Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Druhy právnických profesí

Rumunsko

Tato stránka vám poskytne přehled o právnických povoláních v Rumunsku.

Obsah zajišťuje
Rumunsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Právnické profese – úvod

V Rumunsku existují následující právnická povolání:

Státní zástupci

Organizace

Rumunský systém státního zastupitelství zahrnuje:

 • státní zastupitelství při odvolacích soudech, tribunálech, tribunálech pro věci mladistvých a rodinného práva a při okresních soudech,
 • státní zastupitelství při vojenských soudech.
 1. Nejvyšším orgánem je státní zastupitelství, včetně zvláštních útvarů (Národní protikorupční odbor a Odbor pro vyšetřování organizovaného zločinu a terorismu), které je zřízeno při Nejvyšším kasačním a trestním soudu.
 2. První úroveň: státní zastupitelství při okresních soudech (176).
 3. Druhá úroveň: státní zastupitelství při tribunálech (42) a státní zastupitelství při Tribunálu pro věci mladistvých a rodinného práva (1).
 4. Třetí úroveň: státní zastupitelství při odvolacích soudech (15).

Ústředním orgánem odpovědným v rámci justice za regulaci povolání státních zástupců je Vrchní rada soudců a státních zástupců. Počáteční a průběžné vzdělávání soudců a státních zástupců zajišťuje Národní ústav soudců a státních zástupců, což je veřejný orgán s právní subjektivitou, který funguje pod dohledem Vrchní rady soudců a státních zástupců. Státní zastupitelství vykonává své pravomoci prostřednictvím státních zástupců působících na úřadech státního zastupitelství. Tyto úřady státního zastupitelství jsou zřízeny při všech soudech, s výjimkou tribunálů pro disciplinární věci.

Státní zastupitelství v trestním řízení vedeném při odvolacích soudech, tribunálech, tribunálech pro věci mladistvých a rodinného práva a při okresních soudech.

Institucionální hierarchie státních zastupitelství je následující:

 1. Vrcholem v hierarchii je státní zastupitelství zřízené při Nejvyšším kasačním a trestním soudu (Nejvyšší státní zastupitelství), které řídí rumunský nejvyšší státní zástupce. Jeho úkolem je koordinace činnosti státních zastupitelství při 15 odvolacích soudech.
 2. Státní zastupitelství při odvolacích soudech koordinují činnost státních zastupitelství při 43 tribunálech (včetně specializovaného tribunálu pro věci mladistvých a rodinného práva) a v jejich čele stojí vrchní státní zástupce.
 3. Státní zastupitelství při tribunálech koordinují činnost státních zastupitelství při 176 aktivních soudech prvního stupně a v jejich čele stojí první státní zástupce.
 4. Státní zastupitelství při 176 aktivních soudech prvního stupně představují první (nejnižší) úroveň v hierarchii a v jejich čele stojí první státní zástupci.

V rámci Nejvyššího státního zastupitelství při Nejvyšším kasačním a trestním soudu působí dva samostatné specializované útvary. Jsou to:

 • Národní protikorupční odbor (DNA), který odpovídá za vyšetřování a trestní stíhání trestných činů souvisejících s korupcí. V jeho čele stojí hlavní státní zástupce.
 • Odbor pro vyšetřování organizovaného zločinu a terorismu (DIICOT), který odpovídá za vyšetřování a trestní stíhání organizovaného zločinu a terorismu. Tento úřad řídí hlavní státní zástupce, který pracuje pod dohledem rumunského nejvyššího státního zástupce.

Státní zastupitelství v trestním řízení vedeném při vojenských soudech

Trestní řízení týkající se trestných činů spáchaných příslušníky ozbrojených sil vede vojenské státní zastupitelství, které má právní postavení vojenské jednotky. Vojenská státní zastupitelství jsou zřízena při vojenských tribunálech, při regionálním vojenském tribunálu v Bukurešti a vojenském odvolacím soudu v Bukurešti.

Funkční hierarchie státních zástupců

Státní zástupci jednají v souladu se zásadami zákonnosti, nestrannosti a hierarchické kontroly.

Musí jednat v souladu se zákonem, zachovávat a chránit lidskou důstojnost a bránit práva osob.

Státní zástupci na všech státních zastupitelstvích jsou podřízeni vedoucímu daného státního zastupitelství, který je podřízen vedoucímu státního zastupitelství na vyšší hierarchické úrovni.

Kontrola nad podřízenými státními zástupci ze strany nejvyššího státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství při Nejvyšším kasačním a trestním soudu, hlavního státního zástupce Národního protikorupčního odboru a vrchního státního zástupce státního zastupitelství při odvolacím soudu může být vykonávána buď přímo, nebo prostřednictvím státních zástupců – kontrolorů.

Úloha a povinnosti

V Rumunsku jsou dvě kategorie státních zástupců:

 1. Civilní státní zástupci, kteří odpovídají za vyšetřování a trestní stíhání trestných činů spáchaných civilisty.
 2. Vojenští státní zástupci, kteří odpovídají za vyšetřování a trestní stíhání trestných činů spáchaných obecně příslušníky ozbrojených sil.

Kategorie státních zástupců činných na národní úrovni jsou tyto:

 • rumunský nejvyšší státní zástupce (vedoucí Nejvyššího státního zastupitelství při Nejvyšším kasačním a trestním soudu),
 • hlavní státní zástupce (vedoucí Národního protikorupčního odboru a Odboru pro vyšetřování organizovaného zločinu a terorismu),
 • vrchní státní zástupci (vedoucí státních zastupitelství při odvolacích soudech),
 • první státní zástupci (vedoucí státních zastupitelství při tribunálech a soudech prvního stupně),
 • státní zástupci – vedoucí úseků (vedoucí vnitřních úseků státních zastupitelství),
 • státní zástupci – vedoucí služeb (vedoucí vnitřních služeb státních zastupitelství),
 • státní zástupci – vedoucí kanceláří (vedoucí vnitřních kanceláří státních zastupitelství) a
 • státní zástupci.

Je-li to považováno za nutné, z moci úřední nebo na žádost Vrchní rady soudců a státních zástupců, může ministr spravedlnosti jmenovat státní zástupce navržené rumunským nejvyšším státním zástupcem, hlavním státním zástupcem Národního protikorupčního odboru nebo samotným ministrem spravedlnosti, aby kontrolovali:

 • efektivnost řízení ze strany státních zástupců,
 • výkonnost a plnění úkolů státních zástupců a
 • kvalitu pracovních vztahů státních zástupců s občany a s jinými zúčastněnými osobami.

Pod tuto kontrolu nespadají všechna opatření, která mohou státní zástupci přijmout v průběhu trestního vyšetřování, ani z toho vyplývající rozhodnutí.

Ministr spravedlnosti může požádat rumunského nejvyššího státního zástupce, popř. hlavního státního zástupce Národního protikorupčního odboru, aby podali zprávu o činnosti státních zastupitelství a zajistili pokyny k opatřením, která mají být přijata pro předcházení trestné činnosti a boj proti ní.

Nejvyšší státní zastupitelství při Nejvyšším kasačním a trestním soudu předkládá výroční zprávu o své činnosti Vrchní radě soudců a státních zástupců a ministrovi spravedlnosti, který poté předloží závěry o zprávě rumunskému parlamentu.

Soudci

Organizace

Vládním orgánem odpovědným za regulaci povolání soudců je Vrchní rada soudců a státních zástupců. Počáteční a průběžné vzdělávání soudců a státních zástupců zajišťuje Národní ústav soudců a státních zástupců, což je veřejný orgán s právní subjektivitou, který funguje pod dohledem Vrchní rady soudců a státních zástupců.

Úloha a povinnosti

V Rumunsku se soudci specializují na následující druhy případů:

 • občanskoprávní věci a výkon občanskoprávních rozhodnutí,
 • trestněprávní věci a výkon trestních rozhodnutí,
 • obchodní věci (konkursní soudce),
 • věci týkající se rodiny a mladistvých,
 • správní a daňové / finanční věci,
 • věci týkající se zaměstnaneckých sporů a sociálního zabezpečení,
 • ústavní věci,
 • vojenské věci.

Organizace právnických povolání: advokáti

Advokáti

Ústředním orgánem odpovědným za regulaci povolání advokátů je Národní unie rumunských advokátních komor; jde o právnickou osobu veřejného zájmu, pod níž spadají všechny rumunské advokátní komory. Zajišťuje právně kvalifikované uplatňování práva na obhajobu, kvalitu odborné způsobilosti, dodržování profesní etiky a ochranu důstojnosti a cti svých členů. Pod Národní unii rumunských advokátních komor spadají všechny rumunské advokátní komory.

Právní databáze

Informace o rumunských advokátech jsou k dispozici na internetové stránce Národní unie rumunských advokátních komor.

Je přístup do této databáze zdarma?

Ano, přístup do databáze je zdarma.

Právní poradci

V souladu s právním řádem mohou právní poradci vytvářet župní (județ) sdružení, a to podle oblasti činnosti na základě svého profesního zaměření, případně vytvářet sdružení na národní úrovni, a to v souladu se zákony o sdruženích a nadacích. Jedním z profesních sdružení vytvořených v souladu se zákonem o sdruženích a nadacích je Unie kolegií právních poradců. Pod Unii kolegií právních poradců spadají všechna župní kolegia právních poradců. Právní poradci se mohou sdružovat i v jiných profesních sdruženích. Seznam právních poradců pro jednotlivé župy je k dispozici na internetových stránkách členů Unie kolegií právních poradců. (odkazy jsou k dispozici na internetových stránkách Unie kolegií právních poradců).

Notáři

Organizace

Ministerstvo spravedlnosti v souladu s právním řádem pověřilo výkonem notářských služeb ve veřejném zájmu Národní unii notářů. Národní unie notářů je profesní orgán zastupující notáře, který odpovídá za organizaci povolání notáře, za ochranu jejich profesních zájmů a za udržování dobrého jména a autority tohoto povolání. Členy této unie jsou všichni notáři. Notáři jsou organizováni do 15 komor, každá z nich sídlí při odvolacím soudu.

Úloha a povinnosti

V Rumunsku poskytují notáři následující právní služby:

 • úkony v dědickém řízení (dědění ze zákona, ze závěti),
 • uzavírání smluv (smlouva o prodeji, smlouva o výměně, dohody o výživném, darovací smlouva, smlouva o hypotéce, zástavní smlouva a pronájem věcí osobní potřeby a smlouvy týkající se nemovitostí) a jiné úkony (záruční úkony vyžadované různými institucemi pro jejich správce),
 • zakládací akty obchodních společností, sdružení a nadací,
 • ověřování dokumentů,
 • ověřování pravosti podpisů a pečetí,
 • veškeré další činnosti stanovené zákonem.

Další právnická povolání

Soudní exekutoři

Národní unie soudních exekutorů Rumunska je profesní organizací soudních exekutorů, má právní subjektivitu a jejími členy jsou všichni soudní exekutoři. Tato unie odpovídá za ochranu profesních zájmů svých členů a za udržování dobrého jména a autority tohoto povolání. Soudní exekutoři jsou organizováni do 15 komor zřízených při příslušných odvolacích soudech.

Na internetových stránkách této unie a na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti je k dispozici seznam soudních exekutorů. Tyto dvě databáze mají ale odlišné uspořádání.

Administrativní pracovníci soudnictví

Ústředním orgánem odpovědným za regulaci povolání administrativních pracovníků soudnictví je Vrchní rada soudců a státních zástupců.

Za počáteční a průběžné vzdělávání administrativních pracovníků soudnictví odpovídá Národní škola pro administrativní pracovníky soudnictví, veřejná instituce s právní subjektivitou pod dohledem Vrchní rady soudců a státních zástupců.

V rumunském justičním systému pracují různé kategorie administrativních pracovníků soudnictví:

 • soudní úředníci,
 • statistici,
 • rešeršní pracovníci,
 • specializovaní IT pracovníci,
 • archiváři,
 • úředníci soudní kanceláře.

Další informace o této profesní kategorii naleznete v tomto dokumentu PDF (390 Kb) en.

Poslední aktualizace: 09/09/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.