Typer af juridiske erhverv

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Juridiske erhverv — Indledning

Andre lignende erhverv

Der findes ikke lignende erhverv i Cypern såsom f.eks. en notarius publicus. Alt, hvad der har at gøre med retlige anliggender, er lovstof, og kun medlemmer af Cyperns advokatsamfund (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos) har ret til at udøve advokatvirksomhed i henhold til de relevante love. Pensionerede advokater kan naturligvis fortsat arbejde som interne juridiske konsulenter, både i eksisterende advokatfirmaer og i andre organisationer.

Et enkelt erhverv kan dog siges at være et beslægtet erhverv, nemlig erhvervet som juridisk assistent (dikigorikoí ypálliloi), der er omfattet af særskilt lovgivning. Personer, der ønsker at arbejde som juridisk assistent, skal have gennemført en ungdomsuddannelse, have arbejdet i mindst seks sammenhængende måneder i et advokatfirma, have et upåklageligt omdømme og indsende en ansøgning til justitssekretæren (Protokollitís) hos den kredsdomstol (Eparchiakó Dikastírio) i den kreds, hvor det advokatfirma, som kandidaten arbejder for, er beliggende.

Anklagere (Dimósioi Katígoroi)

Organisation

Generelt

Ud over at være rådgiver for staten er Cyperns rigsadvokat (Genikós Eisangeléas) også leder af rigsadvokaturen (Nomikí Ypiresía) og statsadvokat (Ypéfthynos tis Ypiresías Diacheírisis Poinikón Ypothéseon).

Rigsadvokaturen under rigsadvokaten beskæftiger advokater, hvoraf nogle har speciale i strafferet og behandler de sager, der indbringes for retterne i første instans i straffesager (Kakourgiodikeía). Rigsadvokaten informeres om alle sager og udsteder de relevante retningslinjer.

Udover de ansatte ved rigsadvokaturen fungerer ansatte hos Cyperns politi (Astynomikí Dýnami Kýprou), der har en juridisk kandidateksamen og er kvalificeret til at udøve advokatvirksomhed, også som offentlige anklagere. Selvom disse personer er ansat ved politiet, refererer de til og er underordnet rigsadvokaten i deres virke som offentlige anklagere. Rigsadvokaten har samme beføjelser i relation til disse personers arbejde, som han har i forbindelse med det arbejde, der udføres af rigsadvokaturens egne medarbejdere.

Rigsadvokaten har i særtilfælde beføjelse til at uddelegere bestemte sager til anerkendte praktiserende advokater.

Den offentlige anklagers rolle og pligter

Anklagemyndigheden (Katigoroúsa Archí) ved kredsdomstolenes afdeling for straffesager ledes af advokater, der arbejder ved politiets anklagekontorer, selv om dette naturligvis ikke udelukker muligheden for, at et medlem af rigsadvokaturen i særlige sager kan få overdraget dette arbejde. Anklagemyndigheden ved retterne i første instans i straffesager ledes af advokater, der er ansat af rigsadvokaturen. Uanset hvem der leder af anklagemyndigheden, henhører de alle under rigsadvokatens kompetence, som på ethvert tidspunkt kan intervenere og undertiden suspendere straffesager.

Rigsadvokaturen ledes af rigsadvokaten bistået af vicerigsadvokaten (Voithós Genikós Eisangeléas), efterfulgt af kammeradvokater (Eisangeleís tis Dimokratías), senioradvokater (Anóteroi Dikigóroi tis Dimokratías) og advokater (Dikigóroi tis Dimokratías). En af kammeradvokaterne er leder af den strafferetlige afdeling (Poinikó Tmíma) og refererer ligeledes til rigsadvokaten.

Sagsbehandlingen er kontradiktorisk. Anklageren fremlægger sin bevisførelse, og anklagemyndighedens vidner afhøres, krydsforhøres og afhøres igen. Når alle anklagemyndighedens vidner er afhørt, skal retten afgøre, om anklagemyndigheden har godtgjort, at der foreligger en prima facie-sag. Hvis dette er tilfældet, skal tiltalte tilkendegive, om den pågældende ønsker at bestride påstanden, og retten meddeler tiltalte, at den pågældende kan indkalde sine egne vidner og vidne under edsansvar, i hvilket tilfælde den tiltaltes vidner og tiltalte krydsforhøres af anklageren. Det er også muligt at udtale sig fra vidneskranken uden at være under edsansvar, og i så fald er der ingen krydsforhør.

Retten afsiger dom efter retsmødet. Hvis den tiltalte frifindes, løslades vedkommende. Dømmes den tiltalte, får forsvaret lejlighed til at plædere for at få nedsat straffen, og når sagen er færdigbehandlet, træffer retten afgørelse om den passende straf.

Dommere

Organisation

Domstolenes struktur i Cypern er meget enkel.

Den øverste domstol (Anótato Dikastírio)

Den øverste domstol er oprettet på grundlag af bestemmelserne i retsplejeloven (forskellige bestemmelser) fra 1964 (O perí Aponomís tis Dikaiosínis (Poikílai Diatáxeis) Nómos tou 1964) [lov 33/1964], efter at præsidenten for den øverste domstol og præsidenten for den højeste forfatningsdomstol (Anótato Syntagmatikó Dikastírio) havde fratrådt, hvilket mere eller mindre opløste de to domstole, da repræsentanter for det tyrkiske samfund i de forskellige statslige organer undlod at deltage og godkende de nødvendige beslutninger.

Medlemmerne af den øverste domstol udnævnes af Cyperns præsident. Der er på nuværende tidspunkt 13 medlemmer, hvoraf en udpeges som præsident. Personer med et upåklageligt omdømme, der har mindst 12 års dedikeret tjeneste som et medlem af det juridiske erhverv, kan udpeges som medlem af den øverste domstol.

Retterne i første instans i straffesager (Kakourgiodikeía)

Retten i første instans i straffesager er den øverste straffedomstol og består af tre dommere (formanden (Próedros), en seniorkredsdommer (Anóteros Eparchiakós Dikastís) og en kredsdommer (Eparchiakós Dikastís)). Medlemmerne af retterne i første instans i straffesager udpeges af den øverste domstol for to år blandt kredsdomstolenes formænd, seniorkredsdommerne og kredsdommerne.

Kredsdomstolene (Eparchiaká Dikastíria)

Der findes en kredsdomstol i hvert distrikt i Cypern, som har ubegrænset jurisdiktion bortset naturligvis fra sager, der henhører under den øverste domstols jurisdiktion og nedenstående specialretter. Kredsdommerne er opdelt i formænd for kredsdomstolene, seniorkredsdommere og kredsdommere. Kredsdomstolenes dommere udnævnes, overflyttes og forfremmes af den øverste domstol.

Retterne i familieretlige sager (Oikogeneiaká Dikastíria)

Retterne i familieretlige sager, hvis retsgrundlag er lov om retterne i familieretlige sager (O perí Oikogeneiakón Dikastiríon Nómos) [lov 23/90], er sammensat af tre medlemmer (en formand og to retsassessorer), som alle har en juridisk baggrund og har udøvet advokatvirksomhed før deres udnævnelse.

Ret i lejeretlige sager (Dikastírio Elénchou Enoikiáseon)

Den specialret består af tre medlemmer: en formand og to retsassessorer. Retsformanden skal være advokat og have udøvet advokatvirksomhed i mindst samme antal år, som det kræves for at blive udnævnt som kredsdommer.

Arbejdsretten (Dikastírio Ergatikón Diaforón)

Lige som retten i lejeretlige sager består arbejdsretten af tre medlemmer (en formand og to retsassessorer). Formanden skal være en advokat, som har udøvet advokatvirksomhed i fem år forud for udnævnelsen til dommer.

Militærdomstolen (Stratiotikó Poinikó Dikastírio)

Den sidste specialret er militærdomstolen, hvis formand skal være en anerkendt advokat, som på tidspunktet for sin udnævnelse skal have de kvalifikationer, der er nødvendige for at blive udnævnt som kredsdommer. Formanden for militærdomstolen skal være militærofficer og minimum have rang af oberst. Retsassessorerne ved militærdomstolen skal være professionelt militærpersonale, der gør tjeneste i hæren.

Fortegnelse (Evretírio)

Den øverste domstols websted indeholder generelle oplysninger om retterne i Cypern.

Rolle og ansvarsopgaver

Den øverste domstol (Anótato Dikastírio)

Den øverste domstol er appelinstans for domme afsagt af alle lavere retter i Cypern og er domstol i første instans for en række anliggender vedrørende forvaltningsret og søret. Den udsteder endvidere retskendelser af typen certiori, mandamus og andre retskendelser, fører tilsyn med alle andre retter i Cypern for at sikre, at de fungerer korrekt, og udøver disciplinærkontrol med dommerne.

Retterne i første instans i straffesager (Kakourgiodikeía)

Retterne i første instans i straffesager har, bortset fra i visse meget alvorlige forbrydelser, kompetence til at pådømme alle sager i første instans, der er strafbare i henhold til straffeloven (Poinikós Kódikas), eller enhver anden lovovertrædelse begået i Cypern eller på de suveræne baseområder, og som involverer cyprioter, enten som lovovertrædere eller ofre, eller i ethvert andet land, mens anklagede var i Cyperns tjeneste eller om bord på et skib eller et luftfartøj i Cypern eller på sådanne andre steder og under sådanne omstændigheder, der er omfattet af loven.

Kredsdomstolene (Eparchiaká Dikastíria)

Kredsdomstolene, der består af en formand, har jurisdiktion til i første instans at behandle og afsige dom i enhver sag, som henhører under deres lokale jurisdiktion.

Hver seniorkredsdommer eller kredsdommer har jurisdiktion (med visse undtagelser) til at afgøre enhver sag, hvor det bestridte beløb eller værdien af den omhandlede tvist ikke overstiger 500 000,00 EUR for en seniorkredsdommer og 100 000,00 EUR for en kredsdommer.

Kredsdomstolenes strafferetlige jurisdiktion omfatter alle forbrydelser begået inden for domstolens distrikt, og for hvilke strafferammen ikke overstiger 5 års fængsling eller en bøde på 50 000,00 EUR og/eller begge, og for hvilken domstolen kan kræve godtgørelse på op til 6 000,00 EUR til ofret.

Alle domme afsagt af kredsdomstolene i både civil- og strafferetlige sager kan appelleres til den øverste domstol uden begrænsning.

Specialretterne

Retterne i familieretlige sagers jurisdiktion omfatter næsten alle ægteskabssager. Retten i lejeretlige sagers jurisdiktion er begrænset til tvister vedrørende bygninger, der er omfattet af lejekontrol. Arbejdsrettens jurisdiktion omfatter alene arbejdsgiver/ arbejdstagerforhold, og den behandler især sager med påstande om uberettiget afskedigelse. Militærdomstolen har jurisdiktion til at prøve straffesager, der involverer nationalgardens medlemmer (Ethnikí Frourá), eller hvor nationalgardens forskrifter er blevet overtrådt.

Alle domme afsagt af ovenstående retter kan appelleres til den øverste domstol.

Organisation af juridiske erhverv: Advokater (Dikigóroi)

Der findes et standardsystem for juridiske tjenester i Cypern, og alle, der tilbyder disse tjenester, betegnes advokat, uanset hvilket land de har studeret i, og hvilken universitetsuddannelse de har erhvervet under deres jurastudier.

Der findes en fortegnelse over advokater på internettet, som advokater og dommere har fri adgang til, og som er tilgængelig for offentligheden mod et gebyr.

Juridiske databaser

Der findes ikke noget officielt websted, hvor domme offentliggøres. Et udvalg af nyligt afsagte domme kan findes på webstedet for den øverste domstol.

En række private websteder tilbyder adgang til retspraksis enten gratis eller mod betaling. Webstedet leginetcy indeholder lovgivning, retspraksis og administrative retsakter og er gratis for advokater, dommere og regeringskontorer. Alle andre, som ønsker adgang til dette websted, skal betale et gebyr. Webstedet cylaw indeholder domme og er gratis for alle.

Advokater/juridiske rådgivere (Nomikoí Sýmvouloi)

Som nævnt ovenfor har Cypern et standardsystem, som advokater/juridiske rådgivere udøver virksomhed i henhold til.

Notarius publicus (Symvolaiográfoi)

Erhvervet som notarius publicus er ukendt i Cypern. Opgaver, som normalt udføres af en notarius publicus, udføres af en advokat.

Andre juridiske erhverv

Følgende juridiske erhverv i Cypern er relateret til det juridiske erhverv.

Justitssekretærer (Protokollités)

Justitssekretærer udpeges af den øverste domstol. Der er tale om domstolspersonale, som normalt er advokater med en stærk juridisk baggrund. Justitssekretærer har særlige opgaver, der er fastlagt i den relevante lovgivning. Den ledende justitssekretær er chef for domstolspersonalet og er ansvarlig for det generelle tilsyn hermed. En justitssekretær kan også udnævnes med henblik herpå af den øverste domstol.

Fogeder (Epidótes)

Der findes to typer fogeder i Cypern: Fogeder for den private sektor, hvis aktivitet er begrænset til at forkynde forskellige retsdokumenter, og fogeder ansat af domstolene, hvis væsentligste opgave er at fuldbyrde domstolens afgørelser.

Juridiske assistenter (Dikigorikoí Ypálliloi)

Titlen juridisk assistent (dikigorikós ypállilos) opnås ved afslutningen af seks måneders arbejde i et advokatfirma og efter at have indgivet en ansøgning til justitssekretæren ved kredsdomstolen i det distrikt, hvor det pågældende advokatfirma er etableret.

Relevante links

Statsadvokaten

Den øverste domstol

Sidste opdatering: 11/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.