Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Βέλγιο

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των διαφόρων νομικών επαγγελμάτων στο Βέλγιο.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Νομικά επαγγέλματα – εισαγωγή

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε ορισμένες πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα, όπως:

 • η εισαγγελία,
 • οι δικαστές,
 • οι δικηγόροι
 • οι συμβολαιογράφοι και
 • οι δικαστικοί επιμελητές.

Εισαγγελία

Οργάνωση

Η εισαγγελία αποτελείται από δικαστές που είναι διορισμένοι σε εισαγγελία ή επιθεώρηση και οι οποίοι, στο πλαίσιο του λειτουργήματός τους, ασκούν τα καθήκοντά τους εντός των ορίων αρμοδιότητας του δικαστηρίου στο οποίο ανήκουν.

Σε επίπεδο δικαστικού διαμερίσματος, ο βασιλικός εισαγγελέας (procureur du Roi) και οι προϊστάμενοι αντεισαγγελείς (premiers substituts) και αντεισαγγελείς (substituts) ασκούν καθήκοντα εισαγγελικής αρχής στο πρωτοδικείο, κυρίως ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων, το οποίο αποτελεί τμήμα του πρωτοδικείου. Πράττουν το ίδιο επίσης ενώπιον του πταισματοδικείου ή των πταισματοδικείων και του εμποροδικείου της αρμοδιότητάς τους.

Ενώπιον των εργατοδικείων, καθήκοντα εισαγγελικής αρχής ασκεί ο επιθεωρητής εργασίας, επικουρούμενος από αναπληρωτές (substituts) και ενδεχομένως προϊσταμένους αναπληρωτές (premiers substituts). Οι συγκεκριμένοι ασκούν αυτά τα καθήκοντα επίσης ενώπιον του πλημμελειοδικείου, το οποίο αποτελεί τμήμα του πρωτοδικείου, καθώς και ενώπιον του πταισματοδικείου ή των πταισματοδικείων σε ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητάς τους.

Σε επίπεδο εφετείων και εργατοδικείων, καθήκοντα εισαγγελικής αρχής ασκεί ο γενικός εισαγγελέας (procureur général), ο οποίος προΐσταται και εποπτεύει τα μέλη της γενικής εισαγγελίας (parquet général) και της γενικής επιθεώρησης εργασίας (auditorat général du travail). Για τη γενική εισαγγελία, ο γενικός εισαγγελέας επικουρείται από προϊστάμενο δημόσιο κατήγορο, δημόσιους κατηγόρους και αντεισαγγελείς. Για τη γενική επιθεώρηση εργασίας, ο γενικός εισαγγελέας επικουρείται από προϊστάμενο δημόσιο κατήγορο (premier avocat général), δημόσιους κατηγόρους (avocats généraux) και αντεισαγγελείς (substituts généraux).

Ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, καθήκοντα εισαγγελικής αρχής ασκεί ο γενικός εισαγγελέας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ο οποίος επικουρείται από προϊστάμενο δημόσιο κατήγορο και δημόσιους κατηγόρους. Παρά το ότι οι τίτλοι είναι οι ίδιοι, η λειτουργία της εισαγγελικής αρχής είναι τελείως διαφορετική εδώ. Πράγματι, το Ακυρωτικό Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της ουσίας, αλλά εξετάζει τη νομιμότητα και την κανονικότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Η εισαγγελία είναι ανεξάρτητη κατά την άσκηση ερευνών και ατομικών διώξεων, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του αρμόδιου υπουργού να διατάσσει δίωξη και να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες εγκληματολογικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής έρευνας και διώξεων.

Ρόλος και καθήκοντα

Η εισαγγελία είναι επιφορτισμένη με μια σειρά καθηκόντων και αποστολών. Αυτά τα καθήκοντα και οι αποστολές εντάσσονται στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης και της παρακολούθησης τόσο ποινικών όσο και αστικών υποθέσεων.

 • Σε ποινικές υποθέσεις, οι εισαγγελείς μεριμνούν (προς το συμφέρον της κοινωνίας) για την κανονική διεξαγωγή και τη ρύθμιση της ποινικής διαδικασίας. Ασκούν το καθήκον αυτό τόσο στο πλαίσιο της εξέτασης της ουσίας της υπόθεσης όσο και κατά την προηγούμενη διαδικασία έρευνας και ανάκρισης (για τα ανακριτικά όργανα: συμβούλιο πλημμελειοδικών και συμβούλιο εφετών). Κατά την ακροαματική διαδικασία, ζητούν την εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας παράλληλα, μεριμνούν για τη λήψη των μέτρων που είναι απαραίτητα για την πρόσφορη εκτέλεση των επιβαλλόμενων ποινών. Ενώπιον του κακουργιοδικείου, καθήκοντα εισαγγελικής αρχής ασκεί ο γενικός εισαγγελέας εφετών, ο οποίος όμως μπορεί να ορίσει ως αντικαταστάτη του άλλο μέλος της εισαγγελίας.
 • Σε αστικές υποθέσεις, η εισαγγελία παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και κάθε φορά που η παρέμβασή της απαιτείται από τη δημόσια τάξη. Στις υποθέσεις αυτές, η εισαγγελία εκφράζει (εγγράφως ή προφορικώς) τη γνώμη της για την υπόθεση. Όλες οι υποθέσεις που αναφέρονται ειδικά στο άρθρο 764, εδάφιο 1ο του Δικαστικού Κώδικα κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην εισαγγελία για έκδοση γνώμης. Μπορεί επίσης να της κοινοποιηθεί κάθε άλλη υπόθεση που πρόκειται να κριθεί από το δικαστήριο στο οποίο εδρεύει, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, ενώ το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει την κοινοποίηση αυτεπαγγέλτως (άρθρο 764, εδάφιο 2, του Δικαστικού Κώδικα).

Εκτός από αυτά τα κύρια καθήκοντα, η εισαγγελία είναι αρμόδια, εντός των ορίων της περιφέρειάς της, για την κατάλληλη παρακολούθηση και εκτέλεση των αποφάσεων και των οδηγιών εγκληματολογικής πολιτικής.

Οι οδηγίες εγκληματολογικής πολιτικής δίδονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης κατόπιν γνωμοδότησης του σώματος γενικών εισαγγελέων (το οποίο αποτελείται από τους πέντε γενικούς εισαγγελείς εφετών).

Το σώμα αυτό, του οποίου προΐσταται ο υπουργός Δικαιοσύνης, λαμβάνει αποφάσεις με στόχο τη συνεκτικότερη δυνατή χάραξη και συντονισμό της πολιτικής, καθώς και την ομαλή γενική λειτουργία της εισαγγελικής αρχής.

Η αρμοδιότητα του σώματος περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια και οι αποφάσεις του έχουν υποχρεωτική ισχύ για τους γενικούς εισαγγελείς εφετών και για όλα τα μέλη των εισαγγελιών που βρίσκονται υπό την εξουσία τους.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της εισαγγελίας.

Δικαστές

Οργάνωση

Το βελγικό κράτος στηρίζεται στην αρχή της διακρίσεως των εξουσιών, δηλαδή της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη.
Γίνεται διάκριση ανάμεσα στη δικαστική αρχή (la magistrature assise) (οι πρωτοδίκες στα πρωτοβάθμια δικαστήρια και οι εφέτες στα δευτεροβάθμια δικαστήρια) και στην εισαγγελική υπηρεσία (magistrature debout) (η ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία ή εισαγγελία βλ. ανωτέρω).
Η δικαστική εξουσία (έδρα) αποφαίνεται επί διαφορών και ασκείται από δικαστήρια. Ελέγχει επίσης τη νομιμότητα των πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας.
Γενικά, οι δικαστές των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων αποκαλούνται «juges», ενώ οι δικαστές των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων αποκαλούνται «conseillers».
Ο ρόλος της δικαστικής αρχής είναι η εφαρμογή του νόμου στην κατάσταση/διαφορά αστικού δικαίου που τους υποβάλλεται, καθώς και στα πρόσωπα που έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.
Σε ορισμένα πρωτοβάθμια δικαστήρια, στο πλευρό των τακτικών δικαστών συμμετέχουν μη επαγγελματίες δικαστές. Οι μη επαγγελματίες δικαστές συμμετέχουν στα ακόλουθα δικαστήρια:

 • Εμποροδικείο: τακτικοί δικαστές και εμποροδίκες (μη επαγγελματίες).
 • Εργατοδικείο: τακτικοί δικαστές και κοινωνικοί δικαστές (μη επαγγελματίες)
 • Δικαστήριο εκτέλεσης των ποινών: τακτικοί δικαστές και αξιολογητές στην εφαρμογή των ποινών.

Η εισαγγελία έχει δική της κοινωνική αποστολή στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος, η οποία περιλαμβάνει, εκτός από την τήρηση των κανόνων του ποινικού δικαίου, και καθήκοντα αστικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων στους τομείς του κοινωνικού δικαίου, του δικαίου ανηλίκων και του εμπορικού δικαίου.

Διαχείριση και υποστήριξη

Το Σώμα των Δικαστηρίων

Τα δικαστήρια αποτελούν μέρος της δικαστικής εξουσίας. Συμβάλλουν, στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου και εντός των ορίων των εξουσιών που ανατίθενται από τον νομοθέτη, στην επίλυση ή την πρόληψη συγκρούσεων με ανεξάρτητο, αμερόληπτο και επαγγελματικό τρόπο, τηρώντας παράλληλα τους νομικούς κανόνες και χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα.
Το Σώμα επικουρεί τα δικαστήρια στην εκτέλεση του κύριου καθήκοντός τους με τους ακόλουθους τρόπους:

 • επιδιώκοντας τη διασφάλιση, με διαφανή, επαγγελματικό και τεκμηριωμένο τρόπο, των αναγκαίων πόρων και διασφαλίζοντας τη βέλτιστη χρήση τους·
 • ενεργώντας ως εκπρόσωπος για τη διαχείριση των δικαστηρίων έναντι εξωτερικών παραγόντων·
 • παρέχοντας την υποστήριξή του ως προς τη διοίκηση των δικαστηρίων

Σώμα της Εισαγγελίας

Εκτός από τους πέντε εισαγγελείς, το Σώμα της Εισαγγελίας αποτελείται από τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα, τρία μέλη του Συμβουλίου των βασιλικών εισαγγελέων και ένα μέλος του Συμβουλίου επιθεωρητών εργασίας. Από κοινού, εξετάζουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρηστή διακυβέρνηση της εισαγγελίας.
Ο πρόεδρος του Σώματος των γενικών εισαγγελέων είναι επίσης πρόεδρος του Σώματος της Εισαγγελίας.
Πρώτον, το Σώμα της Εισαγγελίας στηρίζει, όσον αφορά τη διαχείριση, την υλοποίηση της ποινικής πολιτικής, όπως καθορίζεται από το Σώμα των γενικών εισαγγελέων. Δεύτερον, επιδιώκει την ολοκληρωμένη ποιότητα εντός της εισαγγελίας, ιδίως στους τομείς της επικοινωνίας, της διαχείρισης γνώσεων, της μηχανοργάνωσης, της μέτρησης του φόρτου εργασίας, των διαδικασιών εργασίας, των στατιστικών και της στρατηγικής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Τέλος, παρέχει διαχειριστική υποστήριξη στα δικαστικά όργανα — δηλαδή στις γενικές εισαγγελίες, τις γενικές επιθεωρήσεις εργασίας, τις βασιλικές εισαγγελίες, τις επιθεωρήσεις εργασίας και την ομοσπονδιακή εισαγγελία.
Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, το Σώμα της εισαγγελίας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και μπορεί να εκδίδει δεσμευτικές συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές.
Συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα. Διοργανώνει τακτικά διαβουλεύσεις με τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Γνωμοδοτήσεις

Γνωμοδοτικό συμβούλιο του δικαστικού σώματος

Το Γνωμοδοτικό συμβούλιο του δικαστικού σώματος (CCM) είναι ο αντιπρόσωπος του δικαστικού σώματος έναντι των αρχών για όλα τα θέματα που αφορούν το καθεστώς, τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των δικαστών.

Αυτόνομες και ομοσπονδιακές δικαστικές οντότητες

Ανώτατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης
Έλεγχος και γνωμοδοτήσεις

Το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης πρέπει να συνδράμει την πιο εύρυθμη λειτουργία της βελγικής δικαιοσύνης, διαδραματίζοντας αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή και τον διορισμό των δικαστών, ασκώντας εξωτερικό έλεγχο επί της λειτουργίας της, ιδίως μέσω ελέγχων, ειδικών ερευνών και της διεκπεραίωσης καταγγελιών, και εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις.
Το CSJ είναι ανεξάρτητο όργανο του Κοινοβουλίου, της κυβέρνησης και του δικαστικού σώματος.

Ινστιτούτο κατάρτισης δικαστικών λειτουργών

Κατάρτιση

Το Ινστιτούτο κατάρτισης δικαστικών λειτουργών είναι το ανεξάρτητο ομοσπονδιακό όργανο που είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάπτυξη και την κατάρτιση των δικαστών και του δικαστικού προσωπικού, προκειμένου να συμβάλλει στην ποιοτική δικαιοσύνη.

Δικηγόροι

Ρόλος και καθήκοντα

Ο δικηγόρος ασχολείται επαγγελματικά με το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Υπόκειται σε δεοντολογικούς κανόνες που κατοχυρώνουν την απόλυτη ανεξαρτησία του. Επιπλέον, δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο.

Η κατάρτισή του του επιτρέπει να αναπτύσσει δραστηριότητες σε διάφορους τομείς του δικαίου, οι οποίοι συχνά είναι αλληλένδετοι (εταιρικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, χωροταξικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο δικηγόρος μπορεί να ειδικευθεί σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους τομείς στους οποίους έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία.

Ο ρόλος του δικηγόρου είναι να συνδράμει τους πελάτες του όχι μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αλλά σε όλες τις καταστάσεις στις οποίες αυτοί έχουν ενδεχομένως ανάγκη νομικής υποστήριξης, εκπροσώπησης, σύνταξης εγγράφων ή ακόμα και ηθικής υποστήριξης.

Γενικά, η αποστολή του δικηγόρου είναι τριπλή:

 • συμβουλεύει,
 • διαμεσολαβεί,
 • υπερασπίζεται.

Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα παράστασης και εκπροσώπησης των πελατών του ενώπιον όλων των δικαστηρίων του Βασιλείου (πταισματοδικείο, ειρηνοδικείο, πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εμποροδικείο, εργατοδικείο, εφετείο, δευτεροβάθμιο δικαστήριο εργατικών διαφορών, Kακουργοδικείο, Συμβούλιο Επικρατείας), καθώς επίσης και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο δικηγόρος σάς υποστηρίζει επίσης κατά τις διαδικασίες διαιτησίας ή διαμεσολάβησης, στο πλαίσιο κάθε μεθόδου εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών καθώς και στο πλαίσιο οποιασδήποτε συνέλευσης ή συνεδρίασης.

Ο δικηγόρος δεν παρεμβαίνει μόνο στο πλαίσιο συγκρούσεων. Μέσω των συμβουλών που παρέχει ή των συμβάσεων που καταρτίζει ή προσαρμόζει, επιτρέπει συχνά την αποφυγή της δίκης.

Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει στην περίπτωση που επιθυμείτε να ενοικιάσετε ή να αγοράσετε ένα ακίνητο, προτίθεστε να συστήσετε εταιρεία, αδυνατείτε πλέον να αντιμετωπίσετε τα χρέη σας, επιθυμείτε να συνάψετε σύμβαση με τον νέο εργοδότη σας, πέσατε θύμα ατυχήματος ή επιθετικής συμπεριφοράς, καλείσθε να εμφανιστείτε ενώπιον δικαστηρίου, επιθυμείτε να χωρίσετε κ.ο.κ.

Ένας δικηγόρος για όλους:

Για τα πρόσωπα με περιορισμένους πόρους, ο νόμος προβλέπει υπηρεσία νομικής υποστήριξης (service d’aide juridique) (παλαιότερα αποκαλούμενη pro deo) και την παροχή νομικής βοήθειας (assistance judicaire) (ευεργέτημα πενίας):

Η υπηρεσία νομικής υποστήριξης παρέχει τη δυνατότητα εξασφάλισης των υπηρεσιών δικηγόρου, τα έξοδα του οποίου αναλαμβάνονται συνολικά ή εν μέρει από την υπηρεσία αυτή. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει δύο βαθμούς:

 • Η νομική υποστήριξη πρώτου βαθμού διατίθεται σε όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος. Δικηγόροι που εφημερεύουν είναι στη διάθεσή σας για σύντομες συμβουλευτικές συνεδρίες: παροχή αρχικών νομικών συμβουλών, απόκριση σε αίτημα παροχής πληροφοριών..
  Αρμόδιες για τη νομική υποστήριξη πρώτου βαθμού είναι οι Επιτροπές Παροχής Νομικής Υποστήριξης (C.A.J.).
 • Η νομική υποστήριξη δευτέρου βαθμού παρέχεται σε πρόσωπα που πληρούν ορισμένες οικονομικές προϋποθέσεις ή βρίσκονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτή η υποστήριξη, που παρέχεται εν όλω ή εν μέρει ατελώς ανάλογα με τις συνθήκες, επιτρέπει τον διορισμό δικηγόρου για να σας εκπροσωπεί στο πλαίσιο δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, προκειμένου να σας συμβουλεύει με πιο εμπεριστατωμένο τρόπο, ή ακόμα να σας εκπροσωπεί στο πλαίσιο διαμεσολάβησης.
  Αρμόδια για τη νομική συνδρομή δεύτερου βαθμού είναι τα Γραφεία Νομικής Συνδρομής (B.A.J.).

Η νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) συνίσταται στην πλήρη ή μερική απαλλαγή από τα διαδικαστικά έξοδα (δικαστικά τέλη, τέλη πρωτοκόλλου, έξοδα δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εμπειρογνωμοσύνης, κλπ.). Προς τον σκοπό αυτό, ο πελάτης απευθύνεται, ο ίδιος ή μέσω του δικηγόρου του, στο γραφείο νομικής συνδρομής.

Αρμόδιες αρχές

Οι δικηγόροι αποτελούν οπωσδήποτε μέλη ενός συλλόγου. Σήμερα υπάρχουν 25 δικηγορικοί σύλλογοι στο Βέλγιο.

Η ένωση γαλλόφωνων και γερμανόφωνων δικηγορικών συλλόγων του Βελγίου (Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones – AVOCATS.BE), συγκεντρώνει όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της γαλλόφωνης και γερμανόφωνης κοινότητας της χώρας (δηλ. 11 γαλλόφωνους συλλόγους και 1 γερμανόφωνο σύλλογο).

Η ένωση ολλανδόφωνων δικηγορικών συλλόγων (Orde van Vlaamse Balies – O.V.B.), συγκεντρώνει όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της ολλανδόφωνης κοινότητας της χώρας (13 σύλλογοι).

Για πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα του δικηγόρου, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Η πρόσβαση στην εν λόγω βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Συμβολαιογράφοι

Οι συμβολαιογράφοι είναι δημόσιοι λειτουργοί που διορίζονται από τον βασιλιά και ρόλος τους είναι να δίνουν κύρος δημόσιου εγγράφου στις πράξεις που συνάπτονται ενώπιόν τους. Πράγματι, για ορισμένες πράξεις απαιτείται η σύμπραξη συμβολαιογράφου, βάσει του νόμου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι επήλθε συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων (δημόσια έγγραφα). Έτσι, για παράδειγμα, χρειάζεται να προσφύγει κανείς σε συμβολαιογράφο για να πωλήσει ένα ακίνητο. Εκτός από τη σύνταξη δημόσιων εγγράφων, χρειάζεται να προσφύγει κανείς σε συμβολαιογράφο για την εκκαθάριση κληρονομιάς, τη σύνταξη σύμβασης υπό μορφή ιδιωτικού εγγράφου, την παροχή γνωμοδότησης.

Η αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων αφορά κυρίως τρεις σημαντικούς τομείς:

 • το δίκαιο των ακινήτων (πώληση ακινήτου, δάνειο κ.ά.),
 • το οικογενειακό δίκαιο (γαμικό σύμφωνο, κληρονομιές, διαζύγια κ.ά.), και
 • το εταιρικό δίκαιο (σύσταση εταιριών κ.ά).

Υπάρχει ένας εθνικός συμβολαιογραφικός σύλλογος. Η αποστολή του συμπεριλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα:

 • την εκπροσώπηση των συμβολαιογράφων του Βελγίου απέναντι στις αρχές και τα όργανα του κράτους εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του,
 • τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας,
 • την απεύθυνση χρήσιμων συστάσεων προς τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους για την τήρηση της πειθαρχίας.

Υπάρχουν επίσης συμβολαιογραφικοί σύλλογοι σε επαρχιακό επίπεδο, που αποτελούν πειθαρχικά όργανα του επαγγέλματος, οι οποίοι έχουν ως κύρια αποστολή να φροντίζουν για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και να ρυθμίζουν τις διαφορές επαγγελματικού χαρακτήρα (π.χ. εξέταση καταγγελιών). Όσον αφορά τη διεκπεραίωση των καταγγελιών, έχει συσταθεί επίσης εθνική υπηρεσία διαμεσολάβησης για τους συμβολαιογράφους (www.ombudsnotaire.be).

Τέλος, οι συμβολαιογράφοι συνέρχονται επίσης στο πλαίσιο της Βασιλικής Ομοσπονδίας των Βέλγων Συμβολαιογράφων (Fédération Royale du Notariat Belge – Fednot). Η Fednot είναι η επαγγελματική ένωση του σώματος των συμβολαιογράφων, η οποία υποστηρίζει τα συμβολαιογραφεία παρέχοντάς τους γνωμοδοτήσεις, συμβουλές και συστάσεις σχετικά με τη διοίκηση των συμβολαιογραφείων, την κατάρτιση και την ενημέρωση του κοινού. Η Fednot συνίσταται σε δίκτυο 1.150 συμβολαιογραφείων με 1.550 συμβολαιογράφους και 8.000 συνεργάτες.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Βασιλικής Ομοσπονδίας Βέλγων Συμβολαιογράφων.

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Δικαστικοί επιμελητές

Ο δικαστικός επιμελητής είναι δημόσιος λειτουργός που ασκεί τα καθήκοντά του με καθεστώς ελεύθερου επαγγελματία. Με άλλα λόγια, έχει διττή επαγγελματική ιδιότητα: αφενός, είναι δημόσιος υπάλληλος· αφετέρου, ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο ανεξάρτητο.

Ο δικαστικός επιμελητής είναι δημόσιος λειτουργός γιατί το κράτος του έχει αναθέσει τμήμα της δημόσιας εξουσίας. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αίτηση παρέμβασης, εκτός αν του το επιβάλλει η δεοντολογία ή ο νόμος, όπως σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή παράνομης αίτησης. Συνεπώς, ο δικαστικός επιμελητής δεν ενεργεί ποτέ κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, αλλά πάντα έπειτα από αίτηση κάποιου που του έχει αναθέσει μια επίσημη αποστολή. Σε κάθε αποστολή που υποχρεούται να εκτελέσει, πρέπει να ακολουθεί διάφορες νομικές υποχρεώσεις. Εξάλλου, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να εισπράττει χρήματα για την παρέμβασή του, έτσι ώστε τα έξοδά του να καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο δικαστικός επιμελητής ενεργεί ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Επίσης, θέτει την επαγγελματική του εμπειρία στην υπηρεσία όλων. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλες απολαβές από τις αρχές, αλλά συντηρεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Οι τομείς παρέμβασης του δικαστικού επιμελητή μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις παρεμβάσεις που ονομάζονται «εξωδικαστικές» (φιλική είσπραξη οφειλών, πραγματογνωμοσύνη) και τις παρεμβάσεις που ονομάζονται «δικαστικές» (επίδοση, εκτέλεση απόφασης). Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αυτών, συχνά υποχρεούται να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να απαντήσει στις ερωτήσεις σας σχετικά με την αποστολή του. Δεν έχει καμία σημασία αν εσείς έχετε προσφύγει στις υπηρεσίες του ή αν είστε το αντικείμενο των ενεργειών του.

Σε κάθε δικαστικό διαμέρισμα, υπάρχει σύλλογος αποτελούμενος από όλους τους δικαστικούς επιμελητές του διαμερίσματος. Οι κύριες αποστολές του συλλόγου είναι να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων πειθαρχίας και τον εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών από τους δικαστικούς επιμελητές και να επιλύει τυχόν διαφορές μεταξύ δικαστικών επιμελητών.

Υπάρχει επίσης ο Εθνικός Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών του Βελγίου, η αποστολή του οποίου περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα:

 • να μεριμνά για την ενιαία εφαρμογή της πειθαρχίας και των κανόνων δεοντολογίας από τους δικαστικούς επιμελητές,
 • να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του, και
 • να τα εκπροσωπεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Εθνικού Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών του Βελγίου.

Άλλα

Οι δικαστές και οι εισαγγελείς επικουρούνται από διάφορους διοικητικούς και νομικούς υπαλλήλους: γραμματείς, εισηγητές, βοηθοί εισαγγελέων, γραμματείς εισαγγελέων και διοικητικό προσωπικό.

Σε κάθε ακρόαση, ο δικαστής επικουρείται από έναν γραμματέα. Ο γραμματέας προετοιμάζει τις εργασίες του δικαστή, π.χ. φροντίζοντας για τη συγκρότηση του φακέλου για το ακροατήριο. Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, τηρεί πρακτικά της διεξαγωγής της επ’ ακροατηρίου συζήτησης και των διαφόρων παρατηρήσεων, και φροντίζει για την ορθή σύνταξη όλων των εγγράφων. Εξάλλου, εκτελεί και συντονίζει τα διοικητικά και λογιστικά καθήκοντα του γραμματέα. Κάθε δικαστήριο διαθέτει γραμματεία, η οποία διευθύνεται από προϊστάμενο γραμματείας. Η γραμματεία διαθέτει έναν ή περισσότερους γραμματείς ανάλογα με το μέγεθος του δικαστηρίου. Οι γραμματείς με τη σειρά τους υποστηρίζονται από το διοικητικό προσωπικό.

Οι εισηγητές (référendaires) είναι νομικοί που βοηθούν τους δικαστές στα δικαστήρια κατά την προετοιμασία των αποφάσεών τους. Συνεργάζονται στο πλαίσιο της εξέτασης δικαστικών υποθέσεων, υπό την ευθύνη και σύμφωνα με τις οδηγίες ενός ή περισσοτέρων δικαστών. Μελετούν τους φακέλους, τα νομικά προβλήματα που προκύπτουν και προετοιμάζουν τα σχέδια δικαστικών αποφάσεων από νομική άποψη.

Οι εισαγγελείς μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια νομικών για τη νομική προετοιμασία των υποθέσεών τους. Στην εισαγγελία, αυτοί αποκαλούνται βοηθοί εισαγγελέα (juristes de parquet). Οι βοηθοί εισαγγελέα προβαίνουν κυρίως σε νομικές έρευνες, διαχειρίζονται πληροφορίες ή προετοιμάζουν τις εντολές και τις κλητεύσεις από νομική άποψη, υπό την ευθύνη και σύμφωνα με τις οδηγίες ενός ή περισσοτέρων εισαγγελέων.

Κάθε εισαγγελία διαθέτει γραμματεία, την οποία διευθύνει προϊστάμενος γραμματέας. Οι γραμματείς της εισαγγελίας επικουρούν τους εισαγγελείς κυρίως κατά την εργασία τεκμηρίωσης και έρευνας, καθώς και κατά τη συγκρότηση των φακέλων. Ενημερώνουν τα έγγραφα και τα μητρώα της εισαγγελίας, διατηρούν αρχεία κ.λπ. Ο αριθμός των γραμματέων της εισαγγελίας εξαρτάται από το μέγεθος της εισαγγελίας. Οι γραμματείς της εισαγγελίας από την πλευρά τους υποστηρίζονται από το διοικητικό προσωπικό.

Μεγάλος αριθμός διοικητικών συνεργατών εργάζονται στις γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελικών αρχών. Το διοικητικό προσωπικό εξασφαλίζει τη διοικητική διαχείριση των υποθέσεων και την κωδικοποίηση δεδομένων στα δεδομένα αρχείου. Οι διοικητικοί συνεργάτες ασχολούνται με την αλληλογραφία και την ταξινόμηση και εξασφαλίζουν την υποδοχή επισκεπτών της γραμματείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα επαγγέλματα, βλ. αυτό το έγγραφο  PDF (378 Kb) fr.

Οργανώσεις που παρέχουν δωρεάν νομικές συμβουλές

Όλοι οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν αρχικές νομικές συμβουλές από επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Πρόκειται για τη νομική υποστήριξη πρώτου βαθμού που συνίσταται στα ακόλουθα:

 • πρακτικές πληροφορίες,
 • νομικές πληροφορίες,
 • μια πρώτη νομική γνωμοδότηση ή
 • παραπομπή σε εξειδικευμένη οργάνωση.

Η υπόθεση δεν διευθετείται αμέσως αλλά παρέχεται αρχική καθοδήγηση. Εφημερίες δικηγόρων διοργανώνονται στο πλαίσιο των δικαστηρίων, των ειρηνοδικείων, των κέντρων νομικής αρωγής, ορισμένων κοινοτικών αρχών, στα περισσότερα δημόσια κέντρα κοινωνικής πρόνοιας (CPAS) καθώς και από διάφορες ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτουν νομική υπηρεσία.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται διαδικτυακά στο φυλλάδιο L'aide juridique: un meilleur accès à la justice («Νομική συνδρομή: καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη).

Βάσεις νομικών δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Δικαιοσύνης (Υπουργείο Δικαιοσύνης).

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.