Druhy právnických profesí

Španělsko

Ve Španělsku se pod pojmem právnická povolání rozumějí profese, jejichž vykonávání vyžaduje speciální právní vzdělání vzhledem k tomu, že příslušníci těchto povolání jsou činní v oblasti uplatňování práva. Soudci Státní zástupci Soudní tajemníci Advokáti Právní poradci Notáři Úředníci odpovědní za vedení rejstříků Procesní zástupci Poradci pro pracovní a sociální záležitosti

Obsah zajišťuje
Španělsko

Právnická povolání – Úvod

Ve Španělsku se pod pojmem právnická povolání rozumějí profese, jejichž vykonávání vyžaduje speciální právní vzdělání vzhledem k tomu, že příslušníci těchto povolání jsou činní v oblasti uplatňování práva.

Ve Španělsku patří k hlavním právnickým povoláním státní zástupci, soudci, advokáti, notáři, soudní tajemníci, úředníci rejstříku nemovitostí a úředníci obchodního rejstříku a procesní zástupci.

Soudci

Organizace

Spravedlnost, která vychází z lidu, vykonávají jménem krále soudci, kteří představují soudní moc. Spravedlnost mohou vykonávat pouze a jedině soudci, kteří vynášejí rozsudky a zajišťují jejich vykonatelnost.

Soudci jsou nezávislí na ostatních pilířích státní moci a řídí se pouze Ústavou a zákony.

Možnost vykonávání soudcovské profese se řídí zásadou zásluh a odborných schopností pro výkon funkce soudce. Výběrové řízení, které je objektivní a transparentní, zaručuje rovné možnosti všech občanů ucházet se o funkci soudce, pokud splňují předepsané podmínky a požadavky kladené na způsobilost k výkonu tohoto povolání a mají k výkonu funkce soudce potřebnou odbornou kvalifikaci a schopnosti.

Organický zákon o soudní moci stanoví, že soudcovskou profesi vykonávají tři kategorie soudců:

 • Soudce Nejvyššího soudu (magistrado del Tribunal Supremo)
 • Soudce vyššího soudu (magistrado)
 • Soudce (juez)

Nejpočetnější vstupní kategorií je kategorie soudců, pro niž organický zákon o soudní moci předepisuje veřejné výběrové řízení, kterého se mohou zúčastnit absolventi magisterského studia práv, doplněného o studium na Justiční akademii.

Povolání soudce je vykonáváno rovněž v kategoriích soudců vyšších soudů a soudců Nejvyššího soudu, v nichž je menší počet soudců.

Soudce Nejvyššího soudu jmenuje Generální rada soudní moci z řad soudců vyšších soudů s nejméně 15letou praxí, z toho nejméně 10 let ve funkci soudce vyššího soudu, přičemž pětina křesel je vyhrazena pro obecně uznávané právníky s nejméně 15letou praxí.

Funkce a úkoly

Soudy mají pravomoc jednat pouze v záležitostech stanovených zákonem.

S jednotlivými typy soudů se můžete seznámit v rubrice „Španělské soudy“.

Soudci jsou při výkonu soudní moci nezávislí na všech soudních orgánech a orgánech správy soudní moci.

Soudci mají trestní a občanskou odpovědnost v případech a formě stanovených zákonem a rovněž mají disciplinární odpovědnost, která je upravena organickým zákonem o soudní moci.

Bližší informace najdete na webových stránkách Generální rady soudní moci.

Státní zástupci

Organizace

Státní zastupitelství (Ministerio Fiscal) je ústavní orgán s vlastní právní subjektivitou. V rámci soudní moci má státní zastupitelství funkční nezávislost a své úkoly vykonává prostřednictvím vlastních orgánů podle zásad jednotnosti, hierarchické podřízenosti a vždy s dodržováním zásad zákonnosti a nestrannosti.

Státní zastupitelství a jeho jednotlivá zastoupení na celém území státu řídí nejvyšší státní zástupce (Fiscal General del Estado). Jeho úkolem je vydávání nařízení, směrnic a pokynů, které jsou potřebné pro zajištění fungování a vnitřní řád této instituce. Kromě toho zajišťuje řízení a kontrolu státního zastupitelství.

Státní zástupci jsou státní úředníci. Státními zástupci se mohou stát absolventi magisterského nebo doktorandského studia práv, kteří jsou vybíráni ve výběrovém řízení. Organizačně státní zástupci spadají pod Nejvyšší státní zastupitelství (Fiscalía General del Estado) a státní zastupitelství jednotlivých autonomních oblastí.

Funkce a úkoly

Článek 124 španělské Ústavy z roku 1978 stanoví, že „úkolem státního zastupitelství je, aniž by byly dotčeny úlohy a funkce jiných orgánů, prosazování spravedlnosti a podávání žalob za účelem ochrany zákonných práv občanů a veřejného zájmu chráněného zákonem, a to buď z moci úřední, nebo na žádost stran, dohlížet na nezávislost soudů a prosazovat u nich uspokojení zájmu společnosti“.

Státní zástupci mají následující povinnosti:

 • Zajišťují efektivní fungování soudnictví v souladu se zákonem a v rámci zákonných lhůt a podmínek podávají žaloby, opravné prostředky a provádějí související úkony a opatření.
 • Vystupují v trestních řízeních, v kterých požadují, aby soudní orgán přijal potřebná předběžná opatření za účelem ochrany práva a provedl nezbytné úkony a kroky pro zjištění skutečností.
 • Vystupují v zákonem stanovených občanskoprávních řízeních, která se týkají ochrany veřejného zájmu nebo zájmů nezletilých, zdravotně postižených nebo právně nezpůsobilých osob, dokud není zajištěno obvyklé zastupování.
 • Vykonávají funkce, které jim ukládají zvláštní právní předpisy ve věci trestní odpovědnosti nezletilých, a to v nejvyšším zájmu nezletilé osoby.

Bližší informace najdete na webových stránkách Státního zastupitelství.

Soudní tajemníci

Organizace

Soudní tajemníci (letrados de la Administración de Justicia) jsou členy sboru vyšších soudních úředníků v rámci soudní správy. Mají status státních úředníků, jsou podřízení ministerstvu spravedlnosti a při výkonu svých pravomocí jednají na vlastní odpovědnost.

Mají vysokoškolské právní vzdělání, složili zvláštní přijímací zkoušku a absolvovali kurz ve středisku právních studií (Centro de Estudios Jurídicos), který je taktéž vázán na složení přijímací zkoušky.

Soudní tajemníci tvoří hierarchicky uspořádaný sbor podléhající ministerstvu spravedlnosti a Secretario de Gobierno (což je úředník pověřený kontrolou zákonnosti dokumentů – registrátor) u každého vyššího soudu autonomních oblastí. Vztahují se na ně prakticky stejná pravidla, podmínky slučitelnosti funkce a omezení jako na soudce.

Funkce a úkoly

V rámci své funkce musí soudní tajemníci zajistit, že všechna rozhodnutí soudců nebo soudů, za která odpovídají, budou vykonána. Musí vždy dodržovat zásady zákonnosti a nestrannosti, autonomie a nezávislosti při poskytování služeb soudního ověření (certifikáty) a při plnění všech funkcí musí dodržovat jednotný postup a dané pořadí.

Soudní tajemníci odpovídají za dokumentaci a přípravu soudních spisů. Vedou záznamy o všech rozhodnutích soudu ve spisech, pečují o řádný průběh soudního řízení a řídí personál soudní kanceláře. Jsou také odpovědní za spolupráci s ostatními orgány veřejné správy a přípravu soudní statistiky.

Další informace o zaměstnancích soudů ve Španělsku jsou k dispozici zde:

Organizace právnických povolání

Advokáti

Profese advokáta je svobodné a nezávislé povolání, které poskytuje službu společnosti. Toto povolání je nezávislé na jakémkoliv orgánu veřejné správy a jeho výkon probíhá v podmínkách volné a spravedlivé hospodářské soutěže (článek 1 obecných předpisů upravujících výkon advokátského povolání ve Španělsku).

Úlohou advokátů je především zastupovat a hájit strany ve všech typech soudních řízení, poskytovat jim poradenství a právní pomoc a zastupovat svého klienta, pokud tato úloha není ze zákona vyhrazená jiným profesím.

Podmínky pro výkon povolání advokáta:

 • Musí být španělským státním příslušníkem nebo státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992.
 • Musí být zletilý a výkonu jeho advokátní praxe nesmějí bránit žádné důvody.
 • Musí být kvalifikovaným advokátem nebo mít magisterské právní vzdělání získané ve Španělsku (nepoužije-li se zákon 30/2006 ze dne 30. října 2006 o podmínkách výkonu funkce advokáta nebo procesního zástupce a příslušné prováděcí předpisy) nebo na zahraniční vysoké škole, které bylo uznáno podle platných právních předpisů.
 • Musí být zapsán v advokátní komoře, která se nachází v místě výhradního nebo hlavního profesního působiště; advokátní praxi však může vykonávat na celém území Španělska.

Odměny advokátů jsou účtovány za poskytnuté služby a lze je hradit formou pevně stanovené odměny, pravidelných plateb nebo na základě hodinové sazby. Výši odměny je možno stanovit volně na základě dohody mezi advokátem a klientem za předpokladu, že budou dodrženy etické normy a nebudou porušena pravidla spravedlivé hospodářské soutěže.

Bližší informace najdete na webových stránkách Generální rady španělských advokátů.

Právní databáze

Je přístup do právních databází zdarma?

Ano, přístup je bezplatný.

Právní poradci

Viz rubrika „Advokáti“.

Notáři

Organizace, úloha a povinnosti

Notář má dvě neoddělitelné role: jako veřejný činitel a jako právní odborník, jehož hlavní veřejnou úlohou je ověřování pravosti právního jednání v soudní i mimosoudní oblasti. Notář sepisuje veřejné listiny a osvědčuje právní skutečnosti na žádost klientů a v souladu s právem, přičemž musí dané skutečnosti ověřit a vyložit a o jejich významu a účinku informovat klienty.

Jelikož notář ve své činnosti vykonává veřejnou státní funkci, mají veřejné listiny jím osvědčené nebo sepsané (notářské listiny, obchodní smlouvy nebo osvědčené listiny) podle své povahy zvláštní procesní a jiné účinky.

Všechny aspekty činnosti notáře ve Španělsku jsou přísně regulovány (jmenování ministrem spravedlnosti, absolvování výběrového řízení, omezený počet míst, odměna podle sazebníku stanoveného státem, odchod do důchodu, disciplinární opatření). Služební postup závisí na počtu odpracovaných let nebo na absolvování zvláštního výběrového řízení, které pro notáře pořádá ministerstvo spravedlnosti.

Pro účast ve výběrovém řízení do notářského sboru je nezbytnou podmínkou vysokoškolské právní vzdělání.

Notáři jsou organizováni do sdružení notářů (jedno v každé autonomní oblasti), v jejichž čele stojí Generální rada notářů (Consejo general del Notariado), které stát svěřil určité kontrolní pravomoci nad tímto povoláním.

Notáři podléhají přímo ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím Generálního ředitelství rejstříků a notářství, které má na starosti kontrolu a dohled nad notářstvími.

Bližší informace najdete na webových stránkách Generální rady španělských notářů: www.notariado.org

Ostatní právnická povolání

Úředníci odpovědní za vedení rejstříků

Rejstřík nemovitostí, obchodní rejstřík a rejstřík movitého majetku jsou soudní rejstříky, které slouží jako veřejné záznamy určitých práv, listin nebo skutečností s hmotnými právními účinky vůči všem (erga omnes), pro které platí presumpce zákonnosti, přesnosti, pravdivosti a úplnosti. To znamená, že není třeba požadovat žádnou dostatečnou záruku (jistoty, ručení), které by potvrzovaly právní nárok. Jde o velmi bezpečný a úsporný systém, neboť zápis do rejstříku je pouze jednorázově zpoplatněn a jeho účinky jsou bezprostřední a trvalé.

Úředníci rejstříku nemovitostí, obchodního rejstříku a rejstříku movitého majetku jsou státní úředníci odpovědní za vedení těchto rejstříků. Mají dvě neoddělitelné role – jako státní úředníci a právní odborníci. Profesionálně a na vlastní odpovědnost vykonávají veřejné funkce stanovené zákonem, konkrétně právními předpisy pro hypoteční úvěry a obchodním a správním právem, a jakožto státní úředníci uznaní zákonem o hypotékách mají pravomoci uznané správními předpisy.

Podmínky výkonu tohoto povolání, počet úředníků, odměna, disciplinární opatření a odchod do důchodu jsou regulovány státem. Tato práce vyžaduje vysokoškolské právní vzdělání a úspěšné absolvování výběrového řízení, které pořádá stát.

Odměna je stanovena na základě státem schváleného sazebníku.

Úředníci odpovědní za vedení rejstříku nemovitostí, obchodního rejstříku a rejstříku movitého majetku jsou sdruženi v Národní komoře úředníků španělských rejstříků, které stát svěřil určité kontrolní funkce nad výkonem tohoto povolání.

Také podléhají ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím Generálního ředitelství rejstříků a notářství, které má na starosti kontrolu a dohled nad rejstříky.

Úředníci odpovědní za vedení rejstříků posuzují právní kvalifikaci listin, pro něž je požadován zápis do rejstříku, který mají na starosti. Dále poskytují poradenské služby veřejnosti v otázkách rejstříků a zveřejňování informací zapsaných v rejstřících a podle potřeby ověřují, zda osoby požadující zápis sledují zákonný zájem, a náležitě chrání citlivé údaje.

Bližší informace najdete na webových stránkách Národní komory úředníků španělského rejstříku nemovitostí, obchodního rejstříku a rejstříku movitého majetku.

Procesní zástupci

Procesní zástupci zastupují práva a zájmy stran u soudů na základě za tím účelem uděleného zplnomocnění, zajišťují hodnověrnost komunikace mezi soudy a stranami a plní další funkce, které jim byly svěřeny jakožto spolupracovníkům soudní moci.

K výkonu funkce je třeba mít titul profesní zástupce (Procurador) nebo profesní titul soudní procesní zástupce (Procurador de los tribunales) (jestliže se použije zákon 34/2006 ze dne 30. října 2006 o podmínkách výkonu funkce advokáta nebo procesního zástupce), být členem Komory procesních zástupců, složit peněžní záruku a složit přísahu nebo slib.

Procesní zástupci podléhají Komoře procesních zástupců a Řídící radě, které dohlíží na řádný a efektivní výkon této funkce.

Odměny procesních zástupců jsou účtované podle sazebníku schváleného ministerstvem spravedlnosti.

Bližší informace najdete na webových stránkách Generální rady španělských procesních zástupců.

Poradci pro pracovní a sociální záležitosti

Poradce pro pracovní a sociální záležitosti (graduado social) je poradce specializovaný na veškeré otázky pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, jenž může intervenovat v řízeních týkajících se práce a sociálního zabezpečení, která jsou vedena před soudem.

Tento poradce může být nápomocen i vyššímu soudu autonomní oblasti (Tribunal Superior de Justicia) a může předkládat i opravný prostředek. U kasační stížnosti platí povinné právní zastoupení advokátem.

Ve Španělsku je více než 25 000 poradců pro pracovní a sociální záležitosti, kteří poskytují poradenství jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

Související odkazy

ŠPANĚLSKÉ MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

GENERÁLNÍ RADA ŠPANĚLSKÉ SOUDNÍ MOCI

ŠPANĚLSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

NÁRODNÍ KOMORA ŠPANĚLSKÝCH SOUDNÍCH TAJEMNÍKŮ

GENERÁLNÍ RADA ŠPANĚLSKÝCH ADVOKÁTŮ

GENERÁLNÍ RADA ŠPANĚLSKÝCH PROCESNÍCH ZÁSTUPCŮ

GENERÁLNÍ RADA ŠPANĚLSKÝCH NOTÁŘŮ

NÁRODNÍ KOMORA ÚŘEDNÍKŮ ŠPANĚLSKÉHO REJSTŘÍKU NEMOVITOSTÍ A OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

GENERÁLNÍ RADA PROFESNÍCH KOMOR ŠPANĚLSKÝCH DIPLOMOVANÝCH SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

Poslední aktualizace: 29/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.