Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Typer af juridiske erhverv

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Juridiske erhverv – introduktion

Advokaterhvervet – indledning

Erhvervet som advokat i Cypern (Κυπριακή Δημοκρατία) er omfattet af de forskellige bestemmelser i advokatloven (Ο περί Δικηγόρων Νόμος), kap. 2, som ændret.

I henhold til bestemmelserne i denne lov skal en person, som ønsker at udøve erhvervet som advokat, opfylde følgende betingelser:

  • have juridisk kandidateksamen eller en uddannelse, der er anerkendt af det juridiske råd (Νομικό Συμβούλιο);
  • have gennemført en etårig praktikperiode i et advokatfirma, hvor mindst en advokat har praktiseret i mindst fem år
  • have bestået de eksamener, der afholdes af eller under tilsyn af det juridiske råd.

Andre lignende erhverv

Der findes ikke lignende erhverv i Cypern såsom f.eks. en notarius publicus. Alt vedrørende retsakter er lovmateriale, og kun medlemmer af Cyperns advokatsamfund (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) har ret til at praktisere i henhold til de relevante love. Pensionerede advokater kan fortsat arbejde som intern juridisk konsulent, både i eksisterende advokatfirmaer og i andre organisationer.

Et enkelt erhverv kan dog siges at være et beslægtet erhverv, nemlig erhvervet som juridisk assistent (δικηγορικοί υπάλληλοι), der er omfattet af en særskilt lovgivning. Personer, der ønsker at arbejde som juridisk assistent, skal have gennemført en ungdomsuddannelse, have arbejdet i mindst seks sammenhængende måneder i et advokatfirma, have en pletfri vandel og indsende en ansøgning til distriktsdomstolens justitskontor i det distrikt, hvor det advokatfirma, som kandidaten arbejder for, er beliggende.

Offentlige anklager (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Organisation

Generelt

Ud over at være rådgiver for staten er Cyperns rigsadvokat (Γενικός Εισαγγελέας) også leder af rigsadvokaturen (Νομική Υπηρεσία) og statsadvokat (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).

Rigsadvokaturen under rigsadvokaten beskæftiger advokater, hvoraf nogle har speciale i strafferet og behandler de sager, der indbringes for kriminaldomstolene. Rigsadvokaten informeres om alle sager og udsteder de relevante retningslinjer.

Ansatte ved rigsadvokaturen og Cyperns politi (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου) med en juridisk kandidateksamen og autorisation til at praktisere som advokat kan også arbejde som offentlig anklager. Selvom disse personer er ansat ved politiet, rapporterer de til og er ansvarlige over for rigsadvokaten i deres virke som offentlige anklagere. Rigsadvokaten har samme beføjelser i relation til disse personers arbejde, som han har i forbindelse med det arbejde, der udføres af rigsadvokaturens egne medarbejdere.

I undtagelsestilfælde har rigsadvokaten beføjelse til at overdrage særlige sager til fremstående praktiserende advokater.

Den offentlige anklagers rolle og pligter

Anklagemyndigheden (Κατηγορούσα Αρχή) ved kriminaldistriktsretten ledes af advokater, der arbejder ved politiets anklagekontorer, om end dette naturligvis ikke udelukker muligheden af, at et medlem af rigsadvokaturen i særlige sager kan få overdraget dette arbejde. Anklagemyndigheden ved kriminaldomstolene ledes af advokater fra rigsadvokaturen. Uanset hvem der er leder af anklagemyndigheden, henhører de alle under rigsadvokaten, som på ethvert tidspunkt kan intervenere og undertiden afbryde straffesager.

Rigsadvokaturen ledes af rigsadvokaten bistået af vicerigsadvokaten (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), efterfulgt af kammeradvokater (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), senioradvokater (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) og advokater (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). En af kammeradvokaterne er leder af den strafferetlige afdeling (Τμήμα Ποινικού Δικαίου) og rapporterer også her til rigsadvokaten.

Retsmøder tager form af en mundtlig diskussion. Anklageren fremlægger sin bevisførelse, og anklagemyndighedens vidner afhøres, krydsforhøres og afhøres igen af anklagemyndigheden. Når alle anklagemyndighedens vidner er afhørt, skal retten afgøre, om anklagemyndigheden har en prima facie-sag. Hvis dette er tilfældet, bedes sagsøgte tilkendegive, om han ønsker at bestride sagsøgers påstand, og retten meddeler ham, at han kan indkalde sine egne vidner og vidne under edsansvar, hvorefter både anklagedes vidner og anklagede krydsforhøres af anklageren. Ellers kan han udtale sig fra vidneskranken uden at være under edsansvar, og i så fald bliver han ikke krydsforhørt.

Retten afsiger dom efter retsmødet. Frifindes anklagede, sættes han på fri fod. Dømmes anklagede, får forsvaret lejlighed til at plædere for at få nedsat straffen, og når sagen er færdigbehandlet, afsiger retten endelig dom.

Dommere

Organisation

Domstolenes struktur i Cypern er meget enkel.

Højesteret (Ανώτατο Δικαστήριο)

Højesteret er oprettet på grundlag af bestemmelserne i retsplejeloven (Miscellaneous Provisions) fra 1964 (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [lov 33/1964], efter at præsidenten for både højesteret og den højeste forfatningsdomstol (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) var fratrådt, hvilket mere eller mindre medførte en opløsning af de to domstole, da repræsentanter for det tyrkiske samfund i de forskellige statslige organer ikke deltog og godkendte de nødvendige beslutninger.

Medlemmerne af højesteret udnævnes af Cyperns præsident. Der er 13 medlemmer, hvoraf en udpeges til præsident. Personer med pletfri vandel og mindst 12 års dadelfri tjeneste som jurist kan udnævnes til medlem af højesteret.

Kriminaldomstole (Κακουργιοδικεία)

Kriminaldomstolen er den øverste strafferet i første instans i Cypern og omfatter tre dommere (præsidenten, en dommer fra den højeste distriktsdomstol og en dommer fra en distriktsdomstol). Medlemmer af kriminaldomstolen udpeges af højesteret for to år blandt præsidenterne for distriktsdomstolene, dommerne fra den højeste distriktsdomstol og dommerne fra distriktsdomstolene).

Distriktsdomstole (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Der findes en distriktsdomstol i hver provins i Cypern. De har ubegrænset jurisdiktion bortset naturligvis fra sager, der henhører under højesterets jurisdiktion og nedenstående underretter med kompetence på særlige områder. Dommere ved distriktsdomstolene er opdelt i retspræsidenter for distriktsdomstole, dommere ved den højeste distriktsdomstol og dommere ved distriktsdomstole. Distriktsdomstolenes dommere udnævnes, overflyttes og forfremmes af højesteret.

Familiedomstole (Οικογενειακά Δικαστήρια)

Familiedomstolene, hvis retsgrundlag er lov om familiedomstole (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (lov 23/90), er sammensat af tre dommere (en præsident og to lægdommere), som alle har en juridisk baggrund og har arbejdet som advokat før deres udnævnelse.

Domstole for lejekontrol (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Disse særlige domstole består af tre dommere, en præsident og to lægdommere. Retspræsidenten skal være advokat og have arbejdet som advokat i mindst samme antal år, som det kræves for at blive udnævnt til distriktsdomstolen.

Arbejdsretter (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Lige som domstolene for lejekontrol består arbejdsretterne af tre dommere, en præsident og to lægdommere. Præsidenten skal være advokat og have arbejdet som advokat i fem år før udnævnelsen til dommer.

Militærdomstol (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

Den sidste særlige domstol er militærdomstolen, hvis præsident skal være en velanskreven advokat, som på tidspunktet for sin udnævnelse skal have de kvalifikationer, der er nødvendige for at blive udnævnt som dommer ved distriktsdomstolen. Præsidenten for militærdomstolen skal være militærofficer med mindst rang af oberst. Lægdommerne ved militærdomstolen skal være professionelle militærpersoner.

Fortegnelse (Ευρετήριο)

På højesterets websted findes generelle oplysninger om og en fortegnelse over domstolene i Cypern.

Rolle og ansvarsopgaver

Højesteret

Højesteret er appelinstans for domme afsagt af alle lavere domstole i Cypern og er domstol i første instans for en række anliggender vedrørende forvaltningsret og søretlige anliggender. Den udsteder retskendelser af typen certiori, mandamus o.l. og fører tilsyn med alle lavere domstole i Cypern for at sikre, at de fungerer korrekt, og udøver disciplinærkontrol med dommerne.

Kriminaldomstole

Kriminaldomstolene har, bortset fra i visse meget alvorlige forbrydelser, kompetence til at pådømme alle sager i første instans, der er strafbare i henhold til straffeloven (Ποινικός Κώδικας), eller enhver anden lovovertrædelse begået i Cypern eller de områder, der hører under den britiske base, og involverer cyprioter, enten som lovovertrædere eller ofre, eller i ethvert andet land, mens anklagede var i Cyperns tjeneste eller om bord på et skib eller et luftfartøj i Cypern eller på sådanne steder og under sådanne omstændigheder, der er omfattet af loven.

Distriktsdomstole

Distriktsdomstolene, der består af en præsident, har jurisdiktion til i første instans at prøve og afsige dom i enhver sag, som henhører under deres lokale jurisdiktion.

En dommer ved højesteret eller en distriktsdomstol har jurisdiktion (med visse undtagelser) til at afgøre enhver sag, hvor det bestridte beløb eller værdien af den omhandlede forskel ikke overstiger 500 000,00 EUR for en højesteretsdommer og 100 000,00 EUR for en distriktsdommer.

Distriktsdomstolenes strafferetlige jurisdiktion omfatter alle forbrydelser begået inden for domstolens distrikt, og for hvilke strafferammen ikke overstiger fem års fængsling eller en bøde på 50 000,00 EUR og/eller begge, og for hvilken domstolen kan kræve godtgørelse på op til 6 000,00 til ofret.

Alle domme afsagt af distriktsdomstole i både civil- og strafferetlige sager kan appelleres til højesteret.

Særlige domstole

Familiedomstolens jurisdiktion omfatter næsten alle ægteskabssager. Domstolen for lejekontrols jurisdiktion er begrænset til tvister vedrørende bygninger, der er omfattet af lejekontrol. Arbejdsrettens jurisdiktion omfatter alene relationer mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og den behandler især sager om påstande om uberettiget afskedigelse. Militærdomstolen har jurisdiktion til at prøve straffesager, der involverer nationalgardens medlemmer (Εθνική Φρουρά), eller hvor nationalgardens forskrifter er blevet overtrådt.

Alle domme afsagt af ovenstående domstole kan appelleres til højesteret.

Organisation af juridiske erhverv: Advokater (Δικηγόροι)

Der findes et standardsystem for juridiske tjenester i Cypern, og alle, der tilbyder disse tjenester, betegnes advokat, uanset hvilket land de har studeret i, og hvilken universitetsuddannelse de har erhvervet i forbindelse med deres jurastudier.

Der findes en fortegnelse over advokater på internettet, som advokater og dommere har fri adgang til, og som er tilgængelig for offentligheden mod et gebyr.

Juridiske databaser

Webstedet leginetcy indeholder lovgivning, sædvaneret og forskrifter og er gratis for advokater, dommere og regeringskontorer. Alle andre, som ønsker adgang til dette websted, skal betale et gebyr. Webstedet cylaw indeholder domme, og der er gratis adgang for alle.

Advokater/juridiske rådgivere (Νομικοί Σύμβουλοι)

Der findes et standardsystem, som advokater/juridiske rådgivere praktiserer under.

Notarius publicus (Συμβολαιογράφοι)

Erhvervet som notarius publicus er ukendt i Cypern. Normalt udføres en notarius publicus' opgaver af en advokat.

Andre juridiske erhverv

Følgende juridiske erhverv i Cypern er relateret til det juridiske erhverv.

Justitssekretærer (Πρωτοκολλητές)

Justitssekretærer udnævnes af højesteret og er embedsmænd ved domstolene og normalt advokater med en juridisk baggrund. Justitssekretærer har særlige opgaver, der er fastlagt i den relevante lovgivning. Den ledende justitssekretær udnævnes af højesteret og fører tilsyn med domstolens medarbejdere.

Fogeder

Der findes to typer fogeder i Cypern: Fogeder for den private sektor, hvis myndighed er begrænset til at forkynde forskellige retsdokumenter, og fogeder ansat af domstolene, hvis væsentligste opgave er at fuldbyrde domstolens afgørelser.

Juridiske assistenter (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

En juridisk assistent skal have arbejdet i seks måneder i et advokatfirma og indgive en ansøgning til justitssekretæren ved distriktsdomstolen i det distrikt, hvor det pågældende advokatfirma er etableret.

Relevante links

Rigsadvokatens kontor

Højesteret

Sidste opdatering: 11/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.