Typer af juridiske erhverv

Ungarn

Denne side giver et overblik over de juridiske erhverv i Ungarn. Juridiske erhverv – introduktion Anklagere Dommere Advokater Notarer Andre juridiske erhverv

Indholdet er leveret af
Ungarn

Juridiske erhverv – introduktion

Her gives en oversigt over de forskellige juridiske erhverv i Ungarn med oplysninger om anklagere, dommere, advokater, notarer og fogeder.

I Ungarn er de juridiske professioner (advokater, notarer og fogeder) uafhængige erhverv, men de er underlagt selvregulering i deres faglige organisation. Medlemskab af en sådan organisation er en forudsætning for at kunne udøve disse erhverv, og organisationerne har ret til at føre tilsyn med sine medlemmer med det formål at sikre niveauet i den service, de yder.

Anklagere (ügyész)

Organisation

Ifølge den ungarske forfatning udøver den offentlige anklagemyndighed (Ügyészség) visse lovfæstede rettigheder i forbindelse med efterforskninger, fører sager ved domstolene og er ansvarlig for at kontrollere lovligheden af strafferetlige foranstaltninger.

Den offentlige anklagemyndighed er med til at sikre, at alle overholder loven og håndhæver loven, når den overtrædes, i de tilfælde og på den måde, som er fastsat ved lov.

Den offentlige anklagemyndighed (Ügyészség) er en centraliseret organisation, der ledes af rigsadvokaten (legfőbb ügyész), som er ansvarlig over for parlamentet. Anklagere udnævnes og afsættes af rigsadvokaten.

Anklagere udnævnes i første omgang for en periode på tre år og derefter på ubestemt tid.

De regler, der gælder for den offentlige anklagemyndighed, er fastsat ved lov.

Rolle og ansvarsopgaver

Anklageres opgaver, ansvarsområder og retlige status er reguleret ved lov. Anklagemyndigheden er et ensartet organ, og alle anklagere har samme retlige status.

Anklagemyndigheden (ügyészség):

 • efterforsker straffesager, der er fastsat ved lov
 • kontrollerer, at efterforskningen fuldbyrdes i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser
 • udfører andre opgaver af efterforskningsmæssig karakter
 • udarbejder og indleverer anklageskrifter, optræder som anklager i straffesager og fører appelsager som fastsat ved lov
 • kontrollerer, at straffe håndhæves i overensstemmelse med relevante lovbestemmelser
 • deltager i andre civil-, arbejds-, forvaltnings- og handelssager, der reguleres af den civile retsplejelov (polgári perrendtartás), hvis sagsøgeren af den ene eller anden grund ikke er i stand til at forsvare sine rettigheder selv
 • sørger for, at loven overholdes, inden for rammerne af den generelle lovlighedskontrol (általános törvényességi felügyelet)
 • sørger for, at loven overholdes, inden for rammerne af den generelle lovlighedskontrol (általános törvényességi felügyelet)
 • iværksætter nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af børn i sager, hvor mindreårige har været udsat for en forbrydelse
 • udfører opgaver i forbindelse med internationale forpligtelser, herunder især ydelse af juridisk bistand
 • udfører opgaver i forbindelse med Eurojust – bidrager til at sikre, at alle samfundsmæssige organisationer, statslige organer og borgere overholder loven, og håndhæver loven, når den overtrædes.

Juridiske databaser

Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for Den offentlige anklagemyndighed i Republikken Ungarn (Magyar Köztársaság Ügyészsége).

Dommere

Organisation

Dommerne er uafhængige i henhold til forfatningen. De træffer afgørelse på grundlag af loven og i overensstemmelse med deres overbevisning og må ikke tage imod råd eller anvisninger, når de træffer deres afgørelser.

Retten til at udnævne dommere tilkommer den ungarske præsident (köztársasági elnök).

En person, som ønsker at blive udnævnt til dommer, skal:

 • være ungarsk statsborger
 • have en ren straffeattest
 • have stemmeret
 • have en universitetsgrad i jura
 • have et erhvervsdiplom i jura (szakvizsgával rendelkezik)
 • skal fremlægge den lovbestemte erklæring om sin økonomiske situation
 • have mindst ét års erfaring som justitssekretær (bírósági titkár) (ügyészségi titkár) ved en domstol eller hos anklagemyndigheden, som dommer ved en forfatningsdomstol, militærdommer, anklager, notar, advokat eller juridisk rådgiver eller fra en stilling hos et centralt forvaltningsorgan (központi közigazgatási szerv), der kræver beskikkelse som advokat.

Bisiddere

I henhold til forfatningen kan lægdommere/bisiddere (nem hivatásos bíró/ülnök) også deltage i retssager.

Relevante kandidater skal have en ren straffeattest, have stemmeret, være ungarske statsborgere og være over 30. Meddommere i militærsager (katonai ülnök) skal ud over disse krav indgå i det professionelle personale hos de ungarske væbnede styrker (Magyar Honvédség) eller retshåndhævende myndigheder.

Bisiddere vælges for en periode på fire år.

I straffesager, hvor forbrydelsen kan straffes med otte års fængsel eller mere, består de lokale domstole af én professionel dommer (hivatásos bíró) og to meddommere (katonai ülnök). Amtsdomstolen (megyei bíróság) kan som domstol i første instans behandle retssager via et panel (tanács) bestående af én professionel dommer og to bisiddere.

I visse civile sager, der er fastsat ved lov, beklædes retten af et panel bestående af én professionel dommer og to meddommere.

Justitssekretærer

Uddannede jurister ansættes ved domstolene som justitssekretærer for at opnå viden og erfaring med henblik på en fremtidig karriere som dommer. De kan udelukkende fungere som dommere i de sager og på de betingelser, der er fastsat i loven.

Oplysninger om domstolenes personale kan findes på følgende links:

 1. embedsmænd PDF (407 Kb) en
 2. justitssekretærer PDF (382 Kb) en
 3. justitssekretærer PDF (286 Kb) hu
 4. fysiske domstolsmedarbejdere PDF (280 Kb) hu

Advokater

Advokater (ügyvéd)

Advokater (ügyvéd) letter håndhævelsen af deres klienters rettigheder og opfyldelsen af deres forpligtelser. Advokater (ügyvéd) kan optræde som retlig repræsentant i alle sager og ved alle myndigheder. Advokater arbejder uafhængigt, hvilket betyder, at de ikke må tage imod råd eller påtage sig forpligtelser, der kan true denne uafhængighed.

Arbejde mod betaling, som kun må udføres af advokater:

 • repræsentation og forsvar i straffesager
 • juridisk bistand
 • udarbejdelse og redigering af juridiske dokumenter
 • opbevaring af penge og værdigenstande som depositum i forbindelse med ovennævnte aktiviteter.

Selv om det ikke decideret hører ind under advokaters arbejdsområde, kan advokater som følge af behovene i det aktuelle økonomiske liv også udføre opgaver såsom skatterådgivning, ejendomsmæglervirksomhed og privat mediation (peren kívüli közvetítés).

Det er kun beskikkede advokater, der har aflagt advokatløfte (ügyvédi eskü), som kan udføre advokatvirksomhed (kamara).

For at opnå beskikkelse som advokat skal man:

 • være statsborger i en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Európai Gazdasági Térség)
 • have en ren straffeattest
 • have en universitetsgrad og det ungarske erhvervsdiplom i jura (jogi szakvizsga)
 • være ansvarsforsikret og have passende kontorlokaler.

Advokater fra andre EU-medlemsstater må udføre de tre grundformer for advokatvirksomhed i Ungarn: De kan udføre ad hoc-opgaver, drive regelmæssig virksomhed og drive virksomhed som beskikket advokat. Advokater, der udfører ad hoc-opgaver, skal registrere deres opgave i advokatsamfundet (ügyvédi kamara) på det sted, hvor de påtager sig opgaven, mens advokater, der ønsker at drive regelmæssig virksomhed, skal anmode om at blive optaget i advokatsamfundet på det sted, hvor de har kontor.

Advokater fra andre EU-lande (európai közösségi ügyvéd), der er registret i Ungarn, kan ansøge om beskikkelse, hvis de opfylder visse lovkrav (udøvelse af virksomhed i den lovbestemte periode, dokumentation for deres kompetence inden for ungarsk (og europæisk) ret, beherskelse af det ungarske sprog i tilstrækkelig grad til at kunne udøve deres hverv osv.).

Advokater fra andre EU-lande, som har opnået beskikkelse, har ret til at anvende den beskyttede titel "advokat" (ügyvédi cím) og er underlagt de samme regler som ungarske advokater.

Advokater har tavshedspligt vedrørende alle forhold og oplysninger, som de får kendskab til under udøvelsen af deres hverv.

Generelt fastsættes advokaters salærer frit ved en gensidig aftale mellem advokaten og dennes klient. Salærerne er kun reguleret, hvis advokaten optræder som beskikket forsvarer (kirendelt védő) i en retssag.

Juridiske databaser

Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for det ungarske advokatsamfund (Magyar Ügyvédi Kamara).

Juridiske rådgivere (jogtanácsos)

Juridiske rådgiveres primære opgave er at lette driften af den organisation, hvor de er ansat. De optræder som retlig repræsentant for den organisation, der beskæftiger dem, yder juridisk rådgivning og information, udarbejder ansøgninger, kontrakter og andre dokumenter og deltager i organisationen af det juridiske arbejde. Ofte er juridiske rådgivere – i modsætning til advokater – ansat i en virksomhed (og deres hverv er ikke så omfattende som advokaters). Juridiske rådgiveres vederlag er baseret på den enkeltes ansættelsesforhold.

Enhver, der er opført i de registre, der føres af amtsdomstolene – i Budapest (det vil sige byretten i Budapest) (Fővárosi Bíróság) – kan blive juridisk rådgiver. For at blive juridisk rådgiver skal man:

 • være statsborger i en af medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás)
 • have en ren straffeattest
 • have en universitetsgrad
 • have det ungarske erhvervsdiplom i jura
 • være opført i registret.

I visse tilfælde kan justitsministeren (az igazságügyért felelős miniszter) dispensere fra betingelsen om statsborgerskab.

Notarer (közjegyző)

Notarers beføjelser er fastsat ved lov, og en notarius publicus (közjegyző) varetager offentlig retspleje som en del af det nationale retssystem.

Formålet med notarernes arbejde er at forebygge, at der opstår retlige tvister, og de har kun ret til at udøve deres virksomhed, hvis de er optaget i notarsammenslutningen (Közjegyzői Kamara). I henhold til loven udnævnes notarer af justitsministeren til at arbejde på et bestemt notarkontorubestemt tid.

Notarer er forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring og opretholde den, så længe de udøver deres professionelle virke.

Det arbejdsområde, der er forbeholdt notarer, omfatter registrering af retlige transaktioner, officielle erklæringer og indholdet i offentlige dokumenter (közokirat). Notarer har traditionelt også til opgave at behandle arvesager og andre sager, der ikke vedrører tvister. En anden af notarernes vigtige opgaver er at registrere pant i løsøre og opbevare depositummer, hvilket indebærer, at de af de involverede parter er bemyndiget til at modtage penge, værdigenstande og værdipapirer med henblik på at overdrage dem til den berettigede part.

Notarer er berettiget til et lovbestemt honorar for de opgaver, der varetages af deres kontorer, og som anses for at være gennemsnitlige med hensyn til varighed, omfanget af den retlige vurdering og ansvar. I særlige tilfælde (f.eks. i sager, der er særlig vanskelige, og som kræver stor ekspertise) kan honoraret afvige fra det sædvanlige beløb. Hvis det er muligt at bestemme værdien af genstanden for notarens arbejde, fastlægges notarens honorar på grundlag heraf. Hvis denne værdi ikke kan bestemmes, fastlægges notarens honorar på grundlag af den tid, han eller hun har brugt på opgaven. Det er faste takster for notarers bekræftelse af kopier.

Da ungarsk statsborgerskab er et grundlæggende krav til dommere, anklagere, justitssekretærer, fogeder og notarer, kan udenlandske statsborgere ikke udnævnes til disse hverv i Ungarn.

Juridiske databaser

Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for det ungarske notarkammer (Magyar Országos Közjegyzői Kamara).

Andre juridiske erhverv

Fogeder

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger varetages af fogeder (uafhængige fogeder (önálló bírósági végrehajtó) og amtsfogeder (megyei bírósági végrehajtó)).

Generelt inddrives krav i forbindelse med domstolsafgørelser (bírósági határozat) i civile sager af uafhængige fogeder. Uafhængige fogeder udnævnes af justitsministeren og tilknyttes en lokal domstol (helyi bíróság) med et særligt kompetenceområde.

Uafhængige fogeder er ikke ansat af staten. De modtager deres vederlag fra deres klienter for det arbejde, de udfører.

Deres opgaver er følgende:

 • fogedforretninger baseret på tvangsfuldbyrdelseserklæringer (végrehajtási lap) udstedt af retten
 • fogedforretninger baseret på dokumenter med en udlægsordre (végrehajtási záradék) udstedt af retten
 • fogedforretninger baseret på retskendelser, begrænset tvangsfuldbyrdelse, påbud om overdragelse (végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés) eller kendelser vedrørende umiddelbar fuldbyrdelse (közvetlen bírósági felhívás).

Distriktsfogeder er aktive ved distriktsdomstole og Budapests nationale domstol (Fővárosi Törvényszék). Præsidenten for distriktsdomstolen udpeger distriktsfogederne på ubestemt tid til at gøre tjeneste ved en specifik distriktsdomstol. Præsidenten for distriktsdomstolen iværksætter et udbud for hvervet som distriktsfoged. Distriktsfogeden beskæftiges af distriktsdomstolen og modtager vederlag for sine ydelser.

Distriktsfogeder skal fuldbyrde "retskrav" (hvis den rette indehaver af kravet er staten); retskrav omfatter omkostningerne i forbindelse med civile eller strafferetlige søgsmål anlagt af staten. Inddrivelsen af omkostningerne i forbindelse med en straffesag, konfiskeringen af ejendom og andre sanktioner af økonomisk art udføres af amtsfogederne. Børnebidrag i henhold til en domstolsafgørelse kvalificeres som et retskrav, og fuldbyrdelsen heraf henhører også under amtsfogedernes opgaver. Hertil kommer, at distriktsfogederne skal sørge for fuldbyrdelsen, såfremt den rette indehaver af kravet er domstolen, det nationale retsråd, justitsministeriet, et institut for retseksperter eller staten.

Fogedernes kompetenceområde svarer til rettens kompetenceområde.

Juridiske databaser

Du kan finde flere oplysninger på webstedet for den ungarske fogedorganisation (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara).

Organisationer, der yder retshjælp

En række ungarske universiteter og ngo'er samt visse internationale organisationer råder over såkaldte retsklinikker.

Relaterede links

Hjemmeside for det ungarske notarkammer (A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja)

Hjemmeside for den ungarske fogedorganisation (A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapja)

Hjemmeside for Ungarns anklagemyndighed (A Magyar Köztársaság Ügyészségének honlapja)

Hjemmeside for det ungarske advokatsamfund (A Magyar Ügyvédi Kamara honlapja)

Sidste opdatering: 15/02/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.