Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Βουλγαρία

Η παρούσα σελίδα παρέχει πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα στη Βουλγαρία. Νομικά επαγγέλματα: εισαγωγή Εισαγγελείς Ανακριτές Δικαστές Οργάνωση των νομικών επαγγελμάτων: δικηγόροι Συμβολαιογράφοι Λοιπά νομικά επαγγέλματα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Νομικά επαγγέλματα: εισαγωγή

Τα κυριότερα νομικά επαγγέλματα στη Βουλγαρία είναι αυτά του εισαγγελέα, του ανακριτή, του δικαστή, του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου, του ιδιώτη και δημόσιου δικαστικού επιμελητή και του υποθηκοφύλακα, οι απαιτήσεις των οποίων διέπονται από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και το νόμο περί δικαστικού συστήματος.

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Οι εισαγγελικές βαθμίδες στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας αποτελούνται από τον Γενικό Εισαγγελέα, τoν Εισαγγελέα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, τον Εισαγγελέα του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, τον Εισαγγελέα της Εθνικής Ανακριτικής Υπηρεσίας, τον Εισαγγελέα Εφετών, τον Ειδικευμένο Εισαγγελέα Εφετών, τον Στρατιωτικό Εισαγγελέα Εφετών, τον Περιφερειακό Εισαγγελέα, τον Ειδικευμένο Εισαγγελέα, τον Στρατιωτικό Περιφερειακό Εισαγγελέα και τον Τοπικό Εισαγγελέα. Στη σύνθεση των Περιφερειακών Εισαγγελιών περιλαμβάνονται τα Περιφερειακά Ανακριτικά Τμήματα και στη σύνθεση της Ειδικευμένης Εισαγγελίας περιλαμβάνεται το Ανακριτικό Τμήμα. Στις Περιφερειακές Εισαγγελίες δημιουργούνται διοικητικά τμήματα, οι εισαγγελείς των οποίων συμμετέχουν στις διοικητικές διαδικασίες.

Το εισαγγελικό σύστημα είναι ενιαίο και συγκεντρωτικό. Όλοι οι εισαγγελείς και οι ανακριτές υπάγονται στον Γενικό Εισαγγελέα. Κάθε εισαγγελέας υπάγεται στον αντίστοιχο ανώτερο εισαγγελικό λειτουργό και όλοι οι εισαγγελείς και οι ανακριτές υπάγονται στον διοικητικό επικεφαλής της αντίστοιχης Εισαγγελίας. Οι στρατιωτικοί εισαγγελείς και οι ανακριτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν ανεξάρτητα από τις στρατιωτικές αρχές.

Ο Γενικός Εισαγγελέας διορίζεται και παύεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σύμφωνα με πρόταση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (Vissh Sadeben Savet) για διάστημα επτά ετών, χωρίς δικαίωμα επαναδιορισμού.

Οι εισαγγελείς διορίζονται, προάγονται και υποβιβάζονται, μετατίθενται και απαλλάσσονται των καθηκόντων τους κατόπιν αποφάσεως του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Οι θέσεις στην Εισαγγελία είναι οι ακόλουθες:

  • θέση εισαγγελέα στην Εισαγγελία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και θέση εισαγγελέα στην Εισαγγελία του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου - απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα ετών·
  • θέση εισαγγελέα στην Εισαγγελία Εφετών, θέση εισαγγελέα στη Στρατιωτική Εισαγγελία Εφετών και θέση εισαγγελέα στην Ειδικευμένη Εισαγγελία Εφετών με τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία .Για τις θέσεις εισαγγελέων στην Ειδικευμένη Εισαγγελία Εφετών απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα ετών εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ έτη σε θέση εισαγγελέα ή ανακριτή·
  • θέση εισαγγελέα στην Περιφερειακή Εισαγγελία, θέση εισαγγελέα στη Στρατιωτική Περιφερειακή Εισαγγελία, θέση εισαγγελέα στην Ειδικευμένη Εισαγγελία με τουλάχιστον οκταετή προϋπηρεσία, και θέση εισαγγελέα στην Ειδικευμένη Εισαγγελία -απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα ετών εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη σε θέση εισαγγελέα ή ανακριτή ·
  • θέση εισαγγελέα στην Τοπική Εισαγγελία -απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών·
  • θέση ασκούμενου εισαγγελέα - δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

Οι εισαγγελείς μονιμοποιούνται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου έπειτα από πενταετή υπηρεσία και εφόσον τύχουν θετικής αξιολόγησης ως προς τις επιδόσεις τους.

Ρόλος και καθήκοντα

Ο Γενικός Εισαγγελέας διοικεί την Εισαγγελία, εκδίδει οδηγίες και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη δραστηριότητα της Εισαγγελίας. Σε συνεργασία με τους επικεφαλής του υπουργείου και των κρατικών ιδρυμάτων συστήνει εξειδικευμένες διοργανικές μονάδες προς υποστήριξη της έρευνας παρέχοντας καθοδήγηση στον διορισμένο υφιστάμενο εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να παραπέμπει υποθέσεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ο Εισαγγελέας διευθύνει την έρευνα ως επιβλέπων εισαγγελέας. Ο Εισαγγελέας ασκεί έφεση και ζητά ανάκληση ή τροποποίηση των παράνομων πράξεων μέσα στο χρονικό πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Ο εισαγγελέας μπορεί να αναστέλλει την εκτέλεση πράξεων μέχρι την εκδίκαση της έφεσης από την αρμόδια αρχή. Κατά των πράξεων και των ενεργειών του εισαγγελέα μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον της ανώτερης εισαγγελικής αρχής εφόσον δεν υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Ο Γενικός Εισαγγελέας, καθώς και ο εισαγγελέας ανώτερης εισαγγελίας μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα κατώτερων εισαγγελέων και εγγράφως να αναστέλλει και να ανακαλεί τις αποφάσεις τους στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι εισαγγελείς ενεργούν ανεξάρτητα και σύμφωνα με τον νόμο. Οι εισαγγελείς είναι πολιτικά ουδέτεροι και εκδίδουν πράξεις βάσει της νομοθεσίας και των σχετικών με την υπόθεση αποδεικτικών στοιχείων, υπακούουν δε στη συνείδηση και τις πεποιθήσεις τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (Prokuraturata na Republika Balgariya).

Η ένωση εισαγγελέων στη Βουλγαρία είναι μια εθελοντική, μη πολιτική ένωση των δικαστών του συστήματος της Εισαγγελίας στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, καθώς και των προσώπων που έχουν εργαστεί ως εισαγγελείς. Σκοπός της ένωσης είναι να συγκεντρώσει τους δικαστές από τις εισαγγελίες όλης της χώρας παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και ενισχύοντας την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους καθώς και να διευρύνει τις διεθνείς σχέσεις της Εισαγγελίας και των εισαγγελικών λειτουργών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ένωσης: http://ecocrime.bg.

Ανακριτές

Σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστικής εξουσίας οι ανακριτές στη Βουλγαρία φέρουν την ιδιότητα των δικαστικών λειτουργών (δικαστές και εισαγγελείς).

Οι ανακριτικές αρχές αποτελούνται από την Εθνική Ανακριτική Υπηρεσία (ΕΑΥ), τα περιφερειακά ανακριτικά τμήματα στις περιφερειακές εισαγγελίες και το ανακριτικό τμήμα στην ειδικευμένη εισαγγελία. Το ανακριτικό τμήμα στην εισαγγελία της Σόφιας έχει την ιδιότητα του περιφερειακού εισαγγελικού τμήματος.

Η ΕΑΥ διοικείται απευθείας από το Γενικό Εισαγγελέα, είτε άμεσα είτε μέσω του διευθυντή, ο οποίος εκτελεί επίσης χρέη αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέα σε θέματα έρευνας. Ο διευθυντής της ΕΑΥ διευθύνει διοικητικά και οργανωτικά τους ανακριτές και τους υπαλλήλους της ΕΑΥ και παρέχει μεθοδολογική καθοδήγηση στους ανακριτές των περιφερειακών ανακριτικών τμημάτων των περιφερειακών εισαγγελιών.

Τα περιφερειακά εισαγγελικά τμήματα των περιφερειακών εισαγγελιών και το ανακριτικό τμήμα της ειδικευμένης εισαγγελίας απαρτίζονται από ανακριτές.

Οι ανακριτές στα περιφερειακά ανακριτικά τμήματα των περιφερειακών εισαγγελιών και στο ανακριτικό τμήμα της ειδικευμένης εισαγγελίας διερευνούν τις υποθέσεις που τους ανατίθενται από τον διοικητικό επικεφαλής της αντίστοιχης εισαγγελίας.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, οι ανακριτικές αρχές ενεργούν υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία του εισαγγελέα.

Οι ανακριτικές διατάξεις σχετικά με την εκάστοτε έρευνα είναι δεσμευτικές για όλες τις δημόσιες αρχές, τα νομικά πρόσωπα και τους πολίτες.

Δικαστές

Στη Βουλγαρία οι δικαστές διορίζονται, προάγονται και υποβιβάζονται, μετατίθενται και απαλλάσσονται των καθηκόντων τους σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Οργάνωση

Οι δικαστικές θέσεις είναι οι ακόλουθες:

  • θέση δικαστή στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και θέση δικαστή στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο -απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα ετών·
  • θέση δικαστή στο Εφετείο, θέση δικαστή στο Στρατιωτικό Εφετείο, θέση δικαστή στο Ειδικευμένο Ποινικό Εφετείο -απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα ετών. Για τις θέσεις δικαστή στο Ειδικευμένο Ποινικό Εφετείο, απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα ετών εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ έτη σε θέση δικαστή ποινικών υποθέσεων·
  • θέση δικαστή στο Περιφερειακό Δικαστήριο, θέση δικαστή στο Διοικητικό Δικαστήριο, θέση δικαστή στο Στρατιωτικό Δικαστήριο, θέση δικαστή στο Ειδικευμένο Ποινικό Δικαστήριο -απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον οκτώ ετών. Για τις θέσεις δικαστή στο Ειδικευμένο Ποινικό Δικαστήριο, απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα ετών εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη σε θέση δικαστή ποινικών υποθέσεων·
  • θέση δικαστή στο Τοπικό Δικαστήριο -απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών·
  • θέση ασκούμενου δικαστή -δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

Οι δικαστές μονιμοποιούνται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου έπειτα από πενταετή υπηρεσία και εφόσον τύχουν θετικής αξιολόγησης ως προς τις επιδόσεις τους.

Η Ένωση Δικαστών Βουλγαρίας (ΕΔΒ) ιδρύθηκε στη Σόφια στις 28 Μαρτίου 1997 από 30 δικαστές, συμπεριλαμβανομένων δικαστών από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αλλά και από τα περιφερειακά και τοπικά δικαστήρια όλης της χώρας.

Η ΕΔΒ διαδέχτηκε την Ένωση Βούλγαρων Δικαστών που ιδρύθηκε το 1919 και λειτουργούσε έως το 1945 ως ανεπίσημη επαγγελματική οργάνωση η οποία εκπροσωπούσε τη δικαστική κοινότητα με σκοπό την προστασία των επαγγελματικών τους συμφερόντων, καθώς και την ανάδειξη και τη λύση των προβλημάτων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Ένωσης Βούλγαρων Δικαστών (Sayuz na Sadiite v Balgariya).

Η Ένωση «ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ» ιδρύθηκε για να παρέχει στους πολίτες δικαιοσύνη, διαφάνεια και πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα.

Λειτουργεί στα πλαίσια του δικαστικού συστήματος, τηρώντας το Σύνταγμα και τους νόμους, ενώ τα μέλη του υπόκεινται στους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Δικαστικού Συλλόγου Βουλγαρίας: https://judgesbg.org

Ρόλος και καθήκοντα

Η ΕΔΒ συντάσσει δικογραφίες, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που αφορούν πειθαρχικά παραπτώματα δικαστών, διαμεσολαβεί στις διαφορές μεταξύ δικαστών και άλλων δημοσίων λειτουργών, συνδράμει στη νομοθετική διαδικασία, τηρεί αρχεία και δημοσιεύει εφημερίδα.

Δικαστικοί και εισαγγελικοί βοηθοί

Οι δικαστικοί βοηθοί εργάζονται στο περιφερειακό και διοικητικό δικαστήριο και εφετείο, στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο και στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο.

Οι εισαγγελικοί βοηθοί εργάζονται στην περιφερειακή εισαγγελία και στην εισαγγελία εφετών, στην εισαγγελία του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου και στην εισαγγελία του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου..

Στη θέση του δικαστικού και εισαγγελικού βοηθού διορίζεται πρόσωπο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις για τη θέση του δικαστή, του εισαγγελέα ή του ανακριτή και έχει αναδειχθεί από τον σχετικό διαγωνισμό για δικαστικούς υπαλλήλους.

Οι δικαστικοί βοηθοί διορίζονται από τον διοικητικό επικεφαλής του αντίστοιχου δικαστηρίου. Οι εισαγγελικοί βοηθοί διορίζονται από τον γενικό εισαγγελέα ή τον διοικητικό επικεφαλής της αντίστοιχης εισαγγελίας.

Οργάνωση των νομικών επαγγελμάτων: δικηγόροι

Δικηγόροι

Στη Βουλγαρία η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος αποτελεί δραστηριότητα προβλεπόμενη από το Σύνταγμα. Το επάγγελμα του δικηγόρου μπορεί να ασκεί όποιο πρόσωπο έχει ορκιστεί και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του δικηγορικού συλλόγου. Σε κάθε δικαστική περιφέρεια ενός περιφερειακού δικαστηρίου υπάρχει ένας δικηγορικός σύλλογος ο οποίος υπάγεται στο ανώτατο δικηγορικό συμβούλιο που έχει την έδρα του στη Σόφια. Η ιδιότητα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικηγόρων ρυθμίζονται από τον νόμο περί δικηγόρων.

Το ανώτατο δικηγορικό συμβούλιο αποτελεί νομικό πρόσωπο και απαρτίζεται από εκπροσώπους των δικηγορικών συλλόγων με σχέση εκπροσώπησης 1 αντιπροσώπου προς 40 δικηγόρους.

Το ανώτατο δικηγορικό συμβούλιο συγκαλεί και διεξάγει τις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης των δικηγόρων της χώρας, εκτελεί τις σχετικές αποφάσεις και εκπονεί εκθέσεις, καθορίζει τις αρχικές και ετήσιες εισφορές των δικηγόρων για τον προϋπολογισμό του, εκδίδει τις διατάξεις που επιβάλλονται από το νόμο περί δικηγόρων, αποφαίνεται επί των ενστάσεων κατά παρανόμων αποφάσεων του γενικού συμβουλίου των δικηγορικών συλλόγων και επί της νομιμότητας της εκλογής των δικηγορικών συμβουλίων, καθώς και επί των προσφυγών και των καταγγελιών κατά των αποφάσεων των δικηγορικών συμβουλίων που σχετίζονται με την πρακτική άσκηση των ασκούμενων δικηγόρων και την εγγραφή τους στον δικηγορικό σύλλογο. Αναλαμβάνει και εγκρίνει τις δαπάνες για τη λειτουργία του ανώτατου εποπτικού συμβουλίου και του ανώτατου πειθαρχικού δικαστηρίου.

Το ανώτατο δικηγορικό συμβούλιο τηρεί τα ενιαία μητρώα των δικηγόρων, των ασκούμενων δικηγόρων και των δικηγορικών εταιρειών, καθώς και το μητρώο των αλλοδαπών δικηγόρων στους οποίους έχει χορηγηθεί δικαίωμα δικαστικής εκπροσώπησης ενώπιον των βουλγαρικών δικαστηρίων.

Νομική βάση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Ανώτατου δικηγορικού Συμβουλίου. (Visshiya Advokatski Savet).

Συμβολαιογράφοι

Οργάνωση

Συμβολαιογράφος είναι το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται από το κράτος η διεκπεραίωση των προβλεπόμενων από τον νόμο συμβολαιογραφικών πράξεων. Ο συμβολαιογράφος είναι ανεξάρτητος και κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπόκειται μόνο στον νόμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ασκεί έλεγχο στη δραστηριότητα κάθε συμβολαιογράφου για τη σύννομη και σύμφωνη με το καταστατικό του συμβολαιογραφικού επιμελητηρίου εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η ιδιότητα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων ρυθμίζονται από τον νόμο περί συμβολαιογράφων και συμβολαιογραφικής δραστηριότητας.

Ρόλος και καθήκοντα

Ο Σύλλογος Συμβολαιογράφων (Notarialnata Kamara) αποτελεί οργάνωση των συμβολαιογράφων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον νόμο περί συμβολαιογράφων και συμβολαιογραφικής δραστηριότητας. Στο Συμβολαιογραφικό Επιμελητήριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι συμβολαιογράφοι. Το Συμβολαιογραφικό Επιμελητήριο αποτελεί νομικό πρόσωπο και έχει την έδρα του στη Σόφια.

Τα όργανα του Συμβολαιογραφικού Επιμελητηρίου είναι η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο των Συμβολαιογράφων, το Εποπτικό Συμβούλιο και η Πειθαρχική Επιτροπή. Το Συμβολαιογραφικό Επιμελητήριο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Συμβολαιογράφων.

Το Συμβολαιογραφικό Επιμελητήριο οργανώνει και υποστηρίζει τη δραστηριότητα των συμβολαιογράφων, προστατεύει και ενισχύει το κύρος του επαγγέλματος και διατηρεί σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς με παρόμοια δραστηριότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Συλλόγου Συμβολαιογράφων (Notarialnata Kamara).

Λοιπά νομικά επαγγέλματα

Ιδιώτες δικαστικοί επιμελητές

Ο ιδιώτης δικαστικός επιμελητής είναι πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί από το κράτος η επιβολή των ιδιωτικών απαιτήσεων και η είσπραξη δημόσιων αξιώσεων. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του ιδιώτη δικαστικού επιμελητή συμπίπτει με την κατά τόπον αρμοδιότητα του αντίστοιχου περιφερειακού δικαστηρίου.

Σκοπός του επιμελητηρίου των ιδιωτών δικαστικών επιμελητών είναι να συμβάλλει στην προβολή του επαγγέλματος του ιδιώτη δικαστικού επιμελητή και στη βελτίωση της διαδικασίας εκτέλεσης των θεσμοθετημένων καθηκόντων του στη Βουλγαρία, στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και στην υποστήριξη των μελών του.

Νομική βάση δεδομένων

Το μητρώο των ιδιωτών δικαστικών επιμελητών τηρείται από το Σύλλογος ιδιωτών δικαστικών επιμελητών (Kamara na Chastnie Sadebni Izpalnitelni).

Το μητρώο είναι δημόσιο και διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του επιμελητηρίου. Κάθε πολίτης μπορεί να ανατρέχει σε αυτό και να λαμβάνει αποσπάσματα από αυτό (νόμος περί των ιδιωτών δικαστικών επιμελητών).

Οι ιδιώτες δικαστικοί επιμελητές υποβάλλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΥΔ) εξαμηνιαία και ετήσια έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητά τους βάσει της οποίας ο Υπουργός Δικαιοσύνης δημιουργεί, τηρεί και αναπτύσσει το σύστημα πληροφοριών των δικαστικών εκτελέσεων. Το ΥΔ εισπράττει τέλη για τη χρήση του συστήματος πληροφοριών, το ύψος των οποίων εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών είναι δωρεάν και επιτρέπεται αυτοδικαίως στα δημόσια όργανα, στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικής διοίκησης, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η άσκηση δημοσίου λειτουργήματος.

Δημόσιοι δικαστικοί επιμελητές

Αρμοδιότητα των δημόσιων δικαστικών επιμελητών είναι η είσπραξη των ιδιωτικών απαιτήσεων. Το κράτος μπορεί επίσης να αναθέτει στους δημόσιους δικαστικούς επιμελητές την είσπραξη των δημοσίων αξιώσεων στις οριζόμενες από τον νόμο περιπτώσεις.

Ο αριθμός των δημόσιων δικαστικών επιμελητών ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Στα τοπικά δικαστήρια στα οποία δεν υπάρχει δημόσιος δικαστικός επιμελητής τα καθήκοντά του εκτελούνται από τον περιφερειακό δικαστή ο οποίος διορίζεται από τον πρόεδρο του αντίστοιχου δικαστηρίου, ενημερώνοντας συγχρόνως το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι δημόσιοι δικαστικοί επιμελητές διορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης έπειτα από διαγωνισμό. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να προκηρύσσει διαγωνισμό επίσης κατόπιν πρότασης του προέδρου του τοπικού δικαστηρίου.

Η ένωση των δημόσιων δικαστικών επιμελητών στη Βουλγαρία (Asotsiatsiya na Darzhavnite Sadebni Izpalnitelni v Balgariya) αποτελεί ανεξάρτητη εθελοντική επαγγελματική οργάνωση η οποία συγκεντρώνει τους δημόσιους δικαστικούς επιμελητές της Βουλγαρίας για την προστασία των επαγγελματικών, πνευματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων τους, συμβάλλει στην προβολή του επαγγέλματός τους, καθώς και στην ενίσχυση του κύρους τους ενώπιον του κράτους και της κοινωνίας.

Νομική βάση δεδομένων

Το μητρώο των δημόσιων δικαστικών επιμελητών (Registar na Darzhavnite Sadebni Izpalnitelni)είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ένωσής τους.

Υποθηκοφύλακες

Στα τοπικά δικαστήρια υπάρχουν υποθηκοφύλακες.

Ο υποθηκοφύλακας διατάσσει ή αρνείται τις καταχωρήσεις και τις σημειώσεις στο κτηματολόγιο ή τις διαγραφές από αυτό και αποφαίνεται για την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών· εκτελεί συμβολαιογραφικές ή άλλες πράξεις σύμφωνα με το νόμο. Ο υποθηκοφύλακας μπορεί να λειτουργεί μόνο εντός των ορίων της περιφέρειάς του.

Ο αριθμός των υποθηκοφυλάκων καθορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Σε όποια τοπικά δικαστήρια δεν υπάρχει υποθηκοφύλακας ή δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αυτά εκτελούνται από τον περιφερειακό δικαστή με σχετική ενημέρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να αναθέσει σε δημόσιο δικαστικό επιμελητή από το ίδιο δικαστήριο την εκτέλεση των καθηκόντων του υποθηκοφύλακα.

Οι υποθηκοφύλακες διορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης έπειτα από διαγωνισμό. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να προκηρύσσει διαγωνισμό επίσης κατόπιν πρότασης του προέδρου του τοπικού δικαστηρίου.

Η ένωση υποθηκοφυλάκων της Βουλγαρίας αποτελεί ανεξάρτητη εθελοντική επαγγελματική οργάνωση η οποία συγκεντρώνει τους υποθηκοφύλακες της Βουλγαρίας για την προστασία των επαγγελματικών, πνευματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων τους, συμβάλλει στην προβολή του επαγγέλματός τους, καθώς και στην ενίσχυση του κύρους τους ενώπιον του κράτους και της κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ένωσης: http://www.basv.free.bg

Περισσότερες πληροφορίες για το δικαστικό προσωπικό μπορείτε να βρείτε εδώ PDF (378 Kb) en.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.