Typer af juridiske erhverv

Rumænien

Denne side giver dig et overblik over de juridiske erhverv i Rumænien.

Indholdet er leveret af
Rumænien

Juridiske erhverv — Indledning

Der findes følgende registrerede juridiske erhverv i Rumænien:

Anklagere

Organisation

Den rumænske anklagemyndighed er opdelt i:

 • anklagemyndigheden ved appeldomstolene, de regionale domstole, retterne for familie- og værgemålssager og retterne i første instans
 • anklagemyndigheden ved de militære domstole
 1. Det øverste organ er anklagemyndigheden ved kassationsdomstolen, herunder de specialiserede strukturer (det nationale antikorruptionsdepartement og departementet for efterforskning af organiseret kriminalitet og terrorisme).
 2. Første niveau: anklagemyndigheden ved retterne i første instans (176)
 3. Andet niveau: anklagemyndigheden ved de regionale domstole (42), anklagemyndigheden ved retterne for familie- og værgemålssager (1)
 4. Tredje niveau: anklagemyndigheden ved appeldomstolene (15)

Det øverste retsråd er det centrale organ i retssystemet, der har ansvaret for regulering af anklagererhvervet. Grund- og videreuddannelse af dommere og anklagere varetages af det nationale retsinstitut, som er et offentligt organ med juridisk personlighed, der hører under det øverste retsråd. Anklagemyndigheden udfører sit hverv gennem anklagere, der er ansat i de forskellige afdelinger. Alle domstole med undtagelse af retter, der er specialiseret i erhvervsretlige tvister, har en anklagemyndighed tilknyttet.

Straffesager, der indledes af anklagemyndigheden ved appeldomstolene, de regionale domstole, retterne for familie- og værgemålssager og retterne i første instans.

Hos anklagemyndigheden ser det institutionelle hierarki sådan ud:

 1. Det øverste organ er anklagemyndigheden ved kassationsdomstolen (statsadvokaturen). Det ledes af den rumænske statsanklager. Dette organ koordinerer arbejdet for anklagemyndigheden ved de 15 appeldomstole.
 2. Anklagemyndigheden ved appeldomstolene koordinerer aktiviteterne for anklagemyndigheden ved de 43 regionale domstole (herunder retterne for familie- og værgemålssager). De ledes af hver sin offentlige anklager.
 3. Anklagemyndigheden ved de regionale domstole koordinerer aktiviteterne for anklagemyndigheden ved de 176 retter i første instans. De ledes af hver sin ledende anklager.
 4. Anklagemyndigheden ved de 176 retter i første instans repræsenterer det første (laveste) niveau i hierarkiet og ledes af ledende anklagere.

To separate specialiserede strukturer opererer inden for anklagemyndigheden ved kassationsdomstolen. Det drejer sig om:

 • Det nationale antikorruptionsdepartement (DNA), der har ansvaret for efterforskning og retsforfølgelse af korruption. Det ledes af en chefanklager.
 • Departementet for efterforskning af organiseret kriminalitet og terrorisme (DIICOT), der har ansvaret for efterforskning og retsforfølgelse af organiseret kriminalitet og terrorisme. Det ledes af en chefanklager, som hører under statsanklageren.

Straffesager, der indledes af anklagemyndigheden ved de militære domstole

Straffesager for lovovertrædelser begået af militært personel varetages af de militære anklagemyndigheder, der har retsstatus af militære enheder. De er tilknyttet de militære domstole, den regionale militærdomstol i Bukarest eller den militære appeldomstol i Bukarest.

Anklagernes funktionelle hierarki

Anklagernes aktiviteter skal leve op til principperne om lovmæssighed, upartiskhed og hierarkisk kontrol.

Deres erhverv er underlagt lovgivningen, og de skal opretholde og beskytte menneskelig værdighed og forsvare enkeltpersoners rettigheder

Anklagerne fra de enkelte anklagemyndigheder rapporterer til lederen af den pågældende anklagemyndighed, som igen rapporterer til lederen af den anklagemyndighed, der hierarkisk står over den.

Den kontrol, som anklagemyndigheden ved kassationsdomstolen, chefanklageren ved det nationale antikorruptionsdepartement og den offentlige anklager ved appeldomstolen udøver over de underordnede anklagere, kan enten foretages direkte eller via særligt udnævnte anklagere.

Rolle og ansvarsopgaver

I Rumænien er der to typer anklagere:

 1. civile anklagere, som har ansvaret for efterforskning og retsforfølgelse af lovovertrædelser begået af civile
 2. militære anklagere, som har ansvaret for efterforskning og retsforfølgelse af lovovertrædelser, især begået af militært personel.

På nationalt plan opererer følgende anklagere:

 • den rumænske statsanklager (leder af anklagemyndigheden ved kassationsdomstolen)
 • chefanklageren (leder af det nationale antikorruptionsdepartement og departementet for efterforskning af organiseret kriminalitet og terrorisme)
 • offentlige anklagere (ledere af anklagemyndigheden ved appeldomstolene)
 • ledende anklagere (ledere af anklagemyndigheden ved retterne i første instans)
 • afdelingsledere (ledere af interne afdelinger i anklagemyndigheden)
 • tjenesteledere (ledere af interne tjenester i anklagemyndigheden)
 • kontorledere (ledere af interne kontorer i anklagemyndigheden) og
 • anklagerne.

Når det anses for nødvendigt, kan justitsministeren af egen drift eller på anmodning fra det øverste retsråd udnævne anklagere, der er særligt udpeget af den rumænske statsanklager, af chefanklageren for det nationale antikorruptionsdepartement eller af justitsministeren selv til at kontrollere følgende:

 • anklagernes ledelsesmæssige effektivitet
 • anklagernes arbejde og udførelse af opgaver og
 • kvaliteten af anklagernes arbejdsmæssige forbindelser med borgere og andre aktører, der er berørt af anklagemyndighedens aktiviteter.

Denne kontrol omfatter ikke alle de foranstaltninger, som anklagerne kan træffe i løbet af en strafferetlig efterforskning, og heller ikke de beslutninger, de træffer på grundlag heraf.

Justitsministeren kan anmode den rumænske statsanklager eller, hvor det er hensigtsmæssigt, chefanklageren ved det nationale antikorruptionsdirektorat om at rapportere om anklagemyndighedens aktiviteter, og justitsministeren kan give instruktioner om de foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge og effektivt bekæmpe kriminalitet.

Anklagemyndigheden ved kassationsdomstolen sender en årlig beretning om sine aktiviteter til det øverste retsråd og justitsministeren, som fremlægger sine konklusioner om beretningen for det rumænske parlament.

Dommere

Organisation

Det centrale organ i retssystemet, der er ansvarligt for regulering af dommererhvervet, er det øverste retsråd. Grund- og videreuddannelse af dommere og anklagere varetages af det nationale retsinstitut, som er et offentligt organ med juridisk personlighed, der hører under det øverste retsråd.

Rolle og ansvarsopgaver

I Rumænien specialiserer dommere sig i følgende kategorier af sager:

 • civile sager og sager om civil håndhævelse/fuldbyrdelse
 • strafferetssager og sager om strafferetlig håndhævelse/fuldbyrdelse
 • handelsretlige sager (dommere i konkurssager)
 • sager i tilknytning til lovgivningen om familier og børn
 • forvaltningsretlige og skattemæssige/finansielle sager
 • beskæftigelses- og socialsikringssager
 • forfatningssager
 • militære sager.

Opbygning af det juridiske erhverv: advokater

Advokater

Det centrale organ, der er ansvarligt for regulering af advokaterhvervet, er den rumænske nationale advokatsammenslutning (UNBR), der er en almennyttig organisation med juridisk personlighed, som omfatter alle advokatsammenslutninger i Rumænien. Den sikrer, at udøvelsen af retten til et forsvar varetages af kompetente fagpersoner, og garanterer medlemmernes faglige kompetence og korrekte adfærd og beskyttelsen af advokaternes værdighed og ære. Alle rumænske advokatsammenslutninger er medlemmer af den nationale sammenslutning.

Juridiske databaser

Oplysninger om rumænske advokater fås på webstedet for den rumænske nationale advokatsammenslutning.

Er der gratis adgang til denne database?

Ja, adgangen til databasen er gratis.

Juridiske rådgivere

Ifølge lovgivningen kan juridiske rådgivere oprette lokale sammenslutninger inden for en sektor eller et aktivitetsområde alt efter deres faglige interesser eller eventuelt nationale sammenslutninger i overensstemmelse med loven om foreninger og sammenslutninger. En af de faglige sammenslutninger, der er oprettet i overensstemmelse med loven om foreninger og sammenslutninger, er sammenslutningen af juridiske rådgivere i Rumænien (OCJR). Alle juridiske rådgiverkollegier på distriktsplan er medlemmer af sammenslutningen. Juridiske rådgivere kan også danne andre erhvervssammenslutninger. Listen over juridiske rådgivere i de enkelte distrikter kan findes på de respektive websteder for de kollegier, der er medlem af OCJR. (Links findes på OCJR-webstedet.)

Notarer

Organisation

I overensstemmelse med lovgivningen om tjenesteydelser af offentlig interesse har det rumænske justitsministerium uddelegeret udøvelsen af notartjenester til den nationale notarsammenslutning (UNNP). Den nationale notarsammenslutning er det faglige organ, der repræsenterer notarerne og er ansvarligt for at organisere erhvervet og for at forsvare medlemmernes faglige interesser og erhvervets omdømme. Alle notarer er medlemmer af sammenslutningen. Notarerne er organiseret i 15 kamre, som er tilknyttet hver sin appeldomstol.

Rolle og ansvarsopgaver

I Rumænien leverer notarer følgende juridiske tjenester:

 • udarbejdelse af de nødvendige dokumenter vedrørende tvangsarv og testamentarisk arv
 • indgåelse af kontrakter (købs- og salgskontrakter, valutakontrakter, underholdskontrakter, donationskontrakter, realkreditkontrakter, kontrakter om pant, leje og leasing) og andre akter (garantier, som forskellige institutioner kræver til deres administration)
 • udarbejdelse af vedtægter for selskaber, foreninger og fonde
 • autentificering af dokumenter
 • autentificering af underskrifter, underskriftsprøver og stempler
 • alle andre notarfunktioner fastsat ved lov.

Andre juridiske erhverv

Fogeder/stævningsmænd

Den rumænske nationale fogedsammenslutning (UNEJ) er et fagligt organ med juridisk personlighed, som alle fogeder er medlem af. Den har ansvaret for at beskytte fogederhvervets omdømme og myndighed. Dens hovedopgave er at repræsentere og forsvare medlemmernes faglige interesser. Fogederne er organiseret i 15 kamre, som er tilknyttet hver sin appeldomstol.

En liste over fogeder findes på webstedet for fogedsammenslutningen.

Justitssekretærer

Det centrale organ i retssystemet, der er ansvarligt for regulering af erhvervet som justitssekretær, er det øverste retsråd.

Den nationale justitssekretærskole (SNG) er en offentlig institution med juridisk personlighed, som hører under det øverste retsråd og er ansvarlig for grund- og videreuddannelse af justitssekretærer.

I det rumænske retssystem arbejder forskellige typer sekretærer:

 • protokolsekretærer
 • statistiksekretærer
 • forskningssekretærer
 • it-sekretærer
 • arkiveringssekretærer
 • registreringssekretærer

Læs mere om disse erhverv i dette dokument  PDF (354 Kb) ro.

Fagdommere

Fagdommerne deltager sammen med dommerne i dommerkollegiet, når dette skal træffe afgørelse i første instans i sager om arbejdskonflikter og socialsikringsspørgsmål.

Fagdommernes stemme i afstemningen er vejledende, og de underskriver afgørelserne, idet deres holdning gengives i dommen sammen med begrundelsen for deres holdning. Når dommerkollegiet også omfatter fagdommere, kan retspræsidenten udnævne en af dem til at affatte afgørelsen.

Fagdommerne udnævnes af justitsministeren på forslag fra det økonomiske og sociale råd for en femårig periode blandt personer, som har fem års anciennitet i et juridiske hverv og opfylder alle de lovbestemte krav.

I hele valgperioden nyder fagdommerne godt af stabiliteten, er alene reguleret af loven, aflægger ed på de samme lovbestemte vilkår som dommerne, og lovens bestemmelser om pligter, forbud, inhabilitet, uregelmæssigheder, disciplinære sanktioner og årsager til afsættelse af dommere og anklagere finder også anvendelse på fagdommerne.

Det samlede antal fagdommere og tildelingen af poster ved retterne alt efter opgavens omfang afgøres ved justitsministerens bekendtgørelse.

Betingelserne, udvælgelsesproceduren og det økonomiske og sociale råds forslag til kandidater til justitsministerens udnævnelse til fagdommere reguleres ved en regeringsbeslutning, og det samme gælder betingelserne for delegering, udstationering og forflytning af fagdommere.

Dommerfuldmægtige

Ved kassationsdomstolen findes et kollegium af dommerfuldmægtige, som deltager i retsmøderne.

Dommerfuldmægtige har bl.a. til opgave:

 • at træffe de nødvendige foranstaltninger, for at protokolsekretæren og arkiveringssekretæren kan udføre alle de opgaver, der hører til god afvikling af retsmødet, og at være protokolsekretærens chef
 • at udarbejde bestemte rapporter om retslige procedurer (om hvorvidt en kassationsappel kan antages til realitetsbehandling)
 • at nedskrive parternes og anklagerens mundtlige indlæg i hver sag samt de foranstaltninger, som retten træffer
 • at affatte kendelser undtagen kendelser afsagt i retsmødet
 • at afgive deres stemme vejledende i afstemninger
 • at affatte afgørelser inden for de lovbestemte frister ifølge dommerkollegiets formands fordeling.

En detaljeret beskrivelse af dommerfuldmægtigens beføjelser findes i dette dokument  PDF (126 Kb) ro.

Sidste opdatering: 10/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.