Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Typer af juridiske erhverv

Rumænien

Denne side giver et overblik over de juridiske erhverv i Rumænien.

Indholdet er leveret af
Rumænien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Juridiske erhverv - indledning

Der findes følgende juridiske erhverv i Rumænien:

Anklagere

Organisation

Det rumænske anklagesystem er opdelt i:

 • anklagemyndighederne ved appelretterne, regionsretterne, børne- og familiedomstolene og byretterne
 • anklagemyndighederne ved de militære domstole.
 1. Det øverste organ er anklagemyndigheden ved kassationsdomstolen, herunder de specialiserede strukturer (det nationale antikorruptionsdepartement og afdelingen for efterforskning af organiseret kriminalitet og terrorisme).
 2. Første niveau: Anklagemyndighederne tilknyttet byretterne (176)
 3. Andet niveau: Anklagemyndighederne tilknyttet regionsretterne (42) og anklagemyndigheden tilknyttet børne- og familiedomstolen (1)
 4. Tredje niveau: Anklagemyndighederne tilknyttet appelretterne (15).

Det øverste retsråd er det centrale organ i retssystemet, der har ansvaret for regulering af anklagererhvervet. Grund- og videreuddannelse af dommere og anklagere varetages af det nationale retsinstitut, som er et offentligt organ med juridisk personlighed, der hører under det øverste retsråd. Anklagemyndigheden udfører sit hverv gennem anklagere, der er ansat i de forskellige afdelinger. Alle domstole med undtagelse af retter specialiseret i professionel adfærd har en anklagemyndighed tilknyttet.

Straffesager varetaget af anklagemyndigheder ved appelretter, regionsretter eller børne- og familiedomstole

Hos anklagemyndighederne ser det institutionelle hierarki sådan ud:

 1. Det øverste organ er statsanklagemyndigheden, som er tilknyttet kassationsdomstolen (statsanklageren). Det ledes af den rumænske statsanklager. Dette organ koordinerer anklagemyndighedernes arbejde ved de 15 appelretter.
 2. Anklagemyndighederne ved appelretterne koordinerer anklagemyndighedens arbejde i de 43 regionsretter (herunder den særlige børne- og familiedomstol), der hver især ledes af en statsanklager.
 3. Anklagemyndigheden ved regionsretterne koordinerer arbejdet i anklagemyndighederne ved de 176 fungerende byretter, der hver især ledes af en ledende anklager.
 4. Anklagemyndigheden ved de 176 fungerende byretter repræsenterer det første (laveste) niveau i hierarkiet og ledes af ledende anklagere.

To separate specialiserede strukturer opererer inden for anklagemyndigheden tilknyttet kassationsdomstolen. Det drejer sig om:

 • Det nationale antikorruptionsdepartement (DNA), der har ansvaret for efterforskning og retsforfølgelse af korruption. Det ledes af en chefanklager.
 • Departementet for efterforskning af organiseret kriminalitet og terrorisme (DIICOT), der har ansvaret for efterforskning og retsforfølgelse af organiseret kriminalitet og terrorisme. Det ledes af en chefanklager, som hører under den rumænske statsanklager.

Straffesager varetaget af anklagemyndigheder ved militære domstole

Straffesager for lovovertrædelser begået af militært personel varetages af de militære anklagemyndigheder, der har retsstatus af militære enheder. De er tilknyttet de militære domstole, den regionale militærdomstol i Bukarest eller Bukarest militære appeldomstol.

Anklagernes funktionelle hierarki

Anklagernes aktiviteter skal leve op til principperne om lovmæssighed, upartiskhed og hierarkisk kontrol.

Deres erhverv er underlagt lovgivningen, de skal opretholde og beskytte menneskelig værdighed og forsvare enkeltpersoners rettigheder.

Anklagerne fra de enkelte anklagemyndigheder rapporterer til lederen af den pågældende anklagemyndighed, som igen rapporterer til lederen af den anklagemyndighed, der hierarkisk står over den.

Den kontrol, som statsanklageren i anklagemyndigheden tilknyttet kassationsdomstolen, chefanklageren ved det nationale antikorruptionsdepartement og statsanklageren ved anklagemyndigheden tilknyttet appelretten udøver over de underordnede anklagere, kan enten foretages direkte eller via anklagerinspektører.

Rolle og ansvarsopgaver

I Rumænien er der to typer anklagere:

 1. Civile anklagere, som har ansvaret for efterforskning og retsforfølgelse af lovovertrædelser begået af civile
 2. Militære anklagere, som har ansvaret for efterforskning og retsforfølgelse af forseelser og lovovertrædelser generelt begået af militært personel.

På nationalt plan opererer følgende anklagere:

 • Den rumænske statsanklager (leder af anklagemyndigheden tilknyttet kassationsdomstolen)
 • Chefanklageren (leder af DNA og DIICOT)
 • Ledende anklagere (ledere af anklagemyndigheden tilknyttet appelretterne)
 • Anklagere (ledere af anklagemyndigheden tilknyttet regions- og byretterne)
 • Afdelingsledere (ledere af interne afdelinger i anklagemyndigheden)
 • Tjenesteledere (ledere af interne tjenester i anklagemyndigheden)
 • Kontorledere (ledere af interne kontorer i anklagemyndigheden)
 • Anklagere.

Når det anses for nødvendigt, kan justitsministeren af egen drift eller på anmodning fra det øverste retsråd udnævne anklagere udpeget af den rumænske statsanklager, af chefanklageren for det nationale antikorruptionsdepartement eller af justitsministeren selv til at kontrollere følgende:

 • Anklagerenes ledelsesmæssige effektivitet
 • Anklagernes arbejde og udførelse af opgaver
 • Kvaliteten af anklagernes arbejdsmæssige forbindelser med borgere og andre aktører, der er berørt af anklagemyndighedens aktiviteter.

Alle de foranstaltninger, som anklagerne kan træffe i løbet af en strafferetlig efterforskning, og de beslutninger, de træffer på grundlag heraf, er ikke omfattet af denne kontrol.

Justitsministeren kan anmode den rumænske statsanklager eller hvor det er hensigtsmæssigt chefanklageren ved det nationale antikorruptionsdepartement, om at rapportere om anklagemyndighedens aktiviteter og give instruktioner om de foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge og effektivt bekæmpe kriminalitet.

Anklagemyndigheden ved kassationsdomstolen sender en årlig beretning om sine aktiviteter til det øverste retsråd og justitsministeren, som fremlægger sine konklusioner om beretningen for det rumænske parlament.

Dommere

Organisation

Det centrale organ i retssystemet, der er ansvarligt for regulering af dommererhvervet, er det øverste retsråd(CSM). Grund- og videreuddannelse af dommere og anklagere varetages af det nationale retsinstitut, som er et offentligt organ med juridisk personlighed, der hører under det øverste retsråd.

Rolle og ansvarsopgaver

I Rumænien specialiserer dommere sig i følgende kategorier af sager:

 • Civile sager og sager om civil håndhævelse/fuldbyrdelse
 • Strafferetssager og sager om strafferetlig håndhævelse/fuldbyrdelse
 • Handelsretlige sager (dommere i konkurssager)
 • Sager i tilknytning til lovgivningen om familier og børn
 • Forvaltningsretlige og fiskale/finansielle sager
 • Beskæftigelses- og socialsikringssager
 • Forfatningssager
 • Militære sager

Opbygning af det juridiske erhverv: advokater

Advokater

Den centrale organ, der er ansvarligt for regulering af advokaterhvervet, er den rumænske nationale advokatsammenslutning (UNBR), der er en almennyttig organisation med juridisk personlighed, som omfatter alle advokatsammenslutninger i Rumænien. Den sikrer en juridisk kvalificeret udøvelse af retten til et forsvar, faglig kompetence og disciplin og beskyttelse af medlemmernes værdighed og ære. Alle rumænske advokatsammenslutninger er medlemmer af den nationale sammenslutning.

Juridiske databaser

Oplysninger om rumænske advokater fås på webstedet for den rumænske nationale advokatsammenslutning.

Er der gratis adgang til denne database?

Ja, der er gratis adgang til denne database.

Juridiske rådgivere

Ifølge lovgivningen kan juridiske rådgivere oprette lokale sammenslutninger efter sektor eller aktivitetsområde efter deres faglige interesser eller eventuelt nationale sammenslutninger i overensstemmelse med loven om foreninger og sammenslutninger. En af de faglige sammenslutninger, der er oprettet i overensstemmelse med loven om foreninger og sammenslutninger, er sammenslutningen af juridiske rådgiverkollegier i Rumænien (OCJR). Alle juridiske rådgiverkollegier på distriktsplan er medlemmer af sammenslutningen. Juridiske rådgivere kan også danne andre erhvervssammenslutninger. Listen over juridiske rådgivere i de enkelte distrikter kan findes på OCJR-medlemssammenslutningernes respektive websteder. Links findes på OCJR-webstedet.

Notarer

Organisation

I overensstemmelse med lovgivningen har det rumænske justitsministerium uddelegeret udøvelsen af notartjenester til den nationale notarsammenslutning (UNNP). Den nationale notarsammenslutning er det faglige organ, der repræsenterer notarerne og er ansvarligt for at organisere erhvervet og for at forsvare medlemmernes faglige interesser og erhvervets omdømme. Alle notarer er medlemmer af sammenslutningen. Notarerne er organiseret i 15 kamre, som hver er tilknyttet en appeldomstol.

Rolle og ansvarsopgaver

I Rumænien leverer notarer følgende juridiske tjenester:

 • udarbejdelse af de nødvendige dokumenter for tvangsarv og testamentarisk arv
 • indgåelse af kontrakter (salgskontrakter, valutakontrakter, vedligeholdelseskontrakter, donationskontrakter, realkreditkontrakter, kontrakter om pant, leje og leasing) og andre akter (garantier, som forskellige institutioner kræver til deres administration)
 • udarbejdelse af vedtægter for selskaber, foreninger og sammenslutninger
 • autentificering af dokumenter
 • autentificering af underskrifter, underskriftsprøver og stempler
 • alle andre notarfunktioner fastsat ved lov.

Andre juridiske erhverv

Fogeder

Den rumænske nationale fogedsammenslutning (UNEJ) er et fagligt organ med juridisk personlighed, som alle fogeder er medlem af. Den har ansvaret for at beskytte fogederhvervets omdømme og myndighed. Dens hovedopgave er at repræsentere og forsvare medlemmernes faglige interesser. Fogederne er organiseret i 15 kamre, som hver er tilknyttet en appeldomstol.

En liste over fogeder findes på webstederne for den rumænske nationale fogedsammenslutning og justitsministeriet. De to databaser er dog opbygget forskelligt.

Justitssekretærer

Det centrale organ i retssystemet, der er ansvarligt for regulering af erhvervet son justitssekretær, er det øverste retsråd(CSM).

Den nationale justitssekretærskole (SNG) er et offentligt organ med juridisk personlighed, som hører under det øverste retsråd og er ansvarligt for grund- og videreuddannelse af justitssekretærer

I det rumænske retssystem arbejder forskellige typer sekretærer:

 • høringssekretærer
 • statistiksekretærer
 • forskningssekretærer
 • it-sekretærer
 • arkiveringssekretærer
 • registreringssekretærer

Læs mere om erhvervskategorien i dette dokument PDF (390 Kb) en.

Sidste opdatering: 09/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.