Druhy právnických profesí

Řecko

Na této stránce najdete přehled právnických povolání v Řecku.

Obsah zajišťuje
Řecko

Státní zástupci

Organizace

Úřady státního zastupitelství (eisangelíes) jakožto justiční orgány tvoří součást «soudní moci» a podílejí se na výkonu spravedlnosti. Státní zástupci (eisangeleís) požívají funkční a osobní nezávislosti.

U každého soudu, s výjimkou soudů pro přečiny, existuje úřad státního zástupce, který působí jako nezávislý justiční orgán. Jeho úkoly spočívají především v přípravě trestního řízení. Hlavním úkolem státního zástupce je zahájit trestní řízení, dohlížet na vyšetřování a podávat opravné prostředky.

V Řecku se státní zástupci nespecializují v žádném oboru.

Za dohled nad úřady státního zastupitelství odpovídá Ministerstvo spravedlnosti.

Tomuto povolání nejsou věnovány žádné speciální internetové stránky. Informace o statutu státních zástupců vede Ministerstvo spravedlnosti.

Úloha a základní povinnosti

Státní zástupci odpovídají za:

  1. přípravné řízení;
  2. zahájení trestního řízení;
  3. výslechy osob v dané věci;
  4. dozor nad donucovacími orgány pro účely prevence trestné činnosti a trestního stíhání;
  5. předkládání návrhů justičními radám a soudům;
  6. podávání opravných prostředků;
  7. dozor nad vězeňstvím a za výkon dalších zákonem stanovených povinností.

Plnění úkolů svěřených státním zástupcům přezkoumávají soudci Nejvyššího soudu a nadřízení státní zástupci.

Soudci

Organizace

Výkon spravedlnosti provádí soudy tvořené soudci z povolání (taktikoí dikastés), kteří požívají funkční a osobní nezávislosti.

Při výkonu svých povinností jsou soudci (dikastés) vázáni pouze ústavou a zákony a nemusí aplikovat ustanovení právních předpisů, která jsou v rozporu s ústavou.

Plnění úkolů svěřených soudcům přezkoumávají nadřízení soudci a nejvyšší státní zástupce při Nejvyšším soudu (Áreios Págos) a jeho náměstci (antieisangeleís).

Za podmínky výkonu povolání soudce odpovídá Ministerstvo spravedlnosti.

Tomuto povolání nejsou věnovány žádné speciální internetové stránky. Informace o statutu státních zástupců vede Ministerstvo spravedlnosti.

Organizace právnických povolání: Obhájci/advokáti

Obhájci/advokáti

V Řecku jsou advokáti (dikigóroi) neplacení státní úředníci, kteří nemají povinnost specializace v některém z oborů práva.

Za podmínky výkonu povolání advokáta odpovídá Ministerstvo spravedlnosti.

V Řecku existuje 63 advokátních komor (dikigorikoí sýllogoi) – v každém sídle soudního obvodu soudu prvního stupně (protodikeío).

Ministerstvo spravedlnosti vykonává dohled nad všemi advokátními komorami v Řecku.

Právní databáze

Informace jsou k dispozici na internetových stránkách pléna advokátních komor, ale přístup k nim mají pouze členové komor.

Právní poradci

V Řecku úkoly právních poradců (nomikoí sýmvouloi) plní advokáti.

Právní databáze

Informace jsou k dispozici na internetových stránkách pléna advokátních komor, ale přístup k nim mají pouze členové komor.

Notáři

Notáři (symvolaiográfoi) jsou neplacení státní úředníci, jejichž hlavní povinností je připravovat a uchovávat listiny, které tvoří nebo slouží jako důkaz právních úkonů a prohlášení zúčastněných stran v případech, kdy jsou tyto listiny vyžadovány zákonem nebo kdy je vůlí stran, aby se tyto dokumenty staly úředními listinami.

V Řecku se notáři nespecializují v žádném oboru.

Na základě prezidentského výnosu je v každém sídle soudního obvodu civilního soudu (eirinodikeío) alespoň jeden notářský úřad.

Za podmínky výkonu povolání notáře odpovídá Ministerstvo spravedlnosti.

V Řecku existuje devět notářských komor (symvolaiografikoí sýllogoi) působících v obvodech odvolacích soudů (efeteía).

Nad notářskými komorami vykonává dohled Ministerstvo spravedlnosti.

Informace o notářích lze získat na internetových stránkách Notářské komory při odvolacích soudech v Aténách, Pireu, pro egejskou oblast a pro oblast Dodecanese a na internetových stránkách seznamu evropských notářů provozovaných pod záštitou Rady notářství Evropské unie (CNUE).

Další právnická povolání

Exekutoři

Exekutor (dikastikós epimelítis) je neplaceným státním úředníkem.

Exekutor odpovídá za:

  1. doručování soudních a mimosoudních písemností;
  2. výkon exekučních titulů uvedených v čl. 904 odst. 2 občanského soudního řádu, tj.: a) pravomocných rozsudků a vynesených rozsudků, u kterých řecký soud povolil předběžnou vykonatelnost; b) rozhodčích nálezů, c) usnesení řeckých soudů obsahujících dohodu o nákladech řízení nebo stanovujících náklady řízení; d) přímo vykonatelných notářských zápisů; e) platebních příkazů vydaných řeckými soudci a „příkazů k vyklizení“; f) cizích aktů, jež byly prohlášeny za vykonatelné, a g) usnesení a aktů vykonatelných ze zákona a
  3. výkon dalších zákonem stanovených povinností.

Za podmínky výkonu povolání exekutora odpovídá Ministerstvo spravedlnosti.

V Řecku existuje osm exekutorských komor (sýllogoi dikastikón epimelitón).

Soudní úředníci

Za podmínky výkonu povolání zaměstnance řeckých soudů odpovídá Ministerstvo spravedlnosti.

Exekutoři  PDF (377 Kb) el

Soudní úředníci  PDF (376 Kb) el

Související odkazy

Plénum advokátních komor

Ministerstvo spravedlnosti

Notářská komora v Aténách, Pireu, pro egejskou oblast a pro oblast Dodecanese

Notářská komora u odvolacího soudu v Soluni

Notářská komora u odvolacího soudu v Thrákii

Řecká federace exekutorů

Poslední aktualizace: 24/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.