Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Οι νομικοί στα δικαιοδοτικά όργανα

Δικαστές (Suci/Sudac)

Προσόντα: πτυχίο πανεπιστημίου/μεταπτυχιακό στη νομική, επιτυχία στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

Ως δικαστής μπορεί να διοριστεί πρόσωπο κροατικής ιθαγένειας.

Ως δικαστής πλημμελειοδικείου (prekršajni sud), δημοτικού δικαστηρίου (općinski sud), εμπορικού δικαστηρίου (trgovački sud) και διοικητικού δικαστηρίου (upravni sud) μπορεί να διοριστεί πρόσωπο που έχει αποφοιτήσει από την κρατική σχολή δικαστικών λειτουργών (Državna škola za pravosudne dužnosnike).

Ως δικαστής περιφερειακού δικαστηρίου (županijski sud), του ανώτερου πλημμελειοδικείου της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), του ανώτερου εμπορικού δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) και του ανώτερου διοικητικού δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο εργάζεται ως δικαστικός λειτουργός τουλάχιστον 8 χρόνια.

Ως δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας (Vrhovni sud Republike Hrvatske) μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο έχει εργαστεί τουλάχιστον 15 χρόνια ως δικαστικός λειτουργός, ανεξαρτήτως του αριθμού των ετών που έχει εργαστεί ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος, πανεπιστημιακός καθηγητής της νομικής (ο οποίος απέκτησε την 15ετή επαγγελματική πείρα αφού πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου) ή έγκριτος νομικός ο οποίος, αφού πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, απέκτησε τουλάχιστον 20ετή επαγγελματική πείρα και διακρίθηκε για το έργο που παρήγαγε σε συγκεκριμένο τομέα του δικαίου, καθώς και για τις ειδικές επαγγελματικές και επιστημονικές δημοσιεύσεις του.

Νόμος περί Δικαστηρίων (Zakon o sudovima)

Νόμος περί του εθνικού συμβουλίου δικαιοσύνης (Zakon o državnom sudbenom vijeću)

Νόμος περί των αμοιβών των δικαστών και άλλων δικαστικών λειτουργών (Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika)

Δικαστικό προσωπικό

Ο αριθμός των δικαστικών υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού που επιτελεί ειδικές διοικητικές ή τεχνικές εργασίες καθορίζεται από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Η απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού στα δικαστήρια, οι αμοιβές και τα άλλα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες, όπως και η υποχρέωση λογοδοσίας λόγω επαγγελματικού παραπτώματος διέπονται από τους κανονισμούς για τους δημόσιους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό και από τις γενικές εργασιακές ρυθμίσεις.

Οι θέσεις εργασίας στα δικαστήρια μπορούν να πληρωθούν μόνον μετά από έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κατά την πρόσληψη των δικαστικών υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού στα δικαστήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις επαρκούς εκπροσώπησης των εθνικών μειονοτήτων.

Οι διατάξεις σχετικά με το απαιτούμενο επίπεδο ακαδημαϊκών προσόντων των δικαστικών υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, με τους όρους συμμετοχής στις ειδικές κρατικές εξετάσεις, με το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες συμμετοχής στις εν λόγω εξετάσεις και με άλλα σχετικά ζητήματα καθορίζονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι μπορούν να μετατεθούν σε άλλο δικαστήριο με απόφαση του υπουργού και βάσει των αναγκών της υπηρεσίας. Το δικαστήριο μπορεί να διαθέτει δικαστικούς συμβούλους και ανώτερους δικαστικούς συμβούλους.

Σε θέση δικαστικού συμβούλου μπορούν να διορίζονται πρόσωπα τα οποία ολοκλήρωσαν πανεπιστημιακές σπουδές νομικής και πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Σε θέση ανώτερου δικαστικού συμβούλου ή δικαστικού συμβούλου στο ανώτατο δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Vrhovni sud Republike Hrvatske) μπορούν να διοριστούν πρόσωπα τα οποία ολοκλήρωσαν πανεπιστημιακές σπουδές νομικής, πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και εργάστηκαν τουλάχιστον δύο χρόνια ως δικαστικοί σύμβουλοι, δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι ή συμβολαιογράφοι ή πρόσωπα τα οποία εργάστηκαν σε άλλους νομικούς τομείς τουλάχιστον πέντε χρόνια, αφού πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Σε θέση ανώτερου δικαστικού συμβούλου στο ανώτατο δικαστήριο (Vrhovni sud) μπορούν να διοριστούν πρόσωπα τα οποία εργάστηκαν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια ως δικαστικοί σύμβουλοι, δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι ή συμβολαιογράφοι ή πρόσωπα τα οποία εργάστηκαν σε άλλους νομικούς τομείς τουλάχιστον δέκα χρόνια, αφού πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Αρμοδιότητες των δικαστικών συμβούλων και των ανώτερων δικαστικών συμβούλων

Οι δικαστικοί σύμβουλοι και οι ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι συμμετέχουν στις δίκες και είναι εξουσιοδοτημένοι να διεξάγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο ορισμένες δικαστικές διαδικασίες, να αξιολογούν τα αποδεικτικά στοιχεία και να διαπιστώνουν τα πραγματικά περιστατικά.

Με βάση τις προαναφερόμενες διαδικασίες, ο δικαστικός σύμβουλος ή ο ανώτερος δικαστικός σύμβουλος υποβάλλει σχέδιο στον δικαστή που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, με βάση το οποίο ο δικαστής εκδίδει την απόφαση. Ο δικαστικός σύμβουλος ή ο ανώτερος δικαστικός σύμβουλος κοινοποιεί την εν λόγω απόφαση, με εξουσιοδότηση του δικαστή.

Αν ο δικαστής δεν αποδεχθεί το σχέδιο που του υποβάλλει ο δικαστικός σύμβουλος ή ο ανώτερος δικαστικός σύμβουλος, διεκπεραιώνει ο ίδιος τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί δικαστηρίων, οι δικαστικοί σύμβουλοι και οι ανώτατοι δικαστικοί σύμβουλοι εξουσιοδοτούνται να διεκπεραιώνουν διαδικασίες και να προτείνουν σχέδια αποφάσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. στις αστικές υποθέσεις για διαφορές που αφορούν την πληρωμή χρηματικών αξιώσεων ή αποζημιώσεων των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τις 100.000,00 κούνα (HRK)και για εμπορικές διαφορές των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τις 500.000,00 κούνα,
 2. στις εργατικές διαφορές που προκύπτουν από συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
 3. στις διοικητικές διαφορές στις οποίες η δικαστική διαδικασία αφορά θέματα για τα οποία εκδίδεται απόφαση σύμφωνα με τελεσίδικη απόφαση η οποία έχει εκδοθεί για διαφορά που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, στις πράξεις ή παραλείψεις οργανισμών δημοσίου δικαίου και στις διοικητικές διαφορές των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τις 100.000,00 κούνα,
 4. στις εκτελεστικές διαδικασίες,
 5. στις διαδικασίες διαδοχής,
 6. στις διαδικασίες κτηματολογίου,
 7. στις διαδικασίες ενώπιον πλημμελειοδικείων,
 8. στις εξώδικες διαδικασίες, εκτός από τις διαδικασίες που αφορούν αφαίρεση της επιχειρησιακής ικανότητας, διάλυση ένωσης συνιδιοκτητών, καθορισμό ορίων και διαδικασίες σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο,
 9. στις διαδικασίες εγγραφής,
 10. στις απλουστευμένες διαδικασίες αφερεγγυότητας,
 11. στις υποθέσεις που αφορούν δικαστικά έξοδα.

Οι δικαστικοί σύμβουλοι και οι ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι εξουσιοδοτούνται να ενεργούν και να αποφασίζουν σε συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο.

Σε δευτεροβάθμιες διαδικασίες και σε έκτακτες διαδικασίες άσκησης ένδικων μέσων, οι δικαστικοί σύμβουλοι και οι ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο της υπόθεσης και προετοιμάζουν σχέδιο απόφασης.

Ασκούμενοι δικαστές(Sudački vježbenici/Sudački vježbenik)

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ορίζει κάθε χρόνο τον αριθμό των θέσεων ασκουμένων στα δικαστήρια με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια στον εθνικό προϋπολογισμό.

Οι όροι και ο τρόπος πρόσληψης των ασκουμένων δικαστών, καθώς και η διάρκεια και οι λεπτομέρειες της άσκησης καθορίζονται σε ειδικό νόμο.

Ειδικοί συνεργάτες (Stručni suradnici/Stručni suradnik)

Τα δικαστήρια μπορούν να διαθέτουν επίσης προσωπικό που έχει ολοκληρώσει σχετική επαγγελματική εκπαίδευση ή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημίου και διαθέτει επαγγελματική πείρα στον τομέα της νοητικής υστέρησης και των μειονεξιών, της κοινωνιολογίας, της παιδαγωγικής, της οικονομίας, της λογιστικής και των οικονομικών και σε άλλους συναφείς τομείς.

Οι ειδικοί εμπειρογνώμονες όπως και οι ειδικοί βοηθοί υποστηρίζουν τους δικαστές σε υποθέσεις που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση.

Μη επαγγελματίες δικαστές (Suci porotnici/Sudac porotnik)

Ως μη επαγελματίας δικαστής μπορεί να διοριστεί οποιοσδήποτε ενήλικος κροάτης υπήκοος που είναι ικανός να εκτελεί τα καθήκοντα του μη επαγγελματία δικαστή.

Οι μη επαγγελματίες δικαστές διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών που μπορεί να ανανεωθεί.

Εάν δεν έχει διοριστεί νέος μη επαγγελματίας δικαστής έως το τέλος της θητείας υφιστάμενου μη επαγγελματία δικαστή, ο υφιστάμενος μη επαγγελματίας δικαστής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του έως ότου διοριστεί ο νέος.

Οι μη επαγγελματίες δικαστές των δημοτικών και περιφερειακών δικαστηρίων διορίζονται από τη συνέλευση της κομητείας (županijska skupština) ή, στο Ζάγκρεμπ, από τη δημοτική συνέλευση του Ζάγκρεμπ (Gradska skupština Grada Zagreba), έπειτα από υποβολή προτάσεων από το δημοτικό συμβούλιο, τα συνδικάτα, την ένωση εργοδοτών και το οικονομικό επιμελητήριο.

Οι μη επαγγελματίες δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας διορίζονται από το Κοινοβούλιο της Κροατίας, έπειτα από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να εκπροσωπούνται όλες οι περιφέρειες.

Πριν από τον διορισμό των μη επαγγελματιών δικαστών, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του προέδρου του οικείου δικαστηρίου σχετικά με τους προτεινόμενους υποψηφίους.

Διευθυντής δικαστικών υπηρεσιών (Ravnatelj sudske uprave)

Τα δικαστήρια με περισσότερους από 40 δικαστές μπορούν να έχουν διευθυντή δικαστικών υπηρεσιών.

Διάφορα δικαστήρια διαφορετικών βαθμών και κατηγοριών που βρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας ενός περιφερειακού δικαστηρίου και έχουν συνολικά περισσότερους από 40 δικαστές μπορούν να ορίσουν κοινό διευθυντή δικαστικών υπηρεσιών ο οποίος θα ασκεί καθήκοντα για το σύνολο των δικαστηρίων. Τα δικαστήρια τα οποία έχουν κοινό διευθυντή δικαστικών υπηρεσιών συνάπτουν συμφωνία για την από κοινού εκτέλεση των καθηκόντων για τα οποία είναι αρμόδιος ο διευθυντής δικαστικών υπηρεσιών.

Ο διευθυντής δικαστικών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των εξειδικευμένων, διοικητικών, τεχνικών και άλλων εργασιών του δικαστηρίου, συγκεκριμένα:

 • μεριμνά για τη συντήρηση του δικαστικού μεγάρου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού εργασίας και για τις επενδύσεις,
 • καταρτίζει και συντονίζει το ετήσιο πρόγραμμα αγορών, σύμφωνα με τον νόμο και με τις ανάγκες του δικαστηρίου,
 • είναι αρμόδιος για την ορθή διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων,
 • εποπτεύει τις υλικές και οικονομικές εργασίες και τη διεξαγωγή των διοικητικών και βοηθητικών τεχνικών εργασιών,
 • μεριμνά και παρακολουθεί τη χρήση των δημοσιονομικών και ίδιων πόρων του δικαστηρίου,
 • συμμετέχει στην εκπόνηση και εφαρμογή των σχεδίων των δικαστικών υπηρεσιών και εποπτεύει την ορθή εκτέλεσή τους,
 • μεριμνά και είναι αρμόδιος για την ορθή λειτουργία του συστήματος πληροφορικής του δικαστηρίου,
 • μεριμνά για την ορθή διαχείριση, εντός των προθεσμιών, των στατιστικών στοιχείων για τις εργασίες του δικαστηρίου,
 • συνεργάζεται με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την αγορά εξοπλισμού και την προμήθεια υλικών για τις ειδικές δραστηριότητες των δικαστηρίων,
 • επιτελεί άλλα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τον πρόεδρο του δικαστηρίου.

Ο διευθυντής των δικαστικών υπηρεσιών λογοδοτεί για το έργο του στον πρόεδρο του δικαστηρίου.

Στη θέση του διευθυντή δικαστικών υπηρεσιών διορίζεται πρόσωπο το οποίο διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής ή οικονομίας και συναφή πείρα σε οργανωτικές και οικονομικές θέσεις.

Γραμματέας του δικαστηρίου (Tajnik suda)

Τα δικαστήρια με περισσότερους από 15 δικαστές μπορούν να έχουν γραμματέα δικαστηρίου. Ο γραμματέας του δικαστηρίου βοηθά τον πρόεδρο του δικαστηρίου στην εκτέλεση των καθηκόντων διοίκησης του δικαστηρίου. Στη θέση του γραμματέα του δικαστηρίου διορίζεται πρόσωπο το οποίο διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής.

Ως γραμματέας του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας (Vrhovni sud Republike Hrvatske), του ανώτερου εμπορικού δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske), του ανώτερου διοικητικού δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) και του ανώτερου πλημμελειοδικείου της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske) μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις διορισμού στη θέση του ανώτερου δικαστικού συμβούλου στο οικείο δικαστήριο.

Ο γραμματέας του δικαστηρίου είναι υπεύθυνος για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση των διοικητικών και άλλων τεχνικών εργασιών του δικαστηρίου, συγκεκριμένα:

 • οργανώνει και είναι υπεύθυνος για την εργασία των δικαστικών υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού,
 • προγραμματίζει και παρακολουθεί την εκπαίδευση των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού και τις επιδόσεις τους,
 • με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του δικαστηρίου, αποφασίζει για την κατανομή των δικαστικών υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού,
 • με εξουσιοδότηση του προέδρου του δικαστηρίου είναι αρμόδιος να απαντά σε αιτήσεις και καταγγελίες μερών για το έργο του δικαστηρίου,
 • επιτελεί άλλα καθήκοντα αρμοδιότητας της διοίκησης του δικαστηρίου, τα οποία του έχουν ανατεθεί από τον πρόεδρο του δικαστηρίου,
 • επιτελεί άλλα καθήκοντα που ορίζονται σε ειδική νομοθεσία.

Ο γραμματέας του δικαστηρίου λογοδοτεί για το έργο του στον πρόεδρο του δικαστηρίου.

Εκπρόσωπος του δικαστηρίου (Glasnogovornik suda)

Το δικαστήριο έχει εκπρόσωπο.

Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου είναι δικαστής, δικαστικός σύμβουλος ή πρόσωπο το οποίο έχει οριστεί από τον πρόεδρο του δικαστηρίου στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

Ο πρόεδρος περιφερειακού δικαστηρίου (županijski sud) μπορεί να ορίσει δικαστή από το δικαστήριο αυτό ως εκπρόσωπο του περιφερειακού δικαστηρίου και των δημοτικών δικαστηρίων (općinski sud) που βρίσκονται στην περιοχή της δικαιοδοσίας του περιφερειακού δικαστηρίου. Μπορεί να διοριστεί αναπληρωτής εκπρόσωπος του δικαστηρίου.

Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου ενημερώνει για το έργο του δικαστηρίου σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστηρίων (Zakon o sudovima), με τον εσωτερικό κανονισμό του δικαστηρίου (Sudski poslovnik) και με τον νόμο για το δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Εισαγγελείς (Državni odvjetnici/Državni odvjetnik)

Προσόντα: πτυχίο πανεπιστημίου/μεταπτυχιακό στη νομική, επιτυχία στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

Ο εισαγγελέας είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση καθηκόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εισαγγελίας την οποία εκπροσωπεί και διοικεί.

Η εισαγγελία είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη δικαστική αρχή, εξουσιοδοτημένη και υποχρεωμένη να παρεμβαίνει κατά δραστών αδικημάτων και άλλων αξιόποινων πράξεων, να κινεί νομικές διαδικασίες για να προστατέψει τα περιουσιακά στοιχεία της Δημοκρατίας της Κροατίας και να χρησιμοποιεί ένδικα βοηθήματα για να προστατέψει το σύνταγμα και τη νομοθεσία.

Η εισαγγελία ασκεί τις αρμοδιότητές της με βάση το σύνταγμα, τους νόμους, τις διεθνείς συνθήκες που αποτελούν μέρος της έννομης τάξης της Δημοκρατίας της Κροατίας και άλλους κανονισμούς που θεσπίστηκαν βάσει του συντάγματος, διεθνούς συνθήκης ή νόμου της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Η εισαγγελία της Δημοκρατίας της Κροατίας έχει συσταθεί για ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας, οι δημοτικές εισαγγελίες (općinska državna odvjetništva) συστάθηκαν για να καλύπτουν το έδαφος δικαιοδοσίας ενός ή περισσότερων δημοτικών δικαστηρίων και οι περιφερειακές εισαγγελίες (županijska državna odvjetništva) συστάθηκαν για να καλύπτουν το έδαφος δικαιοδοσίας ενός περιφερειακού ή εμπορικού δικαστηρίου ή τη δικαιοδοσία ενός διοικητικού δικαστηρίου.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ (15)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ (33)

Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Κροατίας
Gajeva 30a, 10 000 Zagreb
http://www.dorh.hr/

Γενικός Εισαγγελέας (Glavni državni odvjetnik)
τηλ.: +385 1 459 18 88
φαξ: +385 1 459 18 54
ηλ. ταχυδρομείο: tajnistvo.dorh@dorh.hr

Τμήμα ποινικών υποθέσεων (Kazneni odjel)
τηλ.: +385 1 459 18 00
φαξ: +385 1 459 18 05
ηλ. ταχυδρομείο: tajnistvo.kazneni@dorh.hr

Τμήμα αστικών και διοικητικών υποθέσεων (Građansko upravni odjel)
τηλ.: +385 1 459 18 61
φαξ: +385 1 459 19 12
ηλ. ταχυδρομείο: tajnistvo.gradjanski@dorh.hr

Δημοτικές εισαγγελίες (Općinska državna odvjetništva) PDF (370 Kb) hr

Περιφερειακές εισαγγελίες (Županijska državna odvjetništva) PDF (284 Kb) hr

Νόμος περί εισαγγελικών αρχών (Zakon o državnom odvjetništvu)

Νόμος περί εδάφους δικαιοδοσίας και έδρας των εισαγγελιών (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava)

Ο νέος νόμος περί εδάφους δικαιοδοσίας και έδρας των εισαγγελιών, που εξορθολογίζει το δίκτυο των δημοτικών εισαγγελιών, αρχίζει να ισχύει στις 1.4.2015.

Νόμος για το Γραφείο καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta)

Δικηγόροι (Odvjetnici/Odvjetnik)

Προσόντα: πτυχίο πανεπιστημίου/μεταπτυχιακό στη νομική, επιτυχία στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου

Το επάγγελμα του δικηγόρου ή η δικηγορία είναι ανεξάρτητη υπηρεσία παροχής νομικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ώστε να μπορούν να ασκήσουν και να προασπιστούν τα δικαιώματά τους και τα έννομα συμφέροντά τους. Το δικηγορικό επάγγελμα ρυθμίζεται από τον νόμο περί δικηγορίας.

Η αυτονομία και η ανεξαρτησία του δικηγορικού επαγγέλματος κατοχυρώνεται από το γεγονός ότι η δικηγορία ασκείται αυτόνομα και ανεξάρτητα ως ελεύθερο επάγγελμα. Οι δικηγόροι είναι οργανωμένοι στον δικηγορικό σύλλογο της Κροατίας, που αποτελεί αυτόνομη και ανεξάρτητη οργάνωση δικηγόρων στο έδαφος Δημοκρατίας της Κροατίας.

Οι δικηγόροι μπορούν να οργανωθούν ως δικηγορικό γραφείο (odvjetnički ured), ως γραφείο εταιρείας δικηγόρων (zajednički odvjetnički ured) και ως δικηγορική εταιρεία (odvjetnička društva), στην τελευταία αυτή περίπτωση, με τη μορφή εμπορικής εταιρείας δημοσίου δικαίου (javno trgovačko društvo) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (društvo s ograničenom odgovornosti). Οι δικηγόροι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο επαγγελματικής απασχόλησης και δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλα καθήκοντα.

Οι δικηγόροι είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στον δικηγορικό σύλλογο της Κροατίας, που αποτελεί αυτόνομη και ανεξάρτητη οργάνωση, με νομική προσωπικότητα. Ο δικηγορικός σύλλογος εκπροσωπεί το επάγγελμα του δικηγόρου συνολικά, στην Κροατία. Όργανα του δικηγορικού συλλόγου είναι η συνέλευση (Skupština), το διοικητικό συμβούλιο (Upravni odbor), η εκτελεστική επιτροπή (Izvršni odbor), ο πρόεδρος (Predsjednik) και άλλα όργανα που ορίζονται από το καταστατικό του συλλόγου.

Οι δικηγόροι μπορούν να παρέχουν κάθε είδος νομικής συνδρομής και ιδίως:

 • να παρέχουν νομικές συμβουλές,
 • να συντάσσουν έγγραφα (συμβόλαια, διαθήκες, δηλώσεις κ.λπ.), να κινούν διαδικασίες, να υποβάλλουν καταγγελίες, να καταθέτουν αγωγές, προτάσεις, αιτήματα, διάφορες αιτήσεις, να ασκούν έκτακτα ένδικα μέσα και να υποβάλλουν άλλες παρατηρήσεις,
 • να εκπροσωπούν τους διαδίκους.

Οι δικηγόροι μπορούν να ασκούν τη δικηγορία αυτόνομα ή ως μέλη δικηγορικού γραφείου ή εταιρείας δικηγόρων.

Μόνον οι δικηγόροι μπορούν να προσφέρουν νομική συνδρομή, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος. Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές (docenti) που διδάσκουν νομικά γνωστικά αντικείμενα σε πανεπιστήμια της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορούν να παρέχουν συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, με αμοιβή, αλλά δεν επιτρέπεται να συντάσσουν έγγραφα (συμβόλαια, διαθήκες, δηλώσεις κ.λπ.) ούτε να προετοιμάζουν καταγγελίες, αγωγές, προτάσεις, αιτήματα, διάφορες αιτήσεις, έκτακτα ένδικα μέσα ή άλλες παρατηρήσεις. Δεν μπορούν να παρέχουν άλλες μορφές νομικής συνδρομής και, αν έχουν τέτοια πρόθεση, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον δικηγορικό σύλλογο της Κροατίας, ώστε αυτό να καταγράφεται.

Για να αποκτήσει κάποιος το δικαίωμα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας, πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο των δικηγόρων, αφού πρώτα ορκιστεί. Η ειδική απόφαση για την εγγραφή ενός δικηγόρου στο μητρώο των δικηγόρων λαμβάνεται από τον δικηγορικό σύλλογο της Κροατίας.

Hrvatska odvjetnička komora (δικηγορικός σύλλογος Κροατίας)
Koturaška 53/II, 10 000 Zagreb
τηλ.: +385 1 6165 200
φαξ: +385 1 6170 686
hok-cba@hok-cba.hr
http://www.hok-cba.hr/
Νόμος περί δικηγορίας (Zakon o odvjetništvu)

Συμβολαιογράφοι (Javni bilježnici/Javni bilježnik)

Προσόντα: πτυχίο πανεπιστημίου/μεταπτυχιακό στη νομική, επιτυχία στον διαγωνισμό συμβολαιογράφων

Ο συμβολαιογράφος δεν εκπροσωπεί τους πελάτες του. Ενεργεί ως πεπειραμένος ειδικός, με εντολή των πελατών. Βοηθά τους πελάτες να διαχειριστούν τις υποθέσεις τους αποφεύγοντας μακροχρόνιες και δαπανηρές διαφορές. Επιπλέον, είναι αμερόληπτος, δεδομένου ότι δεν ενεργεί για την προάσπιση των συμφερόντων ενός πελάτη αλλά με γνώμονα την εγγύηση της ασφάλειας δικαίου και δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών χωρίς βάσιμο λόγο. Είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίζει ως εμπιστευτική κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του.

Οι υπηρεσίες του συμβολαιογράφου περιλαμβάνουν την επίσημη σύνταξη και έκδοση δημόσιων εγγράφων για νομικές συναλλαγές, δηλώσεων και εκθέσεων περιστατικών από τα οποία εκπηγάζουν δικαιώματα, την επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων, την αποδοχή εγγράφων για ασφαλή φύλαξη, την αποδοχή χρημάτων και τιμαλφών με σκοπό την παράδοσή τους σε άλλα πρόσωπα και αρμόδια όργανα και την εκτέλεση διαδικασιών που ορίζονται από τον νόμο μετά από εντολή του δικαστηρίου ή άλλων δημόσιων φορέων. Η οργάνωση και η λειτουργία των υπηρεσιών του συμβολαιογράφου ως δημόσιας υπηρεσίας ρυθμίζεται από τον νόμο περί συμβολαιογραφίας (Zakon o javnom bilježništvu).

Οι συμβολαιογραφικές υπηρεσίες παρέχονται από συμβολαιογράφους, οι οποίοι είναι αυτόνομοι και ανεξάρτητοι επαγγελματίες που απολαμβάνουν τη δημόσια εμπιστοσύνη. Οι συμβολαιογράφοι διορίζονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης. Η έδρα του συμβολαιογράφου στην περιοχή στην οποία διορίζεται καθορίζεται από το υπουργείο, η δε επίσημη επικράτεια στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του αντιστοιχεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του δημοτικού δικαστηρίου που ορίζεται από τον νόμο, στην οποία βρίσκεται η έδρα του. Ο συμβολαιογράφος εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί πελάτη στο δικαστήριο και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς για υπόθεση στην οποία δεν υπάρχει νομική διαφορά, αν η υπόθεση αυτή συνδέεται άμεσα με οποιοδήποτε έγγραφό του, οπότε έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα δικηγόρου.

Στη Δημοκρατία της Κροατίας οι συμβολαιογράφοι οφείλουν να εγγράφονται στον συμβολαιογραφικό σύλλογο της Κροατίας (Hrvatska javnobilježnička komora). Η έδρα του συλλόγου βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ. Ο σύλλογος μεριμνά για την προστασία της υπόληψης και της τιμής των συμβολαιογράφων και για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους καθορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές τους. Όργανα του συμβολαιογραφικού συλλόγου είναι η συνέλευση (Skupština), το διοικητικό συμβούλιο (Upravni odbor) και ο πρόεδρος (Predsjednik).

Το έργο των συμβολαιογράφων εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον συμβολαιογραφικό σύλλογο.

Hrvatska javnobilježnička komora (συμβολαιογραφικός σύλλογος Κροατίας)
Radnička cesta 34/II, 10 000 Zagreb
τηλ.: +385 1 4556 566
φαξ: +385 1 4551 544
ηλ. ταχυδρομείο: hjk@hjk.hr
http://www.hjk.hr/Uredi
Νόμος περί συμβολαιογράφων (Zakon o javnom bilježništvu)
Νόμος περί συμβολαιογραφικών αμοιβών (Zakon o javnobilježničkim pristojbama)

Οι νομικοί σε κρατικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές

Προσόντα: πτυχίο πανεπιστημίου/μεταπτυχιακό στη νομική, επιτυχία στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (για θέσεις εκπροσώπησης εργοδοτών).

Η κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών) σε κρατικές αρχές διέπεται από τον νόμο περί δημοσίων υπαλλήλων (Zakon o državnim službenicima), ενώ η κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών) σε τοπικές και περιφερειακές αρχές από τον νόμο για τις τοπικές και περιφερειακές αυτοδιοικητικές αρχές [Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi].

Οι νομικοί σε εμπορικές εταιρείες

Προσόντα: πτυχίο πανεπιστημίου/μεταπτυχιακό στη νομική, επιτυχία στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (για θέσεις εκπροσώπησης εργοδοτών).

Οι νομικοί σε εμπορικές εταιρείες εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την οικεία εμπορική εταιρεία με την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου βάσει της μισθωτής δραστηριότητάς τους ενώπιον όλων των αρχών και για όλες τις έννομες σχέσεις, όπως αστικές διαδικασίες, σύναψη συμβάσεων, θέματα εργατικού δικαίου, περιουσίας και καθεστώτος, διαδικασίες ενώπιον πλημμελειοδικείων και ποινικές διαδικασίες κ.λπ. Οι νομικοί που εργάζονται σε εμπορικές εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Στη Δημοκρατία της Κροατίας δεν υπάρχει σύλλογος δικηγόρων εμπορικών εταιρειών. Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι δικηγόροι που εργάζονται σε εμπορικές εταιρείες συμμετέχουν σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες ιδρύονται με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του νομικού επαγγέλματος και τη διοργάνωση προχωρημένης επαγγελματικής κατάρτισης για τους δικηγόρους στις εν λόγω εταιρείες.

Η κατάσταση των δικηγόρων σε εμπορικές εταιρείες στη Δημοκρατία της Κροατίας δεν διέπεται από ειδικές διατάξεις.

Οι νομικοί σε θεσμικούς οργανισμούς και πανεπιστημικά ιδρύματα

Προσόντα: πτυχίο πανεπιστημίου/μεταπτυχιακό στη νομική, επιτυχία στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (για θέσεις εκπροσώπησης εργοδοτών).

Προσόντα για την εργασία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα/ή για την άσκηση καθηκόντων επιστημονικού παιδαγωγικού χαρακτήρα: πτυχίο πανεπιστημίου/μεταπτυχιακό στη νομική, διδακτορικό, παρουσιάσεις σε επιστημονικά ή πανεπιστημικά συνέδρια στον συγκεκριμένο τομέα, δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων και πανεπιστημιακές δημοσιεύσεις.

Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης (Državno sudbeno vijeće)

Το εθνικό συμβούλιο δικαιοσύνης είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο όργανο που εξασφαλίζει την αυτονομία και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στη Δημοκρατία της Κροατίας. Αποφασίζει αυτόνομα, με βάση το σύνταγμα και τους νόμους, σχετικά με τον διορισμό, την προαγωγή, τη μετάθεση, την παύση και την πειθαρχική ευθύνη των δικαστών και των προέδρων δικαστηρίων, εκτός από την περίπτωση του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας. Ο πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας εκλέγεται και παύεται από το κροατικό κοινοβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας και γνωμοδότηση της ολομέλειας (Opća sjednica) του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας και της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Ο πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας εκλέγεται για τετραετή θητεία.

Το εθνικό συμβούλιο δικαιοσύνης είναι ενδεκαμελές και τα μέλη του είναι επτά δικαστές, δύο πανεπιστημιακοί καθηγητές της νομικής και δύο βουλευτές του κροατικού κοινοβουλίου, από τους οποίους ο ένας ανήκει στην αντιπολίτευση.

Νόμος περί του εθνικού συμβουλίου δικαιοσύνης (Zakon o državnom sudbenom vijeću)

Συμβούλιο εισαγγελέων (Državnoodvjetničko vijeće)

Το συμβούλιο εισαγγελέων διορίζει και παύει τους εισαγγελείς, όπως επίσης αποφασίζει σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των εισαγγελέων, με εξαίρεση τον γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Κροατίας, και των αναπληρωτών τους. Ο γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Κροατίας διορίζεται για τετραετή θητεία από το κροατικό κοινοβούλιο, μετά από πρόταση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας και αφού γνωμοδοτήσει η αρμόδια επιτροπή του κροατικού κοινοβουλίου.

Το συμβούλιο εισαγγελέων είναι ενδεκαμελές και τα μέλη του είναι επτά αντεισαγγελείς, δύο πανεπιστημιακοί καθηγητές της νομικής και δύο βουλευτές του κροατικού κοινοβουλίου, από τους οποίους ο ένας ανήκει στην αντιπολίτευση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/09/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.