Druhy právnických profesí

Litva

Tato stránka poskytuje přehled právnických povolání v Litvě.

Obsah zajišťuje
Litva

Právnická povolání – úvod

Mezi právnická povolání v Litvě patří:

 • státní zástupci (prokurorai)
 • soudci (teisėjai)
 • advokáti (advokatai)
 • notáři (notarai)
 • exekutoři (antstoliai)

Státní zástupci

Organizace

V Litvě existuje 56 územních státních zastupitelstev:

 • 51 krajských
 • 5 okresních

Nejvyšší státní zastupitelství (Generalinė prokuratūra) odpovídá za územní státní zastupitelství (teritorinės prokuratūros). Nejvyššího státního zástupce jmenuje na dobu sedmi let prezident Litevské republiky (Lietuvos Respublikos Prezidentas) se souhlasem parlamentu (Seimas).

Nejvyšší státní zástupce je odpovědný parlamentu a prezidentovi. Státní zástupci se dělí na:

 • nejvyššího státní zástupce (generalinis prokuroras)
 • vedoucí územní (okresní nebo krajské) státní zástupce (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai)
 • ostatní státní zástupce

Mezi Ministerstvem spravedlnosti a státním zastupitelstvím neexistuje žádný vztah podřízenosti, obecné pravomoci ani žádný jiný zvláštní vztah.

Úloha a povinnosti

Mezi funkce státních zástupců patří:

 • organizovat a řídit vyšetřování v rámci přípravného řízení
 • podávat obžalobu jménem státu v trestních věcech
 • chránit veřejný zájem
 • zajišťovat spravedlnost
 • pomáhat soudní moci při výkonu spravedlnosti

Státní zástupci se účastní všech trestních věcí a občanskoprávních nebo správních věcí, v pořadí uvedeném v žalobě.

Soudci

Organizace

V Litvě se nerozlišují různé druhy soudců; všichni jsou soudci z povolání (profesionalūs teisėjai).

Obecné zásady soudní moci jsou stanoveny v Ústavě a v parlamentním zákonu, který upravuje soudy. Soudy jsou nezávislé s následujícími samosprávnými orgány:

 • valná hromada soudců (Visuotinis teisėjų susirinkimas)
 • Soudní rada (Teisėjų taryba)
 • Čestný soudní dvůr (Teisėjų garbės teismas)

Soudům v jejich činnosti pomáhá Národní soudní správa (Nacionalinė teismų administracija).

Organizace právnických povolání: právníci

Obhájci/advokáti

V Litvě existují advokáti (advokatai) a advokátní koncipienti (advokatų padėjėjai). Advokátní koncipienti mohou zastupovat své klienty v občanskoprávních řízeních a obhajovat je v trestních řízeních – se souhlasem dohlížejícího advokáta, pokud to dovoluje zákon.

Advokáti a advokátní koncipienti se nedělí do skupin podle zaměření. Advokáti si mohou sami zvolit obor práva, na který se chtějí specializovat (specializace advokáta).

Právní databáze

Více informací lze najít na internetové stránce Litevské advokátní komory (Lietuvos advokatūra).

Je přístup do této databáze zdarma?

Ano, přístup na internetovou stránku Litevské advokátní komory je zdarma.

Právní zástupci / právní poradci

V Litvě neexistují právní zástupci nebo právní poradci.

Notáři

Organizace

V Litvě existuje pouze jediné zařazení notářů (notarai). Počet notářů, jejich sídlo a jejich územní jejich působnosti stanoví ministr spravedlnosti (Teisingumo ministerija). Notáře jmenuje a odvolává ministr.

Notáři spadají pod Notářskou komoru (Notarų rūmai). Každý rok Notářská komora předkládá Ministerstvu spravedlnosti podrobnou výroční zprávu o své činnosti spolu s výhledem a pokyny pro činnost notářů v nadcházejícím roce.

Regulační akty, kterými jsou notáři řízeni, schvaluje ministr spravedlnosti s přihlédnutím ke stanovisku prezídia Notářské komory (Notarų rūmų prezidiumas).

Pokud se ministr spravedlnosti domnívá, že usnesení nebo rozhodnutí Notářské komory je v rozporu se zákony Litevské republiky, může podat opravný prostředek ke Krajskému soudu ve městě Vilnius (Vilniaus apygardos teismas) pro zrušení těchto usnesení nebo rozhodnutí.

Více informací lze najít na internetové stránce Litevské notářské komory.

Úloha a povinnosti

Mezi hlavní povinnosti Notářské komory patří:

 1. koordinace činností notářů
 2. péče o profesní rozvoj notářů
 3. ochrana a zastupování zájmů notářů v orgánech státní správy
 4. návrhy regulačních aktů v otázkách týkajících se notářské profese a jejich předkládání Ministerstvu spravedlnosti
 5. jednotnost notářské praxe
 6. dohled nad tím, jak notáři plní své funkce a splňují požadavky profesní etiky
 7. zajištění uchovávání a používání listin sepsaných při výkonu notářské profese
 8. zajištění notářské odborné přípravy
 9. provádění dalších úkolů stanovených ve stanovách Notářské komory (Notarų rūmų statutas).

Další právnická povolání

Exekutoři

V Litvě existuje pouze jediné zařazení exekutorů (antstoliai).

Více informací o exekutorech lze najít na internetové stránce exekutorské profese a na internetové stránce Exekutorské komory (Antstolių rūmai).

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.