På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022
Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Typer af juridiske erhverv

Skotland

Denne side giver et overblik over de vigtigste juridiske erhverv i Skotland i Det Forenede Kongerige. Siden indeholder oplysninger om dommere, anklagere og advokater.

Indholdet er leveret af
Skotland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Dommere

I Skotland er der intet særskilt dommerhverv som sådant. Kun erfarne solicitors (rådgivende advokater) og advocates (procederende advokater) kan blive dommere. Domstolsstillingerne i retskredsen Skotland omfatter:

  • Lord President (retspræsident) for Court of Session (højeste civilretlige instans).
  • Lord Justice Clerk (overordnet justitssekretær).
  • Sheriff Principals (retsformænd), der hver især er formand for en af Skotlands seks retskredse.
  • I Court of Session (øverste civilretlige instans) betegnes dommere som "Senators of the College of Justice".
  • I High Court of Justiciary (øverste strafferetlige instans) betegnes dommere som "Lords Commissioners of Justiciary".
  • Sheriffs (juridiske dommere).
  • Der benyttes ofte deltidsansatte, juridiske dommere som stedfortrædere for fastansatte, juridiske dommere.
  • Justices of the Peace (fredsdommere) er lægdommere, der arbejder alene eller i grupper på tre sammen med en juridisk fuldmægtig eller en retsassessor ved fredsdomstolene.

Anklagere

Organisation

I Skotland er Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS – den nationale anklagemyndighed) ansvarlig for al retsforfølgning. Anklagemyndigheden ledes af Lord Advocate, der også er minister i den skotske regering, og dennes stedfortræder, Solicitor General (generaladvokaten).

The Crown Office and Procurator Fiscal Service er udelukkende ansvarlig for retsforfølgning i straffesager, undersøgelse af pludselige eller mistænkelige dødsfald og klager over politiet.

I lov om Skotland fra 1998 (§ 48) fastslås det, at enhver afgørelse truffet af Lord Advocate (i dennes egenskab af leder af strafforfølgningssystemet og systemet til undersøgelse af dødsfald i Skotland) træffes af denne uafhængigt af andre personer.

Kun uddannede jurister eller advokater kan blive anklagere.

Rolle og ansvarsopgaver

Politiet (eller andre specialiserede efterforskningsorganer, såsom toldmyndigheden) gennemfører en indledende undersøgelse af en lovovertrædelse og fremsender en rapport til den lokale anklager. Anklageren vurderer denne rapport og beslutter, om det er i offentlighedens interesse at anlægge en sag. Som led i sin beslutning vurderer anklagemyndigheden, om der foreligger tilstrækkelige beviser, og hvis dette er tilfældet, hvilket retsskridt der bør tages, dvs. retsforfølgning, anvendelse af en direkte foranstaltning (som f.eks. bødeforlæg) eller henlæggelse af sagen. I sager, der skal behandles for et nævningeting, afhører anklagemyndigheden vidner og indsamler og vurderer det retsmedicinske bevismateriale og andet bevismateriale, inden der træffes en beslutning om retsforfølgning. Anklagemyndigheden underretter herefter statsadvokaten, der beslutter, om der skal rejses tiltale.

Opbygning af de juridiske erhverv: Advokater

Procederende advokater (advocates)

Advokater er medlemmer af Scottish bar. De har ret til foretræde for alle skotske domstole, selv om størstedelen af deres arbejde består i at give møde ved højere domstole (Court of Session og High Court of Justiciary) og fremlægge sagkyndige udtalelser om juridiske spørgsmål. Senioradvokater betegnes som "Queen's Counsel". Alle advokater er medlemmer af Faculty of Advocates (den skotske advokatsammenslutning).

Rådgivende advokater (solicitors)

Rådgivende advokater er den største gruppe blandt de skotske jurister. De kan rådgive om alle juridiske emner og give møde for klienter ved domstolene. Alle rådgivende advokater er medlemmer af Law Society of Scotland (det skotske advokatsamfund), der varetager de rådgivende advokaters interesser og offentlighedens interesser med hensyn til erhvervet.

Der findes også solicitor-advocates (en anden type procederende advokater), som er medlemmer af Law Society of Scotland. I lighed med advocates (se ovenfor) kan de give møde for Court of Session (øverste civilretlige instans) og High Court of Justiciary (øverste strafferetlige instans).

Notarer

En notarius publicus er en juridisk rådgiver, der registrerer visse transaktioner og underskriver særlige juridiske dokumenter. Hvervet som notarius publicus betegnes ikke som et særskilt, selvstændigt juridisk erhverv.

Patent- og varemærkeadvokater

Patent- og varemærkeadvokater er specialiserede rådgivere på området for intellektuel ejendomsret.  De yder juridisk rådgivning til klienter på dette område, navnlig med hensyn til registrering af patenter, varemærker og design og retsforfølgning i forbindelse hermed, men også i forbindelse med andre spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret, herunder beskyttelse af ophavsrettigheder.  I modsætning til den mere generelle civil- og strafferet gælder lovgivningen om intellektuel ejendomsret i hele Det Forenede Kongerige.  Retstvister om intellektuel ejendomsret i Skotland behandles som regel af Court of Session, da den har enekompetence i forbindelse med patenter og de fleste andre registrerede IP-rettigheder (især EF-varemærker og registrerede EF-design). Den har også et antal dommere til rådighed, der er udnævnt til at føre IP-sager, samt særlige IP-sagsstyringsregler.  Patent- og varemærkeadvokater kan repræsentere deres klienter direkte i Patents County Court og i sager vedrørende appeller af afgørelser truffet af UK Intellectual Property Office, som anlægges ved Patents Court of the High Court i England og Wales.  Patentadvokater med erfaring inden for retstvister kan også føre en retssag ved højesteret i London, men patent- og varemærkeadvokater har på nuværende tidspunkt ikke bemyndigelse til at repræsentere klienter i IP-retssager ved de skotske domstole.  Derfor føres IP-retssager i Skotland i øjeblikket af advokater, der er specialiserede i intellektuel ejendomsret, og som ofte arbejder sammen med patent- og varemærkeadvokater.

De fleste patent- og varemærkeadvokater i Skotland arbejder i privatpraktiserende specialiserede firmaer, mens andre arbejder i industrien.

The Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA – institut for patentadvokater) repræsenterer patentadvokater i hele Det Forenede Kongerige. Dets rolle er bl.a. at samarbejde med regeringen om IP-lovgivning, levere uddannelse og erhvervsuddannelse til patentadvokater og praktikanter og samarbejde med erhvervets myndigheder.  CIPA stræber efter at fremme IP-lovgivning og IP-erhverv.

The Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA – institut for varemærkeadvokater) repræsenterer varemærkeadvokater og erhvervet i hele Det Forenede Kongerige. Dets opgaver omfatter forhandlinger med og lobbyvirksomhed over for regeringen, dens uafhængige reguleringsorgan (IPReg) og andre relevante organisationer Det leverer relevant uddannelse og erhvervsuddannelse samt yder rådgivning til varemærkeadvokaterhvervet, og det er ansvarligt for fremme af erhvervet og IP.

The Intellectual Property Regulation Board (IPReg – nævn for regulering af intellektuel ejendomsret) beskæftiger sig med alle former for regulerings- og disciplinærsager samt fastlægger, overvåger og håndhæver standarder for patent- og varemærkeadvokater i hele Det Forenede Kongerige.  Det handler i offentlighedens interesse og fører lovpligtige registre over patent- og varemærkeadvokater, både personer og selskaber.

Andre juridiske erhverv

Sheriff officers og messengers-at-arms er juridisk uddannet personale ved domstolene, der forkynder dokumenter og fuldbyrder retskendelser i Skotland. Både messengers-at-arms og sheriff officers er ansat af private virksomheder, og deres honorarer er fastlagt i sekundær lovgivning.

I § 60 i Bankruptcy and Diligence (Scotland) Act 2007 (den skotske lov om konkurser fra 2007) blev erhvervene som messenger-at-arms og sheriff officer afskaffet og erstattet med en ny betegnelse: judicial officer. Judicial officers bemyndiges af Lord President i Court of Session efter henstilling fra den nye skotske kommission for fuldbyrdelse i civilretlige sager.

Relevante links

Crown Office and Procurator Fiscal Service, Faculty of Advocates, Law Society of Scotland, Scottish Association of Law Centres, Chartered Institute of Patent Attorneys, Institute of Trade Mark Attorneys, Intellectual Property Regulation Board

Sidste opdatering: 10/11/2014

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.