Druhy právnických profesí

Rumunsko

Tato stránka uvádí přehled právnických povolání v Rumunsku.

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Právnická povolání – úvod

V Rumunsku existují tato právnická povolání:

Státní zástupci

Organizace

Rumunský systém státního zastupitelství zahrnuje:

 • státní zastupitelství při odvolacích soudech, tribunálech, tribunálech pro věci mladistvých a rodinného práva a při okresních soudech,
 • státní zastupitelství při vojenských soudech.
 1. Nejvyšším orgánem je státní zastupitelství při Nejvyšším kasačním a trestním soudu, včetně zvláštních útvarů (Národní protikorupční ředitelství – DNA, a Ředitelství pro vyšetřování organizovaného zločinu a terorismu – DIICOT)
 2. První úroveň: státní zastupitelství při okresních soudech (176)
 3. Druhá úroveň: státní zastupitelství při tribunálech (42) a státní zastupitelství při Tribunálu pro věci mladistvých a rodinného práva (1)
 4. Třetí úroveň: státní zastupitelství při odvolacích soudech (15)

Ústředním orgánem odpovědným v rámci justice za regulaci povolání státních zástupců je Vrchní rada soudců a státních zástupců. Počáteční a průběžné vzdělávání soudců a státních zástupců zajišťuje Národní ústav vyšších soudních úředníků (INM), což je veřejný orgán s právní subjektivitou, který funguje pod dohledem Vrchní rady soudců a státních zástupců. Státní zastupitelství vykonává své pravomoci prostřednictvím státních zástupců působících na úřadech státního zastupitelství. Tyto úřady státního zastupitelství jsou zřízeny při všech soudech, s výjimkou tribunálů pro disciplinární věci.

Státní zastupitelství v trestním řízení vedeném při odvolacích soudech, tribunálech, tribunálech pro věci mladistvých a rodinného práva a při okresních soudech

Institucionální hierarchie státních zastupitelství je následující:

 1. Vrcholem v hierarchii je státní zastupitelství zřízené při Nejvyšším kasačním a trestním soudu (Nejvyšší státní zastupitelství), které řídí rumunský nejvyšší státní zástupce. Jeho úkolem je koordinace činnosti státních zastupitelství při patnácti odvolacích soudech.
 2. Státní zastupitelství při odvolacích soudech koordinují činnost státních zastupitelství při 43 tribunálech (včetně specializovaného tribunálu pro věci mladistvých a rodinného práva). V jejich čele stojí vrchní státní zástupce.
 3. Státní zastupitelství při tribunálech koordinují činnost státních zastupitelství při 176 aktivních soudech prvního stupně a v jejich čele stojí první státní zástupce.
 4. Státní zastupitelství při 176 aktivních soudech prvního stupně představují první (nejnižší) úroveň v hierarchii a v jejich čele stojí první státní zástupci.

V rámci Nejvyššího státního zastupitelství při Nejvyšším kasačním a trestním soudu působí dva samostatné specializované útvary. Jsou to:

 • Národní protikorupční ředitelství (DNA), které odpovídá za vyšetřování a trestní stíhání trestných činů souvisejících s korupcí. V jeho čele stojí hlavní státní zástupce.
 • Ředitelství pro vyšetřování organizovaného zločinu a terorismu (DIICOT), které odpovídá za vyšetřování a trestní stíhání organizovaného zločinu a terorismu. Tento útvar řídí hlavní státní zástupce, který pracuje pod dohledem rumunského nejvyššího státního zástupce.

Státní zastupitelství v trestním řízení vedeném při vojenských soudech

Trestní řízení týkající se trestných činů spáchaných příslušníky ozbrojených sil vede vojenské státní zastupitelství, které má právní postavení vojenského subjektu. Vojenská státní zastupitelství jsou zřízena při vojenských tribunálech, při Vojenském tribunálu v Bukurešti a Vojenském odvolacím soudu v Bukurešti.

Funkční hierarchie státních zástupců

Státní zástupci jednají v souladu se zásadami zákonnosti, nestrannosti a hierarchické kontroly.

Musí jednat v souladu se zákonem, zachovávat a chránit lidskou důstojnost a bránit práva osob.

Státní zástupci na všech státních zastupitelstvích jsou podřízeni vedoucímu daného státního zastupitelství, který je podřízen vedoucímu státního zastupitelství na vyšší hierarchické úrovni.

Kontrola nad podřízenými státními zástupci ze strany nejvyššího státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství při Nejvyšším kasačním a trestním soudu, hlavního státního zástupce Národního protikorupčního ředitelství a vrchního státního zástupce státního zastupitelství při odvolacím soudu může být vykonávána buď přímo, nebo prostřednictvím určených státních zástupců.

Úloha a povinnosti

V Rumunsku jsou dvě kategorie státních zástupců:

 1. civilní státní zástupci, kteří odpovídají za vyšetřování a trestní stíhání trestných činů spáchaných civilisty;
 2. vojenští státní zástupci, kteří odpovídají za vyšetřování a trestní stíhání trestných činů spáchaných především příslušníky ozbrojených sil.

Kategorie státních zástupců činných na celostátní úrovni jsou:

 • rumunský nejvyšší státní zástupce (vedoucí Nejvyššího státního zastupitelství při Nejvyšším kasačním a trestním soudu),
 • hlavní státní zástupce (vedoucí Národního protikorupčního ředitelství a Ředitelství pro vyšetřování organizovaného zločinu a terorismu),
 • vrchní státní zástupci (vedoucí státních zastupitelství při odvolacích soudech),
 • první státní zástupci (vedoucí státních zastupitelství při tribunálech a soudech prvního stupně),
 • státní zástupci – vedoucí úseků (vedoucí vnitřních úseků státních zastupitelství),
 • státní zástupci – vedoucí služeb (vedoucí vnitřních služeb státních zastupitelství),
 • státní zástupci – vedoucí kanceláří (vedoucí vnitřních kanceláří státních zastupitelství),
 • státní zástupci.

Je-li to považováno za nutné, z moci úřední nebo na žádost Vrchní rady soudců a státních zástupců, může ministr spravedlnosti vykonávat kontrolu nad státními zástupci prostřednictvím státních zástupců navržených rumunským nejvyšším státním zástupcem, hlavním státním zástupcem Národního protikorupčního ředitelství nebo které navrhne sám ministr spravedlnosti, aby kontrolovali:

 • účelnost řízení ze strany státních zástupců,
 • výkonnost a plnění úkolů státních zástupců a
 • kvalitu pracovních vztahů státních zástupců s občany a s jinými zúčastněnými osobami.

Pod tuto kontrolu nespadají všechna opatření, která mohou státní zástupci přijmout v průběhu trestního vyšetřování, ani z toho vyplývající rozhodnutí.

Ministr spravedlnosti může požádat rumunského nejvyššího státního zástupce, popřípadě hlavního státního zástupce z Národního protikorupčního ředitelství, aby předložil zprávu o činnosti státních zastupitelství a zajistil pokyny k opatřením, která mají být přijata pro předcházení trestné činnosti a boj proti ní.

Nejvyšší státní zastupitelství při Nejvyšším kasačním a trestním soudu předkládá výroční zprávu o své činnosti Vrchní radě soudců a státních zástupců a ministrovi spravedlnosti, který poté předloží závěry o zprávě rumunskému parlamentu.

Soudci

Organizace

Vládním orgánem odpovědným za regulaci povolání soudců je Vrchní rada soudců a státních zástupců. Počáteční a průběžné vzdělávání soudců a státních zástupců zajišťuje Národní ústav vyšších soudních úředníků (INM), což je veřejný orgán s právní subjektivitou, který funguje pod dohledem Vrchní rady soudců a státních zástupců.

Úloha a povinnosti

V Rumunsku se soudci specializují na tyto druhy případů:

 • občanskoprávní věci a výkon občanskoprávních rozhodnutí,
 • trestněprávní věci a výkon trestních rozhodnutí,
 • obchodní věci (konkursní soudci),
 • věci týkající se rodiny a mladistvých,
 • správní a daňové/finanční věci,
 • věci týkající se zaměstnaneckých sporů a sociálního zabezpečení,
 • ústavní věci,
 • vojenské věci.

Organizace právnických povolání: advokáti

Advokáti

Ústředním orgánem odpovědným za regulaci povolání advokátů je Národní unie rumunských advokátních komor (UNBR), jde o právnickou osobu veřejného zájmu, pod niž spadají všechny rumunské advokátní komory. Zajišťuje právně kvalifikované uplatňování práva na obhajobu, kvalitu odborné způsobilosti, dodržování profesní etiky a ochranu důstojnosti a cti svých členů. Pod Národní unii rumunských advokátních komor spadají všechny rumunské advokátní komory.

Právní databáze

Informace o rumunských advokátech jsou k dispozici na internetové stránce Národní unie rumunských advokátních komor. Národní unie rumunských advokátních komor.

Je přístup do této databáze bezplatný?

Ano

Právní poradci

V souladu s právním řádem mohou právní poradci vytvářet oblastní sdružení, a to podle oblasti činnosti na základě svého profesního zaměření, případně vytvářet sdružení na celostátní úrovni, a to v souladu se zákony o sdruženích a nadacích. Jedním z profesních sdružení vytvořených v souladu se zákonem o sdruženích a nadacích je Unie právních poradců (OCJR). Pod Unii právních poradců spadají všechna oblastní sdružení právních poradců. Právní poradci se mohou sdružovat i v jiných profesních sdruženích. Seznam právních poradců pro jednotlivé oblasti je k dispozici na internetových stránkách členů Unie právních poradců. (odkazy jsou k dispozici na internetových stránkách Unie právních poradců).

Notáři

Organizace

Ministerstvo spravedlnosti v souladu s právním řádem pověřilo výkonem notářských služeb ve veřejném zájmu Národní unii notářů (UNNP). Národní unie notářů je profesním orgánem zastupujícím notáře, který odpovídá za organizaci povolání notáře, za ochranu profesních zájmů svých členů a za postavení této profese. Členy této unie jsou všichni notáři. Jsou sdruženi do patnácti komor, každá z nich sídlí při odvolacím soudu.

Úloha a povinnosti

V Rumunsku poskytují notáři tyto právní služby:

 • úkony v dědickém řízení (dědění ze zákona, ze závěti),
 • uzavírání smluv (smlouvy o prodeji, smlouvy o výměně, dohody o výživném, darovací smlouvy, smlouvy o hypotéce, zástavní smlouvy, leasingové smlouvy a nájemní smlouvy) a jiné úkony (záruční úkony požadované různými institucemi po vykonavatelích záruk),
 • zakládací akty obchodních společností, sdružení a nadací,
 • ověřování dokumentů,
 • ověřování pravosti podpisů a pečetí,
 • veškeré další činnosti stanovené zákonem.

Ostatní právnické profese

Soudní exekutoři

Národní unie soudních exekutorů Rumunska (UNEJ) je profesní organizací soudních exekutorů, má právní subjektivitu a jejími členy jsou všichni soudní exekutoři. Unie odpovídá za udržování dobrého jména a autority tohoto povolání a jejím hlavním posláním je zastupovat a hájit profesionální zájmy svých členů . Soudní exekutoři jsou organizováni do patnácti komor zřízených při příslušných odvolacích soudech.

Na internetových stránkách Národní unie soudních exekutorů je k dispozici seznam soudních exekutorů.

Soudní úředníci

Ústředním orgánem odpovědným za regulaci povolání administrativních pracovníků soudnictví je Vrchní rada soudců a státních zástupců (CSM).

Za počáteční a průběžné vzdělávání soudních úředníků odpovídá Národní škola pro soudní úředníky (SNG), veřejná instituce s právní subjektivitou pod dohledem Vrchní rady soudců a státních zástupců.

V rumunském justičním systému pracují různé kategorie soudních úředníků:

 • soudní úředníci přítomní při slyšení,
 • statistici,
 • rešeršní pracovníci,
 • specializovaní IT pracovníci,
 • archiváři,
 • úředníci soudní kanceláře.

Další informace o této profesní kategorii naleznete v tomto dokumentu  PDF (354 Kb) ro.

Asistenti soudce

Asistenti soudce jsou součástí soudního senátu v prvoinstančních případech týkajících se pracovněprávních sporů a sporů týkajících se sociálního zabezpečení.

Účastní se porady po jednání, mají poradní hlas a podepisují rozsudky, jejich stanovisko je zaznamenáno v rozsudku a uvádějí důvody pro nesouhlasná stanoviska. Pokud jsou součástí soudního senátu asistenti soudce, může předseda jednoho z nich pověřit sepsáním rozsudku.

Asistenti soudce jsou nominováni Ministerstvem spravedlnosti a navrhováni Hospodářskou a sociální radou na dobu pěti let; musí mít alespoň pětiletou praxi v rámci některé právnické profese a musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem.

Během svého funkčního období mají asistenti soudce stabilní pozici, řídí se pouze zákony, skládají zákonem stanovenou přísahu a vztahují se na ně právní ustanovení o povinnostech, zákazech, neslučitelnosti, výjimkách, disciplinárních sankcích a důvodech odvolání, která se vztahují na soudce a státní zástupce.

Celkový počet míst asistentů soudce a jejich přidělení soudům v závislosti na objemu práce stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti.

Podmínky, výběr a postup Hospodářské a sociální rady při navrhování kandidátů na jmenování na pozice asistentů soudce Ministerstvem spravedlnosti, jakož i podmínky pro jejich delegování, detašování a přeložení jsou stanoveny rozhodnutím vlády.

Pomocní soudci

V rámci Nejvyššího kasačního a trestního soudu působí tým pomocných soudců, kteří se účastní jednání tohoto soudu.

Mezi povinnosti pomocných soudců patří:

 • zajistit, aby soudní úředníci přítomní při slyšení a archiváři udělali vše potřebné pro hladký průběh jednání, a řídit práci soudních úředníků přítomných při slyšení,
 • připravit některé zprávy v průběhu řízení (o zásadě přípustnosti opravného prostředku a návrhu na kasační stížnost),
 • zaznamenat ústní vyjádření účastníků řízení a státních zástupců a opatření nařízená soudem v rámci každé věci,
 • sepisovat záznamy kromě záznamů z jednání,
 • účast na jednáních s poradním hlasem,
 • vypracovat rozsudky v souladu s přidělením tohoto úkolu předsedou senátu, při dodržení zákonných lhůt atd.

Podrobný popis práce pomocných soudců naleznete v tomto dokumentu  PDF (126 Kb) ro.

Poslední aktualizace: 10/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.