Typer af juridiske erhverv

Portugal

Dette afsnit giver et overblik over de juridiske erhverv i Portugal.

Indholdet er leveret af
Portugal

Dommere ved de almindelige domstole, forvaltnings- og skattedomstole

Ifølge forfatningen udgør dommerne et suverænt organ — domstolene.

De er ansvarlige for retsplejen på vegne af folket og skal kun overholde loven.

Dommere ved de almindelige domstole er underlagt bestemmelserne i forfatningen og vedtægten for dommere ved de almindelige domstole (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Der findes tre typer dommere ved de almindelige domstole — afhængigt af domstolshierarkiet:

 • dommere ved den øverste domstol (Supremo Tribunal de Justiça), der betegnes conselheiros
 • dommere ved appeldomstolene (tribunais das Relações), der betegnes desembargadores
 • dommere ved domstolene i første instans, der betegnes juízes de direito.

Dommere ved forvaltnings- og skattedomstole er også underlagt bestemmelserne i forfatningen, vedtægten for forvaltnings- og skattedomstole (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) og subsidiært vedtægten for dommere ved de almindelige domstole. Der findes tre typer dommere ved forvaltnings- og skattedomstolene — afhængigt af domstolshierarkiet:

 • dommere ved den øverste domstol i forvaltningsretlige sager (Supremo Tribunal Administrativo), der betegnes conselheiros
 • dommere ved appeldomstolene i forvaltningsretlige sager, der betegnes desembargadores
 • dommere ved kredsdomstolene i forvaltningsretlige sager og domstolene i skatteretlige sager (tribunais administrativos de círculo e tribunais tributários), der betegnes juízes de direito.

Adgangen til dommerfaget foregår i tre faser: ved offentlig udvælgelsesprøve gennem et teoretisk og praktisk uddannelseskursus ved Centro de Estudos Judiciários gennem en praktikordning. Kandidater, der har gennemgået disse tre faser, udnævnes til dommere (juízes de direito).

Dommerne videreuddanner sig gennem hele deres karriere.

Dommere ved domstole i første instans kontrolleres regelmæssigt af det øverste råd for de almindelige domstole (for dommere ved disse domstole) og af det øverste råd for forvaltnings- og skattedomstole (for dommere ved disse domstole). Ved afslutningen af hver kontrol vurderes dommerne på grundlag af deres kvalifikationer i følgende kategorier: meget god, god med udmærkelse, god, tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. "Ikke tilfredsstillende" fører til suspendering af dommerens retslige funktioner og indledning af en undersøgelse på grund af manglende faglig kompetence.

De almindelige domstoles øverste råd (Conselho Superior da Magistratura) og forvaltnings- og skattedomstolenes øverste råd (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) er ansvarlige for at udpege, beskikke, overføre og forfremme dommere ved de almindelige domstole og dommere ved forvaltnings- og skattedomstole samt træffe disciplinære sanktioner over for disse dommere.

For at sikre dommernes uafhængighed og upartiskhed indeholder forfatningen følgende bestemmelser: Siddende dommere må ikke bestride andre hverv, offentlige eller private, med undtagelse af ulønnet undervisning eller videnskabelig forskning inden for det juridiske område. Dommere kan ikke forflyttes, suspenderes, pensioneres eller afskediges, undtagen i de tilfælde, der er fastsat ved lov. Dommere kan ikke drages til ansvar for deres afgørelser med de undtagelser, der er fastsat ved lov.

Se https://www.csm.org.pt/ og https://www.cstaf.pt/ for yderligere oplysninger.

Anklagere ved den offentlige anklagemyndighed (Ministério Público)

Anklagere ved den offentlige anklagemyndighed er ansvarlige for at repræsentere staten, foretage retsforfølgning og forsvare demokratiet og legitime interesser. Offentlige anklagere har deres egen vedtægt og autonomi som fastsat i loven.

Adgang til anklagerhvervet opnås gennem en offentlig udvælgelsesprøve, som består af eksamener, vurdering af ansøgernes cv og en psykologisk udvælgelsesprøve, som alle finder sted på centret for juridiske studier (Centro de Estudos Judiciários).

Kandidater, der består udvælgelsesprøven, udnævnes til retsrådgivere (auditores de justiça). Når de har bestået den teoretiske og praktiske uddannelse ved centret for juridiske studier, udnævnes de til viceanklagere.

En offentlig anklagers karriere består af fem niveauer anført i faldende hierarkisk rækkefølge:

 • generalanklager (Procurador-Geral da República)
 • øverste vicegeneralanklager (Vice-Procurador-Geral da República)
 • vicegeneralanklager (Procurador-Geral Adjunto)
 • distriktsanklager (Procurador da República)
 • vicedistriktsanklager (Procurador da República Adjunto).

Generalanklagemyndigheden (Procuradoria-Geral da República) er det øverste organ i den offentlige anklagemyndighed og ledes af generalanklageren. Den omfatter desuden den offentlige anklagemyndigheds råd (Conselho Superior do Ministério Público), det rådgivende udvalg, juridiske rådgivere og støttetjenester.

Den offentlige anklagemyndigheds råd er ansvarligt for at udpege, udnævne, overføre og forfremme offentlige anklagere samt træffe disciplinære sanktioner over for disse.

Se http://www.ministeriopublico.pt/ for flere oplysninger.

Advokater (advogados)

Advokater er jurister registreret hos advokatsamfundet, som bl.a. forestår partsrepræsentation og yder juridisk bistand, dvs. juridisk rådgivning vedrørende fortolkning og anvendelse af lovgivningen efter anmodning fra tredjemand.

Registrering hos advokatsamfundet (Ordem dos Advogados) er påkrævet for at virke som advokat i Portugal.

For at udøve erhvervet skal man:

 • have en national juridisk uddannelse eller et tilsvarende eksamensbevis fra et udenlandsk universitet eller et eksamensbevis, der er anerkendt af den portugisiske stat
 • gennemgå en praktikperiode på 18 måneder bestående af to uddannelsesfaser: første uddannelsesfase, som varer seks måneder, og den videre uddannelsesfase, som varer 12 måneder
 • bestå den skriftlige og mundtlige advokateksamen.

Udenlandske statsborgere, som har taget deres uddannelse i Portugal, kan registreres i det portugisiske advokatsamfund på samme måde som portugisiske statsborgere, såfremt det land, hvor de er statsborgere, giver samme rettigheder til portugisiske statsborgere.

Advokater fra andre EU-medlemsstater, som ønsker at etablere sig fast i Portugal med henblik på at udøve deres erhverv under den faglige titel fra deres oprindelsesland, skal på forhånd registrere sig hos advokatsamfundet. I så fald kan de kun repræsentere deres klient i retten under tilsyn af en advokat, som er registreret hos advokatsamfundet. Hvis de ønsker at udøve deres hverv på lige fod med portugisiske advokater, skal de registreres hos advokatsamfundet og tage en skriftlig og mundtlig eksamen på portugisisk.

Advokatsamfundet er den offentlige sammenslutning, som repræsenterer fagpersoner, der udøver erhverv som advokat. Sammenslutningen har bl.a. ansvaret for at sikre adgang til retssystemet, regulere erhvervets praksis og træffe eksklusive disciplinære sanktioner over for advokater og advokatfuldmægtige, beskytte advokaterhvervets sociale rolle, værdighed og anseelse og fremme adgangen til oplysninger om og anvendelse af lovgivningen.

Se https://portal.oa.pt/ for yderligere oplysninger.

Juridiske rådgivere (Consultores jurídicos)

I det portugisiske retssystem sondres der ikke mellem procederende advokater og rådgivende advokater.

Juridiske bisiddere (Solicitadores)

Juridiske bisiddere er uafhængige erhvervsudøvere, som udøver juridiske rådgivnings- og repræsentationsaktiviteter samt partsrepræsentation inden for de rammer, der fremgår af deres vedtægt og procesretten. De kan repræsentere parter i retten, når partsrepræsentation ved en advokat (advogado) ikke er obligatorisk.

Juridiske bisiddere kan desuden repræsentere borgere og virksomheder uden for retten, f.eks. over for skatteforvaltningen, notarkontorer, justitssekretærer og lokale forvaltningsorganer.

For at udøve erhvervet skal man:

 • have en juridisk uddannelse uden at være registreret hos advokatsamfundet eller en anerkendt uddannelse som juridisk bisidder. Udenlandske statsborgere fra andre EU-medlemsstater skal have de akademiske og erhvervsmæssige kvalifikationer, der kræves for at udøve erhvervet i deres oprindelsesland
 • gennemføre en praktikperiode af 12-18 måneders varighed
 • i løbet af praktikperioden indhente relevante referencer fra underviser og praktikcenter og bestå en national eksamen, der opfylder de gældende regler.

Registrering i kollegiet for juridiske bisiddere (Colégio dos solicitadores) fra andre EU-medlemsstater eller medlemsstater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er underlagt bestemmelserne i lov nr. 9/2009 af 4. marts i den aktuelle udgave.

Sammenslutningen af juridiske bisiddere og fogeder (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) er den offentlige sammenslutning, der repræsenterer juridiske bisiddere. Den er bl.a. ansvarlig for at træffe disciplinære sanktioner over for dens medlemmer og udtale sig om udkast til lovgivning vedrørende dens kompetencer.

Se http://www.osae.pt/ for yderligere oplysninger.

Fogeder (Agentes de execução)

Fogeder er erhvervsudøvere, der ved lov på nationalt plan er bemyndiget til at udføre handlinger i forbindelse med civile fuldbyrdelsesprocedurer. De repræsenterer som selvstændige og upartiske erhvervsudøvere ingen af parterne ved retssager, men er ansvarlige for udførelsen af alle handlinger i forbindelse med civile fuldbyrdelsesprocedurer, herunder indbringelse af sager, stævninger, meddelelser og salg af beslaglagte aktiver. Fogedforretningerne kan i nogle tilfælde udføres af en tjenestemand ved domstolen.

Fogeder udpeges af den part, der søger fuldbyrdelse, eller af retten.

Fogeder skal have en uddannelse som juridisk bisidder eller en juridisk uddannelse og skal:

 • være portugisiske statsborgere
 • ikke være omfattet af eventuelle begrænsninger i vedtægten fastsat af sammenslutningen af juridiske bisiddere og fogeder eller advokatsamfundet
 • ikke inden for de seneste ti år have været registreret på den lovmæssigt regulerede offentlige liste over debitorer
 • have gennemført en praktikperiode som foged
 • efter mere end tre års ansættelse som foged være blevet eksamineret med positiv udtalelse fra kommissionen for juridiske assistenter (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ)
 • inden tre år efter, at deres praktikforløb er afsluttet med tilfredsstillende resultat, have indgivet ansøgning om optagelse i det kollegium, som de tilhører
 • som minimum råde over de IT-strukturer og -ressourcer, der er fastsat i bestemmelser godkendt af generalforsamlingen.

Erhvervet er underlagt sammenslutningen af juridiske bisiddere og fogeder og det specialiserede kollegium for fogeder (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução).

CAAJ er et uafhængigt organ under sammenslutningen af juridiske bisiddere og fogeder og har ansvar for at føre tilsyn med og træffe disciplinære sanktioner over for fogeder.

Se http://www.osae.pt/ og https://caaj.justica.gov.pt/ for mere detaljerede oplysninger.

Notarer (Notários)

Notarer er specialiserede fagfolk, der er bemyndiget til at handle i meget specifikke retlige sammenhænge. De har endvidere en afgørende rolle i forbindelse med international og national handel.

Deres kompetence omfatter:

 • udarbejdelse af private aftaler og rådgivning af parterne i overensstemmelse med loyalitetsforpligtelsen over for hver af dem. Ved udarbejdelsen af officielle dokumenter er notarer ansvarlige for deres ægthed og for den rådgivning, de yder. De har pligt til at oplyse parterne om virkningerne og konsekvenserne af de forpligtelser, de agter at påtage sig
 • gennemførelse af de retshandler, der er indgået for dem. Aftalen kan indføres direkte i de officielle registre eller håndhæves, hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser, uden forudgående inddragelse af en dommer
 • funktion som upartisk mægler i fuld overensstemmelse med loven for at gøre det muligt for parterne at nå frem til en gensidigt acceptabel aftale
 • udarbejdelse af dokumenter og betingelser for skifteretssager undtagen spørgsmål, som på grund af deres art eller deres faktuelle eller juridiske kompleksitet ikke må afgøres i skifteretssager. Sådanne spørgsmål afgøres af dommeren ved den kredsdomstol (tribunal de comarca), som har jurisdiktion over det notarkontor, hvor sagen blev anlagt ((lov nr. 23/2013 af 5. marts 2013, som godkendte de juridiske rammer for skifteretssager, tildelte notarer denne beføjelse og skabte således et system med delte beføjelser).

Med den gennemførte reform af erhvervet som notar og privatiseringen af sektoren har notarer opnået dobbelt status: De er både officielt befuldmægtigede embedsmænd og udøvere af liberalt erhverv, men er fritaget for deres tidligere status som offentlige tjenestemænd.

I kraft af deres status som officielle depositarer er notarer underordnet justitsministeriet, som har disciplinære og reguleringsmæssige beføjelser over for dem. I betragtning af notarerhvervets nye liberale karakter har notarsammenslutningen siden 2006 reguleret udøvelsen af notarvirksomhed i samarbejde med justitsministeriet med henblik på at sikre overholdelsen af de etiske principper, der skal være retningsgivende for de involverede erhvervsudøvere, og for at sikre varetagelsen af de underliggende offentlige interesser, uden at dette berører de interventionsbeføjelser, der i betragtning af erhvervets karakter ved lov er sikret justitsministeriet.

Se følgende websted for yderligere oplysninger: http://www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Justitssekretærer (Conservadores)

Justitssekretærerne er offentlige tjenestemænd med ansvar for registrering og offentliggørelse af retshandler og transaktioner vedrørende fast ejendom og løsøre underlagt registreringspligten, handelsvirksomhed eller fysiske personers liv. Deres rolle er navnlig at kontrollere lovligheden med hensyn til disse retshandler og transaktioner samt de dokumenter, der er forbundet med den pågældende retsorden, at sikre, at rettighederne i disse er korrekt angivet og i overensstemmelse med den lovbestemte registreringsorden med henblik på godkendelse af retshandlers og transaktioners indførelse i registret eller ej.

Afhængigt af hvilke områder de beskæftiger sig med i deres erhverv, kan justitssekretærerne være:

 • justitssekretærer i det civile register (conservadores do registo civil), som i deres erhverv beskæftiger sig med sager om fastlæggelse og offentliggørelse af juridiske oplysninger og aktiviteter vedrørende fysiske personers liv. De har ansvaret for at registrere dokumenter såsom fødselsattester, vielsesattester, dødsattester, adoptionsbeviser samt moderskabs-/faderskabserklæringer, organisere retsmøder, f.eks. i forbindelse med skilsmisse og separation ved enighed, og udstede certifikater og kopier af registrerede dokumenter
 • justitssekretærer ved matrikelregistret (conservadores do registo predial) med ansvar for offentliggørelse af den juridiske status for fast ejendom med henblik på at sikre retssikkerheden i forbindelse med ejendomshandler
 • justitssekretærer ved køretøjsregistret (conservadores do registo de veículos) med funktioner, der vedrører offentliggørelsen af retten til løsøre, der skal registreres (motorkøretøjer, skibe og fly), ved at oplyse om retsstatus for motorkøretøjer og påhængskøretøjer med henblik på at sikre retssikkerheden for handlen
 • justitssekretærer ved handelsregistret (conservadores do registo comercial) med ansvar for offentliggørelse af retsstatus for individuelle erhvervsdrivende, handelsvirksomheder, civilretlige virksomheder med kommerciel karakter, individuelle enheder med begrænset ansvar og andre enheder, der skal registreres i handelsregistret, med henblik på at sikre retssikkerheden for transaktioner.

Adgang til erhvervet kræver en juridisk uddannelse fra et portugisisk universitet eller tilsvarende akademiske kvalifikationer samt egnethedsprøver, en supplerende universitetsuddannelse af seks måneders varighed inden for de juridiske emner vedrørende registrering, som er relevante for udøvelsen af aktiviteten, og fuldførelse af et etårigt praktikforløb efterfulgt af offentlige eksamener. Alle trin i denne procedure vurderes og kan føre til kandidatens udelukkelse, i tilfælde af at eksamen ikke bestås. Dette foregår ved offentlig udvælgelsesprøve, der afholdes af instituttet for registre og notarer (Instituto dos Registos e do Notariado).

Instituttet for registre og notarer er ansvarligt for forvaltning, vejledning, støtte, evaluering og overvågning af justitssekretærernes og registratorernes aktiviteter.

Se https://irn.justica.gov.pt/ for yderligere oplysninger.

Domstolstjenestemænd (Oficiais de Justiça)

Domstolstjenestemænd er en kategori af ansatte, der er en del af tjenestemændene i retsvæsenet (funcionários de justiça), og som medvirker ved retssager eller bistår anklagemyndigheden. Begrebet "funcionário de justiça" omfatter imidlertid også IT-personale, administrativt personale, teknisk personale, hjælpepersonale og ledende personale.

Adgang til erhvervet som domstolstjenestemand opnås via de grundlæggende stillinger i domstolstjenesten og den offentlige anklagemyndighed, henholdsvis midlertidigt ansat kontorassistent (escrivão auxiliar) og midlertidigt ansat juridisk kontorassistent (técnico de justiça auxiliar). Man kan opnå ansættelse, hvis man har gennemført et erhvervsuddannelseskursus og er blevet godkendt via en optagelsesprocedure.

Tjenestemænd i retsvæsenet er underlagt vedtægten for tjenestemænd i retsvæsenet (Estatuto dos Funcionários de Justiça), som er gengivet i den nuværende udgave af lovdekret nr. 343/1999 af 26. august, og de spiller i kraft af deres funktioner en afgørende rolle i det internationale retlige samarbejde, navnlig i forbindelse med anvendelsen af europæiske forordninger og direktiver.

Generaldirektoratet for retspleje (Direcção-Geral da Administração da Justiça) er det organ under justitsministeriet, som er ansvarligt for ansættelse, ledelse og forvaltning af tjenestemænd i retsvæsenet.

Rådet for domstolstjenestemænd (Conselho dos Oficiais de Justiça) er det organ, som er ansvarligt for at vurdere domstolstjenestemænds faglige kapacitet og træffe disciplinære sanktioner over for dem.

Se https://dgaj.justica.gov.pt/ for yderligere oplysninger.

Retsmæglere (Mediadores)

I henhold til artikel 2, litra b), i lov nr. 29/2013 af 19. april defineres en konfliktmægler som en upartisk og uafhængig tredjemand uden pålæggelsesbeføjelser over for parterne i mæglingen, som bistår dem i forsøget på at nå frem til en endelig aftale om tvistens genstand. I denne lov defineres status for konfliktmæglere, der arbejder i Portugal, og deres opførelse på listerne for hver af de offentlige mæglingsordninger, idet en sådan registrering foretages ved en udvælgelsesprocedure, hvis regulering blev godkendt ved bekendtgørelse nr. 282/2010 af 25. maj.

Retsmæglerens virksomhed er af stor betydning, da vedkommende ved at hjælpe parterne med at nå frem til en aftale bidrager til at opretholde og i nogle tilfælde genoprette den sociale fred. I Portugal findes der retsmæglere med speciale i familiemægling, erhvervsmægling og mægling i straffesager. Ikke-statslige organisationer tilrettelægger ikke mæglingsaktiviteter, men der findes private sammenslutninger, der tilbyder mæglings- og uddannelsestjenester for retsmæglere.

Der findes i dag ingen nationale etiske kodekser for konfliktmægleres status. Ovennævnte mæglingslov indeholder imidlertid et kapitel om konfliktmægleres rettigheder og forpligtelser. Derudover skal de respektere principperne i den europæiske adfærdskodeks for retsmæglere, som indgår i læseplanen for deres uddannelse.

Mægleres virksomhed kontrolleres af et offentligt mæglingssystem opdelt i tre dele: det civilretlige, det erhvervsretlige og det strafferetlige område. Hver del af det offentlige mæglingssystem forvaltes af en offentlig myndighed, som angivet i myndighedens vedtægter.

I Portugal er der ikke noget offentligt organ, der er ansvarligt for uddannelsen af retsmæglere. Uddannelsen varetages af private organer, der er certificeret af generaldirektoratet for retlige anliggender (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 345/2013 af 27. november, med særlig vægt på kvalitetsbenchmarket.

DGPJ forvalter offentlige mæglingsordninger via sit kontor for alternativ tvistbilæggelse (Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios, GRAL) og giver ikke oplysninger om, hvordan man finder en retsmægler, men råder over lister over retsmæglere, hvor sidstnævnte kan lade sig registrere efter den udvælgelsesprocedure, der er fastsat i den bestemmelse, der blev godkendt ved bekendtgørelse nr. 282/2010 af 25. maj.

Se http://www.dgpj.mj.pt/ for yderligere oplysninger.

Insolvensadministratorer (Administradores de insolvência)

Insolvensadministratorer er ansvarlige for at føre tilsyn med og lede handlinger under den særlige insolvensprocedure og for at administrere eller afvikle konkursboet i forbindelse med insolvensbehandlingen. De har kompetence til at udføre alle de vedtægts- og lovbestemte handlinger. Afhængigt af de opgaver, de udfører i forbindelse med insolvensbehandlingen, udpeges de som midlertidige insolvensadministratorer, kuratorer eller bobestyrere.

Vedtægten for insolvensadministratorer er fastlagt ved lov nr. 22/2013 af 26. februar.

Følgende har adgang til at blive insolvensadministratorer:

 1. personer med relevant uddannelse og erhvervserfaring
 2. personer, der har gennemført et erhvervspraktikforløb på seks måneder inden for dette område
 3. personer, der har bestået optagelsesprøven, der er specielt udformet til at vurdere de kundskaber, der er erhvervet under erhvervspraktikforløbet
 4. personer, der ikke befinder sig i en situation, der er uforenelig med udøvelsen af aktiviteten
 5. personer, som er egnede til at udøve aktiviteten som insolvensadministrator.

Kommissionen for juridiske assistenter (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ) er den enhed, der er ansvarlig for udnævnelsen til stillingen som insolvensadministrator og for tilsynet med udøvelsen heraf.

Se https://caaj.justica.gov.pt/ for yderligere oplysninger.

Fuldmægtige vedrørende industriel ejendomsret (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Fuldmægtige vedrørende industriel ejendomsret er specialiserede i industriel ejendomsret, som kan varetage virksomheders og privates rettigheder og interesser på området.

Fuldmægtige vedrørende industriel ejendomsret er godkendt af den nationale styrelse for industriel ejendomsret (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.) til at indgå aftaler vedrørende industriel ejendomsret på deres klienters vegne uden fremlæggelse af fuldmagt.

Adgangen til erhvervet er i Portugal underlagt lovdekret nr. 15/95 af 24. januar (og ændringer hertil) og bekendtgørelse nr. 1200/2010 af 29. november som ændret ved bekendtgørelse nr. 239/2013 af 25. juli.

Se https://inpi.justica.gov.pt/ for yderligere oplysninger.

Organisationer, der leverer gratis juridiske tjenester (pro bono)

Justitsministeriet sikrer i samarbejde med advokatsamfundet og lokale myndigheder, at der overalt i Portugal findes kontorer for juridisk rådgivning (Gabinetes de Consulta Jurídica), hvor borgerne kan modtage gratis rådgivning af jurister. En liste over disse kontorer samt relevante kontaktoplysninger findes online på f.eks. webstedet for generaldirektoratet for retlige anliggender.

Sidste opdatering: 29/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.