Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Typer af juridiske erhverv

Portugal

Denne side giver et overblik over de juridiske erhverv i Portugal. Dommere ved de almindelige domstole og dommere ved forvaltnings- og skattedomstole Anklagere ved den offentlige anklagemyndighed Advokater Juridiske rådgivere Juridiske bisiddere Fogeder Notarer Justitssekretærer Domstolstjenestemænd Retsmæglere Retsadministratorer Fuldmægtig vedrørende industriel ejendom Organisationer, der leverer gratis juridiske tjenester (pro bono)

Indholdet er leveret af
Portugal
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Dommere ved de almindelige domstole og dommere ved forvaltnings- og skattedomstole

Ifølge den portugisiske forfatning henhører dommerne under et suverænt organ – domstolene.

Dommerne er kun forpligtet af lovgivningen og er ansvarlige for rettens pleje på folkets vegne.

Dommere ved de almindelige domstole er underlagt forfatningen og vedtægten for dommere ved de almindelige domstole (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Der findes tre typer dommere i overensstemmelse med de pågældende domstoles placering i domstolshierarkiet:

 • højesteretsdommere (Supremo Tribunal de Justiça), der betegnes Conselheiros
 • dommere ved appeldomstolene (Tribunais das Relações), der betegnes Desembargadores
 • dommere ved domstolene i første instans, der betegnes Juízes de Direito.

Dommere ved forvaltnings- og skattedomstole er underlagt forfatningen, vedtægten for forvaltnings- og skattedomstole (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) og, i forbindelse med forhold, der ikke er omfattet af sidstnævnte, vedtægten for dommere ved de almindelige domstole (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Der findes tre typer dommere, afhængigt af de tre domstolstypers placering i hierarkiet af forvaltnings- og skattedomstole:

 • dommere ved den øverste forvaltningsdomstol (Supremo Tribunal Administrativo), der betegnes Conselheiros
 • dommere ved de centrale forvaltningsdomstole, der betegnes Desembargadores
 • dommere ved de lokale forvaltnings- og skattedomstole, der betegnes Juízes de Direito.

Adgang til dommererhvervet opnås i en tretrinsproces gennem en offentlig udvælgelsesprøve, en teoretisk og praktisk uddannelse på centret for juridiske studier (Centro de Estudos Judiciários), samt en praktikperiode. Kandidater, der har gennemført alle tre trin, udnævnes til Juízes de Direito.

Dommerne fortsætter deres videreuddannelse gennem hele deres karriere.

Domstolenes øverste råd (Conselho Superior da Magistratura) udfører regelmæssige inspektioner ved domstolene i første instans, og forvaltnings- og skattedomstolenes øverste råd (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) udfører tilsvarende inspektioner af dommerne ved disse domstole. Efter hver inspektion bedømmes dommerne efter præstation, i kategorierne meget god, god med udmærkelse, god, tilstrækkelig og dårlig. Hvis en dommer bedømmes som "dårlig", suspenderes den pågældende fra tjenesten, og der iværksættes en undersøgelse for at vurdere, om den pågældende dommer er egnet til jobbet.

Domstolenes øverste råd og forvaltnings- og skattedomstolenes øverste råd er ansvarlige for at udpege, beskikke, overføre og forfremme dommere ved de almindelige domstole og dommere ved forvaltnings- og skattedomstole samt træffe disciplinære sanktioner over for disse dommere.

For at sikre, at dommerne er uafhængige og upartiske, er det i forfatningen fastsat, at tjenstgørende dommere ikke må varetage andre erhverv i den offentlige eller private sektor, undtagen ulønnet undervisning eller videnskabelig forskning inden for det juridiske område. Dommere kan kun overføres, suspenderes, sendes på pension eller afskediges, hvor der er lovhjemmel herfor. De kan ikke stilles til ansvar for deres afgørelser, medmindre lovgivningen giver mulighed for undtagelser.

Anklagere ved den offentlige anklagemyndighed (Ministério Público)

Anklagere ved den offentlige anklagemyndighed er ansvarlige for at repræsentere staten, foretage retsforfølgning og forsvare den demokratiske retssikkerhed og legitime interesser. Offentlige anklagere har deres egen vedtægt og autonomi som fastsat i lovgivningen.

Adgang til anklagerhvervet opnås gennem en offentlig udvælgelsesprøve, som består af eksamener, vurdering af ansøgernes cv og en psykologisk udvælgelsesprøve, som alle finder sted på centret for juridiske studier (Centro de Estudos Judiciários).

Kandidater, der består udvælgelsesprøven, udnævnes til praktikanter (auditores de justiça). Når de har gennemført den teoretiske og praktiske uddannelse ved centret for juridiske studier, udnævnes de til viceanklagere.

En offentlig anklagers karriere består af fem niveauer anført i hierarkisk rækkefølge:

 • generalanklager (Procurador-Geral da República)
 • øverste vicegeneralanklager (Vice-Procurador-Geral da República)
 • vicegeneralanklager (Procurador-Geral Adjunto)
 • distriktsanklager (Procurador da República)
 • vicedistriktsanklager (Procurador da República Adjunto).

Generalanklagemyndigheden (Procuradoria-Geral da República) er det øverste organ i den offentlige anklagemyndighed og ledes af generalanklageren. Den omfatter desuden den offentlige anklagemyndigheds øverste råd (Conselho Superior do Ministério Público), det rådgivende udvalg, officielle juridiske rådgivere og støttetjenester.

Den offentlige anklagemyndigheds øverste råd er ansvarligt for at udpege, beskikke, overføre og forfremme offentlige anklagere samt træffe disciplinære sanktioner over for disse.

Advokater (Advogados)

Advokater er jurister, som, når de er registreret hos advokatsamfundet, forestår partsrepræsentation og yder juridisk rådgivning vedrørende fortolkning og anvendelse af lovgivningen efter anmodning fra tredjemand.

Registrering hos advokatsamfundet (Ordem dos Advogados) er påkrævet for at virke som advokat i Portugal.

For at udøve erhvervet skal man:

 • have en juridisk uddannelse fra et universitet i Portugal eller en juridisk uddannelse fra et universitet uden for Portugal, hvis en sådan uddannelse skønnes at svare til en akademisk grad eller er anerkendt som en uddannelse på samme niveau
 • gennemgå en praktikperiode på 18 måneder bestående af to uddannelsesfaser: første uddannelsesfase, som varer seks måneder, og den videre uddannelsesfase, som varer 12 måneder
 • bestå den skriftlige og mundtlige advokateksamen.

Udenlandske statsborgere, som har taget deres uddannelse i Portugal, kan registreres i det portugisiske advokatsamfund på samme måde som portugisiske statsborgere, såfremt det land, hvor de er statsborgere, giver samme rettigheder til portugisiske statsborgere.

Advokater fra andre EU-medlemsstater, som ønsker at etablere sig fast i Portugal med henblik på at udøve deres erhverv under den faglige titel fra deres oprindelsesland, skal registrere sig hos advokatsamfundet. I så fald kan de kun repræsentere deres klient i retten under tilsyn af en advokat, som er registreret i advokatsamfundet. Hvis de ønsker at fungere som advokater med samme rettigheder og forpligtelser som portugisiske advokater, skal de registreres i advokatsamfundet og tage en skriftlig og mundtlig eksamen på portugisisk.

Advokatsamfundet er det offentlige organ, der repræsenterer jurister, som udøver erhverv som advokater og handler i overensstemmelse med sammenslutningens vedtægter. Advokatsamfundet sikrer adgang til lovgivningen, regulerer erhvervet og gennemfører (som det eneste organ) disciplinære sanktioner mod advokater og advokatfuldmægtige, beskytter advokaterhvervets sociale rolle, værdighed og anseelse og fremmer adgangen til oplysninger om og anvendelse af lovgivningen.

Juridiske rådgivere (Consultores jurídicos)

I det portugisiske retssystem sondres der ikke mellem advokater og juridiske rådgivere.

Juridiske bisiddere (Solicitadores)

Juridiske bisiddere er uafhængige erhvervsudøvere, som giver deres klienter juridisk rådgivning og partsrepræsentation i retten inden for de rammer, der fremgår af deres vedtægt og de processuelle regler. De kan repræsentere parter i retten, når partsrepræsentation ved en advokat (advogado) ikke er obligatorisk.

Juridiske bisiddere kan desuden repræsentere borgere og virksomheder uden for retten, f.eks. over for skatteforvaltningen, notarkontorer, justitssekretærer og lokale forvaltningsorganer.

For at udøve erhvervet skal man:

 • have en officielt anerkendt juridisk uddannelse uden at være registreret hos advokatsamfundet eller en officielt anerkendt uddannelse som juridisk bisidder. Udenlandske statsborgere fra andre EU-medlemsstater skal have de akademiske og erhvervsmæssige kvalifikationer, der kræves for at udøve erhvervet i deres oprindelsesland
 • gennemføre en praktikperiode af 12-18 måneders varighed
 • i løbet af praktikperioden indhente relevante referencer fra underviser og praktikcenter og bestå en national eksamen, der opfylder de relevante regler.

Erhvervsudøvere fra andre EU-medlemsstater eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan registrere sig hos de juridiske bisidderes kollegium (Colégio dos Solicitadores) i overensstemmelse med lov nr. 9/2009 af 4. marts 2009, som ændret ved lov nr. 41/2012 af 28. august 2012 og lov nr. 25/2014 af 2. maj 2014.

Sammenslutningen af juridiske bisiddere og fogeder (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) er den offentlige sammenslutning, der repræsenterer udøvere af disse juridiske erhverv. Den er bl.a. ansvarlig for at gennemføre disciplinære sanktioner over for sine medlemmer og udtale sig om udkast til lovgivning vedrørende dens kompetencer.

Læs mere her http://www.osae.pt/.

Fogeder (Agentes de execução)

Fogeder er erhvervsudøvere, der har fået national myndighed til civil fuldbyrdelse. De er uafhængige og upartiske og repræsenterer ingen af parterne, men er ansvarlige for gennemførelsen af alle formaliteter i forbindelse med fuldbyrdelse, herunder beslaglæggelse, forkyndelse af dokumenter, meddelelser og salg af beslaglagte aktiver. I visse tilfælde kan deres opgaver udføres af en tjenestemand ved domstolen.

Fogeder udpeges af den part, der søger fuldbyrdelse, eller af domstolen.

Fogeder skal have en uddannelse som juridiske bisiddere eller advokater og:

 • skal være portugisiske statsborgere
 • må ikke være omfattet af eventuelle begrænsninger i vedtægten for sammenslutningen af juridiske bisiddere og fogeder eller advokatsamfundet
 • må ikke have været i det officielle skyldnerregister i de seneste 10 år
 • skal have gennemført en praktikperiode som foged
 • har en eksamen som juridisk bisidder efter at have arbejdet i over tre år som foged og fået en positiv udtalelse fra kommissionen for juridiske assistenter (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ)
 • har registreret sig hos den relevante erhvervssammenslutning senest tre år efter afslutningen af praktikopholdet
 • mindst råder over de it-strukturer og -ressourcer, der er fastsat i bestemmelser godkendt af generalforsamlingen.

Sammenslutningen af juridiske bisiddere og fogeder samt det specialiserede kollegium af fogeder (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) er de organer, der har ansvar for regulering af erhvervet.

CAAJ, som er uafhængig af sammenslutningen af juridiske bisiddere og fogeder, er det organ, der har ansvar for føre tilsyn med fogeder og gennemføre disciplinære sanktioner mod dem.

Yderligere oplysninger findes på følgende websteder: http://www.osae.pt/ og http://www.caaj-mj.pt/.

Notarer (Notários)

Notarer er specialister, som har beføjelser til at udføre opgaver i visse juridiske sammenhænge. De spiller en stor rolle i både national og international handel.

Notarer har beføjelser til:

 • at udfærdige private kontrakter og rådgive parterne, idet alle parter behandles retfærdigt, at udfærdige officielle dokumenter og tage ansvar for dokumentets gyldighed og for eventuel rådgivning, at informere parterne om konsekvenserne af de forpligtelser, de påtænker at indgå (det er notarerne forpligtet til)
 • at gennemføre juridiske transaktioner, der aftales i deres nærvær. Handlingen kan indføres direkte i det officielle register, eller hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser, kan den fuldbyrdes uden indgriben fra en dommer
 • fungere som upartiske mæglere i fuld overensstemmelse med lovgivningen for at gøre det muligt for parterne at nå til enighed, som de alle kan acceptere
 • udfærdige dokumenter og vilkår for skifteretssager, undtagen spørgsmål, der ikke må afgøres i skifteretssager på grund af deres karakter eller juridiske eller faktiske kompleksitet. Sådanne spørgsmål afgøres af dommeren ved den distriktsdomstol (tribunal de comarca), som har jurisdiktion over det notarkontor, hvor sagen blev anlagt (lov nr. 2/2013 af 5. marts 2013, som godkendte de juridiske rammer for skifteretssager, tildelte notarer denne beføjelse og skabte således et system med delte beføjelser).

Reformen af notarerhvervet og den deraf følgende privatisering af sektoren betyder, at notarer spiller en dobbeltrolle: som offentlige tjenestemænd og som udøvere af et liberalt erhverv, men de er ikke længere embedsmænd.

Som offentlige tjenestemænd falder de ind under justitsministeriet, som er bemyndiget til at regulere erhvervet, og som også har beføjelse til at gennemføre disciplinære sanktioner mod notarer. På baggrund af den nye status som liberalt erhverv har notarsammenslutningen, sammen med justitsministeriet, reguleret notarers virksomhed siden 2006 for at sikre, at notarerne følger den adfærdskodeks, de er underlagt, og garantere, at notarerne i kraft af deres erhverv handler i offentlighedens interesse. Det påvirker ikke ministeriets beføjelser til at gribe ind, som er tildelt ministeriet ved lov i betragtning af erhvervets karakter.

Justitssekretærer (Conservadores)

Justitssekretærerne er offentlige tjenestemænd med ansvar for registrering og offentliggørelse af retshandler og transaktioner vedrørende fast ejendom, løsøre, virksomheders aktiviteter og begivenheder i privatpersoners liv, der skal registreres. Deres rolle er i væsentlighed at udføre juridisk kontrol med hensyn til ovennævnte og de deraf følgende dokumenter, samt at sikre, at rettighederne, der fremgår af de dokumenter, som bekræfter de faktiske oplysninger, som skal registreres, er defineret korrekt og er i overensstemmelse med den lovbestemte registreringsorden. De er også ansvarlige for at offentliggøre disse oplysninger og kan beslutte, hvorvidt retshandlingen eller den faktiske oplysning skal indføres i registret.

Afhængigt af, hvilke områder de beskæftiger sig med i deres erhverv, kan justitssekretærerne være:

 • justitssekretærer i det civile register (conservadores do registo civil), som i deres erhverv beskæftiger sig med fastlæggelse og offentliggørelse af juridiske oplysninger og aktiviteter vedrørende fysiske personers liv. Deres kompetence omfatter registrering af dokumenter, f.eks. fødselsattester, vielsesattester, dødsattester, adoptionsbeviser samt moderskabs-/faderskabserklæringer, organisering af retsmøder, f.eks. i forbindelse med skilsmisse og separation ved enighed, og udstedelse af certifikater og kopier af registrerede dokumenter
 • justitssekretærer ved matrikelregistret (conservadores do registo predial), som offentliggør den retlige status for jord og anden ejendom med henblik på at sikre ejendomshandlers retssikkerhed
 • justitssekretærer ved køretøjsregistret (conservadores do registo de veículos) med funktioner, der vedrører offentliggørelsen af retten til løsøre, som skal registreres (motorkøretøjer, skibe og fly). De offentliggør den retlige status for motorkøretøjer og anhængere med henblik på at sikre transaktionernes retssikkerhed
 • justitssekretærer ved handelsregistret (conservadores do registo commercial), som offentliggør den retlige status for handlende, virksomheder, civilretlige selskaber i kommerciel form, individuelle foretagender med begrænset ansvar og andre enheder, der skal handelsregistreres, for at sikre transaktionernes retssikkerhed.

Adgang til erhvervet kræver en juridisk kandidateksamen fra et portugisisk universitet eller tilsvarende akademiske kvalifikationer. Kandidater skal også bestå egnethedsprøver samt gennemgå videreuddannelse på universitetet i seks måneder med fokus på de juridiske og registreringsmæssige fag, som justitssekretærer har brug for. Derefter gennemgår de en praktikperiode på et år, efterfulgt af en offentlig prøve. Kandidaterne vurderes på hvert enkelt trin i processen og kan udelukkes, hvis de ikke består et trin i optagelsesproceduren. Det sidste trin er en offentlig prøve, der afholdes af instituttet for justitssekretærer og notarer (Instituto dos Registos e do Notariado).

Instituttet for justitssekretærer og notarer er ansvarligt for at lede, koordinere, støtte, evaluere og overvåge justitssekretærernes arbejde.

Domstolstjenestemænd (Oficiais de Justiça)

Domstolstjenestemænd er en kategori af justitstjenestemænd (funcionário de justiça), der bl.a. medvirker ved retssager ved domstolene eller bistår anklagemyndigheden. Begrebet justitstjenestemand dækker imidlertid også it-teknikere, administrationspersonale og tekniske medarbejdere samt medarbejdere i støtte- og vedligeholdelsesfunktioner.

Adgang til erhvervet som domstolstjenestemand opnås via de grundlæggende stillinger som midlertidigt ansat kontorassistent (escrivão auxiliar) i domstolstjenesten og midlertidigt ansat juridisk kontorassistent (técnico de justiça auxiliar) i den offentlige anklagemyndighed. Man kan opnå ansættelse, hvis man har gennemført et erhvervsuddannelseskursus og er blevet godkendt via en optagelsesprocedure.

Justitstjenestemænd er underlagt en særlig vedtægt (Estatuto dos Funcionários de Justiça), som fremgår af dekret nr. 343/1999 af 26. august 1999. De spiller en vigtig rolle i det internationale retlige samarbejde, navnlig i forbindelse med gennemførelse af EU-direktiver og -forordninger.

Generaldirektoratet for retspleje (Direção-Geral da Administração da Justiça) er det organ under justitsministeriet, som er ansvarligt for ansættelse, ledelse og forvaltning af justitstjenestemænd.

Rådet for domstolstjenestemænd (Conselho dos Oficiais de Justiça) er det organ, som er ansvarligt for at vurdere domstolstjenestemænds faglige fortjeneste og gennemføre disciplinære sanktioner mod dem.

Retsmæglere (Mediadores)

I artikel 2, litra b), i lov nr. 29/2013 af 19. april 2013, defineres en retsmægler som "(...) en upartisk og uafhængig tredjepart, som ikke har beføjelser til at pålægge parterne i mæglingssagen bestemte handlinger, og som hjælper dem med at nå til endelig enighed i den foreliggende tvist". Denne lov definerer også status for retsmæglere, der arbejder i Portugal, og fastlægger bestemmelser om deres medtagelse på de enkelte offentlige mæglingssystemers lister. Det sker via en udvælgelsesprocedure underlagt bekendtgørelse (Portaria) nr. 282/2010 af 25. maj 2010.

Retsmæglernes arbejde er meget vigtigt, da de vejleder parterne, så de kan nå frem til en aftale, og det bidrager igen til at opretholde og i nogle tilfælde genoprette den sociale harmoni. I Portugal er der retsmæglere, som specialiserer sig i familieretlige, arbejdsretlige of strafferetlige spørgsmål. Der er ingen ngo'er inden for mæglerområdet, men der findes private sammenslutninger, som yder mæglingstjenester og uddanner retsmæglere.

Der findes ingen landsdækkende adfærdskodeks for retsmæglere, men den ovennævnte lov om mægling indeholder et kapitel om retsmægleres rettigheder og forpligtelser, og mæglerne skal endvidere efterleve principperne i den europæiske adfærdskodeks for retsmæglere, som indgår i deres uddannelse.

Retsmæglernes adfærd overvåges af det offentlige mæglingssystem, hvis tre dele har fokus på henholdsvis civilretlige, arbejdsretlige og strafferetlige spørgsmål. Hver enkelt del af de offentlige mæglingssystem forvaltes af en offentlig myndighed, som angivet i myndighedens vedtægter.

I Portugal uddannes retsmæglere ikke af et offentligt organ, men af private organer, som er certificeret af generaldirektoratet for retspolitik (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 345/2013 af 27. november 2013, med særlig fokus på overholdelse af kvalitetsrammen.

Det er DGPJ, som, via sit kontor for alternativ tvistbilæggelse (GRAL), forvalter de offentlige mæglingssystemer. Selv om DGPJ ikke kan oplyse om enkelte retsmæglere, har det lister over retsmæglere, og retsmæglere kan blive optaget på disse lister ved at deltage i udvælgelsesproceduren ifølge de regler, der er godkendt ved bekendtgørelse nr. 282/2010 af 25. maj 2010.

Yderligere oplysninger findes på: http://www.dgpj.mj.pt/.

Retsadministratorer (Administradores Judiciais)

Retsadministratorer er ansvarlige for at overvåge og koordinere de handlinger, der indgår i den særlige rekonstruktionsprocedure (processo especial de revitalização). Desuden forvalter eller likviderer de konkursboer i insolvenssager og udfører alle de opgaver, der er pålagt dem ved lov. Der udpeges en midlertidig retsadministrator, kurator eller tilsynsførende, alt efter hvilke opgaver der skal udføres i sagen.

Retsadministratorens rolle er fastlagt ved lov nr. 22/2013 af 26. februar 2013.

En retsadmnistrator skal:

 • a) have en relevant universitetsuddannelse og passende erhvervserfaring
 • b) gennemgå en praktikperiode på seks måneder for retsadministratorer
 • c) bestå den optagelsesprøve, der er specifikt udformet til at vurdere den viden, de har opnået i praktikperioden
 • d) ikke være i en situation, som er uforenelig med deres faglige pligter
 • e) være egnet til erhvervet.

Kommissionen for juridiske assistenter (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) er ansvarlig for optagelsesproceduren for retsadministratorer og overvåger deres arbejde.

Fuldmægtig vedrørende industriel ejendomsret (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Fuldmægtige vedrørende industriel ejendom er sagkyndige i industriel ejendomsret, som kan varetage virksomheders og privates rettigheder og interesser.

Fuldmægtige vedrørende industriel ejendomsret er godkendt af den nationale styrelse for industriel ejendomsret (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) til at indgå aftaler om industriel ejendomsret på deres klienters vegne uden fremlæggelse af fuldmagt.

Erhvervet som fuldmægtig vedrørende industriel ejendomsret under den nationale styrelse for industriel ejendomsret er omhandlet i dekret nr. 15/95 af 24. januar 1995.

Organisationer, der leverer gratis juridiske tjenester (pro bono)

Justitsministeriet sikrer i samarbejde med advokatsamfundet og lokale myndigheder, at der overalt i Portugal findes kontorer for juridisk rådgivning (Gabinetes de Consulta Jurídica), hvor borgerne kan modtage gratis rådgivning af jurister. En liste over disse kontorer samt relevante kontaktoplysninger findes på internettet, f.eks. på webstedet for generaldirektoratet for retspolitik (http://www.dgpj.mj.pt).

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.