Druhy právnických profesí

Malta

Na této stránce naleznete přehled právnických povolání na Maltě.

Obsah zajišťuje
Malta

Právnická povolání – úvod

Právnickými povoláními na Maltě jsou advokát, notář a právní zástupce.

  • Advokáti mají právo vystupovat před všemi soudy.
  • Notáři jsou považováni za státní úředníky a sepisují a zveřejňují veřejné listiny.
  • Právní zástupci mají právo vystupovat před soudy nižších stupňů: v praxi většinu jejich práce tvoří sledování právních úkonů, a to jak těch, které se týkají soudních případů, tak těch, které se týkají jiných nároků uplatňovaných u soudu.

Právnická povolání jsou na Maltě organizována jednotně a státní zástupci jsou jmenováni z řad praktikujících advokátů.

Státní zástupci

Organizace

Nejvyššímu státnímu zástupci jsou svěřeny ústavní funkce podle článku 91 ústavy a nejvyšší státní zastupitelství je ustaveno jako orgán státní správy na základě nařízení o nejvyšším státním zastupitelství, kapitoly 90 sbírky zákonů Malty a jako obhájce zájmů republiky.

Podle maltské ústavy má nejvyšší státní zástupce jistotu výkonu funkce a vydává nezávislá rozhodnutí ve věcech, které se týkají trestních řízení, a dále vykonává funkce, které mu ukládá trestní zákoník v souvislosti s trestními stíháními.

Nejvyššímu státnímu zástupci asistuje zástupce nejvyššího státního zástupce a další právníci.

Úloha a povinnosti

Nejvyšší státní zástupce je hlavním státním zástupcem před trestními soudy. V souladu se zákonem o stíhání trestných činů (přechodná ustanovení) z roku 2020 (Právní sdělení 378 z roku 2020), které vstoupilo v platnost dne 1. října 2020, byla nejvyššími státnímu zástupci svěřena pravomoc rozhodnout, zda má být zahájeno trestní stíhání u Smírčího soudu jako vyšetřovacího soudu pro kategorii závažných trestných činů, mezi které patří:

  1. teroristické činy, financování terorismu a vedlejší trestné činy podle části II hlavy IX podhlavy IV A první knihy trestního zákoníku;
  2. protiprávní vymáhání, vydírání, úplatkářství, podplácení a korupce, obchodování s vlivem a účetní trestné činy podle části II hlavy III podhlavy IV první knihy trestního zákoníku;
  3. trestné činy praní peněz podle článku 3 zákona o předcházení praní peněz, s výjimkou případů, kdy jsou tyto trestné činy stíhány společně s trestnými činy uvedenými v nařízení o nebezpečných drogách nebo nařízení o lékařských a příbuzných povoláních;
  4. případy podvodu a zpronevěry, kdy způsobená finanční škoda činí nejméně padesát tisíc eur (50 000 EUR);
  5. pokus o spáchání výše uvedených trestných činů, spolčení nebo spolupachatelství u těchto trestných činů.

Při výkonu pravomocí spočívajících v zahájení, vedení a zastavování trestních řízení tak, jak mu je ukládají zákony opravňující k výkonu těchto pravomocí, nepodléhá nejvyšší státní zástupce řízení ani kontrole ze strany žádné jiné osoby nebo orgánu, s výjimkou případů, kdy to daný zákon stanoví:

  1. soudní přezkum rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nebo jiného rozhodnutí z důvodu nezákonnosti nebo nepřiměřenosti; nebo
  2. soudní přezkum na základě zákonem stanovených kritérií rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o tom, že trestní stíhání má být vedeno u nadřízeného trestního soudu, pokud je uložený trest přísnější než trest, který by byl uložen, kdyby byl stejný trestný čin projednáván před nižším trestním soudem.

Státní advokát

Organizace

Úřad státního advokáta byl zřízen dne 18. prosince 2019 jako samostatný právní subjekt a vykonává některé funkce a povinnosti, které dříve spadaly do působnosti Nejvyššího státního zastupitelství. V souladu s článkem 91A ústavy má státní advokát ústavní funkce. Úřad státního advokáta je zřízen jako orgán veřejné správy v souladu se zákonem o státním advokátovi, kapitola 603 sbírky zákonů Malty.

V souladu s maltskou ústavou má státní advokát jistotu výkonu funkce stejně jako nejvyšší státní zástupce a při výkonu svých funkcí musí jednat podle vlastního uvážení a nesmí podléhat řízení ani kontrole ze strany jiné osoby nebo orgánu.

Státnímu advokátovi asistuje zástupce státního advokáta a další právníci.

Úloha a povinnosti

Státní advokát je hlavním právním poradcem vlády a právníci Úřadu státního advokáta zastupují vládu u občanskoprávních a ústavních soudů.

Úřad státního advokáta zastupuje Republiku Malta u mezinárodních soudů, včetně Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva, a jeho úředníci zastupují vládu na mezinárodních jednáních o právní a justiční spolupráci.

Úřad kromě toho pomáhá při přípravě návrhů právních předpisů a při jejich projednávání parlamentem.

Soudci

Organizace

Soudce a smírčí soudce jmenuje prezident republiky na doporučení Výboru pro jmenování soudců zřízeného na základě článku 96A ústavy. Předsedu Nejvyššího soudu jmenuje prezident republiky na základě usnesení Sněmovny reprezentantů, které musí schválit nejméně dvě třetiny poslanců.

Všichni soudci a smírčí soudci jsou nezávislí na výkonné moci a mají jistotu výkonu funkce. Pro jmenování smírčím soudcem musí mít dotyčný nejméně sedmiletou advokátní praxi na Maltě a pro jmenování soudcem musí mít dvanáctiletou advokátní praxi na Maltě. Disciplinární opatření týkající se soudců, která nemohou vést k odvolání z funkce soudce, jsou výsadou Komise pro správu soudní moci. Proti rozhodnutím týkajícím se výše uvedeného lze podat opravný prostředek k Ústavnímu soudu. Při výkonu svých funkcí má Komise veškeré pravomoci soudů v občanskoprávních věcech. Pokud Komise zjistí, že vyšetřované jednání může vést k odvolání soudce, měla by postupovat tak, že doporučí prezidentu republiky, aby soudce odvolal z funkce na základě prokázaného protiprávního chování nebo prokázané nezpůsobilosti pro výkon funkce. Proti tomuto doporučení může soudce podat opravný prostředek k Ústavnímu soudu.

Organizace právnických povolání: Právníci

Obhájci/advokáti

Úloha a povinnosti

Advokáti jsou odborníci, kteří jsou oprávněni poskytovat právní poradenství a konzultacezastupovat své klienty u soudů, tribunálů nebo jiných právních fór.

Osoby, které chtějí vykonávat povolání advokáta na Maltě, musí získat oprávnění vydávané prezidentem republiky s úřední pečetí Malty. Následně musí před zahájením činnosti složit při veřejném zasedání před Odvolacím soudem přísahu věrnosti a advokátskou přísahu.

Organizace

Maltská advokátní komora zastupuje advokáty uznané maltskou advokátní asociací. Je to dobrovolná nepolitická nevládní organizace financovaná z členských příspěvků a prostředků získaných z činností, které komora organizuje, a je právně uznávaná jako poradní a participační orgán advokátů ve věcech, které souvisejí s organizací a správou soudní moci.

Na Maltě existuje pouze jeden typ právníků a termíny „právník“ a „advokát“ jsou vzájemně zaměnitelné. Toto povolání podléhá regulaci ze strany Komise pro správu soudní moci, která je složena z maltského prezidenta, nejvyššího soudce, svou soudců, dvou smírčích soudců, předsedy advokátní komory a dalších dvou členů právnických povolání. Všechny stížnosti na advokáty vyřizuje výbor složený z pěti advokátů, který následně vydá Komisi pro správu soudní moci doporučení k disciplinárním opatřením, jež mají být přijata. Tři z pěti členů výboru jmenuje advokátní komora, čímž komora získává účinnou pravomoc řídit toto povolání.

Advokátní komora spravuje informativní internetové stránky věnované tomuto povolání, které rovněž obsahují adresář. Adresář je rozdělen do dvou částí: část přístupná široké veřejnosti obsahuje podrobné informace o všech advokátech, kteří jsou členy advokátní komory, zatímco část s přístupem omezeným pouze pro členy obsahuje podrobné informace o všech advokátech, kteří jsou advokátní komoře známi.

Ve snaze podpořit kulturu průběžného právnického vzdělávání všech právníků uspořádala komora v průběhu posledních let řadu akademických konferencí a seminářů a rovněž i sérii přednášek pořádaných každý měsíc.

Právní databáze

Státní internetové stránky lawyersregister.gov.mt uvádí oficiální seznam advokátů s uvedením jména a dalších údajů o oprávněných advokátech, kteří dali souhlas se zveřejněním svých profesních údajů v tomto rejstříku. Rejstřík je přístupný veřejnosti.

Notáři

Úloha a povinnosti

Notáři jsou veřejní činitelé oprávnění osvědčovat právní úkony osob a závěti a tyto akty ověřovat. V důsledku této povinnosti jsou také odpovědní za úschovu těchto dokumentů a mohou vydávat kopie těchto dokumentů. Kapitola 55 sbírky zákonů Malty (zákon o notářském povolání a notářských archivech) vymezuje další pravomoci a funkce notáře.

Před zahájením výkonu tohoto povolání skládají notáři před Odvolacím soudem přísahu věrnosti a notářskou přísahu.

Dohled nad všemi notáři, notářskými archivy a veřejným rejstříkem provádí zvláštní soud, který se nazývá Soud pro přezkum notářských úkonů (Court of Revision of Notarial Acts). Tento soud se skládá ze členů, které z řad soudců a smírčích soudců v důchodu a z řad advokátů a notářů jmenuje ministr odpovědný za notářské záležitosti.

Tento soud, pokud to pokládá za účelné, může bez předběžného oznámení navštívit a zkontrolovat archivy, veřejný rejstřík nebo úřad jakéhokoli notáře.

V lednu každého roku se v maltském vládním úředním věstníku zveřejňují údaje o všech notářích, kteří vykonávají svou činnost na Maltě.

Organizace

Notářská rada je obecným orgánem dohlížejícím na povolání notáře a má za povinnost ze své iniciativy nebo na základě stížnosti vyšetřovat veškeré chování notářů, které je pokládáno za neslučitelné s dobrými způsoby notářského povolání. Rada se může rovněž zabývat jakýmkoli obviněním z nedbalosti nebo zneužití postavení, které bylo vzneseno proti kterémukoliv notáři při výkonu jeho povolání v souvislosti s odbornými záležitostmi, není-li pravomoc tak činit propůjčena jinému úřadu, jak vyplývá z článků 85 a 94 kapitoly 55 maltského zákona o notářském povolání a notářských archivech nebo jiného právního předpisu.

Právní databáze

Oficiální internetové stránky Notářské rady (Malty) obsahují informace o Notářské radě, obecné informace užitečné pro veřejnost i pro notáře a adresář údajů o notářích, kteří vykonávají své povolání na Maltě. Databáze je přístupná široké veřejnosti a je bezplatná.

Ostatní právnická povolání

Právní zástupci

Osoby, které chtějí vykonávat povolání právního zástupce (legal procurator) na Maltě, musí získat oprávnění vydávané prezidentem republiky s úřední pečetí Malty. Následně musí před zahájením činnosti složit při veřejném zasedání před Odvolacím soudem přísahu věrnosti a advokátskou přísahu.

Základní povinností právního zástupce je asistovat právníkovi, jehož prostřednictvím se právní zástupce dostává do vztahu k soudním řízením. Právní zástupci jsou tudíž zapojeni do podávání písemností kancelářím soudů jménem klientů a obecně vykonávají další služby v souvislosti s přípravou právníků na soudní pře.

Právní zástupci mají právo vystupovat u smírčích soudů a zvláštních tribunálů a orgánů a mohou rovněž poskytovat právní poradenství.

Komise pro správu soudní moci je subjektem odpovědným za řízení tohoto povolání na Maltě.

Agentura soudních služeb

Agentura soudních služeb odpovídá za správu maltských soudů. Agentura je odpovědná za rejstříky a úředníky, kteří je spravují, podávání a doručování soudních aktů, výkon exekučních titulů, jako jsou rozsudky a soudní příkazy, prostřednictvím soudních zřízenců a dalších úředníků, prodej v dražbě, hlavní líčení s porotou a další trestní soudní řízení.

Zástupce vedoucího kanceláře soudu  PDF (489 Kb) mt

Asistent soudce  PDF (382 Kb) mt

Úředník soudní kanceláře  PDF (390 Kb) mt

Související odkazy

Maltská advokátní komora

Oficiální internetové stránky Notářské rady (Malta)

Poslední aktualizace: 16/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.