Druhy právnických profesí

Itálie

Na této stránce najdete přehled právnických povolání v Itálii.

Obsah zajišťuje
Itálie

Právnická povolání – úvod

Hlavní právnická povolání v Itálii jsou tato: kariérní soudci (magistrati), mezi které patří soudci s rozhodovací pravomocí (giudici) a státní zástupci působící v rámci státního zastupitelství (pubblici ministeri), advokáti a notáři.

Soudci s rozhodovací pravomocí a státní zastupitelství

Systém, kterým soudci a státní zástupci vykonávají justiční povinnosti, je stanoven v ústavě.

Soudci

Spravedlnost je vykonávána jménem lidu. Soudci jsou vázáni pouze zákonem (článek 101 ústavy).

Své pravomoci vykonávají řádně zvolení soudci v souladu se soudním řádem.

Není možné ustanovit „mimořádné“ nebo „zvláštní“ soudy, pouze specializované senáty v rámci obecných soudů. Právní řád stanoví, kdy a jak se může veřejnost přímo účastnit výkonu spravedlnosti.

Soudci jsou vybíráni ve veřejném řízení. Je však přípustné jmenovat honorární soudce, kteří vykonávají stejné povinnosti jako řádní soudci.

Autonomie a nezávislost

Podle článku 104 ústavy jsou soudy autonomním orgánem, nezávislým na ostatních typech moci.

Nezávislost výkonu soudní moci zajišťuje samosprávný orgán Vrchní rada soudců a státních zástupců (Consiglio Superiore della Magistratura), který se zabývá jmenováním soudců a státních zástupců do funkce a dalšími záležitostmi: rozhoduje např. o přidělení, přeložení, o povýšeních a disciplinárních opatřeních (článek 105 ústavy).

Jediný rozdíl mezi soudci je dán charakterem jejich povinností.

Soudci jsou jmenováni do funkce doživotně, mohou být propuštěni nebo odvoláni pouze na základě rozhodnutí Vrchní rady soudců a státních zástupců v souladu se zákony upravujícími justiční systém a v nich stanovených zárukách nebo na základě demise dotčeného soudce.

Státní zástupci

Organizace

Ústava potvrzuje principy nezávislosti a autonomie také v souvislosti se státními zástupci (článek 107).

Článek 112 ústavy stanoví zásadu povinného zahájení trestního řízení: jakmile je příslušný státní zástupce informován o trestném činu, musí zahájit šetření a předložit jeho výsledky soudci za účelem posouzení, a to spolu s příslušnými požadavky. Povinnost zahájit trestní řízení pomáhá zajistit nezávislost státního zástupce při výkonu jeho povinností a zdůrazňuje rovnost všech lidí před zákonem.

Státní zastupitelství jsou zřízena při kasačních soudech, odvolacích soudech, obecných soudech a soudech pro mladistvé.

Úloha a povinnosti

Státní zástupce se účastní všech trestních řízeních a jedná jménem státu. Státní zástupci se podílejí na občanskoprávních věcech, kde to požaduje zákon (např. v určitých rodinných sporech nebo v případech, do kterých jsou zapojeny osoby bez právní způsobilosti atd.).

Zaměstnanci kanceláře a sekretariátu

Kanceláře soudů a sekretariáty státních zastupitelství zaměstnávají administrativní zaměstnance různých kategorií (vedoucí kanceláře, úředníky, soudní úředníky, účetní, náměstky atd.), kteří jsou přijímáni na základě veřejných řízení, v rámci nichž musí složit zkoušku, přičemž mají status státních úředníků, na něž se vztahuje kolektivní smlouva na úrovni státu určená pro ministerstva.
Jsou zaměstnáni na ministerstvu spravedlnosti v oddělení justiční organizace, zaměstnanců a služeb
(Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) a plní administrativní úkoly související se správou rejstříků a spisů a pomáhají soudům a státním zastupitelstvím ve všech typech řízení.
Jejich odborné vzdělávání má na starosti Generální ředitelství pro zaměstnance a vzdělávání Ministerstva spravedlnosti (Direzione Generale del Personale e della Formazione).

Organizace právnických povolání: Advokáti a notáři

Advokáti

Advokát je svobodné povolání. Advokát zastupuje klienta – fyzickou osobu, podnik nebo stát – v občanském, trestním nebo správním řízení a asistuje mu.

Hájí klienta na základě mandátu a za honorář.

U každého soudu je ustanovena místní advokátní komora (Consiglio dell'ordine) složená z advokátů zapsaných v příslušném rejstříku.

Na národní úrovni působí národní advokátní komora (Consiglio Nazionale Forense).

Zákon č. 247 ze dne 31. prosince 2012 uvedl v platnost nová ustanovení týkající se výkonu práva.

Notáři

Notář je svobodné povolání; vykonává veřejný úřad: jeho úkolem je osvědčovat právní akty.

Notářské povolání je upraveno zákonem č. 89 ze dne 16. února 1913 o pravidlech týkajících se notářského povolání a notářských archivů.

Národním orgánem je národní notářská komora (Consiglio Nazionale del Notariato).

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.