Druhy právnických profesí

Portugalsko

Na této stránce najdete přehled právnických povolání v Portugalsku.

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Soudci obecných soudů a soudci správních a finančních soudů (Magistrados dos tribunais judiciais e dos tribunais administrativos e fiscais)

V souladu s portugalskou ústavou jsou soudci představitelé svrchovaného orgánu – soudů.

Vykonávají spravedlnost ve jménu občanů, přičemž jsou vázáni pouze zákony.

Soudci obecných soudů se řídí ústavou a vlastním služebním řádem (Estatuto dos Magistrados Judiciais). V rámci hierarchie příslušných soudů existují tři kategorie soudců obecných soudů:

 • soudci Nejvyššího soudu (Supremo Tribunal de Justiça), označovaní jako conselheiros,
 • soudci odvolacích soudů (Tribunais das Relações), označovaní jako desembargadores,
 • soudci soudů prvního stupně, označovaní jako juízes de Direito.

Soudci správních a finančních soudů se řídí ústavou, služebním řádem soudců správních a finančních soudů (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) a případně i služebním řádem soudců obecných soudů. V rámci hierarchie příslušných soudů existují tři kategorie soudců správních a finančních soudů:

 • soudci Nejvyššího správního soudu (Supremo Tribunal Administrativo), označovaní jako conselheiros,
 • soudci ústředních správních soudů, označovaní jako desembargadores,
 • soudci obvodních správních soudů a daňových soudů, označovaní jako juízes de direito.

Přístup k povolání soudce probíhá ve třech etapách: veřejné výběrové řízení; teoretická a praktická příprava ve Středisku pro justiční vzdělávání (Centro de Estudos Judiciários) a praxe justičního čekatele. Po úspěšném absolvování uvedených tří etap jsou uchazeči jmenováni soudci u soudů prvního stupně juízes de direito.

Po celou dobu výkonu svého povolání se soudci dále vzdělávají.

Pravidelné kontroly soudů prvního stupně provádí Nejvyšší rada pro soudnictví (Conselho Superior da Magistratura) a totéž ve vztahu k soudcům správních a finančních soudů vykonává Nejvyšší rada pro správní a finanční soudy (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais). Po každé kontrole je soudcům uděleno hodnocení podle následujících kategorií: vynikající, velmi dobrý, dobrý, dostatečný a neuspokojivý. Pokud je soudci uděleno hodnocení v kategorii „neuspokojivý“, je postaven mimo službu a bude s ním zahájeno disciplinární řízení za účelem posouzení, zda je způsobilý vykonávat svou práci.

O jmenování, přidělení, přeložení, povýšení a zahájení disciplinárního řízení v případě soudců obecných soudů rozhoduje Nejvyšší rada pro soudnictví a v případě soudců správních a finančních soudů o tom rozhoduje Nejvyšší rada pro správní a finanční soudy.

Aby byla zaručena nezávislost a nestrannost soudců, ústava stanoví, že: soudci vykonávající své povolání nesmějí zastávat žádnou jinou funkci ve veřejném či soukromém sektoru, s výjimkou neplacené výuky či vědeckého výzkumu v oblasti soudnictví; soudci mohou být přeloženi, postaveni mimo službu, propuštěni či jim může být nařízen důchod pouze v případech stanovených zákonem; soudci nemohou být stíháni za svá rozhodnutí, kromě výjimek stanovených zákonem.

Více informací najdete na internetových stránkách https://www.csm.org.pt/https://www.cstaf.pt/.

Státní zástupci působící v rámci státních zastupitelství (Ministério Público)

Státní zástupci působící v rámci státních zastupitelství jsou odpovědní za zastupování státu, vedení trestního stíhání a hájení demokratického právního řádu a zájmů stanovených zákonem. Státní zástupci mají podle zákona samostatné postavení a jsou autonomní.

Přístup k povolání státního zástupce je zahájen na základě veřejného výběrového řízení, jež spočívá ve zkouškách znalostí, posouzení životopisu a psychologickém testu, které zajišťuje Středisko pro justiční vzdělávání (Centro de Estudos Judiciários).

Přijatí uchazeči poté působí na pozici čekatele (auditores de justiça). Po úspěšném absolvování teoretické a praktické přípravy, která probíhá ve Středisku pro justiční vzdělávání, jsou jmenováni jako čekatelé na pozici zástupce státního zástupci.

Výkon povolání státního zástupce se skládá z pěti úrovní, seřazených v sestupném hierarchickém pořadí:

 • nejvyšší státní zástupce (Procurador-Geral da República),
 • náměstek nejvyššího státního zástupce (Vice-Procurador-Geral da República),
 • zástupce nejvyššího státního zástupce (Procurador-Geral Adjunto),
 • obvodní státní zástupce (Procurador da República),
 • zástupce obvodního státního zástupce (Procurador da República Adjunto).

Úřad nejvyššího státního zástupce (Procuradoria-Geral da República) je nejvyšším orgánem v systému státního zastupitelství, v jehož čele stojí nejvyšší státní zástupce. Patří k němu také Nejvyšší rada státního zastupitelství (Conselho Superior do Ministério Público), poradní sbor, právní poradci a oddělení podpůrných služeb.

Nejvyšší rada státního zastupitelství má pravomoc jmenovat, přidělit, přeložit či povýšit státní zástupce a přijímat příslušná disciplinární opatření.

Více informací najdete na internetových stránkách http://www.ministeriopublico.pt/.

Advokáti (Advogados)

Advokáti jsou odborníci v oblasti práva, zapsaní u advokátní komory, kteří kromě jiného poskytují třetím osobám právní zastoupení u soudu a právní poradenství spočívající ve výkladu a uplatňování právních předpisů.

K výkonu profese advokáta se v Portugalsku požaduje zápis u advokátní komory (Ordem dos Advogados).

Podmínky přístupu k tomuto povolání jsou následující:

 • právnický akademický titul z domácí univerzity nebo právnický titul získaný na zahraniční univerzitě, který je rovnocenný nebo byl uznán jako rovnocenný portugalskému,
 • absolvování stáže v celkové délce 18 měsíců, jež se skládá ze dvou etap: úvodní příprava v délce 6 měsíců a doplňující příprava v délce 12 měsíců,
 • úspěšné složení písemné a ústní zkoušky u advokátní komory.

Cizí státní příslušníci, kteří získali svůj titul na jakékoli právnické fakultě v Portugalsku, se mohou u advokátní komory Portugalska zapsat za stejných podmínek jako portugalští občané, pokud země jejich státní příslušnosti přiznává stejná práva portugalským občanům.

Advokáti z jiných členských států Evropské unie, kteří se chtějí trvale usadit v Portugalsku se záměrem vykonávat zde praxi na základě odborné způsobilosti získané ve své zemi původu, se musí zapsat u advokátní komory. V takových případech mohou poskytovat právní zastoupení před soudem pouze pod vedením právníka, který je u advokátní komory zapsán. Chtějí-li působit za zcela stejných podmínek jako portugalští advokáti, musí být zapsáni u advokátní komory a složit písemnou a ústní zkoušku v portugalštině.

Advokátní komora je veřejným sdružením zastupujícím odborníky, kteří působí v oboru advokacie v souladu se služebním řádem. V pravomoci komory je zejména zajišťovat přístup ke spravedlnosti, regulovat výkon této profese, přijímat disciplinární opatření vůči advokátům a právním koncipientům (jediný orgán, který tak může činit), dbát na společenskou úlohu, důstojnost a dobré jméno tohoto povolání a podporovat přístup ke znalosti a uplatňování práva.

Více informací najdete na internetových stránkách https://portal.oa.pt/.

Právní poradci (Consultores jurídicos)

V portugalském právním systému se nerozlišuje mezi profesí advokáta a právního poradce.

Právní zástupci (Solicitadores)

Právní zástupci jsou nezávislí odborníci, kteří svým klientům poskytují právní poradenství a právní zastoupení u soudu v rámci omezení vyplývající z jejich postavení a procesních předpisů. U soudu mohou zastupovat strany ve všech případech, kdy není povinné zastupování advokátem (advogado).

Právní zástupci mohou rovněž zajišťovat svým klientům (občanům i podnikům) právní zastoupení mimo soud, například před finančním úřadem, notářskými úřady, rejstříky a orgány veřejné správy.

Podmínky přístupu k tomuto povolání jsou následující:

 • mít právnický titul a nebýt zapsán u advokátní komory, nebo mít titul v oboru právní zástupce, a v obou případech být držitelem úředně uznávaného diplomu. Cizí státní příslušníci z jiných zemí Evropské unie musí mít akademický titul a odbornou způsobilost požadované pro výkon této profese v dané zemi původu,
 • absolvovat praxi koncipienta v délce 12 až 18 měsíců,
 • během praxe získat příznivé reference, které poskytne školitel a střediska pro koncipienty, a složit státní zkoušku v souladu s příslušnými předpisy.

Uchazeči pocházející z jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru se zapisují u kolegia právních zástupců (Colégio dos Solicitadores) v souladu se zákonem č. 9/2009 ze dne 4. března 2009, ve znění pozdějších předpisů.

Komora právních zástupců a soudních exekutorů (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) je veřejným sdružením zastupujícím tato právnická povolání. Je zejména odpovědná za uplatňování disciplinární pravomoci vůči svým členům a za vydávání posudků k návrhům právních předpisů vztahujících se k jejím pravomocem.

Více informací lze získat na internetových stránkách http://www.osae.pt/.

Soudní exekutoři (Agentes de execução)

Soudní exekutoři jsou odborníci, kterým zákon uděluje vnitrostátní pravomoc k činnostem souvisejícím s výkonem rozhodnutí vydaných v rámci občanskoprávních řízení. Jedná se o nezávislé a nestranné odborníky, kteří nezastupují ani jednu ze stran během řízení, avšak jsou pověřeni prováděním veškerých formalit spojených s výkonem rozhodnutí, včetně zabavení, doručování soudních písemností a prodeje zabaveného majetku. V některých případech mohou jejich úkony provádět soudní úředníci.

Soudního exekutora jmenuje strana, která žádá o výkon rozhodnutí, nebo soud.

Soudními exekutory mohou být pouze právní zástupci nebo advokáti, kteří:

 • mají portugalskou státní příslušnost,
 • netýká se jich žádné z omezení stanovených v předpisech týkajících se Komory právních zmocněnců a soudních exekutorů nebo Advokátní komory,
 • v posledních deseti letech nebyli uvedeni na veřejném seznamu dlužníků vydaném v souladu se zákonem,
 • úspěšně absolvovali praxi čekatele soudního exekutora,
 • po více než třech letech působení ve funkci soudního exekutora složili zkoušku a získali příznivé stanovisko Komise pro dohled nad úředníky v justici (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ),
 • do tří let po úspěšném absolvování praxe požádali o zápis u příslušné komory,
 • splňují minimální požadavky na vybavení informační technikou stanovené v pravidlech, která schválilo valné shromáždění.

Toto povolání reguluje Komora právních zástupců a soudních exekutorů a příslušné kolegium soudních exekutorů (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução).

Komise pro dohled nad úředníky v justici (CAAJ), orgán nezávislý na Komoře právních zástupců a soudních exekutorů, odpovídá za dohled a disciplinární opatření vůči soudním exekutorům.

Více informací lze získat na internetových stránkách http://www.osae.pt/https://caaj.justica.gov.pt/.

Notáři (Notários)

Notáři jsou odborníci s pravomocí jednat ve specifických právnických situacích. Mají významnou úlohou v oblasti mezinárodního i vnitrostátního obchodu.

V rámci výkonu svého povolání notáři:

 • sepisují soukromé smlouvy a poskytují stranám poradenství, přičemž jsou povinni zachovávat loajalitu vůči oběma z nich, vyhotovují úřední dokumenty, přičemž jsou odpovědní za soulad těchto dokumentů s právními předpisy a za rady, které poskytují; mají povinnost informovat strany o důsledcích povinností, které hodlají přijmout,
 • vykonávají právní úkony, které jsou před nimi sjednány. Příslušný úkon může být přímo zapsán do úředních rejstříků nebo vykonán, pokud některá ze stran neplní své povinnosti, bez předchozího zásahu soudce,
 • zastávají úlohu rozhodce, který jedná nestranně a v úplném souladu se zákonem, aby mohly strany dospět ke vzájemně přijatelné dohodě,
 • vyhotovují dokumenty a stanovují podmínky řízení o soupisu majetku, aniž by tím byly dotčeny otázky, které z důvodu své povahy či skutkové nebo právní složitosti nemohou být rozhodnuty v rámci řízení o soupisu majetku, ale musí o nich rozhodnout soudce obvodního soudu (tribunal de comarca), pod nějž spadá notářství pověřené daným řízením (pravomoc udělená notářstvím zákonem č. 2/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se schvaluje právní režim řízení o soupisu majetku a kterým se vytváří systém sdílené pravomoci).

V návaznosti na reformu notářského povolání a související privatizaci daného odvětví mají notáři dvojí status: jsou jednak veřejnými činiteli, jednak příslušníky svobodného povolání, kteří již nespadají mezi státní úředníky.

Jakožto veřejný činitel podléhá notář ministerstvu spravedlnosti, které vůči němu uplatňuje disciplinární a regulační pravomoc. V rámci nového zařazení notářů mezi svobodná povolání reguluje od roku 2006 výkon notářského povolání Notářská komora v partnerství s ministerstvem spravedlnosti. Dohlížejí nad dodržováním etických zásad, jimiž se toto povolání řídí, a dbají na to, aby notáři hájili související veřejné zájmy, čímž není dotčena pravomoc zasahovat, která je vzhledem k povaze dané profese ze zákona udělena ministerstvu spravedlnosti.

Více informací lze získat na internetových stránkách http://www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Registrační úředníci (Conservadores)

Registrační úředníci jsou veřejní činitelé pověření zaznamenáváním a zveřejňováním právních úkonů a skutečností týkajících se nemovitostí, movitého majetku podléhajícího registraci, obchodní činnosti a života fyzických osob. Jejich úkolem je zejména ověřování souladu uvedených úkonů a skutečností a souvisejících dokumentů s právními předpisy a zajištění toho, aby práva vyplývající z těchto dokumentů byla řádně definována a odpovídala zákonem stanovené úpravě pro zápis a zveřejnění, a na tomto základě rozhodují, zda budou dané úkony či skutečnosti zapsány do rejstříku či nikoli.

Podle záležitostí, kterým se věnují při výkonu svých povinností, mohou registrační úředníci být:

 • registrační úředníci u matričních úřadů (conservadores do registo civil), kteří působí ve věcech týkajících se vymezení a zveřejnění právních skutečností a úkonů týkajících se života fyzických osob. Do jejich pravomoci spadají zápisy narození, sňatků, úmrtí, adopcí a určení mateřství/otcovství; organizace řízení týkajících se rozvodu či odluky manželů a rozdělení majetku po vzájemné dohodě a vydávání ověření a kopií v souvislosti se zaspanými skutečnostmi,
 • registrační úředníci u katastru nemovitostí (conservadores do registo predial), jejichž úkolem je zveřejňování informací o právním stavu nemovitostí s cílem zajistit právní jistotu, pokud jde o transakce v odvětví nemovitostí,
 • registrační úředníci u registru vozidel (conservadores do registo de veículos), jejichž úkoly se týkají zveřejňování práv k movitému majetku podléhajícímu registraci (motorová vozidla, lodě a letadla) a informací o právním stavu motorových vozidel a přívěsů s cílem zajistit právní jistotu, pokud jde o transakce v tomto odvětví,
 • registrační úředníci u obchodního rejstříku (conservadores do registo commercial), kteří odpovídají za zveřejňováním údajů o postavení živnostníků, obchodních společností, občanských sdružení obchodního charakteru, jednočlenných společností s ručením omezeným a jiných subjektů podléhajících zápisu do obchodního rejstříku s cílem zajistit právní jistotu, pokud jde o transakce v tomto odvětví.

Pro přístup k povolání registračního úředníka se vyžaduje právnický diplom z portugalské univerzity nebo rovnocenný akademický titul, složení zkoušek způsobilosti, absolvování doplňujícího univerzitního kurzu v délce šesti měsíců, jehož předmětem je rozšíření právnických znalostí relevantních pro povolání registračního úředníka, a stáž v délce jednoho roku, po které následuje veřejné výběrové řízení. Všechny etapy tohoto postupu podléhají hodnocení a v případě neuspokojivých výsledků mohou vést k vyloučení uchazeče. Tento postup probíhá v rámci veřejného výběrového řízení vyhlašovaného Úřadem pro rejstříky a notářství (Instituto dos Registos e do Notariado).

Úřad pro rejstříky a notářství je pověřen řízením, koordinací, podporou a hodnocením činnosti registračních úřadů a dozorem nad nimi.

Více informací lze získat na internetových stránkách https://irn.justica.gov.pt/.

Soudní úředníci (Oficiais de Justiça)

Soudní úředníci představují kategorii justičních úředníků (funcionário de justiça), mezi jejichž povinnosti patří asistence u soudů nebo státních zastupitelství. Funkce justičního úředníka ovšem zahrnuje rovněž zaměstnance útvarů informačních technologií, administrativní, technické, pomocné a provozní pracovníky.

Povolání soudního úředníka začíná působením na základní pracovní pozici pomocného úředníka (escrivão auxiliar) u soudu nebo pomocného soudního úředníka (técnico de justiça auxiliar) u státního zastupitelství. Vykonávat je mohou osoby s příslušnou odbornou způsobilostí, které uspěly v přijímacím řízení.

Postavení soudních úředníků upravuje příslušný služební řád (Estatuto dos Funcionários de Justiça), stanovený zákonem č. 343/1999 ze dne 26. srpna 1999, ve znění pozdějších předpisů. Jejich činnost hraje významnou úlohu v mezinárodní justiční spolupráci, zejména pokud jde o uplatňování evropských nařízení a směrnic.

Generální ředitelství pro správu soudnictví (Direção-Geral da Administração da Justiça) je orgán ministerstva spravedlnosti odpovědný za nábor a řízení soudních úředníků.

Rada soudních úředníků (Conselho dos Oficiais de Justiça) odpovídá za hodnocení pracovních výsledků soudních úředníků a za přijímání disciplinárních opatření vůči nim.

Více informací najdete na internetových stránkách https://dgaj.justica.gov.pt/.

Mediátoři (Mediadores)

Zákon č. 29/2013 ze dne 19. dubna 2013 definuje v čl. 2 písm. b) mediátora jako „(…) třetí nestrannou a nezávislou osobu bez pravomocí vůči stranám mediace, která napomáhá stranám při dosažení konečné dohody ohledně předmětu sporu“. Uvedený zákon rovněž definuje status mediátorů působících v Portugalsku, jakož i jejich zápis do seznamů všech veřejných systémů mediace. Tento zápis se provádí na základě výběrového řízení, jehož pravidla byla schválena výnosem (Portaria) č. 282/2010 ze dne 25. května 2010.

Význam mediátorů je značný, jelikož tím, že pomáhají stranám dospět k dohodě, přispívají k zachování, a v některých případech k obnovení, sociálního smíru. V Portugalsku je možné využít mediátory specializované v oboru rodinné mediace, pracovního práva či trestního práva. V oblasti mediace nepůsobí nevládní organizace, avšak existují soukromá sdružení poskytující mediační služby a odbornou přípravu pro mediátory.

Na celostátní úrovni neexistuje etický kodex pro mediátory, nicméně výše uvedený zákon o mediaci obsahuje oddíl věnovaný právům a povinnostem mediátorů, kteří rovněž musí jednat v souladu se zásadami stanovenými v evropském kodexu chování pro mediátory, jejž si během své přípravy musí osvojit.

Činnost mediátorů je sledována veřejným systémem mediace, který se dělí na tři části zaměřené na občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní záležitosti. Každou z těchto částí veřejného systému mediace řídí veřejný subjekt určený v příslušném zakládajícím aktu.

V Portugalsku nepůsobí veřejnoprávní subjekt pro vzdělávání mediátorů. Tím se zabývají soukromé subjekty, jejichž certifikaci zajišťuje Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) v souladu s výnosem č. 345/2013 ze dne 27. listopadu 2013 a se zvláštním zřetelem na referenční ukazatele kvality.

DGPJ, které řídí veřejné systémy mediace prostřednictvím svého kabinetu pro alternativní řešení sporů (GRAL), neposkytuje informace o tom, jak se lze setkat s mediátorem. Má ovšem k dispozici seznamy mediátorů, na něž mohou být mediátoři zapsáni na základě výběrového řízení, jehož pravidla byla schválena výnosem č. 282/2010 ze dne 25. května 2010.

Více informací najdete na internetových stránkách http://www.dgpj.mj.pt/.

Soudní správci (Administradores Judiciais)

Soudní správce je odpovědný za dohled nad úkony a provádění úkonů v rámci zvláštního postupu obnovy (processo especial de revitalização), jakož i za řízení či likvidaci v rámci úpadkového řízení. Má pravomoc provádět veškeré úkony vyplývající z jeho postavení a ze zákona. V závislosti na úkolech, jež mají být v rámci daného řízení vykonány, je jmenován jakožto prozatímní soudní správce, správce konkurzní podstaty nebo svěřenský správce.

Postavení soudního správce upravuje zákon č. 22/2013 ze dne 26. února 2013.

Soudními správci se mohou stát osoby splňující následující podmínky:

 1. mají vysokoškolské vzdělání a odbornou praxi požadované pro výkon dané činnosti;
 2. absolvovali stáž v daném oboru v délce šesti měsíců;
 3. uspěli ve zvláštním přijímacím řízení, jehož cílem je ohodnotit znalosti získané během stáže;
 4. nesmějí být v situaci, která je neslučitelná s výkonem tohoto povolání;
 5. musí být způsobilí k výkonu činnosti soudního správce.

Orgánem odpovědným za přijímání soudních správců a dohled nad nimi je Komise pro dohled nad úředníky v justici (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ).

Více informací lze získat na internetových stránkách https://caaj.justica.gov.pt/.

Úředník pro průmyslové vlastnictví (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Úředníci pro průmyslové vlastnictví jsou odborníci na průmyslové vlastnictví, na které se mohou obrátit fyzické i právnické osoby v případě, kdy si přejí lépe bránit svá práva a zájmy v této oblasti.

Úředníky pro průmyslové vlastnictví zplnomocňuje Národní úřad pro průmyslové vlastnictví (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) k provádění úkonů v oblasti průmyslového vlastnictví jménem a v zájmu svých klientů, aniž by museli předložit plnou moc.

Výkon povolání úředníka pro průmyslové vlastnictví u Národního úřadu pro průmyslové vlastnictví se řídí zákonem č. 15/95 ze dne 24. ledna 1995, ve znění pozdějších předpisů, a výnosem č. 239/2013 ze dne 25. července 2013.

Více informací najdete na internetových stránkách https://inpi.justica.gov.pt/.

Organizace poskytující bezplatné právní služby (pro bono)

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s advokátní komorou a místními úřady zajišťuje na celém území Portugalska právní poradny (Gabinetes de Consulta Jurídica), kde mohou občané využít bezplatné právní poradenství od právníků. Seznam těchto poraden a příslušné kontaktní údaje jsou k dispozici na internetu, například na stránkách Generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti.

Poslední aktualizace: 29/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.