úvazek.
 • Zástupci Masters a Registrars u Vrchního soudu (Deputy High Court Masters a Registrars), kteří se zabývají podobnou prací jako jejich kolegové pracující u Vrchního soudu na plný úvazek.

Soudci tribunálů (Tribunal Judges)

Tribunály se každý rok zabývají téměř 800 000 případy, jde např. o daně, starobní důchody nebo přistěhovalectví.

Tribunály obvykle zasedají v senátu, který tvoří právně kvalifikovaný předseda senátu nebo soudce a doplňují jej laičtí členové senátu, kteří jsou odborníky v určité oblasti. Poroty zde neexistují a soudce tribunálu nemá pravomoc ukládat trest odnětí svobody. Jejich hlavním úkolem je pokusit se dosáhnout úspěšného vyřešení sporu a v některých případech rozhodnout o výši náhrady škody nebo zadostiučinění, které bude přiznáno úspěšné straně.

Magistrátní soudci (Magistrates)

Soudci magistrátního soudu, známí také jako smírčí soudci („Justices of the Peace“), projednávají více než 95 procent trestních věcí v Anglii a Walesu. Své povinnosti místně vykonává více než 30 000 magistrátních soudců a obvykle zasedají alespoň 26 půldní v roce. Nemusejí mít právní vzdělání a nejsou placeni.

Zasedají obvykle v trojčlenném senátu, v němž jeden člen má odborné vzdělání pro funkci předsedy, pomáhá senátu s jeho prací a hovoří za něj. Senátu vždy pomáhá soudní úředník s právním vzděláním, který mu radí v právních a procesních otázkách.

Soudci magistrátního soudu se zabývají poměrně méně závažnými trestními věcmi. Jedná se o drobné krádeže, poškozování cizí věci, rušení veřejného pořádku a dopravní delikty. Projednávají také řadu záležitostí v oblasti rodinného práva a rovněž žádosti o licence.

Státní zástupci (Prosecutors)

Uspořádání

Královské státní zastupitelství (Crown Prosecution Servis – CPS) je nezávislý orgán, který je po policejním šetření zodpovědný za stíhání trestních věcí v Anglii a Walesu. Dohlíží na něj nejvyšší státní zástupce, který za úřad zodpovídá parlamentu. CPS v Anglii a Walesu se člení na 42 oblastí, z nichž každá má v čele hlavního žalobce. Dále jsou zde čtyři specializované celostátní úseky: organizovaný zločin, speciální zločiny, boj proti terorismu a služba pro stíhání hospodářské trestné činnosti. Telefonická služba CPS Direct poskytuje mimo úřední hodiny poradenství policistům v celé Anglii a Walesu.

Vedoucím CPS je ředitel (Director of Public Prosecutions), který rozhoduje o nejsložitějších a nejcitlivějších věcech a radí policii v trestních záležitostech. Ředitel CPS nese veškerou odpovědnost za obžaloby a trestní stíhání vedené CPS a je podřízen nejvyššímu státnímu zástupci.

CPS zaměstnává státní žalobce a pomocné státní žalobce, jakož i pracovníky pověřené vyřizováním věcí (caseworkers) a správní úředníky. Státními žalobci jsou zkušení advokáti nebo právníci, kteří zodpovídají za stíhání trestních věcí jménem Koruny. Pomocní státní žalobci přezkoumávají a předkládají v omezeném rozsahu věci u nižších soudů.

Úlohy a povinnosti

Zaměstnanci CPS:

 • poskytovat právní poradenství policii a přezkoumávat důkazy v případech pro případné trestní stíhání
 • rozhodovat o podání obžaloby (až na méně závažné případy), bylo-li rozhodnuto o trestním stíhání
 • připravovat obžalobu a předkládat ji soudu

Státní žalobci spadají do skupiny státních úředníků a jsou přijímáni na základě výběrového řízení. Pro splnění kvalifikačních předpokladů pro zaměstnání musí být uchazeč:

 • právním zástupcem (Solicitor) uznávaným v Anglii a Walesu s úplným aktuálním osvědčením povolujícím vykonávat praxi právního zástupce
 • advokátem (Barrister), kterému byl v Anglii udělen titul advokáta a který absolvoval koncipientskou praxi pro výkon funkce advokáta
 • občanem státu Evropského hospodářského prostoru nebo Britského společenství národů Právníci, kteří získali kvalifikaci mimo Anglii a Wales, musí před nástupem vykonat a složit právnickou vyrovnávací zkoušku.

Uspořádání právnických profesí: Právníci

Obhájci/advokáti (Barristers/Advocates)

Advokátní komora (Bar Council) je řídícím orgánem všech advokátů v Anglii a Walesu. Byla zřízena, aby zastupovala zájmy profese a aby formulovala a implementovala hlavní koncepční iniciativy a zachovávala kvalitu, čest a nezávislost advokacie. V souladu se zákonem o právních službách z roku 2007 (Legal Services Act 2007) přenesla úkol provést regulaci profese na nezávislou a „uzavřenou“ Radu pro standardy advokacie (Bar Standards Board). Mezi advokáty patří jednotliví specializovaní právní poradci a advokáti vystupující v soudních síních. Obecně řečeno jde o osoby samostatně výdělečně činné, které pracují ve skupinách v kancelářích známých jako kancelář advokátů, kde jednotliví advokáti jsou „nájemci“ kanceláře advokátů. Advokáti jsou odborně vzděláni zejména v advokacii; jinými slovy jsou odborně vyškoleni k tomu, aby zastupovali klienty u vyšších soudů. Advokáti stráví také mnoho času poradenstvím pro klienty a zkoumáním případů, jakož i zkoumáním a doplňováním odborných znalostí ve svém oboru. Přibližně 10 procent advokátů vykonávajících svou praxi jsou královští radové (Queen’s Counsel neboli QCs), kteří se zabývají těmi nejdůležitějšími a nejsložitějšími případy.

Právní zástupci (Solicitors)

Prací právního zástupce je poskytovat klientům (veřejnosti, podnikům, dobrovolnickým a charitativním organizacím atd.) kvalifikované právní poradenství a zastoupení, včetně zastupování u soudu. Jejich práce se značně liší. Většina právních zástupců pracuje v soukromé praxi, zejména v tzv. partnerství právních zástupců, jehož prostřednictvím nabízejí služby klientům. Mohou vykonávat obecnou praxi, která pokrývá mnoho oblastí práva, nebo se specializovat na konkrétní obor. Někteří právní zástupci pracují jako zaměstnanci v orgánech ústřední státní správy nebo jako zaměstnanci místní samosprávy, Královského státního zastupitelství (CPC), magistrátních soudů, obchodních nebo průmyslových organizací a jiných subjektů. Právní zástupci si mohou zvolit oblast působnosti, která jim nejvíce vyhovuje.

Právní zástupci obecně poskytují právní poradenství klientům. Jestliže pak tito klienti požadují zastoupení u vyšších soudů v Anglii a Walesu, dá právní zástupce pokyn advokátovi, aby věc zastupoval u soudu. Ne vždy je však vyžadován advokát, jelikož vhodně kvalifikovaní právní zástupci mají právo na slyšení (tj. mají nárok zastupovat klienty) u vyšších soudů.

Law Society zastupuje právní zástupce v Anglii a Walesu. Mezi povinnosti této organizace patří jednat s regulačními orgány profese, vládou a jinými subjekty, a organizovat nabídky školení a poradenství. Tato organizace vznikla proto, aby pomáhala, chránila a podporovala právní zástupce (solicitors) v celé Anglii a Walesu.

Regulační orgán právních zástupců (Solicitors Regulation Authority – SRA) se zabývá veškerými regulačními a disciplinárními záležitostmi a určuje, sleduje a prosazuje standardy pro právní zástupce v celé Anglii a Walesu. SRA, který byl dříve znám jako Law Society Regulation Board, jedná výlučně ve veřejném zájmu.

Úřad pro právní stížnosti (Office for Legal Complaints) vyřizuje stížnosti osob na právního zástupce (solicitor). Úřad měl dříve název Legal Complaints Service a je nezávislým a nestranným subjektem, který svěřené věci řeší rychle a efektivně.

Notáři (Notaries)

Notáři tvoří třetí a nejstarší odvětví právnických profesí v Anglii a Walesu. Notářům povoluje vykonávat praxi a uděluje jim oprávnění (oprávnění vykonávat praxi) úřad pro oprávnění Faculty Office (první oprávnění bylo uděleno arcibiskupem Canterburským v roce 1279). Notáři podléhají regulaci soudu pro oprávnění (Court of Faculties). Notáři překlenují mezeru mezi občanským právem a obyčejovým právem.

Všichni notáři mají právnické vzdělání, a ačkoli většina z nich může být také právními zástupci, je kvalifikace notáře získávána prostřednictvím nezávislých a samostatných zkoušek. Aby splnili kvalifikační podmínky, musí notáři dodržet stejný postup: povinným je úspěšné absolvování přípravného kurzu notářské praxe na University College v Londýně. Po získání kvalifikace mohou notáři vykonávat praxi kdekoli v Anglii a Walesu a všichni mají v zásadě stejné pravomoci. Kromě toho, že připravují a vystavují notářské úkony a listiny, se mohou notáři také věnovat poradenství, pokud jde o sepisování závětí, dědické záležitosti, správu majetku a převody majetku.

Úkony notáře jsou již po staletí uznávány po celém světě, což usnadňuje občanům a podnikům volně cirkulovat. Notáři tímto způsobem napomáhají obchodu a usnadňují život běžným občanům, jelikož umožňují realizovat běžné úkony každodenního života a podnikat svobodně za přiměřenou cenu a bez zbytečných překážek.

Notář má úřední pečeť a notářské úkony v Anglii a Walesu mají průkazní hodnotu. Notářské úkony mají buď soukromou, nebo veřejnou formu; veřejná forma je také známa jako notářský úkon v autentické formě („notarial acts in authentic form“). Notářské úkony opatřené podpisem a úřední pečetí notáře jsou uznávány jako důkaz příslušného soudního úředníka ve všech zemích světa.

Notáři podléhají podobným profesním pravidlům jako právní zástupci a osvědčení o vykonávání praxe si musí každoročně obnovovat. Notáři musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti při výkonu povolání a pojištění pro případ zneužití. Zachování osvědčení je vázáno na dodržování pravidel. Notářské pověření je osobní pověření, kterým je pověřen každý jednotlivý notář. Sdružení notářů (Notaries Society) je členská organizace, která zastupuje přibližně 800 notářů. Sdružení veřejných notářů (Society of Scrivener Notaries) zastupuje zhruba 30 veřejných notářů působících zejména v centrálním Londýně, které jmenuje starodávná komora Scriveners Company.

Patentoví zástupci a právní zástupci pro ochranné známky

Patentoví zástupci (Patent Attorneys) a právní zástupci pro ochranné známky (Trade Mark Attorneys) jsou erudovaní odborníci v oblasti duševního vlastnictví. Poskytují svým klientů právní poradenství v této oblasti, zejména v souvislosti s patenty, ochrannými známkami, užitnými vzory a autorskými právy. Své klienty také zastupují před specializovanými soudy pro věci duševního vlastnictví (někteří nabudou dalších práv po získání oprávnění zastupovat ve sporném řízení – litigator’s qualification).Většina patentových zástupců a právních zástupců pro ochranné známky má soukromou praxi. Mnoho z nich pracuje ve specializovaných kancelářích, avšak někteří ve sdružení s právními zástupci (solicitors). Dále je řada z nich zaměstnána přímo v podnicích. Patentoví zástupci a právní zástupci pro ochranné známky s oprávněním vést spory mohou zastupovat své klienty u soudu ve věcech duševního vlastnictví, a to stejným způsobem jako právní zástupci, a mohou rovněž pověřit advokáta (barrister) věcí. Chartered Institute of Patent Attorneys (Institut patentových zástupců) (CIPA) zastupuje patentové zástupce v celém Spojeném království. Účastní se přípravy vládních návrhů právních předpisů upravujících práva duševního vlastnictví, poskytuje odborné vzdělávání patentovým zástupcům a koncipientům a spolupracuje s profesními regulátory. CIPA usiluje o propagaci práv duševního vlastnictví a právních profesí působících v této oblasti. Institute of Trade Mark Attorneys (Institut právních zástupců pro ochranné známky) (ITMA) zastupuje právní zástupce pro ochranné známky a danou profesi v celém Spojeném království. Mezi její povinnosti patří vyjednávání a lobování u vládních orgánů, nezávislého regulátora (IPReg) a dalších příslušných organizací. Poskytuje odborné vzdělávání a poradenství právním zástupcům pro ochranné známky a odpovídá za propagaci příslušné profese a práv duševního vlastnictví. Intellectual Property Regulation Board (Úřad průmyslového vlastnictví) (IPReg) se zabývá regulací a disciplinárními záležitostmi a stanovuje zásady chování patentových zástupců a právních zástupců pro ochranné známky, dohlíží na jejich dodržování a vymáhá je napříč Spojeným královstvím. Jedná ve veřejném zájmu a vede zákonné rejstříky patentových zástupců a právních zástupců pro ochranné známky, a to vykonávajících praxi individuálně i v rámci sdružení či společností.

Další právnické profese

Kromě úředníků pracujících u magistrátních soudů nemusí mít soudní úředníci a zaměstnanci většiny soudů v Anglii a Walesu právnické vzdělání. Jedná se o státní úředníky, kteří se zabývají administrativními záležitostmi a pomáhají soudcům. Nesmějí poskytovat právní poradenství. Veškerý soudní personál je zaměstnáván Soudní službou Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service).

Více informací o kategoriích soudního personálu lze nalézt zde PDF (456 kB) cs.

Úloha úředníků u soudu je jiná u magistrátních soudů. Magistrátní soudci nemají právní vzdělání a spoléhají na rady úředníků s odborným právnickým vzděláním, a to dvou druhů: soudní úředníci (justices’ clerks) a právní poradci (legal advisers nebo court clerks).

 • Justices’ clerks jsou hlavní právní poradci magistrátních soudců. Jsou to právníci (advokáti nebo právní zástupci), kteří mají alespoň pětiletou příslušnou kvalifikaci. Radí magistrátním soudcům ve věcech právních a procesních u soudu i mimo něj. Jsou také zodpovědní za řízení a odborné vzdělávání právních poradců, za kvalitu poskytovaných právnických služeb a za poskytování konzistentního právního poradenství v celé jejich správní oblasti.

 • Legal advisers zasedají u soudu a radí magistrátním soudcům v otázkách týkajících se práva, právní praxe a procesních záležitostí. Mají také právnickou kvalifikaci (obvykle jako právní zástupci (solicitors) nebo advokáti (barristers)).

Soudní příkazy Vrchního soudu jsou v současné době vykonávány soudními vykonavateli Vrchního soudu (High court enforcement officers), kteří jsou jmenováni a přidělováni do okresů Lordem kancléřem (Lord Chancellor) nebo jeho zástupcem. Do jejich pravomoci spadá výkon soudních příkazů, a to vymáháním peněžitých pohledávek vyplývajících z rozsudků Vrchního soudu nebo z rozsudků soudu hrabství, které byly postoupeny Vrchnímu soudu. Mohou zabavovat a prodávat majetek za účelem úhrady dlužné pohledávky. Mohou také realizovat nabytí držby majetku a jeho restituci a dohled nad těmito činnostmi.

Soudní vykonavatelé soudů hrabství (County court bailiffs) jsou státní úředníci zaměstnaní Soudní službou Jejího Veličenstva, kteří se zabývají výkonem rozhodnutí a/nebo příkazů vydaných a evidovaných u soudů hrabství. Jedná se o státní úředníky, kteří vykonávají exekuční příkazy, realizují nabytí držby pozemků s příkazy k držbě a vymáhají majetek podle soudních příkazů k restituci majetku. Právní úprava pro soudní vykonavatele, kteří vykonávají soudní příkazy, je stanovena v článcích 85–111 zákona o soudech hrabství z roku 1984 (County Courts Act 1984). Postupy pro výkon jsou stanoveny v pravidlech občanského práva procesního. Kromě toho soudní vykonavatelé soudů hrabství plní jiné povinnosti, do kterých patří osobní doručování písemností a příkazů k vzetí do vazby. Právní úprava pro vzetí do vazby je stanovena v článcích 118–122 zákona o soudech hrabství.

Soudní exekutoři s osvědčením (Certificated bailiffs) jsou soukromí soudní exekutoři, kteří mají podle právní úpravy oprávnění zabavovat věci v souvislosti s nájemním vztahem. Soudní exekutory schvaluje obvodní soudce, který zasedá u soudu hrabství. Zabavením u nájemní smlouvy se rozumí zabavení majetku nájemce pronajímatelem na zajištění platby dlužné částky nájemného bez zásahu soudu. Podle řady jiných zákonů mohou soudní exekutoři s osvědčením vymáhat i jiné specifické dluhy, např. obecní daň a jiné poplatky.

Související odkazy

Královské státní zastupitelství (Crown Prosecution Service)
Úřad pro oprávnění Faculty Office
Sdružení notářů (Notaries Society)
O soudnictví v Anglii a Walesu (Judiciary of England and Wales)
Law Society
Regulační orgán právních zástupců (Solicitors Regulation Authority)
Úřad pro právní stížnosti (Office for Legal Complaints)
Komise pro právní služby (Legal Services Commission)
Institut patentových zástupců (Chartered Institute of Patent Attorneys)
Institut právních zástupců pro ochranné známky (Institute of Trade Mark Attorneys)
Úřad průmyslového vlastnictví (Intellectual Property Regulation Board)
Soudní služba Jejího Veličenstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service)

Poslední aktualizace: 30/06/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.