Typer af juridiske erhverv

Irland

Dette afsnit giver et overblik over de juridiske erhverv i Irland.

Indholdet er leveret af
Irland

Juridiske erhverv — indledning

Retsplejen forvaltes af den dømmende magt i medfør af forfatningens § 34 og visse love: primært Courts (establishment and Constitution) Act 1961 (lov om domstolene (oprettelse og sammensætning) af 1961 og Courts (Supplemental Provisions) Act 1961 (lov om domstolene (supplerende bestemmelser) af 1961) som ændret. Dommere udpeges blandt ansøgere inden for de juridiske erhverv. De er fuldstændig uafhængige i udøvelsen af deres funktioner. Denne uafhængighed er stadfæstet i forfatningen. Det juridiske erhverv deles mellem rådgivende advokater (som koncentrerer sig om direkte klientarbejde) og procederende advokater (som specialiserer sig i procedure og retstvister).

1. Dommere

Udvælgelseskomitéen udpeger og underretter regeringen om, hvorvidt personer er egnet til udnævnelse til dommerembeder. Udvælgelseskomitéen (Judicial Appointments Advisory Board — JAAB) blev oprettet ved Court and Courts Officers Act 1995 (lov om domstolene og ansatte ved domstolene af 1995). Komitéen består af retspræsidenten (Chief Justice), retspræsidenterne for Court of Appeal, High Court, Circuit Court og District Court, Attorney General, udpegede repræsentanter for advokatrådet og retssamfundet samt tre personer udpeget af ministeren for justitsanliggender og lovreform (Minister for Justice and Law Reform). Dommerne udnævnes af Irlands præsident efter indstilling fra regeringen. Domstolene er uafhængige og kun underlagt forfatningen og lovgivningen. I overensstemmelse med forfatningen fastsættes antallet af dommere fra tid til anden ved lov.

Supreme Court er sammensat af retspræsidenten, som leder domstolen, og syv ordinære dommere med titlen "dommer ved Supreme Court". Præsidenten for High Court er også født medlem af Supreme Court. High Court er sammensat af præsidenten for High Court, som er ansvarlig for den generelle tilrettelæggelse af High Courts arbejde, og ordinære dommere med titlen "dommer ved High Court". Retspræsidenten (Chief Justice) og præsidenten for Circuit Court er også fødte medlemmer af High Court. High Court er sammensat af en præsident og 35 dommere. Circuit Court er sammensat af præsidenten for Circuit Court og 37 ordinære dommere med titlen "dommer ved Circuit Court". Præsidenten for District Court er også født medlem af Circuit Court. District Court består af præsidenten for District Court og 63 andre dommere med titlen "dommer ved District Court". Dommernes løn fastsættes ved lov, der vedtages fra tid til anden.

Dommere udnævnes blandt advokater — "solicitors" (rådgivende advokater) eller "barristers" (procederende advokater) — med en vis erhvervserfaring (forskning medregnes ikke). For så vidt angår District Court, foreskrives det i section 29(2) i loven om domstolene (supplerende bestemmelser) 1961, at en person, der er praktiserende advokat ("solicitor" eller "barrister") med mindst ti års anciennitet, kan udnævnes til dommer ved District Court. Section 30 i lov om domstolene og ansatte ved domstolene 1995 fastsætter, at en advokat med en anciennitet på ti år kan udnævnes til dommer ved Circuit Court. Det fremgår af lov om domstolene og ansatte ved domstolene 2002, at en person, der er praktiserende advokat med mindst 12 års anciennitet, er kvalificeret til at blive udnævnt til High Court, Court of Appeal og Supreme Court. Som tidligere nævnt er domstolene uafhængige, idet de kun er underlagt forfatningen og loven, og ved tiltrædelsen afgiver følgende erklæring i henhold til forfatningens § 34.5.1:

Jeg erklærer hermed over for den almægtige Gud, at jeg højtideligt og oprigtigt og på behørig og troværdig vis og efter min bedste overbevisning og evne vil udøve embedet som retspræsident (eller alt efter omstændighederne) upartisk og uden hverken positive eller negative følelser over for nogen mand, og at jeg vil overholde forfatningen og lovene. Må Gud lede og støtte mig.

I henhold til forfatningen kan dommere ved High Court og Supreme Court kun afskediges på grund af påstået ukorrekt adfærd eller uarbejdsdygtighed, efter at beslutningerne er blevet vedtaget gennem begge kamre i Oireachtas (irsk for parlamentet). Courts of Justice Act 1924 (lov om domstolene fra 1924) og Courts of Justice (District Court) Act 1946 (lov om domstolene (District Court) fra 1946) indeholder lignende lovbestemmelser for dommere ved Circuit Court og District Court.

2. Attorney General og Director of Public Prosecutions

Attorney General er "regeringens rådgiver i juridiske spørgsmål og juridiske udtalelser", jf. forfatningens § 30. Attorney General udnævnes af præsidenten efter indstilling af Taoiseach (irsk for premierminister) og er forpligtet til at trække sig tilbage fra embedet, når Taoiseach gør det. Attorney General er generelt en praktiserende advokat (barrister), som også er senioradvokat (senior counsel). Der er ingen regel om, at Attorney General skal ophøre med sin private praksis, men dette har været tilfældet i de seneste år.

Som regeringens juridiske rådgiver gennemgår Attorney General alle lovforslag, som regeringen har til hensigt at forelægge begge Oireachtas (parlamentets kamre) for at blive vedtaget. Attorney General rådgiver også regeringen om internationale spørgsmål såsom ratificering af internationale aftaler. En anden opgave for Attorney General er at repræsentere offentligheden i forbindelse med udøvelsen af offentlige rettigheder. Dette sker ved at indlede eller modsætte sig retsforfølgning. Selv om Attorney General er udnævnt af Taoiseach, er han eller hun uafhængig af regeringen. Med hensyn til forfatningen er Attorney General altid den hovedsagsøgte, når lovgivningens forenelighed med forfatningen anfægtes.

Før 1976 blev alle alvorlige strafbare handlinger retsforfulgt på vegne af Attorney General. I henhold til forfatningen kan denne funktion udøves af en anden person, der i henhold til loven er bemyndiget hertil. Titlen Director of Public Prosecutions blev derfor oprettet ved section 2 i Prosecution of Offences Act 1974 (lov om retsforfølgning af lovovertrædelser fra 1974), som trådte i kraft i 1976 — idéen var at have en embedsmand, der var uafhængig af politiske forbindelser til at varetage disse funktioner. Denne Director udnævnes af regeringen, men er tjenestemand, så han eller hun træder ikke tilbage, når en regering går af, i modsætning til Attorney General. Dette sikrer kontinuitet i retsforfølgningen af lovovertrædelser. Loven af 1974 bestemmer ligeledes, at Director of Public Prosecutions skal være uafhængig i udøvelsen af sit hverv. Director of Public Prosecutions kan afskediges af regeringen, men ikke før der er udarbejdet en rapport om vedkommendes helbred eller adfærd fra et udvalg bestående af retspræsidenten, en dommer ved High Court og Attorney General.

The Director of Public Prosecutions (DPP) træffer derfor afgørelse om, hvorvidt en person skal tiltales for en alvorlig strafbar handling, og hvad anklagepunktet skal være. Alle lovovertrædelser retsforfølges på DPP's vegne, men de fleste af de mindre alvorlige forbrydelser kan retsforfølges af Gardaí (det irske politi) uden at sende en sag til DPP. I disse tilfælde har DPP ret til at rådgive Gardaí om, hvordan sagen skal behandles. Selv om DPP har overtaget Attorney Generals rolle i retsforfølgningen af sager, bevarer Attorney General denne rolle i forbindelse med sager af international karakter såsom udlevering.

3. Ansatte i domstolstjenesten (Courts Service)

Justitssekretærer (Court Registrars og Court Clerks) er ansat af domstolstjenesten

Court Clerks er ansvarlige for den almindelige forvaltning af domstolene. Hovedfunktionen for en Court Registrar er at bistå dommeren under et retsmøde og sikre, at den administration, der er nødvendig for, at domstolene kan fungere tilfredsstillende, forvaltes effektivt.

Domstolstjenesten er et uafhængigt organ, der blev lanceret i november 1999 og oprettet af regeringen i henhold til Courts Service Act (lov om domstolstjenesten) i 1998. Domstolsstyrelsen skal stå til ansvar over for justits- og ligestillingsministeren og, gennem ministeren, over for regeringen.

Domstolstjenesten har fem opgaver:

 • at forvalte domstolene
 • at yde støtte til dommerne
 • at give offentligheden oplysninger om domstolssystemet
 • at levere, forvalte og vedligeholde retsbygninger
 • at stille faciliteter til rådighed for domstolenes brugere.

4 Sheriff

Hvert grevskab i Irland har en sheriff (foged), der er offentligt ansat, og en del af deres ansvar er at inddrage og sælge genstande med henblik på at betale en gæld, efter at der er afsagt en retsafgørelse. Sheriffs udnævnes i henhold til Court Officers Act 1945 (lov om ansatte ved domstolene fra 1945) og section 12(5) i loven, som begrænser udnævnelsen til stillingen til personer, der er "barristers" eller "solicitors", der har udøvet deres erhverv i fem år, eller til personer, der i mindst fem år har fungeret som ledende kontormedarbejder eller ledende assistent til en under-sheriff eller en sheriff. Det fremgår af lovens section 12 (6) (g), at arbejdsbetingelserne for enhver sheriff, der er omfattet af ovennævnte bestemmelser i loven, fra tid til anden fastsættes af finansministeren efter høring af justits- og ligestillingsministeren.

5. Rådgivende advokater (solicitors)

Law Society of Ireland (det irske advokatsamfund) kontrollerer uddannelsen af studerende, der ønsker at blive solicitors, og har disciplinære beføjelser over uddannede advokater. For at blive advokat skal man gennemføre de afsluttende eksaminer (FE-1), som afholdes to gange om året, normalt i foråret og efteråret. FE-1-eksamen består af otte større opgaver inden for selskabsret, forfatningsret, aftaleret, strafferet, billighedsret, EU-ret, ejendomsret og erstatningsret. Den enkelte studerende skal derefter finde en egnet (praktiserende) solicitor, der kan fungere som uddannelsesadvokat, med henblik på at påbegynde kurset Professional Practice Course I (PPC I). PPC I løber fra september til marts, og følgende emner dækkes i løbet af kurset: Anvendt jordlovgivning, bobehandling og skat, erhvervsret, et grundkursus, procesret (civil- og strafferet), irsk retspraksis (LPI) og færdigheder i bl.a. civilret og advokatvirksomhed, afhøring og rådgivning, juridisk forskning, juridiske præsentationsfærdigheder, skriftlig fremstilling af juridiske tekster, forhandling og faglig udvikling. Kandidaternes uddannelseskontrakt begynder herefter 14 dage efter den sidste eksamen i PPC I. Før du kan optages på PPC II-kurset, skal du have en erklæring fra uddannelsesudvalget om, at du har bestået PPC I. Efter 11 måneder af uddannelsesperioden på 24 måneder vender praktikanten tilbage til det juridiske fakultet for at deltage i PPC II. De emner, der er omfattet af PPC II, er faglig praksis, adfærd og ledelse (obligatorisk) og en række valgfrie valg under de tre overskrifter erhverv, praksis og procedure og privat klient. Det begynder normalt i april hvert år og løber i 11 uger inklusive eksaminer. Efter at have afsluttet PPC II skal praktikanten vende tilbage til uddannelsesadvokatens kontor og afslutte den resterende periode — ti måneder, hvis praktikanten ikke har opnået godskrivning for arbejde udført før PPC I, eller seks måneder, hvis der er opnået godskrivning.

Praktikanter kan ansøge om at få deres navne registreret i Roll of Solicitors, når:

 • de har bestået alle prøverne
 • de har fuldført uddannelsesperioden, og
 • uddannelsesadvokaten har afgivet erklæring om, at praktikanten er egnet til at blive advokat.

Endelig kan der ansøges om et certifikat, når personens navn er blevet optaget i Roll of Solicitors.

Enhver kvalificeret advokat er underlagt advokatsamfundets disciplinære beføjelser. I henhold til lovene om rådgivende advokater 1954-1994 har advokatsamfundets disciplinærdomstol beføjelse til at undersøge påstande om forseelser såsom uretmæssig tilegnelse af pengebeløb. Hvis det fastslås, at der foreligger en forseelse, kan nævnet selv pålægge advokaten en sanktion (hvilket kan omfatte et pålæg om at tilbagebetale et beløb på højst 15 000 EUR til en skadelidt part), eller nævnet kan henlægge sin konklusion og henstilling til præsidenten for High Court, som i sidste ende træffer afgørelse om arten af den sanktion, der skal pålægges advokaten. Præsidenten har beføjelse til at suspendere en advokat fra at praktisere og til at ophæve suspensionen. Disciplinærdomstolen har beføjelse til at kræve tilbagebetaling af midler til klienter, hvis de finder, at en advokat har opkrævet for meget.

Bekendtgørelse nr. 732 fra 2003, EF-forordningerne fra 2003 (om etablering af advokatvirksomhed), bestemmer, at advokater fra medlemsstaterne, der ønsker at udøve advokatvirksomhed (som barrister eller solicitor), skal ansøge advokatrådet eller advokatsamfundet om at blive registreret. Ansøgningen behandles, og hvis den godkendes, udstedes der et bevis. Et afslag fra advokatrådet eller advokatsamfundet kan appelleres til High Court.

6. Procederende advokater (barristers)

Honorable Society of King's Inns tilbyder en overbygning i jura, der afsluttes med en juridisk kandidateksamen (barrister-at-law) for dem, der ønsker at udøve advokatvirksomhed, "practice at the Bar", som erhvervet under ét betegnes som. The King’s Inns fungerer som et frivilligt samfund under kontrol af Benchers of the Honorable Society of King's Inns, som er medlemmer af retsvæsenet og senior barristers. Der kan søges om optagelse på uddannelsen via en adgangsprøve for personer med et King's Inns-diplom i jurastudier eller personer med en juridisk kandidateksamen. Diplomkurset i juridiske studier har en varighed på to år (deltid), og kurset for procederende advokater (Barrister-at Law Course) er et fuldtidskursus på ét år eller et modulopbygget toårigt kursus. Når kandidateksamenen er afsluttet, indkaldes de studerende til advokatsamfundet ved Supreme Court af retspræsidenten, og barristerne underskriver medlemslisten efter ceremonien. Der er dog yderligere krav, der skal opfyldes, før de studerende kan udføre lønnet juridisk arbejde.

Barristers skal være medlemmer af Law Library for at kunne praktisere advokatvirksomhed. Law Library tilbyder et sted at arbejde fra og få adgang til retsakter og materiale mod betaling af et årligt gebyr. Før en barrister bliver medlem af Law Library, skal vedkommende vælge en master — en etableret barrister med mindst fem års erfaring. Mens den nyuddannede barrister er under masterens vejledning, som generelt er et år, kaldes den nyuddannede barrister for "devil". Masteren præsenterer "devil" for en barristers praktiske arbejde og vil normalt bede vedkommende om at bistå med udarbejdelsen af processkrifter og juridisk efterforskning samt om at deltage i retssager på hans eller hendes vegne.

Det irske advokatråd (The General Council of the Bar of Ireland), der er et ikke-vedtægtsmæssigt organ, fører tilsyn med barristernes adfærd. Rådet vælges årligt af medlemmer af advokatsamfundet og udsteder en adfærdskodeks, som fra tid til anden ændres af medlemmer af advokatsamfundet. Denne adfærdskodeks fastsætter, hvad der kræves af barristers.

Beskyldninger om overtrædelser af adfærdskodeksen undersøges af advokatrådets udvalg for faglig praksis, som omfatter ikke-medlemmer af advokatsamfundet. Udvalget har beføjelse til at udstede bøder og påbud og til at suspendere eller udelukke et medlem fra Law Library. Deres afgørelser kan appelleres til Appeals Board, som omfatter en dommer ved Circuit Court og også et lægmedlem.

En barrister var traditionelt forpligtet til at modtage instrukser fra en solicitor, og direkte adgang til barristers var forbudt. Denne praksis blev undersøgt af Fair Trade-kommissionen, som i sin rapport fra 1990 anbefalede, at det generelle forbud mod direkte adgang var en restriktiv praksis og burde udgå af adfærdskodeksen. Kommissionen har erkendt, at det i visse tilfælde var ønskeligt fortsat at inddrage en solicitor. Kommissionen anbefalede, at der ikke skulle være nogen lovfæstede eller andre regler, der krævede, at en solicitor skulle være fysisk til stede i retten for at instruere en barrister. Disse anbefalinger er ikke blevet gennemført fuldt ud, men der er foretaget en række ændringer i adfærdskodeksen for at give visse godkendte faglige organer direkte adgang.

Barristers er enten junior eller senior counsel. Det er traditionen for barristers (members of the Bar) at udøve virksomhed som junior counsel i en årrække, inden de overvejer at blive senior counsel. Der er ikke tale om automatisk forfremmelse, og nogle junior counsels vil vælge aldrig at ansøge. Generelt overvejer de fleste barristers at blive senior counsel efter 15 års praksis. De, der ønsker at blive senior counsel, ansøger Attorney General om godkendelse, men den faktiske udnævnelse foretages af regeringen efter anbefaling fra Attorney General, som også samarbejder med retspræsidenten (Chief Justice), præsidenten for High Court og formanden for advokatrådet.

Generelt udarbejder junior counsels udkast til og forbereder processkrifter og gennemfører visse retssager, oftest ved de lavere retsinstanser, men ikke udelukkende. En senior counsels funktioner omfatter gennemgang af udkast til processkrifter udarbejdet af junior counsels og gennemførelse af mere komplekse sager ved High Court og Supreme Court.

7. County registrars

County registrars er kvalificerede advokater og udpeges af regeringen. De udfører næsten retlige funktioner i tilknytning til Circuit Court og er ansvarlige for forvaltningen af Circuit Courts kontorer.

De fungerer også som county sheriff (undtagen i Dublin og Cork).

8. Notarer

Notarer udnævnes af retspræsidenten i et offentligt retsmøde. Notarius Publicus udfører følgende hovedfunktioner:

 • Legalisering af dokumenter
 • Attestering og kontrol af underskrifter på dokumenter
 • Udførelse af notarprotester i tilknytning til kommercielle dokumenter som f.eks. veksler og gældsbeviser og i tilknytning til maritime spørgsmål
 • Nedfældelse af bekræftelser, erklæringer og (undtagen i forbindelse med sager ved de irske domstole) beediget bevismateriale.

Ansøgningerne indgives ved et andragende, der viser andragerens bopæl og beskæftigelse, antallet af notarer i distriktet, distriktets befolkning og de omstændigheder, der viser, at der er behov for en notar, og/eller hvordan en ledig stilling er opstået. Andragendet skal verificeres ved en erklæring på tro og love fra andrageren, hvori der fremlægges en egnethedsattest, der generelt er underskrevet af seks lokale solicitors og seks ledere fra det lokale erhvervsliv. Andragendet indbringes for retspræsidenten ved forkyndelse af kontoret for Supreme Court for justitssekretæren for notarsammenslutningen i Irland, sekretæren for advokatsamfundet og alle notarer, der praktiserer i ansøgerens grevskaber (counties) og tilstødende grevskaber.

Det er almindelig praksis kun at udnævne solicitors til notarer. Når en person, der ikke er solicitor, ansøger om at blive notar, vil advokatsamfundet kræve, at andrageren over for retspræsidenten forpligter sig til ikke at udføre ejendomsoverdragelse eller juridisk arbejde, der normalt udføres af en advokat. For at en andrager kan blive udpeget som notar, skal vedkommende først bestå en eksamen, der er udarbejdet af sammenslutningen af notarer i Irland.

Bemærk:

Forespørgsler om det nuværende vederlag til Attorney General, Director of Public Prosecutions, justitssekretærer og sheriffs kan

 • sendes pr. e-mail eller
 • sendes pr. post til:
  Human Resources
  Department of Finance
  Merrion Street
  Dublin 2

Barristers er selvstændige, og deres indtjening varierer meget.

Solicitors kan være selvstændige (ved at eje deres egen praksis) eller ansatte, og deres løn varierer også meget.

Notarer opkræver et gebyr pr. notarialdokument. Der findes ingen lovgivning om det gebyr, der opkræves, men notarerne opkræver generelt gebyrer på grundlag af tid, rejse og det beløb, som en fagmand ville forventes at opkræve for en tjenesteydelse.

Sidste opdatering: 18/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.