Typer af juridiske erhverv

Grækenland

Denne side giver et overblik over de juridiske erhverv i Grækenland.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Offentlige anklagere

Organisation

Anklagemyndigheden er en retslig myndighed i den forstand, at den tilhører "retsvæsenet", og dens deltagelse i retsplejen er obligatorisk.«» De offentlige anklagere er funktionelt og personligt uafhængige.

Ved hver domstol, undtagen ved politidomstolene, fungerer anklagemyndigheden som en uafhængig retslig myndighed, hvis væsentligste rolle er at forberede straffesager. Dens vigtigste funktion er at indlede retsforfølgningen, lede efterforskningen og iværksætte appel.

I Grækenland er de offentlige anklagere ikke specialiseret inden for bestemte områder.

Justitsministeriet har kompetence for så vidt angår anklagemyndighedens personales generelle status.

Der findes ikke noget særligt websted for disse retsembedsmænd. Oplysningerne om deres status forvaltes af justitsministeriet.

Rolle og vigtigste opgaver

Den offentlige anklager har kompetence til at forestå:

  1. den indledende efterforskning
  2. straffesagen
  3. den forudgående bevisoptagelse
  4. overvågning og kontrol af politimyndighederne i forbindelse med forebyggelse og retsforfølgning af strafbare handlinger
  5. forelæggelse af forslag for de juridiske rådgivere og domstolene
  6. anvendelse af retsmidler
  7. tilsyn med og kontrol af fængsler og alle opgaver, der er fastlagt ved lov.

De offentlige anklagere er underlagt tilsyn fra højesteretsdommerne og de højerestående offentlige anklagere som fastsat ved lov.

Dommere

Organisation

Domsmyndigheden udøves af domstole sammensat af juridiske dommere, som er funktionelt og personligt uafhængige.

Dommerne er ved udøvelsen af deres hverv kun underlagt forfatningen og landets love og er på ingen måde forpligtet til at overholde bestemmelser, der er i strid med forfatningen.

De almindelige dommere er underlagt tilsyn fra de højerestående dommere og vicestatsanklagerne ved den øverste domstol i civile sager og straffesager som fastsat ved lov.

Justitsministeriet har kompetence for så vidt angår disse retsembedsmænds status.

Der findes ikke noget særligt websted for disse retsembedsmænd. Oplysningerne om deres status forvaltes af justitsministeriet.

De juridiske erhvervs organisation: Advokater

Advokater

I Grækenland er advokater selvstændige tjenestemænd, og de er ikke nødvendigvis specialiseret inden for bestemte områder.

Justitsministeriet har kompetence for så vidt angår erhvervets status.

Der findes (63) advokatsammenslutninger i Grækenland, dvs. en for hver ret i første instans.

Justitsministeren fører tilsyn med alle landets advokatsammenslutninger.

Juridiske databaser

Der findes oplysninger på webstedet for advokatsammenslutningernes plenarforsamling, men det er kun medlemmerne af de enkelte advokatsammenslutninger, der har adgang hertil.

Procesadvokater/juridiske rådgivere

I Grækenland varetager advokaterne erhvervet som procesadvokater.

Juridiske databaser

Der findes oplysninger på webstedet for advokatsammenslutningernes plenarforsamling, men det er kun medlemmerne af de enkelte advokatsammenslutninger, der har adgang hertil.

Notarer

Notarer er selvstændige tjenestemænd, hvis hovedopgave er at udarbejde og opbevare retsstiftende dokumenter og bevisdokumenter samt parternes erklæringer, når sådanne dokumenter kræves i henhold til loven, eller når parterne ønsker at få sådanne dokumenter bekræftet.

I Grækenland er notarer ikke specialiseret inden for bestemte områder.

Ifølge et præsidentielt dekret skal der være en notar ved hver fredsdommer.

Justitsministeriet har kompetence for så vidt angår notarernes status.

I Grækenland er der ni (9) notarsammenslutninger, der arbejder inden for appeldomstolenes retskredse.

Notarsammenslutningerne er underlagt justitsministeriet.

Der kan findes oplysninger om notarhvervet på det officielle websted for notarsammenslutningerne ved appeldomstolene i Athen, Piræus, Ægæerne og Dodekaneserne og på webstedet for det europæiske notarregister, som er oprettet under Sammenslutningen af Notarer i Den Europæiske Union (CNUE).

Andre juridiske erhverv

Fogeder

Fogeder er selvstændige tjenestemænd.

De har til opgave:

  1. at forkynde retslige og udenretslige dokumenter
  2. at fuldbyrde de fuldbyrdelsesdokumenter, der er omhandlet i artikel 904, stk. 2, i den civile retsplejelov: a) endelige domme og afgørelser fra en græsk domstol, som er erklæret foreløbigt eksigible, b) voldgiftskendelser, c) protokoller fra græske domstole vedrørende forlig eller fastsættelse af sagsomkostninger, d) notarialakter, e) betalingsordrer udstedt af græske dommere og ordrer om "tilbagegivelse af brugsretten til en lejet bygning", f) udenlandske dokumenter, der er eksigible, g) kendelser og retsakter, der ved lov er anerkendt som eksigible
  3. at udføre alle andre opgaver, som fogederne er tildelt ved lov.

Justitsministeriet har kompetence for så vidt angår fogedernes status.

Der er otte (8) fogedsammenslutninger i Grækenland.

Retsembedsmænd

Justitsministeriet har kompetence for så vidt angår status for de tjenestemænd, der arbejder ved landets domstole.

Fogeder  PDF (377 Kb) el

Retsembedsmænd  PDF (376 Kb) el

Relevante links

Advokatsammenslutningernes plenarforsamling

Justitsministeriet

Notarsammenslutningerne ved appeldomstolene i Athen, Piræus, Ægæerne og Dodekaneserne

Notarsammenslutningen ved appeldomstolen i Thessaloniki

Notarsammenslutningen ved appeldomstolen i Thrakien

Det græske fogedforbund

Sidste opdatering: 24/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.