Typer af juridiske erhverv

Italien

Denne side indeholder generelle oplysninger om de juridiske erhverv i Italien.

Indholdet er leveret af
Italien

JURIDISKE erhverv – indledning

De vigtigste juridiske erhverv i Italien er: dommere og anklagere, advokater og notarer.

Domsmyndighed

Dommernes og anklagernes domsmyndighed er fastlagt i forfatningen.

Dommere

Retsvæsenet administreres på folkets vegne. Dommerne er alene underlagt landets love (forfatningens artikel 101).

Domsmyndigheden udøves af almindelige dommere, som er indsat i henhold til og underlagt reglerne om domstolenes organisation.

Der kan ikke indsættes særlige dommere eller ekstraordinære dommere, men der kan oprettes specialiserede afdelinger ved de almindelige retsinstanser. Loven regulerer de tilfælde, hvor folket deltager direkte i retsplejen, og formerne herfor.

For at blive dommer skal man igennem en udvælgelsesprocedure. Det er dog tilladt at udnævne lægdommere til at varetage alle de funktioner, der er tildelt enedommerne.

Selvstændighed og uafhængighed

Dommerne tilhører en selvstændig orden, som er uafhængig af alle andre myndigheder (forfatningens artikel 104).

Dommernes uafhængighed garanteres af det øverste dommerråd, som er et uafhængigt organ med ansvar for rekruttering, fastsættelse af arbejdssted og forflyttelser, forfremmelser og disciplinære foranstaltninger vedrørende dommerne (forfatningens artikel 105).

Det eneste, der adskiller dommerne fra hinanden, er deres forskellige opgaver.

Dommere er uafsættelige og kan kun fratages deres hverv eller suspenderes som følge af en afgørelse fra det øverste dommerråd, der er truffet enten af de grunde og med de garantier, der er fastsat for deres vedkommende i domstolsordningen, eller med deres samtykke.

Anklagere

Organisation

Forfatningen fastsætter ligeledes princippet om anklagemyndighedens selvstændighed og uafhængighed (artikel 107).

I forfatningens artikel 112 opstilles princippet om pligt til at indlede en straffesag. Når den kompetente anklagemyndighed er blevet underrettet om en forbrydelse, skal den indlede efterforskningen og forelægge resultatet for dommeren med henblik på dennes vurdering og fremsætte de relevante krav. Straffesagers obligatoriske karakter bidrager til at sikre anklagemyndighedens uafhængighed under udøvelsen af dens opgaver og borgernes lighed for loven.

Der er en anklagemyndighed ved kassationsdomstolen, appeldomstolene, de almindelige domstole og domstolene i sager om mindreårige.

Rolle og opgaver

Anklagemyndigheden deltager i alle straffesager og repræsenterer staten. Den deltager i civile sager, hvor dette er fastsat ved lov (f.eks. i forbindelse med visse familieretlige tvister, sager om personer uden retsevne osv.).

Justitskontorernes og sekretariaternes personale

Personalet ved justitskontorerne og domstolenes sekretariater er administrativt personale tilhørende forskellige kategorier (direktør, tjenestemand, justitssekretær, revisor, hjælpepersonale osv.), der rekrutteres ved en offentlig udvælgelsesprøve for tjenestemænd i henhold til ministeriernes nationale kollektive overenskomst.
Dette personale er tilknyttet justitsministeriet, afdelingen for domstolenes organisation, personale og tjenesteydelser (Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi), og udfører administrative opgaver og sagsstyring og bistår domstolene i alle typer sager.
Det er justitsministeriets generaldirektorat for personale og uddannelse (Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione), der står for personalets uddannelse.

De juridiske erhvervs organisation: advokater, notarer

Advokater

En advokat er en selvstændigt erhvervsdrivende, der skal repræsentere og bistå sine klienter, som kan være fysiske personer, virksomheder eller staten, ved en civil domstol, en straffedomstol eller en forvaltningsdomstol.

Advokaten forsvarer sin klient på grundlag af en fuldmagt og mod betaling af advokatens salær.

Ved hver domstol er der en advokatsammenslutning bestående af advokater, som er valgt af de advokater, der er opført i det relevante register.

Den nationale institution er det nationale advokatråd, der vælges af advokatsammenslutningerne på regionalt plan.

Med lov nr. 247 af 31. december 2012 trådte de "Nye bestemmelser om organisationen af advokaterhvervet" i kraft.

Notarer

En notar er en selvstændigt erhvervsdrivende, der varetager et offentligt hverv, nemlig at give de retsakter, der indgås i notarens overværelse, retskraft.

Notarerhvervet er reguleret ved lov nr. 89 af 16. februar 1913: "Organisation af notarerhvervet og notarernes arkiver" eller "notarloven".

Den nationale institution er det nationale notarråd.

Sidste opdatering: 18/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.