Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Druhy právnických profesí

Německo

Tato stránka poskytuje přehled právnických povolání v Německu.

Obsah zajišťuje
Německo
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Právní profese

Státní zástupce (Staatsanwalt)

Úloha a povinnosti

Státní zastupitelství je nezávislým orgánem trestního soudnictví, který má v hierarchii místo na stejné úrovni jako soudy. Odpovídá za vedení vyšetřování v přípravném řízení a zastupuje obžalobu v trestních řízeních a také odpovídá za výkon rozsudku. Pokud zákon nestanoví jinak, je státní zastupitelství v rámci trestního řízení příslušné i pro stíhání správních deliktů.

Státní zastupitelství má povinnost při předložení dostatečných důkazů zasahovat v případech všech postihnutelných trestných činů. To znamená, že státní zastupitelství musí obžalovat a stíhat každého podezřelého, v jehož případě jsou splněny zákonné podmínky.

Při šetření v rámci trestního řízení je státní zastupitelství oprávněno využít i jiných osob podílejících se na vyšetřování, mimo jiné policejních úředníků, vyšetřovatelů daňových úniků a celních úředníků. Tyto osoby se musí řídit pokyny státního zástupitelství.

Činnost státního zastupitelství se v řízení před soudem zaměřuje především na trestní řízení. To platí jak pro řízení v prvním stupni, tak v odvolacím řízení.

Podání obžaloby je v trestním řízení podmínkou pro soudní projednání. Kromě několika výjimek týkajících se přečinů musí státní zastupitelství vznést obžalobu. Během hlavního soudního řízení je státní zástupce přítomen jakožto zástupce žalujícího orgánu.

V řízení v prvním stupni musí státní zástupce přečíst obžalobu. Ve všech fázích řízení má státní zástupce právo vyslýchat obžalovaného a svědky. Na konci jednání přednese státní zástupce svou řeč, v níž zhodnotí skutkový a právní stav, navrhne odsouzení žalovaného a určitý trest nebo zproštění viny.

Státní zástupce musí přitom jednat nestranně a musí brát v úvahu nejen přitěžující, ale také polehčující okolnosti. Má-li státní zastupitelství za to, že rozhodnutí soudu je třeba z věcných nebo právních důvodů přezkoumat, má právo podat odvolání – třeba i ve prospěch žalovaného.

Organizace

Státní zastupitelství je organizováno hierarchicky. Pracovníci státního zastupitelství se tudíž musí řídit pokyny svých nadřízených.

Vzhledem ke federálnímu systému uspořádání Německa je zapotřebí rozlišovat mezi pravomocemi spolku a pravomocemi spolkových zemí.

Spolkové státní zastupitelství (Bundesanwaltschaft)

Hlavní spolkové zastupitelství u Spolkového soudního dvora je nejvyšším orgánem činným v trestním stíhání v oblasti státní ochrany Spolkové republiky Německo. Zastupuje úřad státního zástupce ve věcech závažných zločinů proti státu, zejména takových, které ovlivňují vnitřní a vnější bezpečnost Spolkové republiky Německo (např. politicky motivované zločiny, zejména teroristické činy, stejně jako vlastizradu a špionáž).

Hlavní spolkový zástupce rovněž stíhá zločiny proti mezinárodnímu trestnímu zákoníku a účastní se řízení o opravných prostředcích před trestními senáty Spolkového soudního dvora.

Hlavní spolkový zástupce řídí spolkové zastupitelství u Spolkového soudního dvora. Dohlíží na spolkové zástupce, nejvyšší státní zástupce a státní zástupce úřadu a řídí je.

Hlavní spolkový zástupce podléhá služebnímu dohledu spolkového ministra spravedlnosti. Ministr spravedlnosti však nevykonává služební dohled a nemá nařizovací pravomoc vůči státním zástupcům spolkových zemí.

Státní zástupci spolkových zemí (Staatsanwaltschaften der Länder)

Ve všech dalších případech (běžné trestné činy) provádějí trestní stíhání státní zastupitelství ve spolkových zemích. Úřad hlavního spolkového zástupce na úrovni spolku a státní zastupitelství na úrovni zemí jsou oddělené a samostatné orgány. Mezi spolkovou úrovní a zemskou úrovní není žádný hierarchický vztah.

Všech 16 spolkových zemí má svá vlastní státní zastupitelství, která jsou organizována takto:

Každému zemskému soudu je přiděleno státní zastupitelství, které je příslušné také pro okresní soudy, které náleží k soudnímu obvodu zemského soudu.

Úřady státních zástupců podléhají vrchnímu státnímu zastupitelství příslušných vrchních krajských soudů, které je dozorováno a řízeno příslušným zemským ministerstvem spravedlnosti.

Vrchní státní zastupitelství je příslušné pro řízení o opravných prostředcích u vrchních krajských soudů. Pokud takové řízení spadá do kompetence Spolkového soudního dvora, přebírá úkoly státního zástupce hlavní spolkový zástupce.

Další informace o činnosti státních zastupitelství jsou k dispozici v sekci soudy a státní zastupitelství na internetových stránkách spolkového ministerstva spravedlnosti. Mnoho státních zastupitelství má také vlastní internetové stránky, které jsou dostupné přes portály justiční správy jednotlivých zemí.

Soudci

Organizace

Povolání soudce je jak na úrovni spolkových, tak na úrovni zemských soudů upraveno německým zákonem o soudcích (Deutsches Richtergesetz, DRiG). Další právní úprava může být rovněž obsažena v příslušných zemských zákonech.

Služební dohled nad soudci ve spolkových zemích provádí ministerstva spravedlnosti jednotlivých zemí. Dohled nad soudci Spolkového soudního dvora s výjimkou soudců Spolkového ústavního soudu provádí spolková ministerstva.

Úloha a povinnosti

Soudci z povolání a laičtí soudci (Berufsrichter und Laienrichter)

Soudci z povolání (profesionální soudci) jsou ve službě spolku nebo spolkové země. Soudci ve službě spolkové země vykonávají službu např. u okresního, zemského nebo Nejvyššího zemského soudu. Většina soudců je ve službě spolkové země.

Spolkoví soudci rozhodují ve věcech u Spolkového ústavního soudu, Spolkového soudního dvora, Spolkového pracovního soudu, Spolkového finančního soudu, Spolkového sociálního soudu, Spolkového správního soudu a Spolkového patentového soudu.

Vedle soudců z povolání rozhodují v trestním řízení také laičtí soudci (Schöffen). Jedná se o čestnou funkci, do níž jsou občané jmenováni. Teoreticky se tak může stát dokonce bez souhlasu jmenovaného kandidáta; pouze za výjimečných okolností lze tuto službu odmítnout. Laičtí soudci zasedají u okresních soudů a také v senátech trestních soudů a soudů pro mladistvé, které jsou součástí zemských soudů.

V podstatě mají laičtí soudci tatáž hlasovací práva jako soudci z povolání. Znamená to tedy, že soudci z povolání a laičtí soudci rozhodují společně o otázce viny obžalovaného a výši trestu.

Podle § 36 ústavního zákona o soudech (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) jsou laičtí soudci voleni každých pět let. Jako laičtí soudci mohou působit pouze němečtí státní příslušníci (§ 31 GVG). Tento úřad nemohou vykonávat občané, kteří:

  • na začátku výkonu služby laického soudce ještě nedosáhli 25 let nebo naopak přesáhli věk 70 let (§ 33 GVG),
  • nemají trvalé bydliště v příslušné samosprávné oblasti,
  • nejsou pro výkon úřadu způsobilí ze zdravotních důvodů,
  • nejsou pro výkon úřadu způsobilí z důvodu nedostatečné znalosti německého jazyka,
  • se pravděpodobně dostanou do vážných finančních problémů,
  • byli dříve souzeni nebo je proti nim vedeno vyšetřování (§ 32 GVG).

Laičtí soudci mají právo na náhrady. Jejich výše je upravena v zákoně o odměňování a náhradách soudců (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz, § 55 GVG). Jednotlivé země vydávají informační brožury, které laické soudce informují o jejich povinnostech a jsou rovněž přístupné na internetu. Země také laickým soudcům nabízí školení.

Vyšší soudní úředníci („Rechtspfleger“)

Vyšší soudní úředníci jsou úředníci soudní služby. Jako „druhý pilíř soudní moci“ vykonávají převážně úkoly v oblasti tzv. nesporného soudnictví (mj. v dědickém řízení, v opatrovnických věcech, ve věcech péče o dítě a adopce,v katastrálních věcech, ve věcech obchodního rejstříku a rejstříku družstev a partnerství/podílníků/partnerů, v insolvenčním řízení, ve věcech týkajících se sdružení, ve věcech jmění manželů a rejstříku plavidel atd.). Kromě toho jsou však pověřeni i řadou dalších soudních úkonů, např. pokud jde o soudní řízení o platebním rozkazu, právní pomoc, exekuci, nucenou dražbu a nucenou správu, určení výše nákladů, výkon sankcí, řízení před spolkovým patentním soudem a mezinárodní právní řízení.

Počet vyšších soudních úředníků již dnes u okresních soudů převyšuje počet soudců. Oblast činnosti vyššího soudního úředníka upravuje zákon o vyšších soudních úřednících (Rechtspflegergesetz). Stejně jako soudci jsou vyšší soudní úředníci při plnění svých úkolů a při rozhodování věcně nezávislí a jsou vázáni pouze zákonem a právem. Proti rozhodnutí vyšších soudních úředníků v zásadě existuje opravný prostředek, tak jak je upraven v procesních předpisech.

Právní databáze

Databáze věnované soudnictví a přístupné veřejnosti:

Informace lze nalézt také na internetových stránkách unie německých soudců (Deutscher Richterbund) nebo unie německých vyšších soudních úředníků (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Právní zástupce (Rechtsanwalt)

V Německu působí asi 160 000 právních zástupců. Ti musí mít stejné vzdělání jako soudci a jsou oprávnění svým klientům radit a zastupovat je ve veškerých právních záležitostech. Všichni smějí vystupovat před soudem i působit mimosoudně. Zvláštní právní zástupci pro zastupování v soudním řízení podle německého práva neexistují. Jsou oprávněni vystupovat před každým soudem v Německu, s výjimkou zastupování v občanskoprávních věcech u Spolkového soudního dvora, neboť tam platí zvláštní pravidla pro přístup.

Právní zástupci se řídí zákonnými předpisy Spolkového advokátního řádu (Bundesrechtsanwaltsordnung) . Kromě toho jsou v rámci své samosprávy vázáni dalšími pracovněprávními předpisy, a sice profesním řádem právních zástupců (Berufsordnung für Rechtsanwälte) a řádem odborných advokátů (Fachanwaltsordnung). Odměny pro právní zástupce se řídí zákonem o odměňování advokátů (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).

Právní zástupci jsou organizováni ve 27 regionálních advokátních komorách a v komoře při Spolkovém soudním dvoře. Komory odpovídají za zápis do advokátní komory. Kromě toho je jejich úkolem dohlížet na dodržování profesních povinností právních zástupců.

Právní databáze

Podrobné informace o právních zástupcích jsou dostupné na internetových stránkách Spolkové advokátní komory (Bundesrechtsanwaltskammer). Kromě toho poskytuje Německá asociace právních zástupců, největší asociace německých advokátů, rozsáhlé informace o této profesi také v angličtině a francouzštině.

Pomoc při hledání právního zástupce nabízí spolkový seznam advokátů, v němž jsou uvedeni všichni právní zástupci (je k dispozici v němčině a angličtině), a rovněž informační servis německých právníků (Deutsche Anwaltauskunft).

Patentoví zástupci (Patentanwalt)

V Německu působí asi 3 000 patentových zástupců. Mají dokončené vysokoškolské vzdělání v přírodovědných nebo technických oborech doplněné o právnickou odbornou přípravu. Jejich oprávnění se vztahuje na poradenství a zastupování v oblasti práv k průmyslovému vlastnictví (především pokud jde o patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky), zejména jejich přihlašování a dohled nad nimi. Jsou oprávněni zastupovat své klienty před německým Úřadem pro patenty a ochranné známky, Spolkovým patentovým soudem a ve zvláštních případech před Spolkovým soudním dvorem. Před zemskými a vrchními zemskými soudy mohou patentoví zástupci místo svého klienta pouze vznášet připomínky, ale nesmí podat žalobu.

Činnost patentových zástupců podléhá zákonným ustanovením řádu patentových zástupců (Patentanwaltsordnung). Patentoví zástupci jsou organizováni v Komoře patentových zástupců.

Právní databáze

Informace o patentových zástupcích můžete získat na internetových stránkách Komory patentových zástupců. Zde je také k dispozici seznam patentových zástupců.

Notáři (Notar)

V Německu v současnosti působí téměř 8 000 notářů, kteří musí mít zpravidla stejné vzdělání jako soudci. Poskytují nezávislé, nestranné a objektivní poradenství a péči při důležitých právních úkonech a v oblasti preventivní justice. Jejich nejdůležitějším úkolem je osvědčování právních skutečností.

Vzhledem k federálnímu uspořádání Německa existují různé kategorie notářů. Ve většině zemí notář vykonává svou profesi jako hlavní činnost (úřad samostatného notáře); v některých zemích však notář vykonává svou profesi jako vedlejší činnost vedle profese advokáta (úřad notáře u advokáta). V Bádensku-Württembersku existují rovněž úřední notáři (do roku 2017). Ve všech případech jsou notáři jmenováni zemskou justiční správou, která nad nimi vykonává dohled.

Pracovněprávní ustanovení pro notáře jsou uvedena ve spolkovém řádu notářů (Bundesnotarordnung). Poplatky notářů se řídí poplatkovým řádem.

Notáři jsou členy příslušných regionálních notářských komor.

Právní databáze

Podrobné informace o různých tématech týkajících se notářů jsou k dispozici na internetových stránkách Spolkové notářské komory. Seznam notářů, který se na těchto stránkách nachází, je užitečnou pomůckou při hledání notáře. Informace jsou zde dostupné v němčině, angličtině, francouzštině a španělštině.

Další právnická povolání

Právnická povolání podle zákona o právních službách (Rechtsberufe nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz)

Zákon o právních službách (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG) umožňuje exekutorům, penzijním poradcům a právním poradcům specializovaným v oblasti zahraničního práva nabízet právní služby při mimosoudních záležitostech. Exekutoři a penzijní poradci mohou být v určitých případech oprávněni zastupovat svého klienta před soudem. Podmínkou pro činnost je registrace, která proběhne na požádání u soudu. Registrace se zveřejní v rejstříku právních služeb.

Pro tyto poskytovatele právních služeb neexistuje žádná zákonná povinnost členství v komoře nebo jiném profesním sdružení. Exekutoři a penzijní poradci jsou částečně organizováni v profesních sdruženích. Největšími sdruženími jsou Spolkový svaz německých vymahatelských společností, Spolkový svaz německých právních zástupců / poskytovatelů právních služeb a Spolkový svaz penzijních poradců.

Právní databáze

Registr právních služeb spolu se seznamem poskytovatelů právních služeb a soudů příslušných pro registraci lze konzultovat přes německý justiční portál. Internetové stránky Spolkového svazu německých vymahatelských společností, Spolkového svazu německých právních zástupců / poskytovatelů právních služeb a Spolkového svazu penzijních poradců nabízejí mnoho dalších podrobných informací.

Organizace poskytující bezplatné právní služby

V Německu poskytuje mnoho dobročinných organizací bezplatné právní poradenství (v souladu s § 6 a § 8 zákona o právních službách). Mezi nejdůležitější z nich patří:

Související internetové odkazy

Justiční portál spolku a zemí

Spolkové ministerstvo spravedlnosti

Německé spolkové ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti Hamburk

Ministerstvo spravedlnosti Berlín

Ministerstvo spravedlnosti Bavorsko

Německý svaz soudců

Německá advokátní komora

Spolkový úřední seznam advokátů

Německá asociace advokátů

Německý informační servis advokátů

Komora patentových zástupců

Seznam notářů

Spolková notářská komora

Informace pro registrované poskytovatele právních služeb

Spolková asociace právníků v oblasti sociálního zabezpečení

Caritas

Diakonie

Ústřední sociální služba Židů v Německu

Německý Červený kříž

Paritní asociace sociálních hnutí

Poslední aktualizace: 04/04/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.