Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Προσωπικό των δικαιοδοτικών οργάνων

Το προσωπικό των δικαιοδοτικών οργάνων αποτελείται από δικαστικούς λειτουργούς, δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό.

Δικαστές (suci· ενικός:sudac).

Οι δικαστές είναι δικαστικοί λειτουργοί σε μόνιμες θέσεις. Ως δικαστής μπορεί να διοριστεί πρόσωπο κροατικής ιθαγένειας.

Ως δικαστής δημοτικού δικαστηρίου (općinski sud), εμποροδικείου (trgovački sud) ή διοικητικού δικαστηρίου (upravni sud) μπορεί να διοριστεί πρόσωπο που έχει αποφοιτήσει από την κρατική σχολή δικαστικών λειτουργών (Državna škola za pravosudne dužnosnike) ή που ασκεί ήδη καθήκοντα δικαστικού λειτουργού.

Ως δικαστής περιφερειακού δικαστηρίου (županijski sud) μπορεί να διοριστεί πρόσωπο που έχει διατελέσει δικαστικός λειτουργός επί 10 τουλάχιστον έτη.

Σε θέση δικαστή του Ανώτατου Πλημμελειοδικείου της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), του Ανώτατου Εμποροδικείου της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) και του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο έχει διατελέσει δικαστικός λειτουργός επί τουλάχιστον 12 έτη.

Ως δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας (Vrhovni sud Republike Hrvatske) μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο έχει διατελέσει επί τουλάχιστον 15 έτη δικαστικός λειτουργός, δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή πανεπιστημιακός καθηγητής της νομικής (στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική επαγγελματική πείρα υπολογίζεται από τον χρόνο της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων του δικηγορικού συλλόγου) ή έγκριτος νομικός ο οποίος, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, απέκτησε τουλάχιστον 20ετή επαγγελματική πείρα και διακρίθηκε για το έργο του σε συγκεκριμένο τομέα του δικαίου, καθώς και για τις ειδικές επαγγελματικές και επιστημονικές δημοσιεύσεις του.

Νόμος περί δικαστηρίων (Zakon o sudovima)
νόμος για το Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο (Zakon o Državnom sudbenom vijeću)
νόμος για τις αποδοχές των δικαστών και άλλων δικαστικών λειτουργών (Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika)

Προσωπικό των δικαστηρίων

Ο αριθμός των δικαστικών υπαλλήλων και μελών του βοηθητικού προσωπικού που επιτελούν ειδικές διοικητικές ή τεχνικές εργασίες καθορίζεται από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Η απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων και βοηθητικού προσωπικού στα δικαστήρια, η πρακτική άσκηση, η διαδικασία, η μέθοδος και το πρόγραμμα για την ειδική κρατική εξέταση, οι αμοιβές και τα άλλα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες, όπως και η ευθύνη για την τέλεση επαγγελματικού παραπτώματος διέπονται από τους κανονισμούς για τους δημόσιους υπαλλήλους και το βοηθητικό προσωπικό και από τους γενικούς κανονισμούς εργασίας.

Οι θέσεις εργασίας στα δικαστήρια μπορούν να πληρωθούν μόνον με την έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κατά την πρόσληψη των δικαστικών υπαλλήλων και του βοηθητικού προσωπικού στα δικαστήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις επαρκούς εκπροσώπησης των εθνικών μειονοτήτων.

Οι διατάξεις σχετικά με το απαιτούμενο επίπεδο ακαδημαϊκών προσόντων των δικαστικών υπαλλήλων και του βοηθητικού προσωπικού καθορίζονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Δικαστικοί σύμβουλοι (sudski savjetnici· ενικός: sudski savjetnik), ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι (viši sudski savjetnici· ενικός: viši sudski savjetnik) και ειδικοί ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι (viši sudski savjetnici - specijalisti· ενικός: viši sudski savjetnik - specijalist)

Σε θέση δικαστικού συμβούλου μπορούν να διορίζονται πρόσωπα που είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής ή κάτοχοι ενιαίου πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νομική και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Σε θέση ανώτερου δικαστικού συμβούλου ή δικαστικού συμβούλου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορούν να διορίζονται πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής ή κάτοχοι ενιαίου πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νομική, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και έχουν διατελέσει επί τουλάχιστον δύο έτη δικαστικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι εισαγγελέα, δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι ή συμβολαιογράφοι, ή πρόσωπα τα οποία εργάστηκαν σε άλλους νομικούς τομείς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών αφού ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Σε θέση ειδικού ανώτερου δικαστικού συμβούλου μπορούν να διορίζονται πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής ή κάτοχοι ενιαίου πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νομική, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και έχουν διατελέσει επί τουλάχιστον τέσσερα έτη δικαστικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι εισαγγελέα, δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι ή συμβολαιογράφοι, ή πρόσωπα τα οποία εργάστηκαν σε άλλους νομικούς τομείς για διάστημα τουλάχιστον οκτώ ετών, αφού ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Σε θέση ανώτερου δικαστικού συμβούλου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορούν να διορίζονται πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής ή κάτοχοι ενιαίου πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νομική, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και έχουν διατελέσει επί τουλάχιστον τέσσερα έτη δικαστικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι εισαγγελέα, δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι ή συμβολαιογράφοι ή πρόσωπα τα οποία εργάστηκαν σε άλλους νομικούς τομείς για διάστημα τουλάχιστον οκτώ ετών, αφού ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Σε θέση ειδικού ανώτερου δικαστικού συμβούλου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορούν να διορίζονται πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής ή κάτοχοι ενιαίου πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νομική, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και έχουν διατελέσει επί τουλάχιστον έξι έτη δικαστικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι εισαγγελέα, δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι ή συμβολαιογράφοι ή πρόσωπα τα οποία εργάστηκαν σε άλλους νομικούς τομείς για διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών, αφού ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Αρμοδιότητες των δικαστικών συμβούλων και των ανώτερων δικαστικών συμβούλων

Οι δικαστικοί σύμβουλοι, οι ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι συμμετέχουν στις δίκες και είναι εξουσιοδοτημένοι να διεξάγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο ορισμένες δικαστικές διαδικασίες, να αξιολογούν τα αποδεικτικά στοιχεία και να διαπιστώνουν τα πραγματικά περιστατικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υποβάλλουν σχέδιο απόφασης στον δικαστή, το οποίο αποτελεί τη βάση για την απόφασή του και δημοσιεύουν την εκδοθείσα απόφαση με έγκριση του δικαστή.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί δικαστηρίων, οι δικαστικοί σύμβουλοι, οι ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι είναι εξουσιοδοτημένοι να διεκπεραιώνουν διαδικασίες και να προτείνουν σχέδια αποφάσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. στις αστικές υποθέσεις για διαφορές που αφορούν την εξόφληση χρηματικών απαιτήσεων ή αποζημιώσεων των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τις 100.000,00 κούνα (HRK) και για εμπορικές διαφορές το αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 500.000,00 κούνα,
 2. στις εργατικές διαφορές που προκύπτουν από συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
 3. στις διοικητικές διαφορές στο πλαίσιο των οποίων έχει ασκηθεί προσφυγή για θέματα για τα οποία εκδίδεται απόφαση με βάση τελεσίδικη απόφαση η οποία είχε εκδοθεί σε πιλοτική υπόθεση, ή προσφυγή για πράξεις ή παραλείψεις οργανισμών δημοσίου δικαίου, καθώς και σε διοικητικές διαφορές των οποίων το αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 κούνα,
 4. στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης,
 5. στις διαδικασίες κληρονομικής διαδοχής,
 6. στις διαδικασίες κτηματολογίου,
 7. στις διαδικασίες ενώπιον πλημμελειοδικείων,
 8. στις διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός από τις διαδικασίες που αφορούν την αφαίρεση της δικαιοπρακτικής ικανότητας, τη λύση ένωσης συνιδιοκτητών, τον καθορισμό ορίων και διαδικασίες οικογενειακού δικαίου (Obiteljski zakon),
 9. στις διαδικασίες καταχώρισης σε μητρώα,
 10. στις απλουστευμένες διαδικασίες αφερεγγυότητας,
 11. στις υποθέσεις που αφορούν δικαστικά έξοδα.

Οι δικαστικοί σύμβουλοι, οι ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι είναι εξουσιοδοτημένοι να ενεργούν και να αποφασίζουν σε συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπονται σε ειδικούς νόμους.

Στις διαδικασίες σε δεύτερο βαθμό και στις διαδικασίες έκτακτων ένδικων μέσων, οι δικαστικοί σύμβουλοι, οι ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο της υπόθεσης και συντάσσουν σχέδιο απόφασης.

Ασκούμενοι δικαστές (sudački vježbenici· ενικός:sudački vježbenik)

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ορίζει κάθε χρόνο τον αριθμό των θέσεων ασκουμένων στα δικαστήρια με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια στον εθνικό προϋπολογισμό.

Οι όροι και η διαδικασία πρόσληψης των ασκουμένων δικαστών, καθώς και η διάρκεια και οι λεπτομέρειες της άσκησης καθορίζονται σε ειδικό νόμο.

Ειδικοί συνεργάτες (stručni suradnici· ενικός:stručni suradnik)

Τα δικαστήρια μπορούν να διαθέτουν επίσης προσωπικό που έχει ολοκληρώσει σχετική επαγγελματική εκπαίδευση ή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημίου και διαθέτει επαγγελματική πείρα στον τομέα της νοητικής υστέρησης και των μειονεξιών, της κοινωνιολογίας, της παιδαγωγικής, της οικονομίας, της λογιστικής και των οικονομικών, καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς.

Οι ειδικοί συνεργάτες και ειδικοί βοηθοί (stručni pomoćnici· ενικός:stručni pomoćnik) παρέχουν συνδρομή στους δικαστές σε υποθέσεις που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις.

Μη επαγγελματίες δικαστές (suci porotnici· ενικός:sudac porotnik)

Οι μη επαγγελματίες δικαστές είναι Κροάτες υπήκοοι που συμμετέχουν σε δίκες σε συγκεκριμένες διαδικασίες και δεν ασκούν το επάγγελμα του δικαστή ως συνήθη απασχόληση. Ωστόσο, ως μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου, αποφασίζουν επί ίσοις όροις με τους δικαστές επί ζητημάτων που κρίνονται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

Ως μη επαγγελματίας δικαστής μπορεί να διοριστεί οποιοσδήποτε ενήλικος Κροάτης υπήκοος που είναι ικανός να εκτελεί τα καθήκοντα του μη επαγγελματία δικαστή.

Οι μη επαγγελματίες δικαστές διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών που μπορεί να ανανεωθεί.

Οι μη επαγγελματίες δικαστές των δημοτικών και περιφερειακών δικαστηρίων διορίζονται από τη συνέλευση της περιφέρειας (županijska skupština) ή, στο Ζάγκρεμπ, από τη δημοτική συνέλευση του Ζάγκρεμπ (Gradska skupština Grada Zagreba), κατόπιν πρότασης του δημοτικού συμβουλίου, συνδικαλιστικής οργάνωσης, ένωσης εργοδοτών και του οικονομικού επιμελητηρίου.

Πριν από τον διορισμό των μη επαγγελματιών δικαστών, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του προέδρου του οικείου δικαστηρίου σχετικά με τους προτεινόμενους υποψηφίους.

Διευθυντής δικαστικών υπηρεσιών (ravnatelj sudske uprave)

Τα δικαστήρια με περισσότερους από 15 δικαστές έχουν διευθυντή δικαστικών υπηρεσιών.

Ο διευθυντής δικαστικών υπηρεσιών επικουρεί τον πρόεδρο του δικαστηρίου στα καθήκοντα που αφορούν τη διοίκηση του δικαστηρίου, συγκεκριμένα:

 • ασκεί ειδικότερα καθήκοντα που αφορούν τον σχεδιασμό και τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων του δικαστηρίου,
 • οργανώνει την εργασία των δικαστικών υπαλλήλων και του βοηθητικού προσωπικού και επιβλέπει την απόδοση τους,
 • εποπτεύει και σχεδιάζει την εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων και του βοηθητικού προσωπικού,
 • μεριμνά για τη συντήρηση του δικαστικού μεγάρου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού εργασίας, καθώς και για τις επενδύσεις,
 • καταρτίζει και συντονίζει το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών, σύμφωνα με τον νόμο και με τις ανάγκες του δικαστηρίου,
 • οργανώνει τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
 • εποπτεύει τις λειτουργικές και οικονομικές δραστηριότητες του δικαστηρίου και τη διεξαγωγή των διοικητικών και βοηθητικών τεχνικών εργασιών,
 • μεριμνά και παρακολουθεί τη χρήση των δημοσιονομικών και ίδιων πόρων του δικαστηρίου,
 • συμμετέχει στην εκπόνηση και εφαρμογή των σχεδίων των δικαστικών υπηρεσιών και εποπτεύει την ορθή εκτέλεσή τους,
 • μεριμνά για την ορθή παραγωγή, εντός των προθεσμιών, στατιστικών στοιχείων για τις εργασίες του δικαστηρίου,
 • συνεργάζεται με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την αγορά εξοπλισμού και την προμήθεια υλικών για τις ειδικές δραστηριότητες των δικαστηρίων,
 • επιτελεί άλλα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

Ο διευθυντής των δικαστικών υπηρεσιών λογοδοτεί για το έργο του στον πρόεδρο του δικαστηρίου.

Σε θέση διευθυντή δικαστικών υπηρεσιών μπορούν να διορίζονται πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής ή κάτοχοι ενιαίου πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νομική, ή είναι κάτοχοι πτυχίου ή ειδικού επαγγελματικού τίτλου σπουδών στα οικονομικά και έχουν εργαστεί σε σχετικό αντικείμενο για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Εκπρόσωπος του δικαστηρίου (glasnogovornik suda)

Το δικαστήριο έχει εκπρόσωπο.
Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου είναι δικαστής, δικαστικός σύμβουλος ή πρόσωπο το οποίο έχει οριστεί από τον πρόεδρο του δικαστηρίου στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

Ο πρόεδρος περιφερειακού δικαστηρίου μπορεί να ορίσει δικαστή από το δικαστήριο αυτό ως εκπρόσωπο του περιφερειακού δικαστηρίου και των δημοτικών δικαστηρίων που βρίσκονται στην περιφέρεια του περιφερειακού δικαστηρίου. Είναι δυνατός ο διορισμός αναπληρωτή εκπροσώπου του δικαστηρίου.

Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου ενημερώνει για το έργο του δικαστηρίου σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστηρίων, τον εσωτερικό κανονισμό του δικαστηρίου (Sudski poslovnik) και τον νόμο για την ελευθερία της πληροφόρησης (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Εισαγγελείς (državni odvjetnici· ενικός:državni odvjetnik)

Σε θέση γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Κροατίας (Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske) μπορούν να διορίζονται πρόσωπα που πληρούν τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις διορισμού ως γενικού αντεισαγγελέα της Δημοκρατίας της Κροατίας (zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske).

Οι περιφερειακοί εισαγγελείς (županijski državni odvjetnici) προέρχονται από τις τάξεις των εισαγγελέων, των γενικών αντιεισαγγελέων, των αντεισαγγελέων στις ειδικές εισαγγελικές αρχές και των περιφερειακών αντιεισαγγελέων που έχουν διατελέσει περιφερειακοί αντεισαγγελείς επί τουλάχιστον δύο έτη.

Οι περιφερειακοί εισαγγελείς διορίζονται από το Εισαγγελικό Συμβούλιο (Državnoodvjetničko vijeće) για θητεία τεσσάρων ετών, βάσει πρότασης του γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Κροατίας και κατόπιν γνωμοδότησης του συλλογικού οργάνου της εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Κροατίας (Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske).

Οι δημοτικοί εισαγγελείς (općinski državni odvjetnici) προέρχονται από τις τάξεις των εισαγγελέων και των αντιεισαγγελέων.

Οι δημοτικοί εισαγγελείς διορίζονται από το συμβούλιο για θητεία τεσσάρων ετών, βάσει πρότασης του γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Κροατίας και κατόπιν γνωμοδότησης του συλλογικού οργάνου της περιφερειακής εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Κροατίας και του περιφερειακού εισαγγελέα.

Αντιεισαγγελείς (zamjenici državnog odvjetnika)

Οι αντιεισαγγελείς διορίζονται με τον τρόπο, υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που έχουν προβλεφθεί για την εξασφάλιση της εμπειρογνωσίας, της ανεξαρτησίας και του ήθους που αρμόζουν στην εκπλήρωση των καθηκόντων του εισαγγελέα.

Σε θέση αντιεισαγγελέα μπορούν να διορίζονται Κροάτες υπήκοοι που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο για το Εισαγγελικό Συμβούλιο (Zakon o državnoodvjetničkom vijeću).

Σε θέση δημοτικού αντιεισαγγελέα μπορούν να διορίζονται πρόσωπα που έχουν αποφοιτήσει από την κρατική σχολή δικαστικών λειτουργών.

Σε θέση περιφερειακού αντιεισαγγελέα μπορούν να διορίζονται πρόσωπα που εργάζονται ως δικαστικοί λειτουργοί τουλάχιστον 10 χρόνια.

Ως γενικός αντιεισαγγελέας της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο έχει διατελέσει επί τουλάχιστον 15 έτη δικαστικός λειτουργός σε δικαιοδοτικό όργανο, ή έχει εργαστεί για το ανωτέρω διάστημα ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος, ή πανεπιστημιακός καθηγητής νομικής σχολής που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική επαγγελματική πείρα υπολογίζεται από τον χρόνο της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων του δικηγορικού συλλόγου), ή έγκριτος νομικός ο οποίος, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, απέκτησε τουλάχιστον 20ετή επαγγελματική πείρα και διακρίθηκε για το έργο του σε συγκεκριμένο τομέα του δικαίου, καθώς και για τις ειδικές επαγγελματικές και επιστημονικές δημοσιεύσεις του.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να διοριστεί σε θέση αντιεισαγγελέα σε ανώτερη εισαγγελία, καθώς και για να θεωρηθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον νόμο, πρέπει να διαπιστώθηκε, στην τελευταία αξιολόγηση του, ότι »εκπληρώνει τουλάχιστον επιτυχώς τα καθήκοντα του«.

Στην εισαγγελία διορίζονται ένας ή περισσότεροι αντιεισαγγελείς και ασκούν τα καθήκοντα τους σε μόνιμη βάση.

Οι εισαγγελείς και οι αντιεισαγγελείς πρέπει να συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν θίγει την υπόληψή τους, δεν πλήττει το κύρος της εισαγγελίας ή δεν δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την αμεροληψία τους ή την αυτονομία και την ανεξαρτησία της εισαγγελίας.

Όταν ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης, καθώς και στις σχέσεις τους με κρατικούς φορείς και νομικές οντότητες, οι εισαγγελείς και οι αντεισαγγελείς υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της νομιμότητας, του επαγγελματισμού και της αμεροληψίας, ενώ παράλληλα οφείλουν να τηρούν τις προθεσμίες της εκάστοτε διαδικασίας και να ακολουθούν τους κανόνες προτεραιοποίησης κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων.

Κατά την παράστασή τους σε δίκες ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικού φορέα, οι εισαγγελείς και οι αντεισαγγελείς οφείλουν να σέβονται και να διαφυλάσσουν την υπόληψη του οικείου δικαστηρίου ή φορέα, την προσωπική τους υπόληψη και την υπόληψη της εισαγγελίας.

Οι εισαγγελείς και οι αντιεισαγγελείς οφείλουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα τυχόν δεδομένων και λοιπών πληροφοριών που ανήκουν στη σφαίρα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των διαδίκων και άλλων προσώπων, και τα οποία περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεν χαρακτηρίζονται από τη νομοθεσία ως απόρρητα, στον βαθμό που αυτό δεν συνιστά ποινικό αδίκημα, και οφείλουν να τηρούν απόρρητα όλα τα δεδομένα που δεν είναι δημοσίως γνωστά.

Οι εισαγγελείς και οι αντιεισαγγελείς δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε πολιτικά κόμματα ή να εμπλέκονται με την πολιτική.

Ο γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Κροατίας, οι γενικοί αντιεισαγγελείς της Δημοκρατίας της Κροατίας, οι εισαγγελείς και οι αντιεισαγγελείς δεν υπέχουν ευθύνη για γνώμη που εξέφρασαν επί νομικού ζητήματος σε υπόθεση που τους έχει ανατεθεί, εκτός εάν με αυτόν τον τρόπο παραβίασαν τον νόμο και διέπραξαν ποινικό αδίκημα.

Σύμβουλοι εισαγγελέα (Državnoodvjetnički savjetnici)

Οι σύμβουλοι εισαγγελέα, οι ανώτεροι σύμβουλοι εισαγγελέα (viši državnoodvjetnički savjetnici) και οι ειδικοί ανώτεροι σύμβουλοι εισαγγελέα (viši državnoodvjetnički savjetnici – specijalisti) επικουρούν τον εισαγγελέα και τον αντιεισαγγελέα στο έργο του, συντάσσουν σχέδια αποφάσεων, καταχωρίζουν στο αρχείο εκθέσεις, υπομνήματα και δηλώσεις φυσικών προσώπων, επιτελούν άλλα ειδικότερα καθήκοντα που ορίζονται από τον νόμο και εφαρμόζουν τους κανονισμούς, ατομικά ή υπό την επιτήρηση και σύμφωνα με τις οδηγίες του εισαγγελέα και του αντιεισαγγελέα.

Στα ποινικά τμήματα της εισαγγελίας μπορούν να απαγγέλλουν κατηγορίες σε διαδικασίες για ποινικά αδικήματα που τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή φυλάκιση έως πέντε ετών.

Στα αστικά και διοικητικά τμήματα της εισαγγελίας μπορούν να παρίστανται ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών ή άλλων φορέων δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου που εκδίδεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα ως εξής:

 • στις δημοτικές εισαγγελίες, για διαφορές το αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 κούνα,
 • στις περιφερειακές εισαγγελίες, για διαφορές το αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 500.000,00 κούνα.

Γραφείο για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) — USKOK

Το Γραφείο για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος είναι ειδική εισαγγελική αρχή, η δικαιοδοσία της οποίας καλύπτει το σύνολο της επικράτειας της Κροατίας, και η οποία ασχολείται με εγκλήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα.

Γραφείο για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος
Gajeva 30a
10 000 Ζάγκρεμπ

Τηλ.: +385 4591 874
Φαξ: +385 1 4591 878

Ηλ. ταχυδρομείο: tajnistvo@uskok.dorh.hr
Νόμος για το γραφείο για την πρόληψη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta)

Διευθυντής του Γραφείου για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (USKOK)

Το έργο του USKOK διευθύνει ο διευθυντής, ο οποίος διορίζεται από τον γενικό εισαγγελέα κατόπιν γνωμοδότησης του υπουργού Δικαιοσύνης και του συλλογικού οργάνου της εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Κροατίας. Ο διευθυντής διορίζεται για θητεία τεσσάρων ετών η οποία μπορεί να ανανεωθεί.

Το επάγγελμα του δικηγόρου — αυτόνομο και ανεξάρτητο λειτούργημα

Το επάγγελμα του δικηγόρου είναι ανεξάρτητο και αυτόνομο λειτούργημα που συνίσταται στην παροχή νομικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ώστε να μπορούν να ασκήσουν και να προασπιστούν τα δικαιώματά τους και τα έννομα συμφέροντά τους.

Δικηγόροι (odvjetnici· ενικός:odvjetnik)

Οι δικηγόροι μπορούν να παράσχουν κάθε είδος νομικής συνδρομής.

Ειδικότερα, μπορούν να παράσχουν νομικές συμβουλές, να συντάσσουν έγγραφα (συμβάσεις, διαθήκες, δηλώσεις κ.λπ.), να συντάσσουν αγωγές, καταγγελίες, προτάσεις, αιτήματα, αιτήσεις, να ασκούν έκτακτα ένδικα μέσα και να υποβάλλουν άλλα υπομνήματα, και να εκπροσωπούν τους πελάτες τους.

Μπορούν να ασκούν τη δικηγορία αυτόνομα ή ως μέλη δικηγορικού γραφείου ή δικηγορικής εταιρείας και πρέπει να απέχουν από δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τη φήμη και την ανεξαρτησία του δικηγόρου.

Οι δικηγόροι πρέπει να τηρούν την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που τους παρέχουν οι πελάτες τους και όλων των στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους με άλλο τρόπο κατά την εκπροσώπηση των πελατών τους. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών πρέπει επίσης να τηρείται από όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί στη δικηγορική εταιρεία.

Ο δικηγόρος δικαιούται αμοιβή νομικών υπηρεσιών και απόδοση των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε σε σχέση με την εργασία που παρείχε, σύμφωνα με τις τιμές που ορίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κροατίας (Hrvatska odvjetnička komora) και έχει εγκρίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Όταν ο δικηγόρος διορίζεται αυτεπαγγέλτως, το ύψος της αμοιβής του ορίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι κατηγορούμενοι μπορούν να παρασταθούν ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου (županijski sud) μόνο εκπροσωπούμενοι από δικηγόρο, πράγμα το οποίο σημαίνει πως μόνο δικηγόροι με τουλάχιστον οκταετή επαγγελματική πείρα ως δικηγόροι ή λειτουργοί δικαιοδοτικού οργάνου μπορούν να διοριστούν ως συνήγοροι υπεράσπισης αυτεπαγγέλτως ή συνήγοροι υπεράσπισης που πληρώνονται από το κράτος σε ποινικές διαδικασίες που αφορούν ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με ποινή πολυετούς φυλάκισης.

Οι δικηγόροι πρέπει να εκδίδουν τιμολόγιο στους πελάτες τους για την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης του πληρεξουσίου, ο δικηγόρος εκδίδει το τιμολόγιο εντός 30 ημερών από την ημέρα που ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε το πληρεξούσιο.

Οι δικηγόροι είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στον Δικηγορικό Σύλλογο της Κροατίας, που αποτελεί αυτόνομη και ανεξάρτητη οργάνωση, με νομική προσωπικότητα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κροατίας εκπροσωπεί το επάγγελμα του δικηγόρου συνολικά, στην Κροατία.

Για την απόκτηση του δικαιώματος άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία της Κροατίας, απαιτείται εγγραφή στο μητρώο των δικηγόρων.

Δικηγορικός Σύλλογος της Κροατίας
Koturaška 53/II
10 000 Ζάγκρεμπ

Τηλ.: +385 1 6165 200
Φαξ: +385 1 6170 686

hok-cba@hok-cba.hr
http://www.hok-cba.hr/
Νόμος περί δικηγορίας

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

Συμβολαιογράφοι (javni bilježnici· ενικός: javni bilježnik)

Οι συμβολαιογράφοι είναι πρόσωπα που χαίρουν δημόσιας εμπιστοσύνης και ορίζονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης κατόπιν διαγωνισμού που διοργανώνει ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος της Κροατίας (Hrvatska javnobilježnička komora).

Είναι πτυχιούχοι νομικής που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και τις κρατικές εξετάσεις συμβολαιογράφων, έχουν την απαραίτητη πείρα και είναι αυτόνομοι και ανεξάρτητοι πάροχοι δημόσιας υπηρεσίας και αμερόληπτοι εμπειρογνώμονες, εντολείς των πελατών.

Έχουν την εξουσία:

 • να συντάσσουν και να εκδίδουν συμβολαιογραφικές πράξεις, οι οποίες αποτελούν δημόσια έγγραφα για την κατάρτιση δικαιοπραξιών, καθώς και δηλώσεις από τις οποίες εκπηγάζουν τα δικαιώματα των συμβαλλομένων,
 • να συντάσσουν και να εκδίδουν συμβολαιογραφικά έγγραφα για τις νομικές πράξεις που έχουν εκτελέσει ή στις οποίες παραστάθηκαν,
 • να συντάσσουν και να εκδίδουν συμβολαιογραφικά πιστοποιητικά για γεγονότα στα οποία ήταν μάρτυρες,
 • να αποδέχονται έγγραφα, χρήματα, χρεόγραφα και τιμαλφή για φύλαξη, με σκοπό την παράδοση τους σε άλλα πρόσωπα ή αρμόδια όργανα (συμβολαιογραφική φύλαξη),
 • να επικυρώνουν ιδιωτικά έγγραφα,
 • να διενεργούν πράξεις και να εκδίδουν αποφάσεις ως διαχειριστές διορισμένοι από το δικαστήριο σε διαδικασίες κληρονομικής διαδοχής,
 • να διεξάγουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει δημοσίου εγγράφου,
 • να εκπροσωπούν τους πελάτες τους ενώπιον δικαστηρίων και λοιπών δημοσίων φορέων, μόνον όμως εάν το ζήτημα αφορά άμεσα κάποιο από τα έγγραφά τους.

Το γεγονός ότι οι διάδικοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν την παρέκταση της αρμοδιότητας του δικαστηρίου σε διαδικασίες κληρονομικής διαδοχής, σημαίνει πως δεν μπορούν να επιλέξουν συμβολαιογράφο ως διαχειριστή διορισμένο από το δικαστήριο.

Όταν ο συμβολαιογράφος εκπροσωπεί έναν διάδικο ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου δημόσιου φορέα, έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικηγόρου.

Οι συμβολαιογράφοι δεν μπορούν να αρνηθούν να ασκήσουν τα επίσημα καθήκοντά τους, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, και πρέπει να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Οι συμβολαιογράφοι δικαιούνται συμβολαιογραφική αμοιβή και επιστροφή των εξόδων στα οποία υποβλήθηκαν κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους εντός του τομέα αρμοδιότητας τους, σύμφωνα με τους κανόνες για τον προσωρινό πίνακα αμοιβών συμβολαιογράφων (Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi), τους κανόνες για την αμοιβή και την επιστροφή εξόδων των συμβολαιογράφων που διορίζονται από το δικαστήριο ως διαχειριστές σε διαδικασίες κληρονομικής διαδοχής (Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku) και τους κανόνες για τις αμοιβές και την επιστροφή των εξόδων των συμβολαιογράφων σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku).

Στη Δημοκρατία της Κροατίας οι συμβολαιογράφοι οφείλουν να εγγράφονται στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο της Κροατίας.

Το έργο των συμβολαιογράφων τελεί υπό την εποπτεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Κροατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ανάλογα με το πεδίο αρμοδιοτήτων τους.

Το έργο του συμβολαιογράφου που διορίζεται από το δικαστήριο ως διαχειριστής σε διαδικασίες διαδοχής τελεί υπό την εποπτεία του δικαστηρίου που τον διόρισε.

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος της Κροατίας
Koturaška 34/II
10 000 Ζάγκρεμπ

Τηλ.: +385 1 4556 566
Φαξ: +385 1 4551 544

Ηλ. ταχυδρομείο: hjk@hjk.hr
http://www.hjk.hr/Uredi
Νόμος περί συμβολαιογράφων(Zakon o javnom bilježništvu)
Νόμος περί συμβολαιογραφικών αμοιβών (Zakon o javnobilježničkim pristojbama)

Δικαστική Ακαδημία

Η Δικαστική Ακαδημία αποτελεί ανεξάρτητο δημόσιο φορέα που παρέχει την αρχική εκπαίδευση και την κατάρτιση σε υποψηφίους για τον τρόπο εκτέλεσης των δικαστικών καθηκόντων με αυτόνομο, υπεύθυνο και ανεξάρτητο τρόπο· επαγγελματική εκπαίδευση σε ασκούμενους, συμβούλους δικαστικών οργάνων και λοιπό δικαστικό προσωπικό· και αναβάθμιση δεξιοτήτων για δικαστικούς λειτουργούς. Η Ακαδημία διευθύνεται από διευθυντή και διοικείται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα μέλη. Το διδακτικό προσωπικό της Ακαδημίας είναι εξειδικευμένο προσωπικό που προέρχεται από τις τάξεις των δικαστών, των εισαγγελέων και αντιεισαγγελέων, των καθηγητών ανώτατης εκπαίδευσης καθώς επίσης και από άλλα επαγγέλματα όπου είναι αναγκαίο.

Η Ακαδημία προωθεί ενεργά τη διεθνή συνεργασία και λαμβάνει μέρος σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δικαιούχος ή συμμετέχουσα. Τα εν λόγω έργα έχουν σχεδιαστεί για τη θεσμική ενίσχυση της Ακαδημίας και τη διασφάλιση της επαγγελματικής ανάπτυξης των οικείων ομάδων-στόχων.

Νόμος περί δικαστικής ακαδημίας (Zakon o Pravosudnoj akademiji)

Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο (Državno sudbeno vijeće)

Το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο όργανο που διασφαλίζει την αυτονομία και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στη Δημοκρατία της Κροατίας. Αποφασίζει αυτόνομα, με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους, σχετικά με τον διορισμό, την προαγωγή, τη μετάθεση, την παύση και την πειθαρχική ευθύνη των δικαστών και των προέδρων των δικαστηρίων, εκτός από την περίπτωση του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας. Το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη, από τα οποία επτά είναι δικαστές, δύο είναι πανεπιστημιακοί καθηγητές νομικής και δύο είναι βουλευτές του κροατικού Κοινοβουλίου, από τους οποίους ο ένας ανήκει στην αντιπολίτευση.

Zakon o državnom sudbenom vijećuΝόμος για το Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο (Zakon o državnom sudbenom vijeću)

Εισαγγελικό Συμβούλιο (Državnoodvjetničko vijeće)

Το Εισαγγελικό Συμβούλιο είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο όργανο που διασφαλίζει την αυτονομία και την ανεξαρτησία των εισαγγελέων στη Δημοκρατία της Κροατίας.

Είναι αρμόδιο για τον διορισμό και την παύση των αντιεισαγγελέων και των περιφερειακών και δημοτικών εισαγγελέων, για τη διεξαγωγή διαδικασιών και την έκδοση αποφάσεων σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των αντιεισαγγελέων, για τη μετάθεση των αντιεισαγγελέων, για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των εισαγγελέων και αντιεισαγγελέων και για την εκτέλεση άλλων καθηκόντων σύμφωνα με τον νόμο.

Το Εισαγγελικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη, από τα οποία επτά είναι αντιεισαγγελείς, δύο είναι πανεπιστημιακοί καθηγητές νομικής και δύο είναι βουλευτές του κροατικού Κοινοβουλίου, από τους οποίους ο ένας ανήκει στην αντιπολίτευση.

Τα μέλη του Εισαγγελικού Συμβουλίου εκλέγονται για περίοδο τεσσάρων ετών και δεν μπορούν να υπηρετήσουν για δύο συνεχόμενες θητείες.

Νόμος για το Εισαγγελικό Συμβούλιο (Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću)

Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ustavni sud Republike Hrvatske)

Η σύσταση, οργάνωση και δικαιοδοσία του Συνταγματικού Δικαστηρίου ορίζονται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ustava Republike Hrvatske) και στον συνταγματικό νόμο για το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske). 
Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας απαρτίζεται από 13 δικαστές που εκλέγονται από το Κοινοβούλιο της Κροατίας με πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των μελών του Κοινοβουλίου και προέρχονται από τις τάξεις έγκριτων νομικών εμπειρογνωμόνων, ιδίως δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων και πανεπιστημιακών καθηγητών νομικής, με τον τρόπο και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στον συνταγματικό νόμο. Η θητεία των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι οκταετής και παρατείνεται έως έξι μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον λήξει προτού διοριστεί ή αναλάβει καθήκοντα ο νέος δικαστής. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψήφιων δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου και της πρότασης υποψηφίων προς εκλογή από το κροατικό Κοινοβούλιο διεξάγεται από την κοινοβουλευτική επιτροπή που είναι αρμόδια για συνταγματικά θέματα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας εκλέγει τον πρόεδρο του Δικαστηρίου για θητεία τεσσάρων ετών. 
Ο συνταγματικός νόμος για το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας ορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εκλογή των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου και την παύση της θητείας τους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες άσκησης προσφυγής για τον έλεγχο της συμβατότητας ενός νόμου με το Σύνταγμα και τη συμβατότητα άλλων κανονισμών με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, τη διαδικασία και τα έννομα αποτελέσματα των αποφάσεων του, την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και άλλα σημαντικά ζητήματα για την εκτέλεση των καθηκόντων και των εργασιών του Συνταγματικού Δικαστηρίου. 
Το Συνταγματικό Δικαστήριο διασφαλίζει την τήρηση και την εφαρμογή του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Κροατίας και βασίζει τη δράση του στις διατάξεις του Συντάγματος και του συνταγματικού νόμου για το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας. 
Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι ανεξάρτητο από όλες τις κρατικές αρχές και αποφασίζει αυτόνομα σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των κονδυλίων που προορίζονται για αυτό στον εθνικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό του και τον νόμο, προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργία του. Η εσωτερική οργάνωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας. Οι εργασίες του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι δημόσιες και οι δικαστές του απολαύουν ασυλίας, όπως τα μέλη του κροατικού Κοινοβουλίου.

Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας
Trg Svetoga Marka 4
10000 Ζάγκρεμπ

Τηλ.: +385 1 640 02 50
Φαξ: +385 1 455 10 55

Ηλ. ταχυδρομείο: Ustavni_sud@usud.hr
https://www.usud.hr/

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.