På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Typer af juridiske erhverv

England og Wales

Denne side indeholder oplysninger om nogle af de vigtigste juridiske erhverv i England og Wales. Her kan du få oplysninger om dommere, offentlige anklagere og forskellige former for advokater.

Indholdet er leveret af
England og Wales

Retsvæsenet

I retssystemet i England og Wales gennemføres sagsbehandlingen i domstole og nævn af dommere med forskellig retlig status, både fuldtids- og deltidsstillinger. Oplysninger om retsvæsenet i England og Wales kan fås på webstedet Judiciary of England and Wales.

 

 

 

 

Fuldtidsbeskæftigede dommere

 • Lord Chief Justice – Lord Chief Justice er leder af dommerstanden og præsident for domstolene i England og Wales Sidstnævnte funktion startede den 3. april 2006, da Lord Chancellors retlige funktioner blev overdraget til Lord Chief Justice som led i forfatningsreformloven fra 2005. Lord Chief Justice er også leder på det strafferetlige område.
 • Afdelingsledere – de andre områder ledes af fire højtstående dommere. Master of the Roles (civilsager), præsidenten for Queen’s Bench Division (landsretten for civilretlige sager), præsidenten for Family Division (familieret) og the Chancellor of the High Court (handel og økonomi). Yderligere oplysninger kan fås på webstedet for Judiciary of England and Wales.
 • Lords Justices of Appeal sidder i appeldomstolen, Court of Appeal, som behandler både strafferetlige og civilretlige sager.
 • High Court Judges sidder i High Court (landsretten), hvor de mest komplekse civilretlige sager afgøres. De kan også behandle de alvorligste og mest ømtålelige straffesager i Crown Court (landsretten for strafferetlige sager) (f.eks. mord).
 • Circuit Judges behandler normalt straffe-, civil- og familieretlige sager.
 • District Judges behandler civilretlige sager. De fleste af disse dommeres sager behandles for lukkede døre (dvs. ikke i åbne retssager). De har også beføjelser til at behandle alle sager i County Court (byret), hvis sanktionen ligger under en fastsat økonomisk grænse (som løbende revideres). Sager, der overstiger denne grænse, behandles af en Circuit Judge. District Judges behandler over 80 % af alle bestridte civilprocessager i England og Wales.
 • District Judges (Magistrates' Courts) sidder i Magistrates' Courts (byret for strafferetlige sager) og behandler samme type sager som lægdommere (se nedenfor), men de bistår navnlig med at behandle længere og mere komplekse sager.
 • High Court Masters og Registrars er proceduredommere, som behandler de fleste civilretlige sager, der indbringes for High Court's Chancery- og Queen's Bench-afdelinger (hhv. kanslerretten og landsretten for civilretlige sager).

Deltidsbeskæftigede dommere

Deltidsdommere udnævnes som regel for mindst fem år ad gangen under hensyntagen til den øverste aldersgrænse. De vigtigste fem typer deltidsdommere er:

 • Deputy High Court Judges, som sidder i en eller flere afdelinger under High Court.
 • Recorders, der har samme kompetencer som Circuit Judges, men generelt behandler mindre komplekse eller alvorlige sager.
 • Deputy District Judges, som sidder i County Courts og i lokale justitskontorer under High Court. De behandler de mindst komplekse af de sager, der hører under disse dommeres kompetence.
 • Deputy District Judges (Magistrates' Courts) varetager samme type opgaver som deres fuldtidsansatte kolleger.
 • Deputy High Court Masters og Registrars varetager samme type opgaver som deres fuldtidsansatte kolleger i High Court.

Nævnsdommere

Nævn behandler næsten 800 000 sager om året, der drejer sig om vidt forskellige emner såsom tvister vedrørende skatter/afgifter, pensioner og indvandring.

Nævn er ofte et panel, hvor der sidder en juridisk kvalificeret formand eller dommer, som får støtte fra lægpanelmedlemmer med forskellige ekspertområder. Der er ingen nævninge, og en dommer i et nævn har ikke beføjelser til at fængsle den part, der ikke får medhold. Deres vigtigste funktion er at forsøge at finde en mindelig løsning på problemer og undertiden træffe beslutning om eventuel erstatning til den part, der får medhold.

Magistrates (lægdommere)

Lægdommere, også kendt som justices of the peace (fredsdommere), behandler 95 % af alle straffesager i England og Wales. Der findes over 30 000 lægdommere, som udfører deres arbejde i lokalområder og normalt sidder 26 halve dage om året. De behøver ikke have en juridisk uddannelse og er ulønnede.

De sidder normalt i et "dommerkollegium", der består af tre dommere, hvoraf den ene er uddannet i at fungere som formand og hjælper med at føre kollegiet gennem sagen og taler på dets vegne. Et dommerkollegium bistås altid af en juridisk uddannet sekretær, der rådgiver om lovgivning og retspleje.

De behandler relativt mindre alvorlige sager, som f.eks. tyveri, hærværk, gadeuorden og trafikforseelser samt en række emner vedrørende familier og børn eller ansøgninger om licenser.

Anklagere

Organisation

Crown Prosecution Service (CPS) er en uafhængig myndighed med ansvar for at gennemgå og i påkommende tilfælde føre strafferetlige sager i England og Wales, når politiet har afsluttet sin efterforskning. Den ledes af kammeradvokaten, Attorney General, som er ansvarlig over for Parlamentet. England og Wales er inddelt i 42 efterforskningsområder, der hver ledes af en Chief Crown Prosecutor. Desuden findes der fire nationale specialafdelinger: organiseret kriminalitet, specialkriminalitet, terrorismebekæmpelse og bedrageri. Ansatte i det engelske og walisiske politi kan kontakte telefontjenesten CPS Direct og her få vejledning og hjælp til beslutninger uden for åbningstid.

CPS ledes af rigsadvokaten, Director of Public Prosecutions (DPP), som træffer beslutninger i de sværeste og mest følsomme sager samt rådgiver politiet om straffesager. DPP har det overordnede ansvar for de anklager og retssager, der iværksættes af CPS, og er ansvarlig over for statsadvokaten.

CPS beskæftiger anklagere og viceanklagere (associate prosecutors) samt sagsbehandlere og administratorer. Offentlige anklagere er erfarne advokater eller sagførere med ansvar for at føre straffesager på statens vegne. Viceanklagere gennemgår og fremlægger bestemte sager i magistrates’ courts.

Rolle og ansvarsopgaver

CPS har til opgave at:

 • rådgive politiet og gennemgå bevismateriale i sager med henblik på eventuel retsforfølgning
 • fastlægge sigtelsen (i alle sager bortset fra de mindste), når det er besluttet at rejse sigtelse
 • forbedrede sager og fremlægge dem i retten.

Offentlige anklagere klassificeres som embedsmænd og ansættes efter en almindelig optagelsesprøve. For at blive taget i betragtning skal en ansøger være:

 • rådgivende advokat (solicitor) i England og Wales med en fuldgyldig bestalling
 • procederende advokat (barrister) med beskikkelse i England, som har gennemført en periode som fuldmægtig
 • statsborger i Det Europæiske Økonomiske Område eller Commonwealth. Advokater, der er uddannet uden for England og Wales, skal gennemføre og bestå en overførselstest, inden de kan blive ansat.

Opbygning af det juridiske erhverv: Advokater

Procederende advokater (barristers)

Bar Council (advokatrådet) er det styrende organ for alle procederende advokater i England og Wales. Det blev oprettet for at repræsentere erhvervets interesser, udvikle og gennemføre politiske nøgleinitiativer og opretholde advokatsamfundets standard, ære og uafhængighed. I overensstemmelse med lov om juridiske ydelser af 2007 har det uddelegeret reguleringen af erhvervet til det uafhængige Bar Standards Board (standardiseringsnævnet under Bar Council). Procederende advokater er individuelle juridiske rådgivere og procesadvokater. Generelt arbejder de for sig selv i grupper på kontorer, de såkaldte "chambers", hvor de omtales som "tenants" (lejere). Procederende advokater er primært uddannet inden for procedure, altså med andre ord uddannet til at repræsentere deres klienter ved de højere domstole. Procederende advokater bruger en stor del af deres tid på at rådgive klienter og efterforske sager samt undersøge emner inden for deres ekspertiseområde. Ca. 10 % af de praktiserende procederende advokater er Queen’s Counsel (procederende senioradvokater), der arbejder med de vigtigste og mest komplicerede sager.

Rådgivende advokater (solicitors)

Rådgivende advokaters opgave er at give deres klienter (medlemmer af offentligheden, virksomheder, frivillige organisationer, velgørenhedsinstitutioner osv.) juridisk rådgivning og repræsentere dem, bl.a. i retten. Deres arbejde er meget varieret. De fleste rådgivende advokater arbejder i privat praksis, som kan være et partnerskab mellem rådgivende advokater, der tilbyder tjenesteydelser til klienter. De kan være generalister, dvs. at de dækker mange juridiske områder, eller være specialister på et specielt område. Andre er ansat som rådgivende advokater ved staten eller de lokale myndigheder, ved Crown Prosecution Service, Magistrates' Courts, i en kommerciel eller industriel organisation eller andre organer. Rådgivende advokater kan frit vælge, hvilket område de helst vil arbejde inden for.

Generelt yder rådgivende advokater juridisk bistand til klienter. Hvis deres klienter efterfølgende har brug for at blive repræsenteret ved de højere domstole i England og Wales, vil den denne advokat rådgive den procederende advokat om, hvordan sagen skal føres ved retten. En procederende advokat er imidlertid ikke altid nødvendig, fordi tilpas kvalificerede almentpraktiserende advokater også har møderet (dvs. at de kan repræsentere klienter) ved de højere domstole.

Law Society (advokatsamfundet) repræsenterer rådgivende advokater i England og Wales. Dets forpligtelser omfatter bl.a. forhandling med og lobbyistvirksomhed over for erhvervets regulatorer, staten og andre, der tilbyder uddannelse og rådgivning. Law Society's opgave er at hjælpe, beskytte og fremme rådgivende advokater i England og Wales.

Solicitors Regulation Authority (SRA) (den regulerende myndighed for rådgivende advokater) behandler alle regulatoriske og disciplinære områder og sætter, overvåger og gennemtvinger standarder for rådgivende advokater i England og Wales. Myndigheden hed tidligere Law Society Regulation Board, og den arbejder udelukkende i offentlighedens interesse.

Office for Legal Complaints (advokatnævnet) er for medlemmer af offentligheden, der ønsker at klage over en rådgivende advokat. Dette uafhængige og upartiske organ, der tidligere var kendt under navnet Legal Complaints Service, arbejder på at løse alle problemer hurtigt og effektivt.

Notarer

Notarer udgør den tredje og ældste del af det juridiske erhverv i England og Wales. Notarer gives tilladelse til at praktisere og tildeles deres bestalling (beskikkelse) af The Faculty Office (fakultetskontoret), hvilket blev gjort første gang af Ærkebiskoppen af Canterbury i 1279. Notarer er underlagt reglerne under Court of Faculties (fakultetsdomstolen). Notarer slår bro mellem civilretlige sager og sædvaneret.

Alle notarer har en juridisk uddannelse og, selv om de fleste af dem har en uddannelse som rådgivende advokat, skal en notar bestå uafhængige og separate eksamener for at blive notar. Notarer skal alle følge det samme indledende kursus for at opnå de nødvendige kvalifikationer. De skal have en uddannelse inden for notarvirksomhed ved University College of London. Efter endt uddannelse kan en notar udøve sit virke alle steder i England og Wales, hvor de alle har de samme beføjelser. Ud over at udarbejde og udstede notardokumenter og instrumenter kan notarer også rådgive om udarbejdelsen af testamenter, arveanliggender og ejendomsforvaltning samt forestå ejendomsoverdragelse.

Hvervet som notar har været internationalt anerkendt i århundreder og har betydet, at virksomheder og borgere har kunnet cirkulere i samfundet med gyldige juridiske dokumenter. På denne måde letter notarerne samhandelen og almindelige borgeres liv og gør det muligt for dem frit at leve deres liv og gøre forretninger til en rimelig pris og uden unødvendige forsinkelser.

En notar har et officielt segl, og notardokumenter har beviskraft i England og Wales. Notardokumenter udarbejdes i både privat og offentlig form. Sidstnævnte kendes også som "bekræftede dokumenter". Notardokumenter, der underskrives og forsegles af en notar, anerkendes som bevis fra en ansvarlig juridisk embedsmand i alle lande verden over.

Notarer er underlagt samme regler som rådgivende advokater og er forpligtet til at forny deres beskikkelse en gang om året samt tegne en erhvervs- og kautionsforsiking. Fornyelse er underlagt overholdelse af reglerne. Udnævnelse til notar er en personlig udnævnelse, der gælder den enkelte notar. The Notaries Society (notarsamfundet) er en organisation, der repræsenterer ca. 800 notarer. The Scriveners Company repræsenterer omkring 30 notarer, der navnlig praktiserer i Londons centrum, og som udpeges af The Scriveners Company, et gammelt lav.

Patent- og varemærkeadvokater

Patent- og varemærkeadvokater er specialiserede rådgivere på området intellektuel ejendomsret (IP). De yder juridisk rådgivning til klienter på dette område, navnlig med hensyn til patenter, varemærker, design og ophavsret. De repræsenterer desuden også deres klienter i de specialiserede IP-domstole (visse tilegner sig yderligere rettigheder efter at have opnået ekstra kvalifikationer inden for søgsmål). De fleste patent- og varemærkeadvokater arbejder i privat partnerskab. Mange arbejder i specialiserede kontorer, men visse arbejder også sammen i partnerskab med rådgivende advokater (solicitor). Derudover arbejder en stor del af erhvervet i industrien. I lighed med de rådgivende advokater (solicitor) kan patent- og varemærkeadvokater repræsentere deres klienter i retten i forbindelse med sager vedrørende intellektuel ejendomsret, hvilket omfatter instruktion af en advokat (barrister) i at føre sagen. The Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) repræsenterer patentadvokater i hele Det Forenede Kongerige. Dets rolle er bl.a. at samarbejde med regeringen om IP-lovgivning, levere uddannelse og erhvervsuddannelse til patentadvokater og praktikanter samt samarbejde med erhvervets myndigheder. CIPA stræber efter at fremme IP-lovgivning og IP-erhverv. The Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) repræsenterer varemærkeadvokaterne og erhvervet i hele Det Forenede Kongerige. Dets opgaver omfatter forhandlinger med og lobbyvirksomhed over for regeringen, dens uafhængige reguleringsorgan (IPReg) og andre relevante organisationer. Det leverer relevant uddannelse og erhvervsuddannelse samt yder rådgivning til varemærkeadvokaterhvervet, og det er ansvarligt for fremme af erhvervet og IP. The Intellectual Property Regulation Board (IPReg) beskæftiger sig med alle regulerings- og disciplinærsager samt fastlægger, overvåger og håndhæver standarder for patent- og varemærkeadvokater i hele Det Forenede Kongerige. Det handler i offentlighedens interesse og opretholder lovpligtige registre over patent- og varemærkeadvokater, både personer og selskaber.

Andre juridiske erhverv

Bortset fra dem, der arbejder i Magistrates’ Courts, er de fuldmægtige og andre medarbejdere, der arbejder i de fleste domstole i England og Wales, ikke forpligtet til at have en juridisk uddannelse. De er embedsmænd, der håndterer administrative opgaver og assisterer dommerne. De må ikke yde juridisk rådgivning. Som embedsmænd er alle domstolsmedarbejdere ansat af Her Majesty’s Courts and Tribunals Service (domstolsstyrelsen).

Yderligere oplysinnger om kategorier af domstolsmedarbejdere findes her PDF (456 Kb) en.

En fuldmægtig har en anden rolle i Magistrates’ Courts. Lægdommere har ingen juridisk uddannelse og er afhængige af rådgivning fra juridisk uddannede fuldmægtige, hvoraf der findes to typer: justitssekretærer og juridiske rådgivere (eller retssekretærer).

 • Justitssekretærer er de primære juridiske rådgivere for lægdommere. De er advokater (enten procederende eller rådgivende) med mindst fem års relevant erfaring. De rådgiver lægdommere inden for lovgivning og procedurer både i og uden for retten. De er også ansvarlige for ledelse og uddannelse af juridiske rådgivere, kvaliteten af de juridiske tjenesteydelser, der tilbydes, og tilvejebringelsen af konsekvent juridisk rådgivning i forbindelse med hele deres administrative område.

 • Juridiske rådgivere sidder i retten og rådgiver lægdommere om lovgivning, retspraksis og -procedure. De er også juridisk uddannede (normalt som procederende eller rådgivende advokater).

High Court-beslutninger håndhæves nu af retshåndhævende medarbejdere, der er udpeget og ansat i distrikter af Lord Chancellor (justitsministeren) eller dennes repræsentant. De er ansvarlige for at håndhæve rettens beslutninger i forbindelse med inddrivelse af gæld i forbindelse med en High Court-afgørelse eller med en County Court-afgørelse, der er blevet henvist til High Court. De kan konfiskere og sælge ejendele for at dække en gæld. De iværksætter og overvåger derudover overtagelse af ejendomme og tilbagelevering af ejendele.

Fogeder er embedsmænd ansat af Her Majesty's Courts og Tribunals Service til at fuldbyrde domme og/eller kendelser, som er afsagt af og registreret i county courts. De er embedsmænd, der håndhæver udlægskendelser, overtager ejendomme med udsættelseskendelser og inddrager ejendele i overensstemmelse med kendelser om tilbagelevering af ejendele. Bestemmelserne for fogeder, der håndhæver kendelser, er angivet i afsnit 85-111 i lov om County Courts af 1984. Procedurerne for håndhævelsen er fastlagt i den civile retspleje. Derudover udfører fogeder andre pligter, herunder personlig overlevering af dokumenter eller afsoningskendelser. Reglerne om afsoning er fastlagt i afsnit 118-122 i lov om County Courts.

Kontorfogeder er privatansatte fogeder, der er autoriseret i henhold til regler om udlæg for husleje og af en Circuit Judge (dommer i County Court). Udlæg for husleje refererer til konfiskering af en lejers ejendele af en husejer for at sikre betaling af huslejerestancer uden domstolens indblanding. I henhold til en række andre love har kontorfogeder ligeledes beføjelser til at inddrive anden gæld, f.eks. kommuneskat og afgifter i forhold til erhvervslejemål.

Relevante links

Crown Prosecution Service,
Faculty Office,
Notaries Society,
Judiciary of England and Wales,
The Law Society,
Solicitors Regulation Authority,
Office for Legal Complaints,
Legal Services Commission,
Chartered Institute of Patent Attorneys;
Institute of Trade Mark Attorneys,
Intellectual Property Regulation Board,
Her Majesty's Courts and Tribunals Service.

Sidste opdatering: 30/06/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.