Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Druhy právnických profesí

Nizozemsko

Na této stránce naleznete přehled právnických profesí v Nizozemsku.

Obsah zajišťuje
Nizozemsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Státní zástupci

Organizace

Státní zastupitelství (Openbaar Ministerie, OM) je celostátní organizace s pobočkami ve všech regionech. Vedle něj existuje ještě jedno státní zastupitelství, které je zaměřeno na boj proti (mezinárodnímu) organizovanému zločinu, a další specializované státní zastupitelství, které bojuje proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí a hospodářství a proti podvodům.

V deseti okresních státních zastupitelstvích řeší státní zástupci s podporou správních a právních odborníků několik set věcí ročně. Věci, v nichž došlo k odvolání, se postupují jednomu ze čtyř státních zastupitelství na úrovni oblastních rezortů odvolacích soudů. Zde se představitel státního zastupitelství nazývá generální advokát (advocaat-generaal). Státní zastupitelství řídí hlavní státní zástupci a hlavní generální advokáti. Celostátní řízení státního zastupitelství má na starosti Kolegium generálních prokurátorů (College van procureurs-generaal) sídlící v Haagu. Politickou odpovědnost za státní zastupitelství nese ministr spravedlnosti. Společně s kolegiem určuje priority v oblasti odhalování a stíhání trestné činnosti.

Úloha a povinnosti

Státní zastupitelství má na starosti osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. Státní zastupitelství je v Nizozemsku jediným subjektem, který může podat obžalobu na podezřelého k soudu. Jeho úkolem je zajistit, aby trestné činy byly odhaleny a stíhány.

Spolupracuje přitom s policií a dalšími útvary pro odhalování trestné činnosti. Vyšetřování vede státní zástupce. Státní zastupitelství také dohlíží na řádný výkon rozsudků, tedy na to, aby peněžité tresty byly uhrazeny, tresty odnětí svobody vykonány a veřejně prospěšné práce řádně provedeny. Stejně jako soudy je i státní zastupitelství součástí soudní moci. Není tedy ministerstvem, jak se může zdát z jeho nizozemského názvu Openbaar Ministerie, což doslova znamená „veřejné ministerstvo“.

Soudci

Organizace

Ten, kdo se chce stát soudcem, musí mít za sebou několik let odborné praxe. Bližší informace o požadavcích naleznete zde. Tuto odbornou praxi lze získat formou interní odborné přípravy v rámci soudní moci nebo jinde v rámci právního systému. Soudní moc nabízí tuto potřebnou odbornou přípravu.

Soudce jmenuje panovník na návrh ministra spravedlnosti a bezpečnosti. Soudcem se mohou stát pouze nizozemští státní příslušníci. Uchazeči musí mít diplom v oboru práva z některé z nizozemských univerzit.

Návrh na jmenování do funkce soudce musí být podpořen doporučením národní výběrové komise složené z členů různých soudů, státního zastupitelství a osob aktivně činných ve společnosti.

Soudce je jmenován k výkonu soudní moci u určitého soudu. K tomuto jmenování může dojít pouze tehdy, pokud předmětný soud nominuje kandidáta na funkci soudce. Díky těmto podmínkám je systém jmenování maximálně objektivní.

Soudce je státním úředníkem se zvláštním postavením. Po jmenování nemůže soudce přijmout žádné jiné jmenování na jiné místo. Soudci mohou ve funkci zůstat až do doby dosažení věku 70 let. Před dosažením tohoto věku je může z funkce proti jejich vůli odvolat pouze Nejvyšší soud Nizozemska (Hoge Raad der Nederlanden), a to na návrh jeho generálního prokurátora (procureur-generaal).

Úloha a povinnosti

Úlohou soudce je vydávat nestranná rozhodnutí v právních sporech, včetně případů, jejichž účastníkem je stát. Nestrannost ve vztahu ke státu zajišťuje zvláštní systém výběru a jmenování. Tím se právní postavení soudců liší od jiných státních úředníků.

Nizozemská ústava stanoví, že spory rozhodují soudci, a obsahuje ustanovení upravující právní postavení osob vykonávajících soudní moc.

Vedeni platnou a účinnou právní úpravou mohou soudci projednávat věci dle vlastního uvážení. Do značné míry také určují praktický postup řízení (například délku trvání některých fází řízení).

Chování soudců upravuje několik zákonných ustanovení, jejichž účelem je zajistit nestranný výkon soudní moci. Pokud má některá ze stran řízení pochybnosti o nestrannosti soudce, nabízejí jí právní předpisy možnost podat proti soudci projednávajícímu daný případ námitku. Může se také stát, že některá ze stran soudního řízení je s prací soudce nespokojená. Zde je pak nutno rozlišit mezi rozhodnutím soudu a chováním soudce.

 1. Pokud se důvod nespokojenosti vztahuje k soudnímu rozhodnutí, má stěžovatel obvykle možnost podat proti rozhodnutí odvolání.
 2. Stížnosti na chování soudce se pak podávají v kanceláři příslušného soudu, kde daný soudce působí. Každý soud má svá pravidla pro případ stížností, která stanoví postup pro jejich vyřizování.

Soudci musí získat odborné znalosti a zkušenosti alespoň ze dvou právních oblastí. Zpravidla proto projednávají jeden případ z jedné právní oblasti a další případ z jiné oblasti. Smyslem tohoto pravidla je zabránit tomu, aby se soudci příliš dlouho a příliš intenzivně zabývali jen jednou právní oblastí.

Soudci působí u okresních soudů (rechtbanken). Tyto soudy sestávají ze čtyř úseků: občanskoprávního úseku, trestněprávního úseku, úseku správního práva a obvodního (kanton) úseku. Soudci, kteří pracují u posledně jmenovaného úseku, se nazývají obvodní soudci (kantonrechters); ostatním se říká soudce (rechter). Soudci odvolacích soudů (gerechtshoven) a Nejvyššího soudu (Hoge Raad) se nazývají radní (raadsheren).

Složení soudů při projednávání případů je následující:

 • Obvodní soudci jednají jako samosoudci.
 • Soudci okresních soudů obvykle jednají jako samosoudci, ale některé věci je třeba projednávat v trojčlenném senátu.
 • Radní odvolacích soudů projednávají věci v trojčlenných senátech, ledaže povaha věci umožňuje projednání samosoudcem. Pravidla pro skladbu senátu stanoví zákon o organizaci soudnictví (Wet op de rechterlijke organisatie).
 • Nejvyšší soud jedná vždy v senátu složeném z pěti soudců.

Orgánem odpovědným za regulaci soudních profesí je Rada pro soudnictví (Raad voor de rechtspraak).

Právní databáze

Více informací naleznete na veřejně přístupných internetových stránkách nizozemského soudnictví.

Organizace právnických profesí

Advokáti

Profesní organizací sdružující všechny advokáty v Nizozemsku je veřejnoprávní profesní organizace Nizozemská advokátní komora (Nederlandse Orde van Advocaten). Hlavní, zákonem stanovenou činností komory je dohlížet na kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty. Kvalitu zaručuje mimo jiné:

 • ucelený vzdělávací program pro advokátní praxi,
 • vydávání stavovských předpisů a jiných pravidel závazných pro advokáty,
 • kárná řízení,
 • poskytování informací a služeb členům komory,
 • poradenství poskytované nizozemské vládě ohledně plánů a legislativních návrhů týkající se výkonu této profese.

Advokát musí být ze zákona (Advocatenwet) členem komory. V současnosti je v ní zaregistrováno okolo 18 000 advokátů.

Komerční právníci / právní poradci

Výkon těchto profesí nereguluje žádný ústřední orgán.

Notáři

Organizace

Zájmy notářů v Nizozemsku zastupuje Královská profesní organizace notářů (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), která se stará o to, aby notáři mohli řádně vykonávat svou práci.

Úloha a povinnosti

Právní předpisy stanoví, že řada druhů smluv nebo právních transakcí musí být učiněna ve formě notářského úkonu. Mezi nejdůležitější z nich patří:

 1. převody nemovitostí v Nizozemsku;
 2. zřizování nebo rušení zástavních práv;
 3. zakládání akciových společností nebo společností s ručením omezeným (NV a BV) nebo změny jejich stanov;
 4. zakládání nadací nebo sdružení (včetně družstev) nebo změny jejich zřizovacích listin;
 5. sepisování, změny nebo realizace závětí;
 6. uzavírání nebo změny manželských dohod a dohod o registrovaném partnerství;
 7. převody akcií na jméno;
 8. poskytování darů a věnování formou notářského zápisu.

Z praktických důvodů notář také často provádí jiné druhy právních transakcí a může sepisovat i jiné druhy smluv. Patří mezi ně například dohody o sdružení (obchodní, občanskoprávní sdružení a komanditní společnosti), dohody mezi osobami žijícími ve společné domácnosti a ustanovení na ochranu osobních společností s ručením omezeným před třetími osobami.

Ostatní právnické profese

Královská profesní organizace soudních úředníků (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG) se řídí zákonem o soudních úřednících (Gerechtsdeurwaarderswet). Na základě tohoto zákona má KBvG – jejímiž členy musí být všichni soudní úředníci v Nizozemsku – povinnost dohlížet nad řádným výkonem této profese.

Nizozemští soudní úředníci jsou odpovědní za přijímání a předávání písemností v souladu s nařízením (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech. Písemnosti, které mají být doručeny v Nizozemsku, musí být zaslány přímo některému ze soudních úředníků. Žádosti o doručení musí být podávány v nizozemštině nebo v angličtině. Není přípustné zasílat takové žádosti nizozemskému ústřednímu orgánu, Královské profesní organizaci soudních úředníků. Pomoc tohoto orgánu může být vyžádána pouze za výjimečných okolností uvedených v článku 3 písm. c) shora uvedeného nařízení.

Bezplatné právní služby

Základní právní poradenství poskytuje služba Het Juridisch Loket („Právní okénko“). V jejích poradnách jsou k dispozici informace a rady o celé řadě právních situací. Pro občany, kteří potřebují právní pomoc, jsou první instancí, na kterou se mohou obrátit.

V případě potřeby budou odkázáni na konkrétního advokáta nebo mediátora, kteří tak představují druhou instanci právní pomoci.

Veškeré informační služby v poradnách Het Juridisch Loket jsou zdarma. Jsou poskytovány buď rovnou na místě, nebo jako součást delší konzultace. Na poradenská střediska této služby je možné se obracet s problémy v oblasti občanského, správního, trestního i cizineckého (imigračního) práva.

Služba Het Juridisch Loket má 44 poboček zřízených rovnoměrně po celé zemi tak, aby snadný přístup k právním službám měl každý nizozemský občan.

Další informace naleznete na internetových stránkách služby Het Juridisch Loket.

Související odkazy

Státní zastupitelství

Nizozemské soudnictví a Nejvyšší soud Nizozemska

Nizozemská advokátní komora

Královská profesní organizace notářů

Královská profesní organizace soudních úředníků

Služba právního poradenství Het Juridisch Loket

Poslední aktualizace: 11/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.