Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Βέλγιο

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των διαφόρων νομικών επαγγελμάτων στο Βέλγιο. Τα νομικά επαγγέλματα – Εισαγωγή Η εισαγγελική αρχή Οι δικαστές Οι δικηγόροι Οι συμβολαιογράφοι Άλλα νομικά επαγγέλματα Οι οργανώσεις που παρέχουν δωρεάν νομικές συμβουλές Νομικές βάσεις δεδομένων Δικτυακή πύλη της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Δικαιοσύνης

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τα νομικά επαγγέλματα — Εισαγωγή

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε ορισμένες πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα, όπως:

 • την εισαγγελική αρχή,
 • τους δικαστές,
 • τους δικηγόρους,
 • τους συμβολαιογράφους, και
 • τους δικαστικούς επιμελητές.Η εισαγγελική αρχή

Οργάνωση

Η εισαγγελική αρχή αποτελείται από δικαστικούς που είναι μέλη μιας εισαγγελίας ή μιας επιθεώρησης και οι οποίοι, στο πλαίσιο του λειτουργήματός τους, ασκούν τα καθήκοντά τους εντός των ορίων αρμοδιότητας του δευτεροβάθμιου ή του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στο οποίο ανήκουν.

Σε επίπεδο δικαστικού διαμερίσματος, ο βασιλικός επίτροπος (procureur du Roi) και οι προϊστάμενοι αντεισαγγελείς (premiers substituts) και αντεισαγγελείς (substituts) ασκούν καθήκοντα εισαγγελικής αρχής στο πρωτοδικείο, κυρίως ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων, το οποίο αποτελεί τμήμα του πρωτοδικείου. Πράττουν το ίδιο επίσης ενώπιον του πταισματοδικείου ή των πταισματοδικείων και του εμποροδικείου της αρμοδιότητάς τους.

Ενώπιον των εργατοδικείων, καθήκοντα εισαγγελικής αρχής ασκεί ο επιθεωρητής εργασίας, επικουρούμενος από αναπληρωτές (substituts) και ενδεχομένως προϊσταμένους αναπληρωτές (premiers substituts). Οι συγκεκριμένοι ασκούν αυτά τα καθήκοντα επίσης ενώπιον του πλημμελειοδικείου, το οποίο αποτελεί τμήμα του πρωτοδικείου, καθώς και ενώπιον του πταισματοδικείου ή των πταισματοδικείων σε ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητάς τους.

Σε επίπεδο εφετείων και εργατοδικείων, καθήκοντα εισαγγελικής αρχής ασκεί ο γενικός εισαγγελέας (procureur général), ο οποίος προΐσταται και εποπτεύει τα μέλη της γενικής εισαγγελίας (parquet général) και της γενικής επιθεώρησης εργασίας (auditorat général du travail). Για τη γενική εισαγγελία, ο γενικός εισαγγελέας επικουρείται από προϊστάμενο δημόσιο κατήγορο, δημόσιους κατηγόρους και αντεισαγγελείς. Για τη γενική επιθεώρηση εργασίας, ο γενικός εισαγγελέας επικουρείται από προϊστάμενο δημόσιο κατήγορο (premier avocat général), δημόσιους κατηγόρους (avocats généraux) και αντεισαγγελείς (substituts généraux).

Ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, καθήκοντα εισαγγελικής αρχής ασκεί ο γενικός εισαγγελέας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ο οποίος επικουρείται από προϊστάμενο δημόσιο κατήγορο και δημόσιους κατηγόρους. Παρά το ότι οι τίτλοι είναι οι ίδιοι, η λειτουργία της εισαγγελικής αρχής είναι τελείως διαφορετική εδώ. Πράγματι, το Ακυρωτικό Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της ουσίας, αλλά εξετάζει τη νομιμότητα και την κανονικότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Η εισαγγελική αρχή είναι ανεξάρτητη κατά την άσκηση ερευνών και ατομικών διώξεων, επιφυλασσομένου του δικαιώματος του αρμόδιου υπουργού να διατάσσει δίωξη και να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες εγκληματολογικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής έρευνας και διώξεων.

Ρόλος και καθήκοντα

Η εισαγγελική αρχή είναι επιφορτισμένη με μια σειρά καθηκόντων και αποστολών. Αυτά τα καθήκοντα και οι αποστολές εντάσσονται στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης και της παρακολούθησης τόσο ποινικών όσο και αστικών υποθέσεων.

 • Στον ποινικό τομέα, τα μέλη της εισαγγελικής αρχής μεριμνούν (προς το συμφέρον της κοινωνίας) για την κανονική διεξαγωγή και τη ρύθμιση της ποινικής διαδικασίας. Ασκούν το καθήκον αυτό τόσο στο πλαίσιο της εξέτασης της ουσίας της υπόθεσης όσο και κατά την προηγούμενη διαδικασία έρευνας και ανάκρισης (για τα ανακριτικά όργανα: συμβούλιο πλημμελειοδικών και συμβούλιο εφετών). Κατά την ακροαματική διαδικασία, ζητούν την εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας παράλληλα, μεριμνούν για τη λήψη των μέτρων που είναι απαραίτητα για την πρόσφορη εκτέλεση των επιβαλλόμενων ποινών. Ενώπιον του κακουργιοδικείου, καθήκοντα εισαγγελικής αρχής ασκεί ο γενικός εισαγγελέας εφετών, ο οποίος όμως μπορεί να ορίσει ως αντικαταστάτη του μέλος της εισαγγελίας.
 • Στον αστικό τομέα, η εισαγγελική αρχή παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και κάθε φορά που η παρέμβασή της απαιτείται από τη δημόσια τάξη. Στις υποθέσεις αυτές, η εισαγγελική αρχή εκφράζει (εγγράφως ή προφορικώς) τη γνώμη της για την υπόθεση. Όλες οι υποθέσεις που αναφέρονται ειδικά στο άρθρο 764, εδάφιο 1ο, του Δικαστικού Κώδικα κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην εισαγγελική αρχή για έκδοση γνώμης. Μπορεί επίσης να της κοινοποιηθεί κάθε άλλη υπόθεση που πρόκειται να κριθεί από το δικαστήριο στο οποίο εδρεύει, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, ενώ το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει την κοινοποίηση αυτεπαγγέλτως (άρθρο 764, εδάφιο 2, του Δικαστικού Κώδικα).

Εκτός από αυτά τα κύρια καθήκοντα, η εισαγγελική αρχή είναι αρμόδια, εντός των ορίων της περιφέρειάς της, για την κατάλληλη παρακολούθηση και εκτέλεση των αποφάσεων και των οδηγιών εγκληματολογικής πολιτικής.

Οι οδηγίες εγκληματολογικής πολιτικής δίδονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατόπιν γνωμοδότησης του σώματος γενικών εισαγγελέων (το οποίο αποτελείται από τους πέντε γενικούς εισαγγελείς εφετών).

Το σώμα αυτό, του οποίου προΐσταται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, λαμβάνει αποφάσεις με στόχο τη συνεκτικότερη δυνατή χάραξη και συντονισμό της πολιτικής, καθώς και την ομαλή γενική λειτουργία της εισαγγελικής αρχής.

Η αρμοδιότητα του σώματος περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια και οι αποφάσεις του έχουν υποχρεωτική ισχύ για τους γενικούς εισαγγελείς εφετών και για όλα τα μέλη των εισαγγελιών που βρίσκονται υπό την εξουσία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Δικαιοσύνης (Υπουργείο Δικαιοσύνης, στήλη «Ordre judiciaire» — «Parquet»).

Οι δικαστές

Οργάνωση

Γίνεται διάκριση ανάμεσα στη δικαστική αρχή (la magistrature assise) (οι πρωτοδίκες στα πρωτοβάθμια δικαστήρια και οι εφέτες στα δευτεροβάθμια δικαστήρια) και στην εισαγγελική υπηρεσία (magistrature debout) (η ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία ή εισαγγελία βλ. ανωτέρω).

Γενικά, οι δικαστές των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων αποκαλούνται «juges», ενώ οι δικαστές των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων αποκαλούνται «conseillers».

Ο ρόλος της δικαστικής αρχής είναι η εφαρμογή του νόμου στην κατάσταση/διαφορά αστικού δικαίου που τους υποβάλλεται, καθώς και στα πρόσωπα που έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Σε ορισμένα πρωτοβάθμια δικαστήρια, στο πλευρό των τακτικών δικαστών συμμετέχουν λαϊκοί δικαστές. Οι λαϊκοί δικαστές συμμετέχουν στα ακόλουθα δικαστήρια:

 • εμποροδικείο: τακτικοί δικαστές και αιρετοί εμποροδίκες (juges consulaires) (μη επαγγελματίες)
 • εργατοδικείο: τακτικοί δικαστές και κοινωνικοί δικαστές (juges sociaux) (μη επαγγελματίες)
 • δικαστήριο εκτελέσεως ποινών: τακτικοί δικαστές και επιθεωρητές εκτελέσεως ποινών (assesseurs en application des peines).

Αρμόδια αρχή

Η αποστολή του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαιοσύνης είναι τριπλή:

 • διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική διορισμών στο δικαστικό σώμα κατά τρόπο αντικειμενικό και μη πολιτικό
 • ασκεί εξωτερικό έλεγχο στη λειτουργία του δικαστικού σώματος και εξετάζει καταγγελίες
 • υποβάλλει γνωμοδοτήσεις στους πολιτικούς υπεύθυνους για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού σώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαιοσύνης .

Οι δικηγόροι

Ρόλος και καθήκοντα

Ο δικηγόρος ασχολείται επαγγελματικά με το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Υπόκειται σε δεοντολογικούς κανόνες που κατοχυρώνουν την απόλυτη ανεξαρτησία του. Δεσμεύεται εξάλλου από το επαγγελματικό απόρρητο.

Η κατάρτισή του του επιτρέπει να αναπτύσσει δραστηριότητες σε διάφορους τομείς του δικαίου, οι οποίοι συχνά είναι αλληλένδετοι (εταιρικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, χωροταξικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο δικηγόρος μπορεί να ειδικευθεί σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους τομείς στους οποίους έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία.

Ο ρόλος του δικηγόρου είναι να συνδράμει τους πελάτες του όχι μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αλλά σε όλες τις καταστάσεις στις οποίες αυτοί έχουν ενδεχομένως ανάγκη νομικής υποστήριξης, εκπροσώπησης, σύνταξης εγγράφων ή ακόμα και ηθικής υποστήριξης.

Γενικά, η αποστολή του δικηγόρου είναι τριπλή:

 • συμβουλεύει,
 • διαμεσολαβεί,
 • υπερασπίζεται.

Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα παράστασης και εκπροσώπησης των πελατών του ενώπιον όλων των δικαστηρίων του Βασιλείου (πταισματοδικείο, ειρηνοδικείο, πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εμποροδικείο, εργατοδικείο, εφετείο, δευτεροβάθμιο δικαστήριο εργατικών διαφορών, Kακουργοδικείο, Συμβούλιο Επικρατείας), καθώς επίσης και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο δικηγόρος σάς υποστηρίζει επίσης κατά τις διαδικασίες διαιτησίας ή διαμεσολάβησης, στο πλαίσιο κάθε μεθόδου εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών καθώς και στο πλαίσιο οποιασδήποτε συνέλευσης ή συνεδρίασης.

Ο δικηγόρος δεν παρεμβαίνει μόνο στο πλαίσιο συγκρούσεων. Μέσω των συμβουλών που παρέχει ή των συμβάσεων που καταρτίζει ή προσαρμόζει, επιτρέπει συχνά την αποφυγή της δίκης.

Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει στην περίπτωση που επιθυμείτε να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε ένα ακίνητο, προτίθεστε να συστήσετε εταιρεία, αδυνατείτε πλέον να αντιμετωπίσετε τα χρέη σας, επιθυμείτε να συνάψετε σύμβαση με τον νέο εργοδότη σας, πέσατε θύμα ατυχήματος ή επιθετικής συμπεριφοράς, καλείσθε να εμφανιστείτε ενώπιον δικαστηρίου, επιθυμείτε να χωρίσετε κ.ο.κ.

Ένας δικηγόρος για όλους:

Για τα άτομα χαμηλών εισοδημάτων, ο νόμος προβλέπει υπηρεσία νομικής υποστήριξης (service d’aide juridique) (παλαιότερα αποκαλούμενη pro deo) και την παροχή νομικής βοήθειας (assistance judicaire) (ευεργέτημα πενίας):

Η υπηρεσία νομικής υποστήριξης παρέχει τη δυνατότητα εξασφάλισης των υπηρεσιών δικηγόρου, τα έξοδα του οποίου αναλαμβάνονται συνολικά ή εν μέρει από την υπηρεσία αυτή. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει δύο βαθμούς:

 • Η νομική υποστήριξη πρώτου βαθμού διατίθεται σε όλους ανεξαρτήτως εισοδημάτων. Πρόκειται για υπηρεσίες που εφημερεύουν, στο πλαίσιο των οποίων έχετε στη διάθεσή σας έναν δικηγόρο για σύντομη γνωμοδότηση: μια πρώτη νομική συμβουλή, ένα αίτημα παροχής πληροφοριών κ.λπ.
  Για τη νομική υποστήριξη πρώτου βαθμού, αρμόδιες είναι οι Commissions d’Aide Juridique (C.A.J.).
 • Η νομική υποστήριξη δευτέρου βαθμού παρέχεται στα άτομα που πληρούν ορισμένες οικονομικές προϋποθέσεις ή βρίσκονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτή η υποστήριξη, που παρέχεται εν όλω ή εν μέρει ατελώς ανάλογα με τις συνθήκες, επιτρέπει τον διορισμό δικηγόρου για να σας εκπροσωπεί στο πλαίσιο δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, προκειμένου να σας συμβουλεύει με πιο εμπεριστατωμένο τρόπο, ή ακόμα να σας εκπροσωπεί στο πλαίσιο διαμεσολάβησης.
  Για τη νομική υποστήριξη δεύτερου βαθμού, αρμόδια είναι τα Bureaux d’Aide Juridique (B.A.J.).

Η νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) συνίσταται στην πλήρη ή μερική απαλλαγή από τα διαδικαστικά έξοδα (δικαστικά τέλη, τέλη πρωτοκόλλου, έξοδα δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εμπειρογνωμοσύνης, κλπ). Προς τον σκοπό αυτό, ο πελάτης απευθύνεται, ο ίδιος ή μέσω του δικηγόρου του, στο γραφείο νομικής συνδρομής.

Αρμόδιες αρχές

Οι δικηγόροι αποτελούν οπωσδήποτε μέλη ενός συλλόγου. Σήμερα υπάρχουν 28 δικηγορικοί σύλλογοι στο Βέλγιο.

Η οργάνωση γαλλόφωνων και γερμανόφωνων δικηγορικών συλλόγων του Βελγίου, Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones (AVOCATS.BE), συγκεντρώνει όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της γαλλόφωνης και γερμανόφωνης κοινότητας της χώρας (δηλ. 13 γαλλόφωνους συλλόγους και 1 γερμανόφωνο σύλλογο).

Η οργάνωση ολλανδόφωνων δικηγορικών συλλόγων, Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.), συγκεντρώνει όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της ολλανδόφωνης κοινότητας της χώρας (14 σύλλογοι).

Για πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα του δικηγόρου, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Οι συμβολαιογράφοι

Οι συμβολαιογράφοι είναι δημόσιοι λειτουργοί που διορίζονται από τον Βασιλιά. Ο ρόλος τους είναι, μεταξύ άλλων, να δίνουν κύρος δημόσιου εγγράφου στις πράξεις που συνάπτονται ενώπιόν τους. Πράγματι, για ορισμένες πράξεις απαιτείται η σύμπραξη συμβολαιογράφου, βάσει του νόμου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι επήλθε συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων (δημόσια έγγραφα). Έτσι, για παράδειγμα, θα χρειαστεί να προσφύγει κανείς σε συμβολαιογράφο για να πωλήσει ένα ακίνητο. Εκτός από τη σύνταξη δημόσιων εγγράφων, χρειάζεται να προσφύγει κανείς σε συμβολαιογράφο για την εκκαθάριση κληρονομιάς, τη σύνταξη σύμβασης υπό μορφή ιδιωτικού εγγράφου, την παροχή γνωμοδότησης.

Η αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων αφορά κυρίως τρεις σημαντικούς τομείς:

 • το δίκαιο των ακινήτων (πώληση ακινήτου, δάνειο κ.ά.),
 • το οικογενειακό δίκαιο (προγαμιαίο σύμφωνο, κληρονομιές, διαζύγια κ.ά.), και
 • το δίκαιο των επιχειρήσεων (σύσταση εταιριών κ.ά).

Υπάρχει ένας εθνικός συμβολαιογραφικός σύλλογος. Κύρια αποστολή του συλλόγου αυτού είναι:

 • να εκπροσωπεί τους συμβολαιογράφους του Βελγίου απέναντι στις αρχές και τα όργανα του κράτους εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του,
 • να θεσπίζει κανόνες δεοντολογίας,
 • να προβαίνει σε χρήσιμες συστάσεις προς τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους για την τήρηση της πειθαρχίας.

Υπάρχουν επίσης συμβολαιογραφικοί σύλλογοι σε επαρχιακό επίπεδο, που αποτελούν πειθαρχικά όργανα του επαγγέλματος, οι οποίοι έχουν ως κύρια αποστολή να φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και να ρυθμίζουν τις διαφορές επαγγελματικού χαρακτήρα (π.χ. εξέταση καταγγελιών).

Τέλος, οι συμβολαιογράφοι συνέρχονται επίσης στο πλαίσιο της Fédération Royale du Notariat Belge (FRNB). Η FRNB είναι η επαγγελματική ένωση του σώματος των συμβολαιογράφων, η οποία υποστηρίζει τα συμβολαιογραφεία στην καθημερινή λειτουργία τους προτείνοντάς τους εξατομικευμένες υπηρεσίες και η οποία αντιπροσωπεύει τον κλάδο προς τα έξω σε διάφορες υποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Βασιλικής Ομοσπονδίας Βέλγων Συμβολαιογράφων.

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Δικαστικοί επιμελητές (Huissiers de justice)

Ο δικαστικός επιμελητής είναι δημόσιος λειτουργός που ασκεί τα καθήκοντά του ως ελεύθερος επαγγελματίας. Με άλλα λόγια, έχει διπλή επαγγελματική ιδιότητα: αφενός, είναι δημόσιος λειτουργός και, αφετέρου, ασκεί ανεξάρτητα τα καθήκοντά του.

Ο δικαστικός επιμελητής είναι δημόσιος λειτουργός γιατί το κράτος του έχει αναθέσει τμήμα της δημόσιας εξουσίας. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αίτηση παρεμβάσεως, εκτός αν του το επιβάλλει η δεοντολογία ή ο νόμος, όπως σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή παράνομης αίτησης. Συνεπώς, ο δικαστικός επιμελητής δεν ενεργεί ποτέ κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, αλλά πάντα έπειτα από αίτηση κάποιου που του έχει αναθέσει μια επίσημη αποστολή. Σε κάθε αποστολή που υποχρεούται να εκτελέσει, πρέπει να ακολουθεί διάφορες νομικές υποχρεώσεις. Εξάλλου, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να εισπράττει χρήματα για την παρέμβασή του, έτσι ώστε τα έξοδά του να καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο δικαστικός επιμελητής ενεργεί ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Επίσης, θέτει την επαγγελματική του εμπειρία στην υπηρεσία όλων. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλες απολαβές από τις αρχές, αλλά συντηρεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Οι τομείς παρέμβασης του δικαστικού επιμελητή μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις λεγόμενες «εξώδικες» (τη φιλική εξόφληση απαιτήσεων, τη σύνταξη εκθέσεων) και τις «δικαστικές» παρεμβάσεις (επίδοση, εκτέλεση μιας απόφασης). Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αυτών, συχνά υποχρεούται να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να απαντήσει στις ερωτήσεις σας σχετικά με την αποστολή του. Δεν έχει καμία σημασία αν εσείς έχετε προσφύγει στις υπηρεσίες του ή αν είστε το αντικείμενο των ενεργειών του.

Σε κάθε δικαστικό διαμέρισμα, υπάρχει σύλλογος αποτελούμενος από όλους τους δικαστικούς επιμελητές του διαμερίσματος. Οι κύριες αποστολές του συλλόγου είναι να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων πειθαρχίας και τον εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών από τους δικαστικούς επιμελητές και να επιλύει τυχόν διαφορές μεταξύ δικαστικών επιμελητών.

Υπάρχει επίσης ο Εθνικός Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών του Βελγίου, κύριες αποστολές του οποίου είναι:

 • να μεριμνά για την έννοια εφαρμογή της πειθαρχίας και των κανόνων δεοντολογίας από τους δικαστικούς επιμελητές,
 • να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του, και
 • να τους εκπροσωπεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Εθνικού Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών του Βελγίου.

Λοιπά επαγγέλματα

Οι δικαστές και οι εισαγγελείς επικουρούνται από διάφορους διοικητικούς και νομικούς υπαλλήλους : γραμματείς, εισηγητές (référendaires), βοηθούς εισαγγελέα (juristes de parquet), γραμματείς εισαγγελίας (secrétaires de parquet) και διοικητικό προσωπικό.

Σε κάθε ακρόαση, ο δικαστής επικουρείται από έναν γραμματέα (greffier). Ο γραμματέας προετοιμάζει τα καθήκοντα του δικαστή, π.χ. φροντίζοντας για τη συγκρότηση του φακέλου για το ακροατήριο. Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, τηρεί πρακτικά της διεξαγωγής της επ’ ακροατηρίου συζήτησης και των διαφόρων παρατηρήσεων, και φροντίζει για την ορθή σύνταξη όλων των εγγράφων. Εξάλλου, εκτελεί και συντονίζει τα διοικητικά και λογιστικά καθήκοντα του γραμματέα. Κάθε δικαστήριο διαθέτει μια γραμματεία, η οποία διευθύνεται από έναν προϊστάμενο γραμματείας. Η γραμματεία διαθέτει έναν ή περισσότερους γραμματείς ανάλογα με το μέγεθος του δικαστηρίου. Οι γραμματείς με τη σειρά τους υποστηρίζονται από το διοικητικό προσωπικό.

Οι εισηγητές (référendaires) είναι νομικοί που βοηθούν τους δικαστές στα δικαστήρια κατά την προετοιμασία των αποφάσεών τους. Συνεργάζονται στο πλαίσιο της εξέτασης δικαστικών υποθέσεων, υπό την ευθύνη και σύμφωνα με τις οδηγίες ενός ή περισσοτέρων δικαστών. Μελετούν τους φακέλους, τα νομικά προβλήματα που προκύπτουν και προετοιμάζουν τα σχέδια δικαστικών αποφάσεων από νομική άποψη.

Οι εισαγγελείς μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια νομικών για τη νομική προετοιμασία των υποθέσεών τους. Στην εισαγγελία, αυτοί αποκαλούνται «juristes de parquet» (βοηθοί εισαγγελέα). Οι βοηθοί εισαγγελέα προβαίνουν κυρίως σε νομικές έρευνες, διαχειρίζονται πληροφορίες ή προετοιμάζουν τις εντολές και τις κλητεύσεις από νομική άποψη, υπό την ευθύνη και σύμφωνα με τις οδηγίες ενός ή περισσοτέρων εισαγγελέων.

Κάθε εισαγγελία διαθέτει μια γραμματεία, την οποία διευθύνει ένας γενικός γραμματέας. Οι γραμματείς της εισαγγελίας επικουρούν τους εισαγγελείς κυρίως κατά την εργασία τεκμηρίωσης και έρευνας, καθώς και κατά τη συγκρότηση των φακέλων. Ενημερώνουν τα έγγραφα και τα μητρώα της εισαγγελίας, διατηρούν αρχεία κ.λπ. Ο αριθμός των γραμματέων της εισαγγελίας εξαρτάται από το μέγεθος της εισαγγελίας. Οι γραμματείς της εισαγγελίας από την πλευρά τους υποστηρίζονται από το διοικητικό προσωπικό.

Μεγάλος αριθμός διοικητικών συνεργατών εργάζονται στις γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελικών αρχών. Το διοικητικό προσωπικό εξασφαλίζει τη διοικητική διαχείριση των υποθέσεων και την κωδικοποίηση δεδομένων στα δεδομένα αρχείου. Οι διοικητικοί συνεργάτες ασχολούνται με την αλληλογραφία και την ταξινόμηση και εξασφαλίζουν την υποδοχή επισκεπτών της γραμματείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα επαγγέλματα, βλ. έγγραφο PDF (376 Kb) en.

Οι οργανώσεις που προσφέρουν δωρεάν νομικές συμβουλές

Κάθε πολίτης μπορεί να λάβει μια πρώτη δωρεάν νομική συμβουλή, την οποία παρέχουν επαγγελματίες του δικαίου. Πρόκειται για ένα είδος άμεσης νομικής συνδρομής που περιλαμβάνει:

 • πρακτικές πληροφορίες,
 • νομική ενημέρωση,
 • μια πρώτη νομική γνώμη, ή
 • παραπομπή σε ειδικευμένη οργάνωση.

Η υπόθεση δεν ρυθμίζεται αμέσως, αλλά δίνονται οι πρώτες κατευθύνσεις. Νομικές εφημερίες οργανώνονται στα δικαστικά μέγαρα, στα ειρηνοδικεία, στα «maisons de justice», σε ορισμένες δημοτικές αρχές, στα περισσότερα δημόσια κέντρα κοινωνικής δράσης (Centres publics d'Action sociale – CPAS) και σε διάφορα μη κερδοσκοπικά σωματεία που διαθέτουν νομική υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το φυλλάδιο: L'aide juridique: un meilleur accès à la justice, που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Δικαιοσύνης (Υπουργείο Δικαιοσύνης).

Δικτυακή πύλη της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Δικαιοσύνης

Κατηγορίες

Ενημέρωση

 • Η δικαιοσύνη από το Α έως το Ω
 • Αρμόδιος για την ενημέρωση
 • Δημοσιεύσεις
 • Καταγγελίες
 • Δικαστικές διευθύνσεις
 • Ανακοινώσεις Τύπου
 • Στατιστικές

Δικαστικό σώμα

 • Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια
 • Εισαγγελίες
 • Κατά τόπον αρμοδιότητα
 • Γνωμοδοτικό συμβούλιο του δικαστικού σώματος
 • Επιτροπή εκσυγχρονισμού του δικαστικού σώματος
 • Αναμόρφωση του δικαστικού τοπίου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/11/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.