Typer af juridiske erhverv

Slovakiet

Denne side giver et overblik over de juridiske erhverv i Slovakiet.

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Juridiske erhverv — indledning

Anklagere

Organisation

Den offentlige anklagemyndighed i Slovakiet er en uafhængig statslig myndighed ledet af rigsadvokaten. Den har til opgave at beskytte fysiske personers, juridiske enheders og statens rettigheder og retligt beskyttede interesser.

Den offentlige anklagemyndighed i Slovakiet har sit eget særskilte afsnit på statsbudgettet.s

Anklagemyndighedens og rigsadvokatens status og rolle fastlægges i Slovakiets forfatning (artikel 149) og i lov nr. 153/2001 om den offentlige anklagemyndighed, som ligeledes fastsætter rigsadvokatens og andre anklageres beføjelser. Loven indeholder ligeledes bestemmelser om den offentlige anklagemyndigheds organisation og forvaltning. Anklagernes status, rettigheder og ansvarsområder er fastsat i lov nr. 154/2001 om anklagere og fuldmægtige.

Hierarkisk struktur

I lyset af dens rolle som lovbeskyttende myndighed skal den offentlige anklagemyndighed være hierarkisk organiseret. Dette sikrer ensartet gennemførelse af lovene og anden almindeligt gældende lovgivning samt af straffelovgivningen.

Anklagerne i den offentlige anklagemyndighed indgår i et hierarkisk system, og de er alle underlagt rigsadvokaten.

Beføjelser

Den offentlige anklagemyndighed har bl.a. beføjelse til:

 • strafferetlig forfølgelse af personer, der mistænkes for at have begået lovovertrædelser, og tilsyn med overholdelsen af lovgivningen både inden, der indledes strafferetlig forfølgelse i overensstemmelse med den relevante lovgivning, og under de indledende procedurer
 • at sikre at personer, der er blevet frihedsberøvet, eller hvis frihed er blevet begrænset som følge af en domstolsafgørelse eller en afgørelse truffet af en anden autoriseret statslig myndighed, tilbageholdes på steder og under forhold, som er lovmedholdelige
 • at udøve sine beføjelser i retssager
 • at repræsentere staten i retssager i henhold til lovgivningen
 • at føre tilsyn med, at alle offentlige myndigheder overholder lovgivningen i den udstrækning, det bestemmes i lovgivningen
 • at udøve beføjelser på området for internationalt samarbejde i den udstrækning, det bestemmes i lovgivningen, på området for internationale traktater, der er bekendtgjort på den i lovgivningen anførte måde, og på området for retligt bindende EU-retsakter
 • at deltage i udformningen og gennemførelsen af foranstaltninger for at forhindre lovovertrædelser og overtrædelser af anden almindeligt gældende lovgivning
 • at bidrage til at fjerne årsagerne til og forudsætningerne for kriminelle aktiviteter samt forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet
 • at bidrage til at udarbejde lovgivning (deltagelse i lovgivningsprocessen)
 • at udføre andre opgaver i henhold til en særlov, retsakt eller international traktat, der er bekendtgjort i henhold til lovgivningen.

Forpligtelser

Rigsadvokaten og de enkelte anklagere udfører alle opgaver, der falder inden for rammerne af den offentlige anklagemyndigheds beføjelser, og benytter alle tilgængelige retsmidler ved udførelsen af deres opgaver og pligter. De skal:

 • (efter bedste overbevisning) gennemføre Slovakiets forfatning, forfatningslove og andre love, internationale traktater, der er bekendtgjort i henhold til lovgivningen, samt anden almindeligt gældende lovgivning
 • respektere og beskytte den menneskelige værdighed og de grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder og afstå fra enhver form for forskelsbehandling
 • beskytte offentlighedens interesser
 • handle med initiativ, retfærdighed, upartiskhed og uden unødigt ophold.

Hierarki

Den offentlige anklagemyndighed i Slovakiets organisatoriske system består af følgende organer:

Rigsadvokaturen er den øverste myndighed og står i spidsen for anklagesystemet. Rigsadvokaturen består af:

 • den særlige anklagemyndighed, der er oprettet med henblik på at afsløre og retsforfølge tilfælde af korruption og organiseret kriminalitet
 • regionale anklagemyndigheder, der er overordnet distriktsanklagemyndighederne i deres respektive regioner og
 • 55 distriktsanklagemyndigheder.

Rigsadvokaturens hovedkontor ligger i Bratislava.

De underordnede anklagemyndigheders hovedkontorer og regionale distrikter svarer til de relevante domstoles hovedkontorer og distrikter. Hovedkontorerne og den stedlige kompetence stemmer dog ikke overens med landets administrative regionale opdeling.

Anklagerne udfører deres opgaver som led i et tjenesteforhold, der etableres, når de udpeges. Rigsadvokaten udpeger anklagere til anklagerembederne uden tidsbegrænsning. For at få et embede skal anklagerne aflægge ed uden forbehold.

Kvalifikationer

Anklagerne skal være slovakiske statsborgere og opfylde nedenstående betingelser. De skal:

 • være mindst 25 år på datoen for deres udnævnelse
 • have en juridisk kandidatgrad fra et juridisk fakultet på et universitet i Slovakiet eller et anerkendt certifikat udstedt af et udenlandsk universitet, der godtgør, at vedkommende har en juridisk kandidatgrad. Hvis en anklager først opnår en bachelorgrad og derefter en kandidatgrad, skal begge uddannelser være opnået inden for jura
 • have fuld retsevne og ud fra et lægeligt synspunkt være egnet til at udføre en anklagers opgaver
 • have en ren straffeattest og en fornuftig karakter, så de kan udøve deres hverv korrekt
 • beherske det slovakiske sprog fuldstændigt
 • have permanent ophold i Slovakiet
 • være uden tilhørsforhold til et politisk parti eller en politisk bevægelse
 • have bestået prøven som anklager
 • have bestået udvælgelsesproceduren medmindre andet er fastsat ved lov
 • skriftligt acceptere at blive udnævnt til anklager ved en bestemt anklagemyndighed.

Kun anklagerfuldmægtige kan tilmelde sig prøven som anklager. Ledige stillinger som fuldmægtig ved anklagemyndigheden besættes gennem udvælgelsesprøver.

Prøver som juridisk sagkyndig, advokat og notar betragtes også som adgangsgivende eksamener til anklagemyndigheden i henhold til loven.

Forfremmelse til embedet som chefanklager eller til en højerestående stilling kan kun ske på grundlag af en udvælgelsesprocedure og efter høring af anklagerrådet.

Anklagere kan kun udstationeres til andre anklagemyndigheder, hvis de samtykker hertil. Uden et sådant samtykke kan anklagere midlertidigt udstationeres til at udføre opgaver hos en anden anklagemyndighed i højst 60 arbejdsdage om året, hvis dette er nødvendigt for, at den omhandlede anklagemyndighed kan udføre sine opgaver korrekt.

Anklagere kan kun forflyttes til en anden anklagemyndighed, hvis de samtykker hertil, hvis de ansøger om forflyttelse, eller hvis de forflyttes som led i en disciplinær foranstaltning.

Rigsadvokaten kan suspendere en anklager, hvis vedkommende retsforfølges for strafbare handlinger, der er begået forsætligt eller ved uagtsomhed i forbindelse med udøvelsen af embedet som anklager, eller hvis der indledes en disciplinærsag mod vedkommende for en handling, der kan medføre, at han eller hun afsættes fra sit embede som anklager.

En anklagers tjenesteforhold kan kun afsluttes af de årsager, der er fastsat ved lov.

Roller og ansvarsområder

En anklager fører tilsyn med overholdelsen af lovgivningen forud for retsforfølgelsen og under de indledende procedurer. Ved udøvelsen af dette tilsyn har en anklager beføjelse til:

 • at udstede bindende instrukser til politiet inden straffesagen indledes og under efterforskningen og forundersøgelser af kriminelle handlinger og til at fastsætte tidsfrister for behandlingen af en sag. Alle instrukser skal medtages i de pågældende sagsakter
 • at anmode om sagsakter, dokumenter, materiale og rapporter om status for en politimæssig efterforskning, når retsforfølgelsen er indledt, med henblik på at fastslå, hvorvidt politiet indledte retsforfølgelsen med det samme og handler korrekt
 • at deltage i politiaktioner, udføre enkeltstående undersøgelsesaktiviteter eller gennemføre en hel efterforskning eller en summarisk undersøgelse og træffe en afgørelse vedrørende en hvilken som helst sag. Anklageren skal i disse tilfælde handle i overensstemmelse med lovgivningen. Klager over anklagernes afgørelser kan indgives på samme måde, som klager over politiets afgørelser
 • hjemvise sagen til politiet med instrukser om at supplere en efterforskning eller en summarisk undersøgelse og fastsætte en tidsgrænse herfor. Anklageren giver både sigtede og skadelidte besked om, at sagen er hjemvist til politiet
 • ophæve ulovlige eller ubegrundede afgørelser truffet af politiet og erstatte disse med egne afgørelser. En anklager kan beslutte at afbryde en straffesag eller overføre en sag til en anden instans inden for 30 dage, hvis anklageren erstatter en afgørelse truffet af politiet med sin egen afgørelse af andre grunde end på baggrund af en klage indgivet af en klageberettiget. Der kan klages over anklagerens afgørelse og politiets afgørelse. En anklager kan også udstede bindende instrukser om at indlede en efterforskning og en summarisk undersøgelse.
 • overtage en sag fra en politibetjent og tage skridt til at overføre den til en anden politibetjent
 • tage skridt til at sikre, at en efterforskning eller en summarisk undersøgelse af en strafbar handling, som er begået af et medlem af de væbnede sikkerhedsstyrker, udføres af en politiefterforsker. Forinden skal anklagerne indhente en udtalelse fra kontroltjenestens kontorchef. Ved efterforskninger eller summariske undersøgelser af strafbare handlinger, som er begået af toldembedsmænd, skal anklagere benytte samme fremgangsmåde.

Kun en anklager har beføjelse til at:

 • rejse sigtelse
 • indgå en aftale med tiltalte om skyldsspørgsmålet og strafudmålingen samt indgive en begæring herom til rettens godkendelse
 • suspendere en straffesag
 • afbryde eller midlertidigt udsætte en straffesag
 • godkende en forligsprocedure eller et udenretligt forlig samt afbryde en straffesag
 • udstede en kendelse om beslaglæggelse af tiltaltes ejendom og beslutte, hvilke ejendele der ikke skal beslaglægges, eller annullere en sådan beslaglæggelse
 • sikre den skadelidtes krav, ophæve eller delvist ophæve det eller udelade noget fra det
 • udstede ordre til opgravning af et lig
 • anmode om tilladelse til strafferetlig forfølgelse eller anholdelse af en person i en sag, der kræver tilladelse fra Slovakiets nationalråd, Slovakiets dommerråd, forfatningsdomstolen eller Europa-Parlamentet
 • anmode retten om varetægtsfængsling af en sigtet eller forlængelse af varetægtsfængslingen
 • anmode om, at der træffes afgørelse om en sigtets tilbagevenden fra udlandet
 • gennemføre en foreløbig undersøgelse af en udleveringsprocedure, medmindre andet er fastsat ved lov
 • på grundlag af en anmodning fra en kompetent udenlandsk myndighed anmode om, at der træffes en afgørelse med henblik på foreløbig beslaglæggelse af ejendom tilhørende en person, som er part i en straffesag i udlandet, og hvor en del af denne ejendom befinder sig på Slovakiets område.

Ved udøvelsen af deres tilsynsmæssige beføjelser med henblik på at sikre, at de steder, hvor personer, der er blevet frihedsberøvet, eller som har fået deres frihed begrænset, er anbragt, er lovmedholdelige, skal anklagerne sikre, at sådanne personer alene anbringes sådanne steder på grundlag af en domstolsafgørelse eller en afgørelse, der er truffet af et andet bemyndiget statsligt organ, og at love og anden almindeligt gældende lovgivning overholdes på sådanne steder.

I civilsager har en anklager beføjelse til at:

 1. anmode om, at der indledes en civilsag for at:
 • kræve rehabilitering af lovovertrædere mellem 12 og 14 år, hvis vedkommende har begået en strafbar handling, der straffes med livstid i henhold til straffeloven
 • afgøre, hvorvidt en strejke eller afskedigelse er ulovlig
 • fastslå ugyldigheden af en overdragelse af statens ejendom i henhold til lov om fastlæggelse af økonomiske midlers oprindelse i forbindelse med privatisering, lov om betingelser for overdragelse af statens ejendom til andre personer eller lov om forvaltning af statens ejendom
 • undersøge lovligheden af en afgørelse truffet af en forvaltningsmyndighed i sager, hvor en indsigelse fra en anklager ikke er taget til følge
 • ophæve en ulovlig afgørelse truffet af en kommune, hvis sidstnævnte har undladt at ophæve afgørelsen på baggrund af en indsigelse fra en anklager
 1. intervenere i enhver civil sag, der ikke er tvistig, med undtagelse af skilsmissesager. Hvis skilsmissesagen forenes med en sag, der fastlægger ægtefællernes samvær med deres mindreårige børn efter skilsmissen, kan anklagere intervenere i denne del af sagen.
 2. I civile retslige procedurer kan anklagere:
  1. anlægge sag i tilfælde, hvor staten søger inddrivelse af ugrundet berigelse, hvor der nedlægges påstand om konstatering af ejerskab, hvor bestemmelserne i almindeligt gældende lovgivning er blevet tilsidesat, eller hvor det er fastsat i en særlov
  2. intervenere i en igangværende sag i tilfælde, hvor staten, en juridisk person, der er oprettet af staten, et statsforetagende, en juridisk person, som staten har en ejerandel i, en kommunal myndighed eller en højere regional enhed er part i sagen eller i sager vedrørende erstatningsansvar for skade forårsaget af udøvelse af offentlig myndighed.

I forbindelse med tilsynet med, om de offentlige myndigheder overholder love og anden almindeligt gældende lovgivning, har anklageren ret til at undersøge lovligheden af:

 • almindeligt gældende lovgivning udstedt af offentlige myndigheder
 • interne administrative regler udstedt af offentlige myndigheder med henblik på at sikre løsningen af offentlige forvaltningsopgaver
 • afgørelser, der truffet i konkrete sager inden for den offentlige forvaltning
 • de offentlige myndigheders tiltag i forbindelse med udstedelsen af regler og afgørelser inden for den offentlige forvaltning.

Dommere

Organisation

Retspersonale

 1. Ekspeditionssekretær  PDF (382 Kb) sk
 2. Justitssekretær  PDF (295 Kb) sk
 3. Overordnet stævningsmand  PDF (460 Kb) sk
 4. Assistent for dommer ved den øverste domstol  PDF (291 Kb) sk

Advokater

Juridiske databaser

Der findes yderligere oplysninger på det slovakiske advokatsamfunds websted.

Rådgivende advokater

Juridiske databaser

Der findes yderligere oplysninger på det slovakiske retshjælpscenters websted.

Notarer

Notarer i Slovakiet skal have bestået en juridisk kandidateksamen.

En notar har til opgave at håndhæve forebyggende retsafgørelser og udstede bekræftede officielle akter.

Notarer er underlagt justitsministeriets tilsyn.

Notarer skal være medlem af Slovakiets notarkammer.

Juridiske databaser

Notarkammerets websted har et intranet, som kun notarer har adgang til. Der er gratis adgang til webstedet, men der kan kun indhentes begrænsede oplysninger.

Databasen giver adgang til:

 • offentlige registre
 • en liste over notarer (kontaktoplysninger, sprogfærdigheder, åbningstider)
 • lovgivning
Sidste opdatering: 16/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.