Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.
Swipe to change

Typer af juridiske erhverv

Letland

Dette afsnit giver en oversigt over de forskellige juridiske erhverv i Letland.

Indholdet er leveret af
Letland

Anklagere

Organisation

Letlands anklagemyndighed (Prokuratūra) er en samlet, centraliseret og trestrenget retlig myndighed. Myndigheden ledes af statsadvokaten (ģenerālprokurors). Den har til formål at reagere på overtrædelser af loven og sikre, at sager vedrørende sådanne overtrædelser afgøres efter den procedure, der er fastsat ved lov. Anklagemyndigheden består af institutioner på følgende niveauer:

 1. Statsadvokaturen (Ģenerālprokuratūra)
 2. anklagemyndigheder i retsregionerne (tiesu apgabalu prokuratūras)
 3. distrikts- eller byanklagemyndigheder (rajonu [republikas pilsētu] prokuratūras)
 4. specialiserede anklagemyndigheder (specializētās prokuratūras).

Statsadvokaten kan om nødvendigt oprette en specialiseret sektorspecifik anklagemyndighed med samme status som en distriktsanklagemyndighed eller regional anklagemyndighed. Der er i øjeblikket fem specialiserede anklagemyndigheder i Letland:

 1. en anklagemyndighed med speciale i organiseret kriminalitet og andre sektorer
 2. en specialiseret tværsektoriel anklagemyndighed
 3. anklagemyndigheden for vejtransport i Riga
 4. en anklagemyndighed for efterforskning af finansiel og økonomisk kriminalitet
 5. en anklagemyndighed for efterforskning af forbrydelser, der involverer ulovlig handel med narkotika.

Statsadvokaturen kan også føre tilsyn med det arbejde, der udføres af offentlige organer, som, selv om de ikke udøver anklagemyndighed, bidrager til gennemførelsen af visse opgaver i straffesager, der henhører under deres ansvarsområde. Disse organer oprettes, omorganiseres og afvikles af statsadvokaten. Statsadvokaten træffer også strukturelle og personalemæssige beslutninger for disse organer i overensstemmelse med de ressourcer, der er afsat på statsbudgettet. Indtil videre er der kun oprettet ét sådant organ, nemlig tjenesten til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Anklagemyndighederne er en del af domstolssystemet, hvilket betyder, at de fungerer uafhængigt af den lovgivende og den udøvende magt. Saeima (det lettiske parlament), ministerkabinettet og præsidenten kan pålægge en anklagemyndighed at kontrollere forhold vedrørende overtrædelser og indhente forklaringer fra statsadvokaten. De kan dog ikke gribe ind i den pågældende anklagemyndigheds arbejde, heller ikke når den efterforsker overtrædelser af væsentlig national betydning.

Anklagere kan gøre indsigelse mod lovgivning vedtaget af kabinettet og offentlige myndigheder, som ikke er i overensstemmelse med loven. Statsadvokaten og chefanklagerne i anklagemyndighedens afdelinger kan deltage i kabinetsmøder og udtale sig om de spørgsmål, der drøftes.

Rolle og ansvarsopgaver

Anklagemyndighedens opgaver i forbindelse med efterforskningen forud for en retssag er fastsat i artikel 2 i loven om anklagemyndigheden.

Anklagemyndigheden:

 1. fører tilsyn med efterforskningsmyndighedernes og andre organers operationelle arbejde
 2. tilrettelægger, leder og gennemfører undersøgelser forud for retssagen og giver efterforskningsmyndighederne instrukser om gennemførelsen af strafferetlige efterforskninger
 3. rejser tiltale og optræder som anklager
 4. varetager enkeltpersoners og statens rettigheder og legitime interesser
 5. indgiver i de tilfælde, der er fastsat ved lov, et indledende processkrift eller en anmodning til retten.

I henhold til strafferetsplejelovens artikel 36, stk. 1, udøver anklagemyndigheden i straffesager funktioner i forbindelse med tilsyn med efterforskning, strafferetlig forfølgning, opretholdelse af statens retsforfølgning og andre funktioner.

Tilsynsførende anklager

Den tilsynsførende anklager fører tilsyn med efterforskningen af en bestemt straffesag og kan:

 1. tilbagekalde beslutninger truffet af den sagsansvarlige eller af medlemmer af en efterforskningsgruppe
 2. anmode en efterforskers umiddelbart overordnede om at udskifte den sagsansvarlige eller foretage ændringer i efterforskningsgruppen, hvis anvisninger ikke følges, eller hvis proceduremæssige overtrædelser har skadet sagens behandling
 3. behandle klager over handlinger eller afgørelser truffet af kontorer, der fører sager, eller medlemmer af et efterforskningshold, en efterforskers umiddelbart overordnede eller en person, der udfører opgaver i forbindelse med sagen
 4. træffe afgørelser om indledning af en straffesag eller henvisning til en anden efterforskningsmyndighed
 5. træffe proceduremæssige foranstaltninger efter at have underrettet den embedsmand, der fører sagen, herom.

Sagsansvarlig

Den tilsynsførende anklager (eller en anden anklager efter instruks fra en senioranklager) kan blive sagsansvarlig (procesa virzītājs). Dette indebærer, at sagen overtages, og at der træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indledes en strafferetlig forfølgning eller ej. Under ekstraordinære omstændigheder kan statsadvokaten, statsadvokaturens afdeling for strafferet eller chefanklageren ved en regional domstol udpege en anklager til at være sagsansvarlig i efterforskningsfasen.

Anklageren kan i sin egenskab af sagsansvarlig:

 1. indgå en aftale med den tiltalte om tilståelse
 2. træffe afgørelse om henvisning af en straffesag til en domstol
 3. indgive en sag til afgørelse i henhold til en særlig procedure
 4. afslutte straffesagen, hvis det er berettiget.

Den sagsansvarlige kan træffe enhver processuel afgørelse og træffe processuelle foranstaltninger eller overdrage disse til et medlem af efterforskningsholdet eller en person, der udfører processuelle opgaver.

Senioranklager

I overensstemmelse med den procedure, der er fastsat ved lov, kontrollerer senioranklageren, om en offentlig anklager varetager de funktioner, som vedkommende har fået overdraget, og træffer afgørelse om klager og irettesættelser med hensyn til afgørelser og handlinger fra den tilsynsførende anklager/den sagsansvarlige. En senioranklager kan f.eks. træffe en afgørelse om et forslag fra den tilsynsførende anklager om at ændre en efterforskers umiddelbart overordnede eller efterforskningsorgan, eller om en afvisning af en tiltale er berettiget og lovlig.

Senioranklageren kan:

 1. tilbagekalde beslutninger truffet af en efterforsker, et medlem af en efterforskningsgruppe eller en underordnet anklager
 2. udpege eller erstatte en tilsynsførende anklager eller sagsansvarlig, hvis tilsynet og retsforfølgningen ikke er fuldt ud garanteret, eller selv påtage sig ansvaret
 3. oprette et efterforskningshold, hvis arbejdsmængden bringer afslutningen af straffesagen i fare inden for en rimelig frist
 4. anmode om, at der udpeges en anden umiddelbart overordnet til efterforskeren, eller overføre den strafferetlige efterforskning til en anden efterforskningsmyndighed.

Ved en afgørelse truffet af en senioranklager kan en anklager indgå i et efterforskningshold den sagsansvarlige kan kræve, at anklageren udfører en eller flere processuelle opgaver.

Dommere

Organisation

Det forfatningsmæssige grundlag for retsvæsenet er artikel 82-86 i Letlands forfatning (Latvijas konstitūcija), i henhold til hvilken kun domstolene træffer afgørelse. Dommere er uafhængige og kun underlagt loven. Retsvæsenet reguleres af loven om retsvæsenet. I henhold til lettisk lovgivning er dommere tjenestemænd.

Offentlige myndigheder, sociale og politiske organisationer og andre juridiske og fysiske personer skal respektere og overholde domstolenes uafhængighed og dommernes ukrænkelighed. Ingen har ret til at anmode en dommer om at redegøre for eller forklare, hvordan en bestemt sag er blevet behandlet, eller til at gribe ind i retsplejen, uanset formålet hermed. Dommere er beskyttet af retslig immunitet, samtidig med at de opfylder deres forpligtelser med hensyn til retsplejen. En dommer må ikke være medlem af et politisk parti eller en anden politisk organisation.

Rolle og ansvarsopgaver

Det er dommernes opgave at administrere retsplejen i civil-, forvaltnings- og strafferetlige sager i overensstemmelse med loven.

I civile sager behandler og afgør dommere tvister om beskyttelse af fysiske og juridiske personers rettigheder (borgerlige rettigheder, beskæftigelse, familie osv.) og legitime interesser.

I straffesager behandler dommere anklager mod personer og træffer afgørelse baseret på realiteten. Dommere kan frikende uskyldige personer eller finde personer skyldige i en strafbar handling og pålægge dem en straf.

I forvaltningsretlige sager foretager dommerne domstolsprøvelse af lovligheden af den udøvende magts handlinger (administrative dokumenter udstedt af myndigheder eller specifikke foranstaltninger truffet af dem) og behandler tvister, der opstår i forbindelse med ethvert offentligretligt forhold. Dommeren fastlægger også en persons offentligretlige pligter og rettigheder. I administrative overtrædelsessager behandler og afgør dommere sager vedrørende administrative overtrædelser.

Dommernes faglige opgaver omfatter alle dommeres og domstoles opgaver i henhold til retsplejereglerne.

Juridiske databaser

Retsvæsenet har sin egen portal, Letlands nationale domstolsportal, som i øjeblikket kun er tilgængelig på lettisk. Denne giver nærmere oplysninger om Letlands retssystem, en liste over lettiske domstole og dommere, retsstatistikker og en kort beskrivelse af de procedurer, der finder anvendelse i forskellige retssager, med fremhævelse af deres vigtigste karakteristika og forskelle samt oplysninger om, hvordan sager kan indbringes for retsmyndighederne.

E-tjenesteportalen for de lettiske domstole giver adgang til anonymiserede retsafgørelser, retspraksis, tidsplanen for retsmøder og andre oplysninger.  Angivelsen af referencenummeret for en sag eller stævning i afsnittet "Tiesvedības gaita" (status på retssager) giver oplysninger om sagens nøjagtige status og viser, hvilken ret der behandler sagen, og på hvilket niveau, en tidsplan for kommende retsmøder, trufne afgørelser, indgivne indsigelser og udfaldet af retssager.

Rapporter om domstolenes arbejde offentliggøres på domstolsstyrelsens websted.

Oplysninger om aktuelle politiske spørgsmål vedrørende retssystemet offentliggøres også på det lettiske justitsministeriums websted. Portalen er også tilgængelig på engelsk.

Elektroniske oplysninger om den øverste domstol og dens aktiviteter findes på den øverste domstols websted. Portalen er også tilgængelig på engelsk.

Advokater

Organisation

Advokater er selvstændige juridiske aktører, der yder juridisk bistand, forsvarer og repræsenterer enkeltpersoners legitime interesser i retssager og i efterforskningen forud for retssagen, yder juridisk rådgivning, udarbejder juridiske dokumenter og udfører andre juridiske opgaver.

Advokater er medlemmer af retssystemet, som behandler sager ved en domstol eller et undersøgelsesorgan forud for retssagen i Letland, efter at de er blevet udvalgt og engageret af tvistens parter, sagsøgte og andre interesserede parter (klienter) samt i de tilfælde, der er fastsat ved lov på vegne af en domstols retsformand, lederen af et undersøgelsesorgan forud for retssagen eller det lettiske råd af edsvorne advokater. Advokater yder også andre former for juridisk bistand i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i lovgivningenhttp://www.likumi.lv/doc.php?id=59283.

I Letland kan følgende udøve advokatvirksomhed:

 1. lettiske statsborgere
 2. statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater, som har ret til at udøve advokatvirksomhed i en hvilken som helst EU-medlemsstat (advokater fra EU-medlemsstater)
 3. udenlandske advokater (ud over advokater fra EU-medlemsstater), der kan udøve advokatvirksomhed i Letland i overensstemmelse med internationale aftaler om retshjælp, der er bindende for Letland.

Alle edsvorne advokater er uafhængige medlemmer af advokaterhvervet, der har sluttet sig sammen som Letlands kollegium af edsvorne advokater (Latvijas Zvērinātu advokātu kolē-ija), som er en uafhængig national faglig sammenslutning af edsvorne advokater. De organer, der udgør Letlands kollegium af edsvorne advokater, er generalforsamlingen for edsvorne advokater, det lettiske råd af edsvorne advokater, revisionsudvalget og disciplinærudvalget.

Juridiske databaser

Oplysninger om aktiviteterne i Letlands kollegium af edsvorne advokater og det lettiske råd af edsvorne advokater, om love og administrative bestemmelser, advokater og de domstole, hvor de udøver deres virksomhed (med kontaktoplysninger), samt nærmere oplysninger om andre spørgsmål vedrørende det lettiske advokaterhverv findes på webstedet for det lettiske råd af edsvorne advokater.

Notarer

Organisation

Notaranliggender under tilsyn af de retslige myndigheder overdrages til edsvorne notarer i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i lov om notarer. Edsvorne notarer er medlemmer af retssystemet, som er tilknyttet regionale domstole og udfører de opgaver, der er fastsat for dem i henhold til loven. Under udøvelsen af deres hverv sidestilles edsvorne notarer med tjenestemænd. Under udøvelsen af deres erhverv har edsvorne notarer økonomisk autonomi, idet deres honorarer fastsættes af ministerkabinettet.

I henhold til lov om notarer har edsvorne notarer ret til at:

 1. udfærdige notarialdokumenter
 2. udarbejde attester
 3. tage penge, værdipapirer og dokumenter i forvaring
 4. tage en genstand, der er omfattet af en forpligtelse, i forvaring
 5. føre arvesager
 6. udarbejde forslag om deling af formuegoder i de tilfælde, der er fastsat ved lov
 7. gennemføre skilsmissesager (forudsat at begge ægtefæller skriftligt har accepteret dette, og der ikke er nogen udestående tvist)
 8. udføre andre handlinger, der er fastsat i lovgivningen.

I henhold til lov om notarer kan edsvorne notarer også:

 1. sikre konsolidering af rettigheder og sikring af rettigheder i matrikelregistre samt registrering af rettigheder, sikring af rettigheder og andre oplysninger i det statslige matrikelregister og i de registre, der føres af virksomhedsregistret
 2. fra offentlige, kommunale og private institutioner samt fra tjenestemænd og privatpersoner indhente de tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er nødvendige for at indgå eller bekræfte dokumenter, der skal bekræftes notarielt og attesteres
 3. udarbejde udkast til dokumenter, kontrakter og andre papirer, der vedrører en edsvoren notars arbejde samt udarbejde kopier og oversættelser
 4. yde anden juridisk bistand
 5. udføre mægling som autoriseret mægler i overensstemmelse med de bestemmelser og procedurer, der er fastsat i lov om mægling.

Alle Letlands edsvorne notarer har sluttet sig sammen i Letlands kollegium af edsvorne notarer (Latvijas Zvērinātu notāru kolē-ija), som er et uafhængigt nationalt organ af edsvorne notarer. Det det lettiske råd af edsvorne notarer (Latvijas Zvērinātu notāru padome) er repræsentations- og tilsynsorganet for edsvorne notarer og det administrative og udøvende organ for Letlands kollegium af edsvorne notarer. Dets opgaver er fastsat i artikel 230 i lov om notarer.

Juridiske databaser

Oplysninger om antallet af edsvorne notarer og deres aktiviteter, placeringen af deres praksis og andre spørgsmål vedrørende det lettiske notarsystem findes på webstedet for Letlands notarer.

Edsvorne fogeder

Organisation

Edsvorne fogeder (zvērināti tiesu izpildītāji) er medlemmer af retssystemet. Edsvorne fogeder er tilknyttet regionale domstole, fuldbyrder retsafgørelser og andre organers afgørelser og udfører andre lovfæstede aktiviteter.

Edsvorne fogeder er uafhængige indehavere af juridiske erhverv, men i udøvelsen af deres hverv sidestilles de med offentligt ansatte. Under udøvelsen af deres hverv er edsvorne fogeder uafhængige og kun underlagt loven.  De anmodninger og kendelser, der afgives af edsvorne fogeder i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, er bindende for alle parter på hele det nationale område.

Edsvorne fogeder udfører deres opgaver inden for den stedlige kompetence for den regionale domstol, hvortil de er knyttet. Antallet af edsvorne fogeder, deres stillinger, jurisdiktioner og jurisdiktionsgrænser fastsættes af ministerkabinettet.

Under udførelsen af deres opgaver anvender edsvorne fogeder lov om civil retspleje og andre retsakter og overholder den metode, der er godkendt af det lettiske råd af edsvorne fogeder (som er repræsentant og tilsynsorgan for edsvorne fogeder i Letland), og erfaringerne fra retspraksis.

Juridiske databaser

Oplysninger om, hvor de edsvorne fogeder kan findes, og nærmere oplysninger om lovgivningen, der regulerer erhvervet som edsvorne fogeder og det lettiske råd for edsvorne fogeder, kan findes på webstedet for det lettiske råd for edsvorne fogeder. Portalen er i øjeblikket kun tilgængelig på lettisk.

Organisationer, der yder gratis juridisk bistand

Der findes ingen liste over organisationer af denne type i Letland.

Links

Anklagemyndigheden

Tjenesten for bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Letlands nationale domstolsportal

Domstolsstyrelsen

Det lettiske råd af autoriserede advokater

Lettiske notarer

Websted for det lettiske råd for edsvorne fogeder

Letlands justitsministerium

Sidste opdatering: 27/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.