Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Druhy právnických profesí

Slovensko

Na této stránce najdete přehled právnických povolání na Slovensku. Státní zástupci Soudci Právní zástupci Právní zástupci / právní poradci Notáři

Obsah zajišťuje
Slovensko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Právnická povolání – úvod

Státní zástupci / prokurátoři

Organizace

Prokuratura Slovenské republiky je nezávislým státním orgánem, v jehož čele stojí generální prokurátor. V rámci svých pravomocí prokuratura Slovenské republiky chrání práva a zájmy fyzických osob, právnických osob a státu zaručené zákonem.

Prokuratura Slovenské republiky má svou vlastní samostatnou rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu.

Postavení a úloha prokuratury a generálního prokurátora jsou upraveny Ústavou Slovenské republiky (článkem 149) a zákonem č. 153/2001 Sb., o prokuratuře, který mimo jiné upravuje pravomoci generálního prokurátora a ostatních prokurátorů. Zákon rovněž upravuje organizaci a řízení prokuratury. Postavení, práva a povinnosti prokurátorů jsou specifikovány v zákoně č. 154/2001 Sb., o prokurátorech a právních čekatelích prokuratury.

Hierarchický systém

Plnění úlohy prokuratury jako orgánu ochrany práva vyžaduje hierarchické uspořádání. To umožňuje jednotné uplatňování zákonů a jiných obecně závazných předpisů, jakož i jednotné uplatňování trestní politiky.

V rámci hierarchického systému prokuratury jsou jednotliví prokurátoři podřízeni nadřízeným prokurátorům a všichni jsou pak podřízeni generálnímu prokurátorovi Slovenské republiky.

Pravomoci

Mezi pravomoci prokuratury patří:

 • trestní stíhání osob podezřelých ze spáchání trestného činu a dozor nad zachováváním zákonnosti jak před zahájením trestního stíhání v rozsahu podle příslušného zákona, tak během přípravného řízení,
 • dozor nad zachováváním zákonnosti v místech/podmínkách, kde jsou drženy osoby zbavené osobní svobody nebo osoby, jejichž osobní svoboda je omezena na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného státního orgánu,
 • výkon pravomocí prokuratury v soudních řízeních,
 • zastupování státu v soudním řízení, pokud tak stanoví příslušný zákon,
 • dozor, v rozsahu stanoveném zákonem, nad zachováváním zákonnosti v rámci činnosti orgánů veřejné správy,
 • podílení se na přípravě a realizaci preventivních opatření zaměřených na předcházení porušování zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů,
 • podílení se na odstraňování příčin a podmínek trestné činnosti, na prevenci a potírání kriminality,
 • podílení se na tvorbě právních předpisů (účast na legislativním procesu),
 • plnění dalších povinností, pokud tak stanoví zvláštní zákon/akt nebo mezinárodní smlouva vyhlášená způsobem stanoveným zákonem.

Úkoly

Generální prokurátor a jednotliví prokurátoři plní všechny úkoly, které spadají do působnosti prokuratury, a při plnění svých povinností využívají všechny dostupné zákonné prostředky. Jsou povinni:

 • uplatňovat (podle svého nejlepšího vědomí a svědomí) Ústavu Slovenské republiky, ústavní zákony, zákony, mezinárodní smlouvy vyhlášené zákonem stanoveným způsobem a ostatní obecně závazné právní předpisy,
 • respektovat a chránit lidskou důstojnost a základní lidská práva a svobody a vyvarovat se jakékoliv diskriminace,
 • chránit veřejný zájem,
 • postupovat iniciativně, spravedlivě, nestranně a bez průtahů.

Hierarchie

Organizační systém prokuratury Slovenské republiky se skládá z následujících orgánů:

Generální prokuratura je nejvyšším orgánem a vrcholem systému prokuratury. Součástí generální prokuratury jsou tyto orgány:

 • úřad zvláštní prokuratury založený za účelem odhalování a stíhání případů korupce a organizované trestné činnosti,
 • vojenská součást generální prokuratury,
 • krajské prokuratury (8), které jsou nadřízené okresním prokuraturám v rámci svého kraje, a hlavní vojenská prokuratura (1), která je nadřízená obvodním vojenským prokuraturám,
 • okresní prokuratury (55) a obvodní vojenské prokuratury (3).

Ministerstvo obrany odpovídá za poskytování potřebného materiálu a finančních zdrojů vojenské sekci generální prokuratury a všem vojenským prokuraturám.

Ústředí generální prokuratury sídlí v Bratislavě.

Sídla a územní obvody podřízených prokuratur odpovídají sídlům a územním obvodům příslušných soudů. Sídla a územní příslušnost však neodpovídají správnímu územnímu členění země.

Prokurátor plní své povinnosti v rámci svého služebního poměru, který vzniká jeho jmenováním. Prokurátora jmenuje do funkce prokurátora bez časového omezení generální prokurátor. Při přijímání této funkce musí prokurátor složit slib bez výhrady.

Kvalifikace

Do funkce prokurátora může být jmenován pouze státní příslušník Slovenské republiky, který splňuje následující podmínky:

 • dosáhnout věku alespoň 25 let ke dni jmenování,
 • mít vysokoškolské právnické vzdělání,
 • mít plnou způsobilost k právním úkonům,
 • být bezúhonný a jeho morální vlastnosti musí zaručovat, že bude svou funkci řádně vykonávat,
 • plně ovládat úřední jazyk,
 • mít trvalý pobyt na území Slovenské republiky,
 • nebýt členem žádné politické strany ani politického hnutí,
 • složit prokurátorskou zkoušku,
 • mít písemný souhlas se svým jmenováním prokurátorem ke konkrétní prokuratuře.

Prokurátorem vojenské prokuratury může být jen voják, který je:

 • ve služebním poměru vojáka z povolání,
 • jmenovaný nebo povýšený do hodnosti důstojníka nebo generála,
 • vyčleněný k plnění povinností u vojenské prokuratury na základě zvláštního zákona.

K prokurátorským zkouškám se může přihlásit pouze právní čekatel. Volná místa právních čekatelů jsou obsazována na základě výběrových řízení.

Odborné justiční zkoušky, advokátní zkoušky a notářské zkoušky jsou podle tohoto zákona taktéž považovány za prokurátorské zkoušky.

Povýšení do funkce vedoucího prokurátora nebo na vyšší místo u prokuratury je možné pouze na základě výběrového řízení.

Dočasné přidělení prokurátora k výkonu funkce u jiné prokuratury je podmíněno jeho souhlasem. Přeložení prokurátora na jinou prokuraturu je taktéž podmíněno jeho souhlasem, žádostí o přeložení nebo rozhodnutím kárné komise o takovém přeložení.

Generální prokurátor je oprávněn suspendovat prokurátora, pokud je proti němu vedeno trestní stíhání pro spáchání úmyslného trestného činu nebo pokud je proti němu vedeno kárné řízení z důvodu jednání, které by mohlo vést k odvolání prokurátora z funkce.

Služební poměr prokurátora může být ukončen jedině z důvodů stanovených zákonem.

Úloha a povinnosti

Prokurátor má pravomoc dohlížet na dodržování zákonnosti jak před zahájením stíhání, tak během přípravného řízení. Při výkonu tohoto dohledu je prokurátor oprávněn:

 • vydávat závazné pokyny policii před zahájením trestního řízení, během vyšetřování a zkráceného vyšetřování a určovat lhůty pro vyřizování věcí. Veškeré pokyny musí být obsaženy v předmětném spisu,
 • vyžadovat spisy, dokumenty, materiály a zprávy o stavu policejního vyšetřování, jakmile již bylo zahájeno stíhání, za účelem zjištění, zda policie zahájila trestní stíhání včas a řádně v něm postupuje,
 • účastnit se provádění úkonů policie, provádět jednotlivé úkony vyšetřování nebo vést celé vyšetřování nebo zkrácené vyšetřování, vydávat rozhodnutí v jakýchkoli záležitostech. Při těchto úkonech prokurátor postupuje v souladu se zákonem. Proti rozhodnutím prokurátora a policejních orgánů je možno podávat stížnosti,
 • vrátit věc policejnímu orgánu s pokyny k doplnění vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování a stanovit lhůtu pro vyřízení věci; prokurátor vyrozumí o vrácení věci obviněného i poškozeného,
 • rušit nezákonná nebo nedůvodná usnesení policejních orgánů a nahrazovat je vlastními rozhodnutími. Prokurátor je oprávněn rozhodnout o přerušení trestního stíhání nebo postoupení věci jinému orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Pokud prokurátor nahradí usnesení policejního orgánu vlastním rozhodnutím jinak než na základě stížnosti podané oprávněnou osobou, lze proti rozhodnutí prokurátora a usnesení policejního orgánu podat stížnost. Prokurátor je také oprávněn nařídit, aby bylo ve věci vedeno vyšetřování a zkrácené vyšetřování.

Pouze prokurátor je oprávněn:

 • podat obžalobu,
 • uzavřít dohodu o vině a trestu s obviněným a podat soudu návrh na její schválení,
 • přerušit trestní stíhání,
 • zastavit trestní stíhání, podmíněně či nepodmíněně,
 • schválit smír nebo vyřízení věci v přípravném řízení a zastavit trestní stíhání,
 • nařídit zajištění majetku obviněného a určit, na které prostředky a věci se toto zajištění vztahuje, nebo takové zajištění zrušit,
 • provést zajištění nároku poškozeného na náhradu škody, zrušit takové zajištění (i částečně) nebo z něj stanovit výjimky,
 • nařídit exhumaci mrtvého,
 • žádat o souhlas k trestnímu stíhání nebo k návrhu na vzetí do vazby osoby, v jejímž případě je k takovému úkonu třeba souhlasu Národní rady Slovenské republiky, Soudní rady Slovenské republiky, ústavního soudu nebo Evropského parlamentu,
 • podat soudu návrh na vzetí obviněného do vazby a prodloužení doby trvání vazby,
 • podat návrh na vyžádání obviněného z ciziny,
 • konat předběžné šetření ve vydávacím řízení, nestanoví-li zákon jinak,
 • na základě žádosti příslušného cizího orgánu podat návrh soudu za účelem předběžného zajištění majetku osoby, proti které je vedeno trestní stíhání v cizině, nebo části tohoto majetku nacházejícího se na území Slovenské republiky.

Při výkonu dozoru nad zachováním zákonnosti v zařízeních, kde jsou drženy osoby, které byly zbaveny osobní svobody nebo jejichž svoboda byla omezena, musí prokurátor zajistit, aby:

tyto osoby byly drženy pouze na základě rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí jiného příslušného orgánu v policejních celách nebo v zařízeních, kde se provádí výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody, ochranná léčba, ochranná výchova, ústavní léčení nebo ústavní výchova,

v těchto zařízeních byly dodržovány zákony a ostatní závazné právní předpisy.

V občanskoprávním řízení je prokurátor oprávněn:

 1. podat návrh na zahájení občanskoprávního řízení za účelem:
 • uložení osobě, která dovršila věku 12 let a nedosáhla věku 14 let, ochranné výchovy, pokud tato osoba spáchala trestný čin, za který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody na doživotí,
 • určení nezákonnosti stávky nebo propouštění,
 • určení neplatnosti převodu státního majetku dle zákona o prokazování původu finančních prostředků během privatizace, zákona o podmínkách převodu státního majetku na jiné osoby nebo zákona o správě státního majetku,
 • přezkoumání zákonnosti rozhodnutí orgánu veřejné správy v případech, kdy nebylo vyhověno protestu prokurátora,
 • zrušení nezákonného rozhodnutí obce, pokud obec nezrušila své rozhodnutí na základě protestu prokurátora,
 1. vstoupit do probíhajícího občanského soudního řízení ve věci:
 • způsobilosti k právním úkonům
 • prohlášení za mrtvého
 • péče o nezletilé
 • opatrovnictví
 • zápisu do obchodního rejstříku
 • konkurzu a vyrovnání

Při dohledu nad dodržováním zákonů a jiných právně závazných předpisů orgány veřejné správy je prokurátor oprávněn přezkoumat zákonnost:

 • obecně závazných právních předpisů vydaných orgány veřejné správy,
 • interních správních pravidel vydaných orgány veřejné správy za účelem zajištění plnění úkolů v oblasti veřejné správy,
 • rozhodnutí vydaných ohledně různých záležitostí v oblasti veřejné správy,
 • postupů orgánů veřejné správy při vydávání opatření a rozhodnutí v oblasti veřejné správy.

Soudci

Organizace

Soudní úředníci

 1. Hlavní referent – asistent PDF (382 Kb) sk
 2. Soudní tajemník PDF (295 Kb) sk
 3. Vyšší soudní úředník PDF (460 Kb) sk
 4. Asistent soudce nejvyššího soudu PDF (291 Kb) sk

Právní zástupci

Právní databáze

Další informace jsou k dispozici na webové stránce Slovenské advokátní komory.

Právní zástupci / právní poradci

Právní databáze

Další informace jsou k dispozici na webové stránce slovenského centra právní pomoci.

Notáři

Notář ve Slovenské republice musí mít ukončené vysokoškolské právnické vzdělání.

Úkolem notáře je vykonávat preventivní právnickou činnost a vydávat ověřené úřední listiny.

Dohledem nad notáři je pověřeno Ministerstvo spravedlnosti.

Notáři musí být členy Notářské komory Slovenské republiky.

Právní databáze

Webová stránka Notářské komory poskytuje podporu notářům pouze prostřednictvím intranetu. Přístup prostřednictvím URL je bezplatný, ale vyhledávání informací je omezené.

Databáze poskytuje přístup k:

 • veřejným rejstříkům,
 • seznamu notářů (kontaktní údaje, jazykové dovednosti, úřední hodiny),
 • právním předpisům.
Poslední aktualizace: 27/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.