Typer af juridiske erhverv

Malta

Dette afsnit giver et overblik over de juridiske erhverv i Malta.

Indholdet er leveret af
Malta

Juridiske erhverv — indledning

De juridiske erhverv i Malta er advokat, notar og advokatfuldmægtig.

  • Advokater har møderet for alle domstole.
  • Notarer betragtes som offentlige øvrighedspersoner og udarbejder og offentliggør offentlige dokumenter.
  • Advokatfuldmægtige har møderet for de lavere domstole: I praksis består størstedelen af deres arbejde i at følge op på retsakter, både dem, der vedrører retssager, og dem, der vedrører andre krav, der modtages af justitskontoret.

De juridiske erhverv i Malta er organiseret i ét samlet system, og de offentlige anklagere udnævnes blandt de praktiserende advokater.

Anklagere

Organisation

I henhold til forfatningens § 91 har Attorney General forfatningsmæssige funktioner, og Attorney General-institutionen er oprettet som et statsligt organ i henhold til Attorney General-bekendtgørelsen, kapitel 90 i Laws of Malta (Maltas love), og som republikkens forsvarsadvokat.

I overensstemmelse med bestemmelserne i Maltas forfatning har Attorney General sikkerhed i embedet og foretager uafhængige retsafgørelser i straffesager samt udfører de funktioner, der er foreskrevet i straffeloven i forbindelse med straffesager.

Attorney General bistås af Deputy Attorney General og andre juridiske embedsmænd.

Rolle og ansvarsopgaver

Attorney General udfylder rollen som hovedanklager ved strafferetlige domstole. I overensstemmelse med lov om retsforfølgelse af lovovertrædelser (midlertidige bestemmelser) ("Prosecution of Offences Regulation" (Transitory Provisions)), 2020 (juridisk meddelelse nr. 378, 2020), der trådte i kraft den 1. oktober 2020, har Attorney General fået beføjelse til at afgøre, om der skal indledes retsforfølgning ved Court of Magistrates som undersøgelsesdomstol for en kategori af alvorlige forbrydelser, herunder:

  1. terrorhandlinger, finansiering af terrorisme og beslægtede lovovertrædelser i henhold til del II, afsnit IX, underafdeling IV A, i første bog i straffeloven
  2. ulovlig inddrivning, afpresning, bestikkelse og korruption, handel med indflydelse og regnskabsovertrædelser i henhold til del II, afsnit III, underafsnit IV, i første bog i straffeloven
  3. hvidvaskning af penge i henhold til § 3 i Prevention of Money Laundering Act (lov om forebyggelse af hvidvaskning af penge), undtagen når sådanne forbrydelser retsforfølges sammen med forbrydelser mod bekendtgørelsen om farlige stoffer eller bekendtgørelsen om lægegerning og beslægtede erhverv
  4. tilfælde af svig og uretmæssig tilegnelse, hvor det økonomiske tab er på mindst halvtreds tusinde euro (50 000 EUR)
  5. forsøg på eller sammensværgelse om at begå eller medvirke til ovennævnte lovovertrædelser.

Når Attorney General udøver sine beføjelser til at indlede, gennemføre eller afslutte straffesager i henhold til en lov, der tillader udøvelsen af sådanne beføjelser, er Attorney General ikke underlagt nogen persons ledelse eller kontrol eller nogen anden myndighed, medmindre en given lov indeholder bestemmelser om:

  1. domstolsprøvelse af en afgørelse om, at der ikke skal ske retsforfølgning, eller af enhver anden afgørelse baseret på en ulovlighed eller en urimelighed eller
  2. domstolsprøvelse på grundlag af kriterier, der er fastsat ved lov, af en afgørelse truffet af Attorney General om, at retsforfølgningen skal foretages ved en højere strafferetlig domstol, hvor den gældende straf er strengere end den, der ville have været gældende, hvis den samme lovovertrædelse var blevet retsforfulgt ved en lavere strafferetlig domstol.

Statsadvokat (State Advocate)

Organisation

Statsadvokatens kontor blev oprettet den 18. december 2019 som en særskilt juridisk enhed og udfører visse funktioner og opgaver, som tidligere henhørte under Attorney General. I henhold til forfatningens § 91a har statsadvokaten forfatningsmæssige funktioner. Statsadvokatens kontor er oprettet som et statsligt organ i overensstemmelse med State Advocate Act (statsadvokatloven), kapitel 603 i Maltas love.

I overensstemmelse med Maltas forfatning har statsadvokaten samme sikkerhed i embedet som Attorney General, og statsadvokaten skal under udøvelsen af sine funktioner handle i overensstemmelse med sin egen individuelle vurdering og må ikke være underlagt nogen anden persons eller myndigheds anvisninger eller kontrol.

Statsadvokaten bistås af en stedfortrædende statsadvokat og andre juridiske embedsmænd.

Rolle og ansvarsopgaver

Statsadvokaten er regeringens ledende juridiske rådgiver, mens statsadvokatens juridiske embedsmænd repræsenterer regeringen ved de civile domstole og forfatningsdomstolene.

Statsadvokaturen repræsenterer Republikken Malta ved de internationale domstole, herunder Den Europæiske Unions Domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og deres embedsmænd repræsenterer regeringen på internationale møder om retligt samarbejde.

Derudover bistår kontoret med at udarbejde lovgivning og ved parlamentets ratificering af lovgivningen.

Dommere

Organisation

Dommere og fredsdommere udnævnes af Maltas præsident efter indstilling fra udvalget for udnævnelse af dommere, der er nedsat i henhold til forfatningens § 96a. Retspræsidenten udnævnes af Maltas præsident i henhold til en resolution fra Repræsentanternes Hus, der støttes af en afstemning på mindst to tredjedele af dets medlemmer.

Alle dommere og fredsdommere er uafhængige af den udøvende magt og har sikkerhed i embedet. En person skal have udøvet advokatvirksomhed i Malta i en periode på mindst syv år for at kunne udnævnes til fredsdommer og 12 år for at blive udnævnt til dommer. Disciplinære foranstaltninger vedrørende retsvæsenet, som ikke må føre til afskedigelse af et medlem af retsvæsenet, henhører under retskommissionen (Commission for the Administration of Justice). Afgørelser vedrørende ovenstående kan appelleres til forfatningsdomstolen. Retskommissionen har ved udøvelsen af sine funktioner alle de beføjelser, der tilkommer de civile domstole. Hvis retskommissionen finder, at den adfærd, der er genstand for undersøgelsen, kan føre til, at en dommer afskediges, bør den rådgive Maltas præsident til at afskedige denne dommer på grundlag af påvist forseelse eller dokumenteret manglende evne til at udføre sine funktioner. Dommeren kan appellere denne henstilling til forfatningsdomstolen.

De juridiske erhverv: Advokater

Advokater

Rolle og ansvarsopgaver

Advokater er erhvervsudøvere, der har beføjelse til at yde juridisk rådgivning og afgive udtalelser samt til at repræsentere deres klienter ved domstole, retsinstanser eller andre juridiske fora.

For at kunne udøve advokatvirksomhed i Malta skal enkeltpersoner være i besiddelse af en kendelse udstedt af Maltas præsident og med Maltas officielle segl. Personer, der er indehavere af en sådan kendelse, skal, inden de begynder at udøve deres virksomhed, aflægge troskabserklæring og aflægge ed ved appeldomstolen ved et offentligt retsmøde.

Organisation

Maltas advokatkammer (Malta Chamber of Advocates) repræsenterer advokater, der er optaget i advokatsamfundet i Malta. Det er en frivillig, ikkepolitisk, ikkestatslig organisation, der finansieres af de honorarer, som medlemmerne betaler, og af midler, der stammer fra de aktiviteter, det tilrettelægger, og er juridisk anerkendt som det rådgivende og deltagerbaserede organ for advokater i spørgsmål vedrørende organisation og forvaltning af retsvæsenet.

Der findes kun én type advokat i Malta, og udtrykkene "lawyer" og "advocate" anvendes i flæng. Erhvervet er reguleret af retskommissionen, der består af Maltas præsident, retspræsidenten, to dommere, to fredsdommere, formanden for advokatkammeret og to jurister. Alle klager over advokater behandles af et udvalg bestående af fem advokater, som derefter fremsætter henstillinger til retskommissionen om de disciplinære foranstaltninger, der skal træffes. Tre ud af de fem advokater udnævnes af advokatkammeret, hvilket betyder, at kammeret har stor indflydelse på reguleringen af erhvervet.

Advokatkammeret driver et informativt websted for advokatstanden, som også indeholder et register. Registret er opdelt i to dele: den del, der er tilgængelig for offentligheden, indeholder oplysninger om alle advokater, der er medlemmer af advokatkammeret, mens de private medlemmers del indeholder oplysninger om alle advokater, der er kendt af advokatkammeret.

I de senere år har kammeret arrangeret en række akademiske konferencer og seminarer samt en række månedlige forelæsninger i et forsøg på at fremme en kultur, hvor alle advokater hele tiden udvikler deres kompetencer.

Juridiske databaser

Regeringens websted lawyersregister.gov.mt indeholder en officiel liste over advokater med navn og andre oplysninger om autoriserede advokater, der har givet deres samtykke til offentliggørelse af deres faglige oplysninger i dette register. Registret er offentligt tilgængeligt.

Notarer

Rolle og ansvarsopgaver

Notarer er embedsmænd, der er autoriseret til at legalisere alle typer dokumenter og testamenter fra privatpersoner. Som følge heraf har de desuden ansvaret for at opbevare sådanne dokumenter og kan udstede kopier af dem. I kapitel 55 i Maltas love (Notarial Profession and Notarial Archives Act (lov om notarerhvervet og notararkiver)) er notarernes øvrige beføjelser og opgaver fastsat.

Notarer aflægger troskabserklæring og aflægger ed ved appeldomstolen, inden de påbegynder udøvelsen af dette erhverv.

Tilsynet med alle notarer, notararkiver og det offentlige register varetages af en særlig domstol, Court of Revision of Notarial Acts (domstolen for prøvelse af notarialakter). Domstolen består af medlemmer, der udnævnes af ministeren med ansvar for notaranliggender blandt pensionerede dommere og fredsdommere samt blandt advokater og notarer.

Domstolen kan, når den finder det hensigtsmæssigt og uden varsel, komme på kontrolbesøg og inspicere arkiverne, det offentlige register eller notarkontoret.

I januar hvert år offentliggøres der i Maltas lovtidende oplysninger om alle praktiserende notarer i Malta.

Organisation

Notarrådet er det almindelige organ, der fører tilsyn med erhvervet som notar, og det har ret til, enten på eget initiativ eller efter modtagelse af en klage, at undersøge adfærden af enhver notar, der anses for at have handlet på en måde, der er i strid med notarens dekorum. Rådet kan også behandle enhver beskyldning om forsømmelighed eller misbrug begået mod en notar i forbindelse med udøvelsen af hans eller hendes faglige hæderlighed eller i forbindelse med faglige anliggender, medmindre beføjelsen hertil er tillagt en anden myndighed, jf. § 85 og § 94 i kapitel 55: Lov om notarerhvervet og notararkiver i Maltas love eller i enhver anden lov.

Juridiske databaser

Det officielle websted for notarrådet (Malta) indeholder oplysninger om notarrådet, generelle oplysninger, som er nyttige for både offentligheden og notarer, og en fortegnelse med nærmere oplysninger om notarer i Malta. Databasen er offentligt tilgængelig og gratis at benytte.

Andre juridiske erhverv

Advokatfuldmægtige

For at kunne udøve advokatvirksomhed i Malta skal enkeltpersoner være i besiddelse af en kendelse udstedt af Maltas præsident og med Maltas officielle segl. Personer, der er indehavere af en sådan kendelse, skal, inden de begynder at udøve deres virksomhed, aflægge troskabserklæring og aflægge ed ved appeldomstolen ved et offentligt retsmøde.

Procesfuldmægtigens primære opgave er at bistå den advokat, som har engageret ham eller hende i forbindelse med en retssag. De er således involveret i indgivelse af skriftlige indlæg til justitssekretærer på vegne af klienter og generelt i andre ydelser i forbindelse med advokaters forberedelse af retssager.

Procesfuldmægtige har møderet for fredsdommere og særlige domstole og nævn. De kan også yde rådgivning.

Retskommissionen er den enhed, der er ansvarlig for reguleringen af dette erhverv i Malta.

Agenturet for retsadministration

Agenturet for retsadministration (The Court Services Agency) er ansvarlig for forvaltningen af de maltesiske domstole. Agenturet er ansvarligt for registrene og de dertil knyttede embedsmænd, indgivelse og forkyndelse af retshandlinger, fuldbyrdelse af eksekutionsdokumenter såsom domme og kendelser via domstolsudpegede marshals og andre embedsmænd, salg ved auktion, nævningeprocedurer og andre strafferetlige procedurer.

Vicejustitssekretær  PDF (489 Kb) mt

Juridisk assistent  PDF (382 Kb) mt

Justitssekretær  PDF (390 Kb) mt

Tilknyttede links

Maltas advokatkammer

Notarrådets officielle websted (Malta)

Sidste opdatering: 16/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.