Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Typer af juridiske erhverv

Slovakiet

Dette afsnit giver et overblik over de juridiske erhverv i Slovakiet. Anklagere Dommere Advokater Rådgivende advokater Notarer

Indholdet er leveret af
Slovakiet
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Juridiske erhverv – indledning

Anklagere

Organisation

Den offentlige anklagemyndighed i Den Slovakiske Republik er en uafhængig statslig myndighed ledet af en rigsanklager. Den har til opgave at beskytte fysiske personers, juridiske enheders og statens rettigheder og interesser.

Den offentlige anklagemyndighed i Den Slovakiske Republik har sit eget særskilte afsnit på statsbudgettet.

Anklagemyndighedens og rigsanklagerens status og rolle fastlægges i Den Slovakiske Republiks forfatning (artikel 149) og i lov nr. 153/2001 om den offentlige anklagemyndighed, som ligeledes fastsætter ‑rigsanklagerens og andre anklageres beføjelser. Loven indeholder ligeledes bestemmelser om den offentlige anklagemyndigheds organisation og forvaltning. Anklagernes status, rettigheder og ansvarsområder fastsættes i lov nr. 154/2001 om anklagere og fuldmægtige ved anklagemyndigheden.

Hierarkisk struktur

I lyset af dens rolle som lovbeskyttende myndighed skal den offentlige anklagemyndighed organiseres i et hierarki. Dette sikrer ensartet anvendelse af lovene og anden almindeligt gældende lovgivning samt ensartet anvendelse af politikken på det strafferetlige område.

Anklagerne i den offentlige anklagemyndighed indgår i et hierarkisk system, og de er alle underlagt Den Slovakiske Republiks rigsanklager.

Beføjelser

Den offentlige anklagemyndighed har bl.a. følgende beføjelser:

 • strafferetlig forfølgelse af personer, der mistænkes for at have begået lovovertrædelser, og tilsyn med overholdelsen af lovgivningen både inden retssagens begyndelse og under de indledende retsmøder
 • tilsyn med overholdelsen af lovgivningen vedrørende steder og forhold for tilbageholdelse af personer, der er blevet frihedsberøvet, eller som har fået deres frihed begrænset som følge af en domstolsafgørelse eller en afgørelse truffet af en anden autoriseret statslig myndighed
 • udøvelse af beføjelser i retssager
 • repræsentation af staten i retssager i henhold til lovgivningen
 • i den udstrækning, det bestemmes i lovgivningen, tilsyn med, at alle offentlige myndigheder overholder lovgivningen
 • deltagelse i udformningen og gennemførelsen af foranstaltninger for at forhindre lovovertrædelser og overtrædelser af anden almindeligt gældende lovgivning
 • hjælp til at fjerne årsagerne til og forudsætningerne for kriminelle aktiviteter samt forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet
 • hjælp til at udarbejde lovgivning (deltagelse i lovgivningsprocessen)
 • udførelse af andre opgaver i henhold til en særlig lov, akt eller international traktat, der er bekendtgjort i henhold til lovgivningen.

Opgaver

Rigsanklageren og de enkelte anklagere udfører alle opgaver, der falder inden for rammerne af den offentlige anklagemyndigheds beføjelser, og benytter alle til rådighed stående midler ved udførelsen af deres opgaver og pligter. De skal:

 • (på bedste måde ud fra deres viden og overbevisning) gennemføre Den Slovakiske Republiks forfatning, forfatningslove, love, internationale traktater, der er bekendtgjort i henhold til lovgivningen, samt anden almindeligt gældende lovgivning
 • respektere og beskytte den menneskelige værdighed samt grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder og undgå enhver form for forskelsbehandling
 • beskytte offentlighedens interesser
 • handle med initiativ, retfærdighed, upartiskhed og uden unødigt ophold.

Hierarki

Den offentlige anklagemyndighed i Den Slovakiske Republik består af følgende organer:

Rigsanklagerens kontor er den øverste myndighed og leder af anklagesystemet. Rigsanklagerens kontor omfatter:

 • den særlige anklagemyndighed, der er oprettet med henblik på at afsløre og retsforfølge tilfælde af korruption og organiseret kriminalitet
 • den militære afdeling af rigsanklagerens kontor
 • de regionale anklagemyndigheder (8), der er overordnet distriktsanklagemyndighederne i deres respektive regioner, og den øverste militære anklagemyndighed (1), der er overordnet de militære anklagemyndigheder i kredsene
 • distriktsanklagemyndighederne (55) og de militære anklagemyndigheder i kredsene (3).

Forsvarsministeriet har ansvaret for at stille de nødvendige materielle og økonomiske ressourcer til rådighed for den militære afdeling af ‑rigsanklagerens kontor og for alle militære anklagemyndigheder.

Rigsanklagerens hovedkontor ligger i Bratislava.

De underordnede anklagemyndigheders hovedkontorer og geografiske distrikter svarer til de respektive domstoles hovedkontorer og distrikter. Hovedkontorerne og de geografiske distrikter stemmer dog ikke overens med landets administrative geografiske opdeling.

Anklagerne udfører deres opgaver som led i et tjenesteforhold, der etableres, når de udpeges. Rigsanklageren udpeger anklagere til anklagerembederne uden tidsbegrænsning. For at få et embede skal anklagerne aflægge ed uden forbehold.

Kvalifikationer

Anklagerne skal være slovakiske statsborgere og opfylde nedenstående betingelser. De skal:

 • være mindst 25 år på datoen for deres udnævnelse
 • have en juridisk embedseksamen
 • have fuld retsevne
 • have en ren straffeattest og en fornuftig karakter, så de kan udøve deres hverv korrekt
 • beherske det slovakiske sprog fuldstændigt
 • have permanent ophold i Den Slovakiske Republik
 • være uden tilhørsforhold til et politisk parti eller en politisk bevægelse
 • have bestået prøven som anklager
 • skriftligt acceptere at blive udnævnt til anklager ved en bestemt anklagemyndighed.

For at blive anklager for en militær anklagemyndighed skal nedenstående betingelser være opfyldt. Anklageren skal:

 • have aftjent sin værnepligt som professionel soldat
 • være udnævnt eller forfremmet til rang af officer eller general
 • være udnævnt til at varetage opgaverne ved en militær anklagemyndighed i henhold til gældende lovgivning.

Kun en fuldmægtig ved en offentlig anklagemyndighed kan tilmelde sig prøven som anklager. Ledige stillinger som fuldmægtig ved anklagemyndigheden besættes gennem udvælgelsesprøver.

Prøver som juridisk sagkyndig, advokat og notar betragtes også som adgangsgivende eksamener til anklagemyndigheden i henhold til loven.

Forfremmelse til embedet som chefanklager eller til en højtstående stilling ved en anklagemyndighed kan kun ske efter en udvælgelsesprøve.

Anklagere kan kun udstationeres til andre anklagemyndigheder, hvis de selv ønsker det. Anklagere kan kun forflyttes til en anden anklagemyndighed, hvis de selv ønsker det, hvis de ansøger om forflyttelse, eller hvis de forflyttes som led i en disciplinær foranstaltning, der iværksættes mod dem.

Rigsanklageren kan suspendere en anklager, hvis vedkommende retsforfølges for en bevidst overtrædelse af straffeloven, eller hvis der indledes en disciplinærsag mod vedkommende for en handling, der kan medføre, at han eller hun afsættes fra sit embede som anklager.

En anklagers tjenesteforhold kan kun afsluttes af de årsager, der er fastsat ved lov.

Roller og ansvarsområder

En anklager har bemyndigelse til at føre tilsyn med overholdelsen af lovgivningen forud for retsforfølgelsen og under de indledende retsmøder. Ved udøvelsen af dette tilsyn har en anklager beføjelse til:

 • at udstede bindende instrukser til politiet, inden straffesagen indledes, under efterforskningen og forundersøgelsen af kriminelle handlinger og til at fastsætte tidsfrister for behandlingen af en sag. Alle instrukser skal medtages i de pågældende sagsakter
 • at anmode om sagsakter, dokumenter, materialer og rapporter om status for en politimæssig efterforskning, når retsforfølgelsen er indledt, med henblik på at fastslå, hvorvidt politiet indledte retsforfølgelsen med det samme og handler korrekt
 • at deltage i politiaktioner, udføre enkeltstående undersøgelsesaktiviteter eller gennemføre hele efterforskningen eller alle forundersøgelserne selv eller træffe en afgørelse om et hvilket som helst spørgsmål. Anklageren skal i disse tilfælde følge forskrifterne i lovgivningen. Man kan klage over anklagernes afgørelser på samme måde, som man kan klage over politiets afgørelser
 • at sende sagen tilbage til politiet med instrukser om at udvide efterforskningen eller forundersøgelserne og fastsætte en tidsgrænse for dette. Anklageren giver både sigtede og skadelidte besked om, at sagen er sendt tilbage til politiet
 • at ophæve ulovlige eller ubegrundede afgørelser truffet af politiet og erstatte disse med egne afgørelser. En anklager kan beslutte at afbryde en straffesag eller overføre en sag til en anden instans inden for 30 dage, hvis anklageren erstatter en afgørelse truffet af politiet med sin egen afgørelse af andre grunde end på baggrund af en klage indgivet af en klageberettiget. Der kan indgives en klage mod anklagerens afgørelse og mod politiets afgørelse. En anklager kan også udstede bindende instrukser om iværksættelse af en efterforskning og en forundersøgelse.

Kun en anklager har beføjelse til at:

 • rejse sigtelse
 • indgå en aftale med tiltalte om skyldsspørgsmålet og strafudmålingen samt indgive en begæring herom til rettens godkendelse
 • suspendere en straffesag
 • afbryde eller midlertidigt udsætte en straffesag
 • godkende en forligsprocedure eller et udenretsligt forlig samt afbryde en straffesag
 • udstede en kendelse om beslaglæggelse af tiltaltes ejendom og beslutte, hvilke ejendele der ikke skal beslaglægges, eller annullere en sådan beslaglæggelse
 • sikre den skadelidtes krav, ophæve eller delvist ophæve det eller udelade noget fra det
 • udstede ordre til opgravning af et lig
 • anmode om tilladelse til strafferetlig forfølgelse eller anholdelse af en person, såfremt en sådan tilladelse skal indhentes fra Den Slovakiske Republiks nationalråd, Den Slovakiske Republiks dommerråd, forfatningsdomstolen eller Europa-Parlamentet
 • indgive begæring til domstolen om varetægtsfængsling af en sigtet eller forlængelse af varetægtsfængslingen
 • indgive begæring om, at en sigtet skal vende tilbage fra udlandet
 • gennemføre en foreløbig undersøgelse af en udleveringsprocedure, medmindre andet er fastsat ved lov
 • indgive begæring til domstolen på grundlag af en anmodning fra en kompetent udenlandsk myndighed med henblik på foreløbig beslaglæggelse af ejendom tilhørende en person, som er part i en straffesag i udlandet, og hvor en del af denne ejendom befinder sig på Den Slovakiske Republiks område.

Ved udøvelsen af tilsynet med overholdelsen af lovgivningen på steder, hvor personer, der er blevet frihedsberøvet, eller som har fået deres frihed begrænset, er anbragt, skal anklageren sikre, at:

personer udelukkende er blevet anbragt i arresthuse eller på institutioner til varetægtsfængsling, frihedsberøvelse, beskyttende behandling, rehabilitering af unge lovovertrædere, hospitalsbehandling eller behandling på medicinske institutioner på grundlag af en domstolsafgørelse eller en afgørelse truffet af et andet bemyndiget statsligt organ

love og anden almindeligt gældende lovgivning overholdes på sådanne steder.

I civilsager har anklageren beføjelse til at:

 1. indgive begæring om at indlede en civilsag for at:
 • kræve rehabilitering af unge lovovertrædere for personer over 12 år og under 14 år, hvis vedkommende har begået en strafbar handling, der straffes med livstid i henhold til straffeloven
 • afgøre, hvorvidt en strejke eller afskedigelse er ulovlig
 • fastslå ugyldigheden af en overdragelse af statens ejendom i henhold til lov om fastlæggelse af økonomiske midlers oprindelse i forbindelse med privatisering, lov om betingelser for overdragelse af statens ejendom til andre personer eller lov om forvaltning af statens ejendom
 • undersøge lovligheden af en afgørelse truffet af en forvaltningsmyndighed i sager, hvor en protest fra en anklager ikke er taget til følge
 • ophæve en ulovlig afgørelse truffet af en kommune, hvis kommunen har undladt at ophæve afgørelsen som krævet af anklageren.
 1. indtræde i verserende civilsager vedrørende:
 • retsevne
 • dødserklæringer
 • opdragelse af mindreårige
 • værgemål
 • optagelser i erhvervsregistre
 • konkurs og omstrukturering.

I forbindelse med sit tilsyn med, om de offentlige myndigheder overholder love og anden almindeligt gældende lovgivning, har anklageren ret til at undersøge lovligheden af:

 • almindeligt gældende lovgivning udstedt af offentlige myndigheder
 • interne administrative regler udstedt af offentlige myndigheder med henblik på at sikre, at opgaver inden for den offentlige forvaltning udføres korrekt
 • afgørelser på forskellige områder inden for den offentlige forvaltning
 • de offentlige myndigheders tiltag i forbindelse med udstedelsen af interne administrative regler og afgørelser inden for den offentlige forvaltning.

Dommere

Organisation

Retspersonale

 1. Ekspeditionssekretær PDF (382 Kb) sk
 2. Justitssekretær PDF (295 Kb) sk
 3. Overordnet stævningsmand PDF (460 Kb) sk
 4. Assistent for højesteretsdommer PDF (291 Kb) sk

Advokater

Juridiske databaser

Der findes yderligere oplysninger på det slovakiske advokatsamfunds websted.

Rådgivende advokater

Juridiske databaser

Der findes yderligere oplysninger på det slovakiske retshjælpscenters websted.

Notarer

Notarer i Den Slovakiske Republik skal have bestået en juridisk kandidateksamen.

En notar har til opgave at håndhæve forebyggende retsafgørelser og udstede bekræftede officielle akter.

Notarer er underlagt justitsministeriets tilsyn.

Notarer skal være medlem af Den Slovakiske Republiks notarkammer.

Juridiske databaser

Notarkammerets websted omfatter et intranet, som kun notarer har adgang til. Der er gratis adgang til webstedet, men der kan kun indhentes begrænsede oplysninger.

Databasen giver adgang til:

 • offentlige registre
 • en liste over notarer (kontaktoplysninger, sprogfærdigheder, åbningstider)
 • lovgivning
Sidste opdatering: 18/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.