Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Typer af juridiske erhverv

Grækenland

Denne side giver et overblik over de juridiske erhverv i Grækenland.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Anklagere

Dommere

Advokater

Advokater/juridiske rådgivere

Notarer

Fogeder

Justitssekretærer

Anklagere

Organisation

Som retslige myndigheder henhører den offentlige anklagemyndighed (εισαγγελίες) under retsvæsenet og deltager i retsplejen. Offentlige anklagere (εισαγγελείς) er funktionelt og personligt uafhængige.

Til hver domstol, med undtagelse af de strafferetlige distriktsdomstole (πταισματοδικεία), er der knyttet en offentlig anklager, som er en uafhængig retslig myndighed, hvis opgaver primært omfatter forberedelse af straffesager. Den offentlige anklagers vigtigste opgave er at rejse straffesager, overvåge efterforskninger og indgive appeller.

I Grækenland er de offentlige anklagere ikke specialiserede inden for et bestemt område.

Justitsministeriet og Ministeriet for Åbenhed og Menneskerettigheder er ansvarligt for de offentlige anklageres generelle ansættelsesvilkår.

Der findes intet særligt websted for offentlige anklagere. Oplysninger om deres ansættelsesvilkår kan fås hos Justitsministeriet og Ministeriet for Åbenhed og Menneskerettigheder.

Rolle og ansvarsopgaver

Offentlige anklagere er ansvarlige for at:

 1. gennemføre forundersøgelser
 2. rejse straffesager
 3. afhøre personer, der er involveret i en sag
 4. føre tilsyn med de retshåndhævende myndigheder med ansvar for kriminalitetsforebyggelse og retsforfølgelse
 5. fremsætte forslag for domstolsrådene og domstolene
 6. indgive appeller
 7. fuldbyrde domme i straffesager og bistå med at fuldbyrde tvangsfuldbyrdelseskendelser
 8. føre tilsyn med fængsler

og alle andre opgaver, som er fastlagt ved lov.

Højesteretsdommere og offentlige senioranklagere fører tilsyn med de offentlige anklagere som fastlagt i lovgivningen.

Judges

Organisation

Retsplejen udøves af domstole, der beklædes af almindelige dommere (τακτικοί δικαστές), som er funktionelt og personligt uafhængige.

Under udførelsen af deres opgaver er dommere (δικαστές) kun underlagt forfatningen og lovgivningen og er ikke forpligtet til at respektere bestemmelser, som er i strid med forfatningen.

Højtstående dommere, den offentlige anklager og viceanklagere (Αντεισαγγελείς) ved højesteret (Άρειος Πάγος), fører tilsyn med de almindelige dommere som fastlagt i lovgivningen.

Justitsministeriet og Ministeriet for Åbenhed og Menneskerettigheder er ansvarligt for dommernes ansættelsesvilkår.

Der findes intet særligt websted for dommere. Oplysninger om deres ansættelsesvilkår kan fås hos Justitsministeriet og Ministeriet for Åbenhed og Menneskerettigheder.

De juridiske erhvervs organisation: Advokater

Advokater

I Grækenland er advokater (δικηγόροι) ulønnede embedsmænd, og de har ikke pligt til at specialisere sig inden for et bestemt område.

Justitsministeriet og Ministeriet for Åbenhed og Menneskerettigheder er ansvarligt for advokaters ansættelsesvilkår.

Der findes 63 advokatkredse (δικηγορικοί σύλλογοι) i Grækenland – én ved hver domstol i første instans (πρωτοδικείο).

Justitsministeriet og Ministeriet for Åbenhed og Menneskerettigheder fører tilsyn med alle landets advokatsamfund.

Juridiske databaser

Der findes oplysninger på Athens Advokatsamfunds websted, men adgangen er forbeholdt medlemmer af advokatsamfundene.

Advokater/Juridiske rådgivere

I Grækenland fungerer advokaterne også som juridiske rådgivere (νομικοί σύμβουλοι).

Juridiske databaser

Der findes oplysninger på Athens Advokatsamfunds websted, men adgangen er forbeholdt medlemmer af advokatsamfundene.

Notarer

Notarer (συμβολαιογράφοι) er ulønnede embedsmænd, hvis primære opgave er at udarbejde og opbevare skriftlige anbefalinger af juridisk karakter, bevisdokumenter og erklæringer afgivet af berørte parter, hvis disse dokumenter er påkrævet efter lovgivningen, eller hvis parterne ønsker at gøre dokumenterne officielle.

I Grækenland er notarerne ikke specialiserede inden for et bestemt område.

Det er i et præsidentielt dekret fastsat, at der skal være mindst én notar ved hver civil distriktsdomstol (ειρηνοδικείο).

Der findes ni notarforeninger (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι) i Grækenland, som arbejder ved appeldomstolene (εφετεία).

Justitsministeriet og Ministeriet for Åbenhed og Menneskerettigheder fører tilsyn med notarforeningerne.

Der findes oplysninger om notarer på den græske notarforenings websted (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) og på Sammenslutningen af Notarer i Den Europæiske Unions websted (CNUE).

Andre juridiske erhverv

Fogeder

Fogeder er (δικαστικοί επιμελητές) ulønnede embedsmænd.

Fogeder er ansvarlige for:

 1. forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter
 2. fuldbyrdelse af forskellige tvangsfuldbyrdelsesgrundlag som omhandlet i artikel 904, stk. 2, i den civile retsplejelov, dvs. a) endelige domme og domme, som er afsagt og erklæret foreløbig eksigible af en græsk domstol, b) voldgiftskendelser, c) udskrifter fra græske domstoles retsbøger om indgåede forlig eller fastsættelse af sagsomkostninger, d) notarielt bekræftede dokumenter, e) betalingspåkrav, der har fået påtegning af en græsk dommer og kendelser om udsættelse, f) udenlandske dokumenter, som er erklæret eksigible, og g) kendelser og dokumenter, der er anerkendt som eksigible
 3. alle andre opgaver, som er fastlagt ved lov.

Justitsministeriet og Ministeriet for Åbenhed og Menneskerettigheder er ansvarligt for fogedernes ansættelsesvilkår.

Der findes otte fogedforeninger (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών) I Grækenland.

Justitssekretærer

Justitsministeriet og Ministeriet for Åbenhed og Menneskerettigheder er ansvarligt for ansættelsesvilkårene for medarbejdere ved de græske domstole.

Fogeder PDF (378 Kb) en

Justitssekretærer PDF (379 Kb) en

Relevante links

Athens Advokatsamfund

Piræus' Advokatsamfund

Justitsministeriet og Ministeriet for Åbenhed og Menneskerettigheder

Den Græske Notarforening

Thessalonikis Notarforening

Sidste opdatering: 27/08/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.