Typer af juridiske erhverv

Spanien

I Spanien er et juridisk erhverv et erhverv, der forudsætter en særlig juridisk uddannelse, da arbejdsområdet omfatter anvendelse af retsreglerne. Dommere og seniordommere Offentlige anklagere Justitssekretærer Advokater Juridiske rådgivere Notarer Registratorer Juridiske repræsentanter Rådgivere om arbejdsret og sociale anliggender

Indholdet er leveret af
Spanien

Juridiske erhverv – introduktion

I Spanien er et juridisk erhverv et erhverv, der forudsætter en særlig juridisk uddannelse, da arbejdsområdet omfatter anvendelse af retsreglerne.

De vigtigste juridiske erhverv i Spanien er offentlige anklagere (fiscales), dommere (jueces) og seniordommere (magistrados), advokater (abogados), notarer (notarios), justitssekretærer (letrados de la administración de justicia), land- og virksomhedsregistratorer samt juridiske repræsentanter (procuradores).

Dommere og seniordommere

Organisation

Lov og ret udgår fra folket og forvaltes i Kongens navn af dommerne og seniordommerne, som udgør dommerstanden. De er de eneste, der må forvalte lov og ret, hvilket vil sige, at de er de eneste, der må håndhæve loven og afsige domme.

Dommere er uafhængige af statens øvrige magter og kun underlagt forfatningen og loven.

Adgangen til en karriere inden for retsvæsenet er baseret på principperne om kvalifikationer og kompetence. En objektiv, gennemsigtig udvælgelsesproces sikrer lige adgang for alle borgere, der opfylder kriterierne og har den fornødne uddannelse, egnethed og faglige kompetence til at varetage dommerembedet.

Det fastlægges i den organiske lov om dommerstanden, at domstolsfunktionen består af tre kategorier:

 • Højesteretsdommer (magistrado del Tribunal Supremo)
 • Seniordommer (magistrado),
 • Dommer (juez).

Der er flest kandidater til kategorien dommer. I overensstemmelse med den organiske lov om dommerstanden skal en jurist for at blive dommer bestå en åben udvælgelsesprøve for kandidater fra jurastudiet og tage et kursus ved et juridisk fakultet (Escuela Judicial).

Nogle kandidater kommer ind i retsvæsenet via kategorierne seniordommer og Højesteretsdommer.

Højesteretsdommere beskikkes af det spanske generalråd for dommerstanden (Consejo General del Poder Judicial), og kandidater skal have mindst 15 års erhvervserfaring, herunder 10 som seniordommer. En femtedel af alle Højesteretsdommere beskikkes blandt anerkendte advokater med mindst 15 års erfaring.

Funktioner og arbejdsopgaver

Retter og nævn udøver alene deres kompetence i de tilfælde, hvor de er blevet tildelt denne ved den organiske lov om dommerstanden eller en anden lov.

En nærmere beskrivelse af de forskellige kompetencer findes under "Domstole i Spanien".

Dommere og seniordommere udøver deres retslige beføjelser uafhængigt af alle retsinstanser og styrende organer.

Dommere behandler både civil- og straffesager i overensstemmelse med de forskellige love samt disciplinærsager i henhold til bestemmelserne i den organiske lov om dommerstanden.

Se hjemmesiden for generalrådet for dommerstanden for yderligere oplysninger.

Offentlige anklagere

Organisation

Anklagemyndigheden (Ministerio Fiscal) er et forfatningsmæssigt vigtigt organ med status som juridisk person og med funktionel autonomi inden for dommerstanden. Den udfører sit hverv via sine egne institutioner og i overensstemmelse med principperne om sammenhængende handlinger og hierarkisk afhængighed, og den er i alle tilfælde underlagt principperne om legalitet og upartiskhed.

Statsadvokaten (Fiscal General del Estado) er den øverste chef for anklagemyndigheden og repræsenterer myndigheden i hele Spanien. Statsadvokaten er ansvarlig for at udstede de nødvendige instrukser og anvisninger vedrørende myndigheden og dens interne drift samt for den overordnede forvaltning af og tilsyn med institutionen.

Offentlige anklagere er tjenestemænd, som får adgang til retsvæsenet gennem en udvælgelsesprøve for personer med en juridisk kandidateksamen eller ph.d.-grad i jura. De er underlagt statsadvokaturen og de respektive anklagemyndigheder ved Spaniens autonome regioner.

Funktioner og arbejdsopgaver

I artikel 124 i den spanske forfatning fra 1978 hedder det, at den offentlige anklager har, "uden at det i øvrigt berører de funktioner, der er overdraget til andre organer, til opgave at fremme retsvæsenets funktion i forsvaret af retsstaten, borgernes rettigheder og offentlighedens interesse som sikret ved lov, hvad enten det sker ex officio eller efter anmodning herom fra de interesserede parter, samt at beskytte domstolenes uafhængighed og frem for alt varetage samfundets interesser".

Anklagemyndigheden har følgende funktioner:

 • At føre tilsyn med, at domsmyndigheden varetages effektivt i henhold til loven og under overholdelse af de anførte frister samt iværksætte de fornødne søgsmål, appelprocedurer og lignende foranstaltninger
 • At medvirke i straffesager og sikre, at domsmyndigheden træffer de nødvendige sikringsforanstaltninger og foretager den fornødne efterforskning for at klarlægge sagens omstændigheder
 • At deltage i de civilsager, som loven foreskriver, når samfundets eller mindreåriges, umyndiges eller ubemidledes interesser kræver det, indtil de almindelige repræsentationsmekanismer er sat i værk
 • Med hensyn til mindreåriges strafansvar at udøve de funktioner, den tillægges i henhold til den relevante lovgivning, med det formål at varetage den mindreåriges tarv bedst muligt.

Se hjemmesiden for den offentlige anklage for yderligere oplysninger.

Justitssekretærer

Organisation

Justitssekretærerne udgør et overordnet juridisk organ i retsvæsenet. De er tjenestemænd, som er underlagt justitsministeriet, og som udfører deres funktioner med status som selvstændig myndighed.

Justitssekretærer skal have en juridisk embedseksamen og skal efter at have bestået en udvælgelsesprøve gennemgå et kursus på et center for juridiske studier (Centro de Estudios Judiciales), der ligeledes afsluttes med en åben udvælgelsesprøve.

Justitssekretærerne er underlagt justitsministeriet og regeringssekretærerne (Secretarios de Gobierno) ved de regionale andeninstansretter og er i det store og hele omfattet af samme regler om interessers uforenelighed og forbud som dommerne.

Funktioner og arbejdsopgaver

Justitssekretærerne sikrer i udøvelsen af deres funktioner, at alle de afgørelser, der træffes af de dommere eller domstole, som de er ansvarlige for, håndhæves. De er i deres virke altid underlagt principperne om legalitet og upartiskhed, om autonomi og uafhængighed i udøvelsen af retlige instrumenter og om sammenhængende handlinger og hierarkisk afhængighed i forbindelse med alle deres øvrige funktioner.

Justitssekretærerne er ansvarlige for dokumentation samt udfærdigelse af sagsakter. De skal registrere alle domstolsafgørelser i sagsakterne og er ansvarlige for at iværksætte og sikre korrekt sagsbehandling samt for ledelse af retspersonalet. Derudover har de ansvaret for samarbejdet med øvrige offentlige organer og forvaltninger samt udarbejdelse af retsstatistik.

Yderligere oplysninger om retspersonale i Spanien:

Opbygning af de juridiske erhverv

Advokater

Advokater er uafhængige medlemmer af et liberalt erhverv, som yder samfundet en tjeneste. De er ikke tjenestemænd og praktiserer på grundlag af fri og fair konkurrence (artikel 1 i generalvedtægten for den spanske advokatstand —Estatuto General de la Abogacía Española).

Advokatens rolle er hovedsagelig at rådgive og forsvare parterne i alle slags retssager, at yde juridisk vejledning og repræsentere sine klienter, når denne opgave ikke ved lov er forbeholdt andre hverv.

For at kunne udøve hvervet som advokat skal man:

 • være spansk statsborger eller statsborger i en anden EU-medlemsstat eller i en stat, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992
 • være myndig og ikke erklæret inhabil
 • have en spansk juridisk embedseksamen (i tilfælde, som ikke er reguleret af lov nr. 30/2006 af 30. oktober 2006 om adgang til erhvervet som advokat eller juridisk repræsentant og relaterede gennemførelsesforordninger) eller en tilsvarende udenlandsk eksamen, der i henhold til gældende regler kan sidestilles hermed
 • være indmeldt i advokatsamfundet (Colegio de Abogados) i det område, hvor man har sit eneste eller primære hjemsted, for at kunne praktisere i hele Spanien.

Advokater opkræver et salær for de ydede tjenester og kan betales i form af et fast beløb, timebetaling eller periodiske betalinger. Salæret kan aftales frit mellem klienten og advokaten, såfremt det ikke er i modstrid med de etiske regler og ikke indebærer unfair konkurrence.

Se hjemmesiden for generalrådet for advokater i Spanien for yderligere oplysninger.

Juridiske databaser

Er der gratis adgang til disse databaser?

Ja, der er gratis adgang.

Juridiske rådgivere

Se afsnittet "Advokater".

Notarer

Organisation, funktioner og arbejdsopgaver

Notarer har en dobbeltrolle: De er embedsmænd og jurister, hvis hovedopgave består i at udøve den offentlige funktion at bekræfte dokumenters ægthed i forbindelse med private retshandler. De bistår også med at udarbejde disse dokumenter i overensstemmelse med parternes ønske og lovgivningen, som de skal konsultere og fortolke og informere parterne om dens virkninger.

Notarens rolle som embedsmand betyder, at dokumenter godkendes eller certificeres af ham/hende (notarielle akter – escrituras publicas, kommercielle aftaler – pólizas mercantiles eller bekræftede kopier – testimonios) har særlige retslige eller udenretslige virkninger afhængigt af dokumenttypen.

Alle aspekter af notarens rolle i Spanien er strengt reguleret (notarer udnævnes af justitsministeriet; adgang til erhvervet gennem åbne udvælgelsesprøver; begrænset antal pladser; salærer fastsat af regeringen; pensionering; disciplinære foranstaltninger). Forfremmelser er baseret på anciennitet eller udvælgelsesprøver for notarer arrangeret af Justitsministeriet.

Kun juridiske kandidater eller postgraduater kan deltage i udvælgelsesprøver for adgang til notarerhvervet.

Notarerne er medlemmer af notarsammenslutninger (Colegios Notariales), en for hver autonom region, og disse koordineres af det spanske notarråd (Consejo General del Notariado), der er blevet tildelt visse kontrolbeføjelser af staten.

Notarer er direkte underlagt justitsministeriet og generaldirektoratet for registre og notarer (Dirección General de los Registros y del Notariado), som er ansvarlig for inspektion og overvågning af notarernes tjenesteydelser.

Se hjemmesiden for generalrådet for notarer i Spanien for yderligere oplysninger (www.notariado.org).

Andre juridiske erhverv

Registratorer

Land, virksomheds- og indboregistrene er officielle registre over visse juridiske rettigheder, dokumenter eller handlinger med materiel virkning erga omnes, som tillader en formodning om legitimitet, korrekthed, fuldstændighed og nøjagtighed. Dette betyder, at anden sikkerhed ikke er påkrævede (skøder, garantier osv.) for at bevise, at sådanne rettigheder besiddes. Det udgør således et mere sikkert og omkostningseffektivt system, fordi der kun er en fast registreringsafgift, og virkningen er øjeblikkelig og permanent.

Land-, virksomheds- og indboregistratorerne er embedsmænd med ansvar for at føre land-, virksomheds- og indboregistre i Spanien. De er både embedsmænd og jurister. De handler på eget ansvar, de udfører visse offentlige funktioner, som de tildeles af loven, navnlig i forbindelse med pante- og virksomhedslov samt forvaltningsret. I deres egenskab af embedsmænd under hypoteklovgivningen (Ley Hipotecaria) udøver de deres tillagte beføjelser gennem forvaltningsretten.

Regeringen regulerer alle spørgsmål vedrørende deres adgang til erhvervet, antallet af pladser, aflønning, disciplinære foranstaltninger og pensionering. For at blive registratorer skal juridiske kandidater eller postgraduater deltage i udvælgelsesprøver, som arrangeres af staten.

Registratorer aflønnes i form salærer, som fastsættes af regeringen.

Land-, virksomheds- og indboregistratorerne er medlemmer af den nationale sammenslutning af registratorer i Spanien (Colegio Nacional de Registradores de España), som staten har givet visse tilsynsbeføjelser med hensyn til udøvelsen af erhvervet.

Registratorer er direkte underlagt justitsministeriet og generaldirektoratet for registre og notarer (Dirección General de los Registros y del Notariado), som er ansvarlig for inspektion og overvågning af registrene.

Registratorernes funktion er at klassificere dokumenter, der ønskes indført i de registre, de er ansvarlige for, rådgive offentligheden om registreringsspørgsmål og give offentligheden adgang til de registrerede oplysninger, om nødvendigt kontrollere, at personer, der anmoder om adgang, har en legitim interesse i oplysningerne, samt sikre behørig beskyttelse af følsomme data.

Se hjemmesiden for den nationale forening for registratorer i Spanien for yderligere oplysninger.

Juridiske repræsentanter

Juridiske repræsentanter (procuradores) repræsenterer parternes rettigheder og interesser ved domstolene ved hjælp af de beføjelser, som de har fået tildelt med henblik herpå, de har til opgave at sikre, at kommunikationen mellem parterne og domstolene foregår på behørig vis og udføre andre opgaver, som kræves ved lov.

For at kunne arbejde som retlig repræsentant skal man være kvalificeret som juridisk repræsentant eller juridisk repræsentant for domstolen (sidstnævnte i henhold til lov nr. 34/2006 af den 30. oktober om adgang til erhvervet som advokat eller juridisk repræsentant), være medlem af sammenslutningen af juridiske repræsentanter (Colegio de Procuradores), stille sikkerhed og aflægge ed eller løfte.

Juridiske repræsentanter er underlagt foreningen for juridiske repræsentanter, hvis ledelsesorgan sikrer, at medlemmer udfører deres opgaver korrekt.

Juridiske repræsentanter aflønnes i form salærer, som fastsættes af Justitsministeriet.

Se hjemmesiden for Foreningen for juridiske repræsentanter i Spanien for yderligere oplysninger.

Rådgivere om arbejdsret og sociale anliggender

Rådgivere om arbejdsret og sociale anliggender (graduados sociales) er specialister, som kan deltage retssager ved domstolene, der vedrører arbejds- og socialret.

De kan deltage i retssager i både førsteinstansdomstole og andeninstansdomstole, og kan anke domme. For at anke en dom til Højesteret skal man være repræsenteret af en advokat.

I Spanien findes der mere end 25.000 rådgivere inden for dette område, som assisterer både arbejdsgivere og arbejdstagere.

Relevante links

JUSTITSMINISTERIET I SPANIEN

GENERALRÅD FOR DOMMERSTANDEN I SPANIEN

OFFENTLIG ANKLAGER I SPANIEN

DEN NATIONALE FORENING FOR JUSTITSSEKRÆTERER I SPANIEN

GENERALRÅD FOR ADVOKATER I SPANIEN

GENERALRÅD FOR JURIDISKE REPRÆSENTANTER I SPANIEN

GENERALRÅD FOR NOTARER I SPANIEN

DEN NATIONALE FORENING FOR REGISTRATORER I SPANIEN

GENERALRÅD FOR RÅDGIVERFORENINGER I SPANIEN

Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.